______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки

ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ВАРНАПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯАдминистративен съд - Варна ще изпраща съобщения и призовки в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното желание от страните по административни дела чрез следния електронен пощенски адрес: admcourt.vn.message@gmail.com