______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки

Преюдициални запитвания
Член 267

(предишен член 234 от ДЕО)
от Договора за функционирането на Европейския съюз

Съдът на Европейския съюз е компетентен да се произнася преюдициално относно:

а) тълкуването на настоящия договор;
б) валидността и тълкуването на актовете на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза.

Когато такъв въпрос бъде повдигнат пред юрисдикция в държава-членка, тази юрисдикция би могла, ако счита, че по този въпрос е необходимо решение, за да бъде постановено нейното решение, да поиска от Съда на Европейския съюз да се произнесе.

Когато такъв въпрос е повдигнат по висящо дело пред национална юрисдикция на дадена държава, чиито решения не подлежат на обжалване съгласно националното право, тази юрисдикция е длъжна да сезира Съда на Европейския съюз.

Ако такъв въпрос бъде повдигнат по висящо дело пред национален съдебен орган във връзка със задържано лице, Съдът на Европейския съюз се произнася в най-кратък срок.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ВАРНА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 2577/2010 от 17.12.2010 г. и РЕШЕНИЕ на СЕС по дело C - 621/10
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 3477/2010 от 24.02.2011 г. и РЕШЕНИЕ на СЕС по дело C - 118/11
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 2149/2010 от 01.03.2011 г. и РЕШЕНИЕ на СЕС по дело C - 621/10
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 1640/2010 от 22.03.2011 г. и РЕШЕНИЕ на СЕС по дело C - 153/11
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 4131/2010 от 03.05.2011 г. и РЕШЕНИЕ на СЕС по дело C - 234/11
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 2438/2010 от 16.05.2011 г. и РЕШЕНИЕ на СЕС по дело C - 285/11
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 522/2011 от 13.05.2011 г. и ОПРЕДЕЛЕНИЕ на СЕС по дело C - 298/11
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 2131/2010 от 10.06.2011 г. и РЕШЕНИЕ на СЕС по дело C - 320/11
ПРОТОКОЛ по дело № 1636/2010 от 27.06.2010 г. и РЕШЕНИЕ на СЕС по дело C - 382/11
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 2126/2010 от 01.07.2011 г. и РЕШЕНИЕ на СЕС по дело C - 383/11
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 1430/2011 от 24.10.2011 г. и РЕШЕНИЕ на СЕС по дело C - 550/11
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 909/2011 от 02.12.2011 г. и РЕШЕНИЕ на СЕС по дело C - 643/11
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 1175/2011 от 02.12.2011 г. и РЕШЕНИЕ на СЕС по дело C - 642/11
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 3104/2011 от 08.12.2011 г. и РЕШЕНИЕ на СЕС по дело C - 667/11
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 3647/2011 от 01.02.2012 г. и РЕШЕНИЕ на СЕС по дело C - 62/12
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 3218/2011 от 06.03.2012 г. и РЕШЕНИЕ на СЕС по дело C - 138/12
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 4305/2011 от 09.03.2012 г. и РЕШЕНИЕ на СЕС по дело С - 142/12
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 191/2012 от 22.03.2012 г. и ОПРЕДЕЛЕНИЕ на СЕС по дело C - 153/12
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 1313/2012 от 29.05.2012 г. и РЕШЕНИЕ на СЕС по дело С - 283/12
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 3580/2011 от 2.09.2013 г. и РЕШЕНИЕ на СЕС по дело С - 492/13
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 3483/2012 от 5.09.2013 г. и ОПРЕДЕЛЕНИЕ на СЕС по дело С - 505/13
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 4103/2013 от 29.09.2014 г. и РЕШЕНИЕ на СЕС по дело C - 463/14
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 208/2014 от 28.02.2014 г. и ОПРЕДЕЛЕНИЕ на СЕС по дело С - 123/14
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 560/2016 от 04.11.2016 г. и РЕШЕНИЕ на СЕС по дело С - 571/16
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 2179/2016 от 07.06.2017 г. и РЕШЕНИЕ на СЕС по дело С - 364/17
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 1795/2016 от 16.02.2017 г. и РЕШЕНИЕ на СЕС по дело С - 105/17
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 3124/2016 от 31.03.2017 г. и РЕШЕНИЕ на СЕС по дело С - 185/17
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 1181/2018 от 05.10.2018 г. и С - 655/18
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по дело № 1868/2019 от 04.10.2019 г. и С - 784/19