______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки

Компетенции
§ Административен съд -Варна започна работа в началото на март 2007г. и е вторият по големина от новосъздадените 28 административни съдилища в Бълагария, създадени по правилата на Административно-процесуалния кодекс

§ Административен съд - Варна осъществява съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване.

§ Административен съд - Варна разглежда жалби и протести срещу актове на областния управител, както и други актове, посочени в закон; произнася се по спорове за законосъобразността на подзаконови нормативни актове; проверява като касационна инстанция съдебни актове, постановени по административни дела и разглежда молби за отмяна на влезли в сила съдебни решения по административни дела.

§ На Административен съд - Варна са подведомствени дела по актове по:

· Закон за водите
· Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти - по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС
· Закон за гражданската регистрация
· Закон за горите
· Закон за данък върху добавената стойност
· Закон за данъците върху доходите на физическите лица
· Закон за движението по пътищата
· Закон за достъп до обществена информация
· Закон за държавния архивен фонд
· Закон за държавния служител
· Закон за здравето
· Закон за здравното осигуряване
· Закон за интеграция на хората с увреждания
· Закон за кадастъра и имотния регистър
· Закон за корпоративното подоходно облагане
· Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
· Закон за кредитните институции
· Закон за лечебните заведения
· Закон за марките и географските означения
· Закон за мерките срещу изпирането на пари
· Закон за местните данъци и такси
· Закон за местните избори
· Закон за местното самоуправление и местната администрация
· Закон за министерството на вътрешните работи
· Закон за митниците
· Закон за насръчаване на заетостта
· Закон за общинската собственост
· Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти
· Закон за отбраната и въоръжените сили на република България
· Закон за отговорността на държавата и общините за вреди
· Закон за патентите
· Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
· Закон за приватизационните фондове
· Закон за приватизация и следприватизационен контрол
· Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
· Закон за социалното подпомагане
· Закон за търговския регистър
· Закон за убежището и бежанците
· Закон за управление на отпадъците
· Закон за устройство на територията
· Закон за физическото възпитание и спорта
· Закон за хазарта
· Закон за частната охранителна дейност
· Закон за чужденците в република България
· Закон за юридическите лица с нестопанска цел
· Кодекс за застраховането
· Кодекс за социално осигуряване
· Кодекс на труда /само по чл.405/
· Правилник за дейността на спасителните центрове
· Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация
· Правилник за прилагане на Закона за митниците и други

§ Съгласно разпоредба от Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища, в Административен съд – Варна се прилага компютърно разпределение на делата на случаен принцип в рамките на обособените в съда съдебни състави /отделения/

От м.ноември 2008г. съдът се помещава в административна сграда на адрес: ул. Никола Вапцаров №3 А.

Разполага с четири съдебни зали, просторни помещения за съдебни деловодители и секретари, 17 съдийски кабинети. Граждани и адвокати се обслужват на четири фронт-офиса, на които се правят всички справки по движението на административни дела, както и за влезлите в сила и архивни дела.

Новите условия за работа, дават възможност за бърза регистрация на жалби и искови молби, а също и да се получи заверен препис от всички актове на съда. Обособена е адвокатска стая, в която страните по делата и адвокатите могат да се запознаят с материалите по съдебните дела.

Създадената рампа за инвалиди в сградата дава достъп на гражданите в неравностойно положение да упражнят правата си.