______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки

Начало

Във връзка с изпълнението на проект от Висшия съдебен съвет по Оперативна програма „Добро управление“ с наименование „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“, са изработени унифицирани шаблони за съдържанието на интернет страниците на всички съдилищата в страната.
Административен съд – Варна, като част от цялостната обмяна и унификация на интернет страниците на съдилищата, от 3 декември 2019 год. спира актуализацията на данните за своята дейност на действащия към момента интернет сайт.
Линкът към новата интернет страница на Административен съд – Варна е следният: https://varna-adms.justice.bgДОБРЕ ДОШЛИ НА САЙТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА

Този сайт и съдържащата се в него информация са израз на желанието ни да бъдем полезни на обществото, като му предоставяме информация за дейността на Административен съд - Варна.

Убедени сме, че с професионализъм и максимална прозрачност ще утвърдим доверието на обществото в съдебната система като цяло и конкретно в Административен съд - Варна, съдиите и високо квалифицираните служители, работещи в него.


В Административен съд – Варна работи специализиран софтуер за синтез на речта, за хора с увредено зрение, намален слух или неграмотни, които са страни по административни дела.

Системата преобразува текстовите файлове на протоколи от заседания, разпореждания, определения и съдебни решения на Административен съд – Варна, в естествено звучащ аудио сигнал.

Съдебните служители от деловодството на съда са обучени да работят с програмата. Те имат ангажимента, при заявена нужда от гражданин в неравностойно положение, да осигурят достъп до услугата.

Компютърът с инсталираната програма се намира в Адвокатската стая, на първия етаж на съда.

Услугата е безплатна и целта е да се улесни достъпа на хората с увреждания до правосъдието.

За отчитане на полезността на въведената практика е създаден регистър, даващ информация за потребителите, дата на ползване, кой документ от кое дело е прослушан.

Административен съд - Варна ще изпраща съобщения и призовки в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното желание от страните по административни дела чрез следния електронен пощенски адрес: admcourt.vn.message@gmail.com