______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки

Декларации по ЗПКОНПИ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ОТ СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ


СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НЕПОДАЛИ В СРОК ПРЕД АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ