______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки
адм. дело №502/2018

Адм. дело № 502/2018 г. по описа на Административен съд – Варна е изискано от Върховния административен съд по искане на Инициативния комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна

Адм. дело № 502/2018 г. по описа на Административен съд - Варна е образувано по жалба на Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на гр. Варна чрез подписка, срещу Решение № 1053-1 от 22.01.2018 г. на Общински съвет – Варна, с което е отхвърлено предложението и е отказано произвеждането на местен референдум, поради недостиг на подписи в подписката и незаконосъобразност на въпросите.

Указаната от съда нередовност на жалбата е отстранена от оспорващия на 28.02.2018 г. и делото e насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 22.03.2018 г.

Ответникът по делото е направил искане, към делото да се приложи адм. дело № 1540/2016 г. по описа на Административен съд - Варна, към което е представената административна преписка, по внесената подписка за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на гр. Варна, включително и подписката. След изискване на адм. дело № 1540/2016 г., е установено, че същото на 07.03.2018 г. е изпратено на ВАС по молба на страна в производството.

На 16.03.2018 г. Върховният административен съд, във връзка с постъпила молба от Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна, е изискал да му бъде незабавно изпратено адм. дело № 502/2018 г. по описа на Административен съд – Варна.

След връщането на адм. дело № 502/2018 г. в Административен съд - Варна и след приобщаването към него на адм. дело № 1540/2016 г., ще бъде насрочено открито съдебно заседание по делото.

Лекция съдия Недева

Що е административно правосъдие, компетентност на административните съдилища в Република България, видовете административни актове и контрол за законосъобразност бяха темите, с които съдия Даниела Недева запозна учениците от Варненска търговска търговска гимназия «Георги С. Раковски». Интересът на единадесетокласниците бе привлечен от редица примери от административни дела, с които магистратът изясни на учениците, как практически следва да подходят в различни ситуации - като ползватели на услуги и като страни в административното и съдебно производство. Акцент в открития урок бяха принципите на административното правосъдие, последиците от административни нарушения и административни наказания, производствата пред съда, възможностите за защита интересите на гражданите в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания.

Увлекателният и достъпен начин на представяне на темата и множеството примери от практиката, с които тя бе придружена, активира младите хора и те взеха участие в обсъждането на различните казуси, като получиха отговор и на интересуващите ги въпроси.

Съдия Даниела Недева, заедно с още четирима магистрати от Административен съд - Варна -  съдия Гергана Стоянова, съдия Йова Проданова, съдия Марияна Ширванян и съдия Янка Ганчева за втора поредна година участват като лектори по Образователната програма на ВСС и МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. ВСС изрази своята благодарност за високия им професионализъм, за безвъзмездното им и доброволно участие, като ги награди с почетни грамоти, които им бяха връчени във връзка с удостояването на ВСС със специалната награда на конкурса „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа.

Доклад за дейността на съда 2017

В Административен съд – Варна се проведе годишно отчетно събрание, на което бе представен Доклад за дейността на съда през изминалата 2017 г.

На събитието присъстваха Председателят на Върховен административен съд – съдия Георги Чолаков, г-жа Атанаска Дишева – член на ВСС от съдийската колегия, магистрати от Върховен административен съд - съдия Мариника Чернева – председател на IV отделение на ВАС, съдия Кремена Хараланова и съдия Мария Радева.

Председателят на Административен съд - Варна – съдия Тинка Косева отчете в Доклада за дейността на съда през 2017 г., че през посочения период в съда са постъпили общо 3664 броя дела, които  са с  202 броя повече от постъпилите през 2016 г. – 3 462 бр. дела или 5.83 % повече от 2016 г. Постъпилите първоинстанционни дела са 2 372 броя, а постъпилите касационни дела - 1 292 броя.

През този отчетен период е налице увеличение броя на  първонистанционните дела, най-вече при исковите производства, както и тези по ЗИНЗС, включително и обжалване действия и  бездействия на административните органи и орган по изпълнение на наказанията.  Запазва се и тенденцията за увеличаване броя на делата по жалби срещу подзаконови нормативни актове. Съдия Косева подчерта, че броят на делата не бива да бъде използван за единствен източник за измерване действителната натовареност на съдиите в Административен съд - Варна. Важен е фактът, че значителен брой постъпили първоинстанционни дела през този период отново са данъчните дела - 543 бр. и делата по ЗУТ - 237 бр., които се характеризират с изключителна фактическа и правна сложност.

През този отчетен период се запазва трайната положителна тенденция за приключване на голяма част от разглежданите дела през отчетния период. Разгледани през отчетния период са общо 4 523 бр. дела, които са с 22 бр. повече от разгледаните през 2016 г. От тях са свършени общо 3 567 бр. дела или 78,86 % от делата. Този показател е основание да се направи много добра оценка за работата на съда през отчетния период по отношение броя на свършените дела. Броят на свършените  дела показва, че съдиите са предприели всички мерки и са използвали всички процесуални способи за бързина и процесуална икономия, както и дисциплиниране на страните, за приключване на изключително висок процент от разгледаните за периода дела. Решени по същество са 1 108 бр. първоинстанционни дела, 1 285 касационни дела и 442 частни административни дела.

Свършените първоинстанционни дела в тримесечен срок са 990. Те са се увеличили с 65 бр. в сравнение с 2016 г., свършените касационни дела до три месеца са 1 096, което представлява 83,73% от свършените 1 309 бр. касационни дела. Препоръката към съдиите е и в бъдеще да се стремят да запазят този висок процент.

През 2017 г. решени по същество са 2 835 дела. От тях изготвени в срок до един месец са 2 539 съдебни акта или 89,56% от всички.

По отношение качеството на постановените съдебни актове, през отчетния период се наблюдава увеличение на процента потвърдени от касационната инстанция съдебни актове по същество. Общо за отчетния период броят на върнатите обжалвани дела в съда, по които е било постановено решение, е 772 бр. От тях изцяло оставени в сила са общо 489 бр. решения или 62,69 % от всички проверени решения. Съдия Тинка Косева – председател на Административен съд – Варна подчерта, че от анализа на данните се налагат изводите, че съдиите при изготвяне на съдебните актове са проявили изключителен професионализъм и са показали отлична теоретична подготовка, стремеж за надграждане и усъвършенстване на техните знания и опит, с което са убедили страните в законосъборазността и правилността на постановения съдебен акт, включително и за страната по спора, за която актът не е бил позитивен. Всички съдии през отчетния период имат изключително висок процент необжалвани съдебни актове от подлежащите на обжалване, подчерта съдия Косева, поради което следва да бъдат поздравени за високия професионализъм и непрестанен стремеж за постановяване на качествени, мотивирани и законосъобразни съдебни актове.

Председателят на Върховен административен съд – съдия Георги Чолаков и Атанаска Дишева – член на ВСС от съдийската колегия поздравиха за успешната работа ръководството, съдиите и служителите на Административен съд – Варна, като поставиха акцент върху бързото, ефективно и качествено административно правораздаване в дейността на съда.

 Пълния текст на Доклада за дейността на съда за 2017 г. можете да видите тук:

http://www.admcourt-varna.com/site/files/doklad/doklad2017.pdf


Решения на Административен съд - Варна по ДОИ

Административен съд – Варна на свое заседание по адм. дело 72 по описа на съда за 2018 г., образувано по жалба на собственици на имот срещу Заповед на Кмета на община Варна, свързана с определяне размера на паричното обезщетение за принудително отчуждения им поземлен имот за изграждането на булевард „Васил Левски“, реши, при съобразяване на допълнителното заключение по СТЕ и експертната оценка, дадена в хода на административното производство, че изменя по жалбата на Я.Н.Г. и М.С.Д. в частта на определеното обезщетение за отчуждаваните сгради и определя обезщетение в размер на 78 323 лв. Решението на съда е окончателно.

Адм. дела № № 2888 и 2914 по описа на съда за 2017 г. са образувани по протест на ВОП против разпоредби от Наредбите за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Ветрино и община Провадия. С разпоредбите е регламентирано, че при разпореждане с имот физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни разноски в размер на определен в Наредбите процент от неговата цена или данъчната оценка. Със свое решение съдът отменя оспорваните разпоредби от приетата от Общински съвет Ветрино Наредба за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи. Прекратява производството по адм. дело № 2914/2017 г.  на основание Решение  на Общински съвет – Провадия, от което е видно, че оспорваният текст от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Провадия е отменен.

Със свое решение по к. адм. дело № 3286 по описа за 2017 г. Административен съд – Варна отменя чл. 83 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Варна, с която е предвидено наказателните постановления да се издават и от оправомощени от кмета на общината длъжностни лица. 

Решенията могат да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14 –дневен срок от съобщаването им на страните.

Посещение на студенти от ВИНС - Варна

Група студенти от Икономически университет – Варна посетиха днес заседания по административни дела в Административен съд – Варна, разглеждани от съдия Янка Ганчева, образувани по жалби на собственици на имоти срещу  Заповеди на Кмета на Община Варна, свързани с определяне размера на паричното обезщетение за принудително отчуждени поземлени имоти за изграждането на булевард „Васил Левски“. Съдия Янка Ганчева и съдия Йова Проданова разясниха в предварителен разговор със студентите спецификата на административния акт и механизма на изготвянето на съдебни експертизи от вещите лица. Съдия Ганчева отбеляза, че във връзка с изграждането на булевард „Васил Левски“ са издадени около 150 заповеди на Кмета на Община Варна, свързани с определяне размера на паричното обезщетение за отчуждените поземлени имоти, като голяма част от тези заповеди се обжалват в Административен съд – Варна. Обсъждането премина с голям интерес от страна на студентите, които задаваха редица въпроси, свързани с приложението на Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост.

Припомням, че Административен съд – Варна и Икономически университет – Варна работят съвместно на основание сключен договор през месец март 2017 г. по Програма „Административно правораздаване – обучение в практиката“, като целта на партньорството е обогатяване на правната култура и разширяване на правните познания на студентите, изучаващи икономически специалности.

1 март

Единадесет години Административен съд – Варна  следва принципите на административното право и изгражда достойно присъствие в съдебната система на РБългария. Всички ние, прилагайки правото, ежедневно работим за върховенството на закона, за защита правата и свободите на гражданите. С нашата компетентност, отговорност и професионализъм ежедневно изграждаме доверието на обществото в административното правораздаване.

Бъдете все така упорити в търсене на истината, в утвърждаване на законността и правовия ред в страната! Имайте силата, куража и енергията да работите всеотдайно за повишаване авторитета  на Административен съд – Варна.

Честит празник!

 

Тинка Косева – Председател

Административен съд – Варна

Лекция съдия Ганчева

С образователен урок, изнесен от съдия Янка Ганчева пред повече от 50 единадесетокласници, за основния закон на страната ни Конституцията, за основните права и задължения на гражданите и президентската институция, за съдебната власт, според Конституцията на РБългария продължи серията от лекции на магистрати от Административен съд - Варна във Варненска търговска гимназия „Георги С. Раковски“. Съдия Янка Ганчева е магистрат с богат опит както в административното, така и в наказателното право. Това спомогна лекцията й плавно да премине към теми от практиката й на съдия, които пряко засягат ежедневието на младите хора – наркотиците. Каква е наказателната отговорност за разпространение, притежание и употреба на наркотици, какви видове наркотици има, какви са рисковете за подрастващите от тяхната употреба? - бяха допълнитените теми, които с голяма активност и интерес обсъдиха учениците с магистрата и затова лекцията премина далеч извън рамките на учебния час.

   По покана на ръководството на МГ „Д-р Петър Берон“ съдия Ганчева изнесе над 100-минутен образователен урок и пред техни възпитаници, подкрепен  с множество примери от нейната практика за опасностите и последствията  от наркотиците.

   Предстои да бъдат изнесени лекции по правни теми, които са актуални за младите хора и да се проведат обсъждания и кръгли маси както с още ученици от ВТГ, така и от Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, и  СУ „Димчо Дебелянов“.

   Припомням, че образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” се реализира съгласно подписан 5-годишен договор между ВСС и МОН и Административен съд – Варна работи за втора поредна година по тази програма. Съдиите – Гергана Стоянова, Даниела Недева, Йова Проданова, Марияна Ширванян, Янка Ганчева  участват доброволно и безвъзмездно като лектори в програмата, с цел формирането на правна грамотност и култура у подрастващите, както и постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие.

 

Образователна програма 2018 - 2018

       Продължава работата на Административен съд – Варна и Варненска търговска гимназия „Георги С. Раковски“ по образователната програма“ Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и през втория срок на учебната 2017/2018 г. Съдия Гергана Стоянова за втори пореден път през тази учебна година застана пред учениците от ВТГ и говори за структурата на съдебната система в РБългария. Своя открит урок магистратът започна с думите на Апостола на свободата Васил Левски: “Времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние него обръщаме“, като цялостното й изложение премина под знака на заветните му слова и това, колко е важна за нас като народ и нация свободата ни, без която е невъзможно наличието и на независима съдебна власт. Да бъдат свободно мислещи и търсещи истината и правдата, отправи като послание магистрата към единадесетокласниците, докато ги запознаваше с това, как са структурирани съдилищата и прокуратурите в РБългария, тяхното възникване и развитие през годините, функциите и правомощията на органите на съдебната власт. Учениците бяха запознати и с работата на административните съдилища в страната, като съдия Стоянова постави в своето изложение акцент върху личността на съдията и необходимите качества, които трябва да притежава.

        Стремежът на магистратите – участници през тази учебна година в образователната програма на ВСС е да разширят максимално ученическата аудитория, до която да достигнат техните образователни уроци. Затова съдия Стоянова изнесе открит урок пред единадесетокласници от гимназията и през втория учебен срок, като през следващите два месеца предстои да запознае с лекционната си тема и останалите два 11-ти класа от ВТГ. Същата практика е възприета и от останалите съдии – участници в програмата - съдия Марияна Ширванян, съдия Янка Ганчева, съдия Даниела Недева и съдия Йова Проданова. За целта през тази учебна година разширяваме и обхвата на учебни заведения, в които магистратите образоват младите хора – МГ „Д-р Петър Берон“ и СУ „Димчо Дебелянов“.Прекратени дела от обществен интерес

Административен съд – Варна остави без разглеждане иск на Инициативен комитет за провеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на гр. Варна чрез подписка, относно бездействието на Председателя на Общински съвет - Варна по уведомяване на ИК за установените нередности в подписката и определяне на едномесечен срок за тяхното отстраняване, и прекрати адм. дело №439/2018 г.

В своето определение съдът сочи, че намира иска за недопустим, поради факта, че твърдяното бездействие на Председателя на ОбС - Варна е било предмет на друго дело  – адм. д. № 2172/2017 г., което е приключило с решение, в което съдът е приел, че не е налице такова бездействие. Съдът отчита и обстоятелството, че Общински съвет - Варна е отхвърлил предложението на ИК за провеждане на местен референдум за Морската градина и е отказал произвеждането на такъв, поради липса на изискуемия от закона брой подписи, както и поради обстоятелството, че поставените въпроси не са от компетентността на ОбС – Варна. ИК е подал жалба срещу решението на ОбС,  образувано е по нея адм. д. № 502/2018 г., с която се цели надлежна защита.

Административният съд прекрати и две дела, образувани по протести на Окръжна прокуратура – Варна - адм. д.  № 3367/2017 г. и адм. дело № 3406/2017 г., срещу текстове от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет - Ветрино, приет с Решение № 28, Протокол № 3/29.12.2015 г. и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Ветрино, приета  с Решение № 201 по Протокол № 14 от 16.09.2008 г. от Общински съвет – Ветрино, поради отмяна на атакуваните от ВОП текстове.

Определенията могат да се обжалва с частни жалби пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщенията до страните.

адм. дело №3354/2017 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВАРНА ПРЕКРАТИ ДЕЛОТО ПРОТИВ ТЕКСТОВЕ ОТ  НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ВЕТРИНО

С протоколно определение, постановено в закрито съдебно заседание на 13 февруари 2018 г., тричленен състав на Административен съд – Варна прекрати производството по адм. дело №3354/2017 г. по описа на съда, поради отмяна на подзаконовия нормативен акт в протестната му част.

По делото са представени доказателства, че със свое Решение №393 от Протокол №33 от 26.01.18 г.  Общински съвет – Ветрино приема изменения на атакуваните от Окръжна прокуратура - Варна текстове и актуализиран Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Оспорените от ВОП текстове на чл.6 ал.2, чл.7 ал.3, пр.3, чл.8, ал.1, т.3, чл.9, изр. първо, чл.72 ал.2 и ал.3, приет с решение №28, протокол №3/29.12.2015 г. на Общински съвет – Ветрино са отменени и Правилникът е приведен в съответствие с действащото законодателство. Съдът сочи, че към настоящия момент не е налице предмет на съдебното производство, тъй като оспореният акт е престанал да бъде част от действащото право и целта на търсената съдебна защита с протеста на ВОП е постигната, поради което протестът е оставен без разглеждане и производството по делото се прекратява.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението на страните.

адм. дело 3338/2017 г.

На свое заседание на 8 февруари 2018 г. Административен съд – Варна прекрати производството по адм. дело № 3338/2017 г.

Делото бе образувано по протест на Окръжна прокуратура – Варна срещу чл. 10, ал. 1, т. 3, чл. 14, ал. 1, т. 8 и чл. 15, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет – Провадия. С посочените разпоредби Общински съвет – Провадия е приел председателят на Общинския съвет да упражнява контрол върху разходването на средствата, предвидени по бюджета на общината за издръжка на общинския съвет; възнаграждението на председателя на Общ. съвет да е до размера на възнаграждението на кмета и пълномощията на председателя да се прекратяват предсрочно и по искане на 1/3 от всички общински съветници.

С Решение № 29-517/25.01.2018 г.,  по Протокол №29/25.01.2018 г. Общински съвет – Провадия отменя протестираните текстове. Поради това Административен съд – Варна прекрати производството по административното дело.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението от ответника и в 7-дневен срок от 8 февруари 2018 г.  за протестиращата страна.

страница 6 от 29 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>