______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки
Образователна програма 2018 - 2018

       Продължава работата на Административен съд – Варна и Варненска търговска гимназия „Георги С. Раковски“ по образователната програма“ Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и през втория срок на учебната 2017/2018 г. Съдия Гергана Стоянова за втори пореден път през тази учебна година застана пред учениците от ВТГ и говори за структурата на съдебната система в РБългария. Своя открит урок магистратът започна с думите на Апостола на свободата Васил Левски: “Времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние него обръщаме“, като цялостното й изложение премина под знака на заветните му слова и това, колко е важна за нас като народ и нация свободата ни, без която е невъзможно наличието и на независима съдебна власт. Да бъдат свободно мислещи и търсещи истината и правдата, отправи като послание магистрата към единадесетокласниците, докато ги запознаваше с това, как са структурирани съдилищата и прокуратурите в РБългария, тяхното възникване и развитие през годините, функциите и правомощията на органите на съдебната власт. Учениците бяха запознати и с работата на административните съдилища в страната, като съдия Стоянова постави в своето изложение акцент върху личността на съдията и необходимите качества, които трябва да притежава.

        Стремежът на магистратите – участници през тази учебна година в образователната програма на ВСС е да разширят максимално ученическата аудитория, до която да достигнат техните образователни уроци. Затова съдия Стоянова изнесе открит урок пред единадесетокласници от гимназията и през втория учебен срок, като през следващите два месеца предстои да запознае с лекционната си тема и останалите два 11-ти класа от ВТГ. Същата практика е възприета и от останалите съдии – участници в програмата - съдия Марияна Ширванян, съдия Янка Ганчева, съдия Даниела Недева и съдия Йова Проданова. За целта през тази учебна година разширяваме и обхвата на учебни заведения, в които магистратите образоват младите хора – МГ „Д-р Петър Берон“ и СУ „Димчо Дебелянов“.Прекратени дела от обществен интерес

Административен съд – Варна остави без разглеждане иск на Инициативен комитет за провеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на гр. Варна чрез подписка, относно бездействието на Председателя на Общински съвет - Варна по уведомяване на ИК за установените нередности в подписката и определяне на едномесечен срок за тяхното отстраняване, и прекрати адм. дело №439/2018 г.

В своето определение съдът сочи, че намира иска за недопустим, поради факта, че твърдяното бездействие на Председателя на ОбС - Варна е било предмет на друго дело  – адм. д. № 2172/2017 г., което е приключило с решение, в което съдът е приел, че не е налице такова бездействие. Съдът отчита и обстоятелството, че Общински съвет - Варна е отхвърлил предложението на ИК за провеждане на местен референдум за Морската градина и е отказал произвеждането на такъв, поради липса на изискуемия от закона брой подписи, както и поради обстоятелството, че поставените въпроси не са от компетентността на ОбС – Варна. ИК е подал жалба срещу решението на ОбС,  образувано е по нея адм. д. № 502/2018 г., с която се цели надлежна защита.

Административният съд прекрати и две дела, образувани по протести на Окръжна прокуратура – Варна - адм. д.  № 3367/2017 г. и адм. дело № 3406/2017 г., срещу текстове от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет - Ветрино, приет с Решение № 28, Протокол № 3/29.12.2015 г. и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Ветрино, приета  с Решение № 201 по Протокол № 14 от 16.09.2008 г. от Общински съвет – Ветрино, поради отмяна на атакуваните от ВОП текстове.

Определенията могат да се обжалва с частни жалби пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщенията до страните.

адм. дело №3354/2017 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВАРНА ПРЕКРАТИ ДЕЛОТО ПРОТИВ ТЕКСТОВЕ ОТ  НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ВЕТРИНО

С протоколно определение, постановено в закрито съдебно заседание на 13 февруари 2018 г., тричленен състав на Административен съд – Варна прекрати производството по адм. дело №3354/2017 г. по описа на съда, поради отмяна на подзаконовия нормативен акт в протестната му част.

По делото са представени доказателства, че със свое Решение №393 от Протокол №33 от 26.01.18 г.  Общински съвет – Ветрино приема изменения на атакуваните от Окръжна прокуратура - Варна текстове и актуализиран Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Оспорените от ВОП текстове на чл.6 ал.2, чл.7 ал.3, пр.3, чл.8, ал.1, т.3, чл.9, изр. първо, чл.72 ал.2 и ал.3, приет с решение №28, протокол №3/29.12.2015 г. на Общински съвет – Ветрино са отменени и Правилникът е приведен в съответствие с действащото законодателство. Съдът сочи, че към настоящия момент не е налице предмет на съдебното производство, тъй като оспореният акт е престанал да бъде част от действащото право и целта на търсената съдебна защита с протеста на ВОП е постигната, поради което протестът е оставен без разглеждане и производството по делото се прекратява.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението на страните.

адм. дело 3338/2017 г.

На свое заседание на 8 февруари 2018 г. Административен съд – Варна прекрати производството по адм. дело № 3338/2017 г.

Делото бе образувано по протест на Окръжна прокуратура – Варна срещу чл. 10, ал. 1, т. 3, чл. 14, ал. 1, т. 8 и чл. 15, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет – Провадия. С посочените разпоредби Общински съвет – Провадия е приел председателят на Общинския съвет да упражнява контрол върху разходването на средствата, предвидени по бюджета на общината за издръжка на общинския съвет; възнаграждението на председателя на Общ. съвет да е до размера на възнаграждението на кмета и пълномощията на председателя да се прекратяват предсрочно и по искане на 1/3 от всички общински съветници.

С Решение № 29-517/25.01.2018 г.,  по Протокол №29/25.01.2018 г. Общински съвет – Провадия отменя протестираните текстове. Поради това Административен съд – Варна прекрати производството по административното дело.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението от ответника и в 7-дневен срок от 8 февруари 2018 г.  за протестиращата страна.

2018 г. ДОИ

     Административният съд образува нови 15 дела от обществен интерес против подзаконови нормативни актове от началото на 2018-та година до момента.

      Шест от делата са образувани по протест на Окръжна прокуратура – Варна срещу текстове от общински наредби, приети с решения на общинските съвети в Девня, Дългопол, Варна, Долни чифлик. Предмет на съдебното производство по 4 от административните дела – адм. дело №№ 24, 25, 99, 411 по описа на съда за 2018 г., е оспорване на текстове от Правилници за организацията и дейността на Общинските съвети, техните комисии и взаимодействието им с общинската администрация, приети от общините Дългопол, Варна и Долни Чифлик. Две оспорвания са постъпили от страна на ВОП срещу текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Девня и срещу Решение №20/08.12.2015 год. на общински съвет – Девня. Образувани са адм. дела №№ 229 и 287 по описа на съда за 2018 г В оспорените от ВОП текстове е посочено, че за общински и държавни имоти, ползвани или наети от други лица, таксата за битови отпадъци се заплаща от общината, съответно от държавата за сметка на наемателя, съответно на ползвателя.   

       Образувани са 6 административни дела по жалби – оспорване на административни актове от граждани срещу текстове от Решение № 229Б, „Б“ и „А“/22.12.2016 г.  на Общински съвет Ветрино – адм. дело №№ 66, 67,68, 69, 70, 71 по описа на съда за 2018 г. , като адм. дела № 68/2018 и №71/2018 са присъединени към адм. дело № 3506/2017 г., а адм. дело № 70/2018 е присъединено към адм. дело № 69/2018 г. Обжалваните текстове от Решението на Общ. съвет Ветрино са свързани с определяне размера на таксата за битови отпадъци.

       Две са образуваните адм. дела по жалби на граждани, с които оспорват текстове на административни актове на Общински съвет – Варна – адм. дело №143/2018 и № 151/2018 г. Жалбите са срещу текстове от наредби - Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на община Варна, в частта относно предвидената в същата възможност актове за установяване на административни нарушения да бъдат съставяни от Кмета на Варна;  и Наредба за преференциално пътуване, приета с Решение №2080(40) 30.03.2015 г.

       Новообразувано е адм. дело № 439/2018 г., по иск на Инициативен комитет за провеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на гр. Варна чрез подписка, срещу уведомително писмо от Председателя на Общ. съвет – Варна за отстраняване на нередности в подписката на ИК.

         Нови 49 адм. дела са образувани по жалби на собственици на имоти срещу Заповеди на Кмета на община Варна, свързани с определяне размера на паричното обезщетение за принудително отчуждени поземлени имоти за изграждането на булевард „Васил Левски“.

СТЕ по адм. дело 1962/2017

Административен съд – Варна на свое закрито заседание по адм. дело № 1962/2017 г. определи, че допуска комплексна съдебно-техническа експертиза (СТЕ) и определи задачата на вещото лице в осем точки:

1.Преминава ли / или е преминавала и докога / през поземлен имот № 006167 по КВС на земеделски земи в землище на с. Чернево р. Хамам дере? 2. Река Хамам дере преминава ли покрай или през депото за неопасни отпадъци? 3. Хамам дере представлява ли река или легло на река  или представлява дере, или е друг обект по Закона за водите /ЗВ/ и ако е друг обект, то какъв, като се посочат признаците, които го определят съгласно ЗВ. 4. Да бъде посочен целият териториален обхват на депото за отпадъци. 5. Да бъде констатирано дали обхватът на депото за отпадъци е само на територията на с.Чернево или обхваща и други общини? 6. Експертизата да посочи и маршрута на извозване на отпадъците от мястото на създаването им до депото за отпадъци, както и каква собственост са пътищата, по които ще преминават МПС? 7. Да бъде посочен вида на МПС, извозващи отпадъците, ако са посочени в документите при издаване на разрешението за строеж– тонаж и други особености и допустимо ли е движението на тези МПС по съществуващата пътна мрежа на с. Чернево? 8. Да бъде посочено има ли издаден ОУП за районна на с.Чернево и ако има, съответно ли е на предвижданията на ОУП разрешението за строеж на депото?

Като сочи необходимостта от изясняване на спора от фактическа страна и събиране на допуснатата СТЕ, която не е изготвена към настоящия момент и е с голям обем, съдът определи делото да бъде отсрочено от 1 февруари за 26 април 2018 г. от 15.00 ч. Определението не подлежи на обжалване.

Припомням, че адм. дело 1962/2017 г. е образувано по жалба на Стоян Пасев – областен управител на област с Административен център – Варна, като с жалбата се оспорва законосъобразността на решението на общинския съвет в гр. Суворово, относно провеждането на местен референдум с въпрос: „Подкрепяте ли местните власти да не допуснат изграждането на депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на „Девен“ АД и рекултивация на ПИ 006167 по КАС на земеделските земи в землището на с. Чернево“. За съвместно разглеждане, в образуваното съдебноадминистративно производство, е приет и протестът на Варненска окръжна прокуратура срещу цитираното по-горе решение на Общ. съвет Суворово.

АДМ. ДЕЛО №2941/2017

Административен съд – Варна прекрати производството по адм. дело №2941/2017 г. по описа на съда на основание  чл. 196 от АПК, вр. чл. 159 ал.3 от АПК., поради отмяна от Общински съвет – Белослав, с решение №357 от Протокол №27/09.11.2017г., на оспорените тестове на чл.44, ал.3, т.1 - т.4 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Белослав.

Производството по делото бе образувано по протест на Окръжна прокуратура Варна срещу цитираните текстове, с които се изискваше при разпореждане с имоти физическите и юридическите лица да заплащат на общината такса в размер на 2% от неговата цена или данъчна оценка.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен Административен съд в 7-дневен срок.

 

Адм. дело № 3412/2017 г.

Административен съд – Варна прекрати производството по адм. дело № 3412/2017 г., образувано по жалба от Общински съвет на ПП „Движение за права и свободи”- гр. Долни чифлик, против Решение № 222/29.11.2017 г. на Общинската избирателна комисия - гр. Долни чифлик, с което е отказано предсрочното прекратяване на пълномощията на общинския съветник Р. С. И., избран за общински съветник  в Общински съвет - гр. Долни чифлик в местните избори, проведени на 25.10.2015 г. от листата на ПП „ДПС”. Основанието на искането за предсрочното прекратяване на пълномощията на общинския съветник е, че той не е посещавал многократно заседанията на Общински съвет - Долни чифлик.

Съдът сочи в мотивите си, че жалбоподателят – Общински съвет на ПП ”Движение за права и свободи” - гр. Долни чифлик, представляван от неговия председател Ф.А.Б. не попада в категориите правни субекти, легитимирани да оспорят акта на ОИК. Жалбоподателят няма и качество на заинтересовано лице, тъй като същият поначало няма правосубектност. Съдът определи подадената жалба като недопустима, поради липса на правен интерес и остави без разглеждане жалбата на общински съвет на ПП „Движение за права и свободи”- гр. Долни чифлик, представлявана от неговия председател, против решение № 222/29.11.2017 г. на Общинската избирателна комисия - гр. Долни чифлик.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта на Административен съд - Варна в деня на обявяването и е на адрес: http://www.admcourt-varna.com/site/files/Postanoveni-zakonni-aktove/2017/12 2017/0361eb17/412c1317.htm

Обучение НИП

Съдия Марияна Ширванян от Административен съд – Варна взе участие в каскадно обучение на тема „Промените в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), публикувани в ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г., в контекста на чл. 3 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). Анализ на разпоредбите и проблеми при прилагането им”, организирано от Националния институт на правосъдието в сътрудничество със Съвета на Европа. Учебната програма е разработена като част от проекта „Подкрепа за изпълнението на решенията на Европейския съд за правата на човека и стандартите, и препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне, или наказание за България (затворническа реформа).“

Съдия Ширванян изнесе лекция съвместно със съдия Чавдар Димитров от Административен съд – Бургас във втората част от обучителната програма с основна тема, как да се повиши разбирането на съдиите и прокурорите върху института на забраната за изтезание, нечовешко и унизително третиране по посока на европейските стандарти. Съдържанието на обучението е развито, като е взета предвид съдебната практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) върху член 3 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), както и стандартите на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанието и нечовешкото или унизително третиране, или наказание (КПИ) и Европейските правила за затворите с акцент, че предоставянето на европейските стандарти се случва на национално ниво.

Лекция съдия Стоянова

Днес Гергана Стоянова – съдия от Административен съд – Варна с дългогодишен опит и авторитет в професионалните среди, по достъпен и разбираем начин  запозна подрастващите със структурата на съдебната система, функциите на съдебната власт и разделението на властите според Конституцията на Република България. В контекста на темата си магистрата припомни на учениците от 11“а“ клас от Варненска търговска гимназия „Георги С. Раковски“ мисълта на Левски: „Ние сме във времето и времето е в нас…“, като постави акцент в лекцията си на устройството на българската съдебна система от създаването й през 1878 год. до наши дни. "Съдията трябва да бъде компетентен, справедлив и независим“ – подчерта в своето изложение пред младите хора съдия Стоянова, като ги покани да посетят и обсъдят съдебни заседания на дела, на които тя е съдия докладчик.

Работата на Административен съд – Варна съвместно с Варненска търговска гимназия по образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ ще продължи и през 2018 год. с лекции на съдиите - Янка Ганчева, Даниела Недева и Йова Проданова. Образователната програма е инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието, за която има подписан 5-годишен договор за съвместно реализиране.

9 дела от обществен интерес

Административен съд – Варна образува от началото на месец ноември 2017 г. нови 9 дела от обществен интерес по протест на Окръжна прокуратура – Варна против подзаконови нормативни актове, приети с решения на общинските съвети в Аврен, Аксаково, Дългопол, Варна, Суворово, Ветрино и Провадия.

Четири от оспорванията са постъпили срещу отделни разпоредби на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общините Аврен, Аксаково, Дългопол, Варна. При адм. дело №№ 3029, 3081, 3251, 3367 по описа на съда за 2017 г. Окръжна прокуратура – Варна протестира срещу разпоредбите от Наредбата, с които се регламентира  начина на провеждане на търг с тайно наддаване и публично оповестен конкурс. Според ВОП местните наредби са в пряко противоречие с нормативна регламентация от по-висок ранг и с разпоредбите се цели да се изключат от извършване на дейност лица, които не са изпълнили финансовите си задължения по договор с общината или са длъжници към държавата. При адм. дело №3367/2017 предмет на съдебно производство са и оспорване на текстове от Наредбата за придобиване и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Ветрино, с които се определя реда и начина един имот да се обяви от общинския съвет от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

Две административни дела са образувани против текстове от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на общините Варна и Суворово. При адм. дело №3379/2017, според протеста, с текстове от Наредбата компетентността на Общински съвет - Варна излиза от рамката на ЗМДТ и навлиза в сферата на налагане на административни наказания за нарушения, свързани с местните данъци и такси. По протест на ВОП е образувано и адм. дело №3179/2017 г. Оспорват се  отделни текстове от Наредбата на община Суворово, в които е посочено, че за общински и държавни имоти, ползвани или наети от други лица, таксата за битови отпадъци се заплаща от общината, съответно от държавата за сметка на наемателя, съответно на ползвателя.

Предмет на съдебното производство по две от административните дела – адм. дело №№ 3338/2017 и 3354/2017, е оспорване на текстове от Правилник на организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинските организации, приет от общините Провадия и Ветрино. В протеста на ВОП срещу текстове от Правилника и на двете общини се сочи, че има разлика в режима, установен от закона и общинския правилник при: определяне параметрите на възнаграждението на председателя на общинския съвет; определяне правомощията на председателя на общински съвет да упражнява контрол върху изразходването на средства, предвидени по бюджета на общината за издръжка на общинския съвет и при прекратяване пълномощията на председателя на общинския съвет, като съгласно подзаконовия нормативен акт прекратяването може да стане и по искане на 1/3 от общинските съветници. Според ВОП местният правилник е в пряко противоречие с регламентация от по-висок ранг.

Предмет на съдебното производство при адм. дело 3378/2017 е оспорване на чл.70 от Наредба за обществения ред, приета от Общински съвет – Варна, във връзка с предвидената в Наредбата възможност за маловажни нарушения да се налагат глоби по квитанция в размер до 50 лв. Наредбата се оспорва като незаконосъобразна и противоречаща на материалния закон – ЗАНН.

страница 6 от 28 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>