______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки
Посещение на съдии от Литва

От 28 май до 1 юни 2018 год. петима магистрати от Административния съд в гр. Вилнюс, Литва  бяха на посещение в Административен съд – Варна по Програма за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение. Председателят на Административен съд – Варна – съдия Тинка Косева приветства  гостите-магистрати в първия ден от престоя им в града и съдиите – Чолакова, Бахчеван и Рачева направиха мултимедийна презентация на българската съдебна система, включително и на системата на административното правосъдие. Кратко представяне на Литовската съдебна система направиха гостуващите литовски съдии пред съдиите от Административен съд – Варна. В рамките на обмена магистратите от Литва присъстваха на първоинстанционно и на касационно заседание в Административния съд и участваха в обсъждане на преюдициални запитвания, направени от Административните съдилища във Варна и Вилнюс. Имаха срещи с техни колеги в Окръжния и Районния съд в гр. Варна с участието на съдии от Италия, които гостуваха през тази седмица на ВОС. Магистратите проведоха дискусия относно върховенството на закона и особеностите на съдебния процес в Литва, Италия и България. През следващите дни от престоя си гостите – съдии посетиха Митница – Варна, ТД на НАП - Варна и Районния съд в гр. Балчик. В рамките на тяхната културна програма се запознаха с богатото ни културно-историческо наследство при туристическата обиколка на Варна, посещението в Археологическия музей, Двореца „Евксиноград“, Двореца и Ботаническата градина в гр. Балчик.

Посещението на петимата магистрати от Административен съд – Вилнюс, Литва е в изпълнение на условията на двустранния обмен по Програмата на ЕМСО и е в отговор на посещението през 2017 год. на съдиите от Административен съд - Варна - Марияна Бахчеван, Веселина Чолакова, Дарина Рачева и Христо Койчев в Република Литва, когато имаха срещи с техни колеги в Административния и Районния съд в гр. Вилнюс, както и в Националната съдебна администрация на Литва.

Първо открито съдебно заседание - адм.дело1060/2018

Днес, 22 май 2018 г., се проведе първото открито съдебно заседание по адм. дело 1060/2018 г. по описа на Административен съд – Варна, което е образувано по жалба на „Русгеоком БГ“ ЕАД против Решение по оценка за въздействието върху околната среда № ВА-1/2018 г. от 01.02.2018 г. на Директора на РИОСВ – Варна, с което не е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за разработване и усвояване на находище „Спасово“ в блок „Добрич“, включващо четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“ за проучване и добив на природен газ.

Според жалбата решението на РИОСВ-Варна е издадено при допуснати съществени процесуални нарушения, довели до невъзможност на жалбоподателя да изрази позицията си по отрицателните становища на РЗИ „Добрич“, Басейнова дирекция „Черноморски регион“, Басейнова дирекция „Дунавски регион“ и „В и К“ Добрич, както и че е немотивирано, незаконосъобразно и издадено в нарушение на целта на закона.

Варненска окръжна прокуратура бе конституирана като контролираща страна по делото, по искане на явилия се неин представител. Съдът остави без уважение исканията на Д.П.Ч., Б.С.С., С.Н., И.К.К., Е. Хр. Д., А.И.Я. и С.Тр.Н. за конституирането им като заинтересовани страни по делото. Определението на съда може да бъде обжалвано пред ВАС в 7-дневен срок от уведомяване на лицата.

По направените от жалбоподателя доказателствени искания за съдебни експертизи, съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание, след запознаване със становището на ответника и с допълнително представените в откритото заседание доказателства.

Следващото открито съдебно заседание е насрочено за 18 септември 2018 г. от 10.00 ч.

адм. дело 1060/2018
             Адм. дело 1060/2018 г. по описа на Административен съд - Варна е образувано по жалба на "Русгеоком БГ" ЕАД против Решение по оценка за въздействието върху околната среда № ВА-1/2018 г. от 01.02.2018 г. на Директора на РИОСВ - Варна. В обжалваното Решение не е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение, включващо четири участъка: "Рогозина", "Чернооково", "Калина" и "Рогозина изток" за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич.
      Първото открито съдебно заседание по делото е насрочено за разглеждане но 22 май 2018 г. от 09.00 ч.

            

адм. дело №1962/2017

Днес – 26 април 2018 год. на открито съдебно заседание по адм. дело №1962/2017г., по искане на Прокурора, заседанието по делото се отложи за 7 юни 2018 год. от 15.00 ч.  Основанието за отлагане на делото е представянето на заключението по комплексната съдебно-техническа експертиза (СТЕ) със закъснение, след законоустановения 7-дневен срок преди съдебното заседание.

Забавянето на СТЕ е поради изключително големия обем от материали, с които е трябвало да се запознае вещото лице и направените от него на място огледи.

Припомням, че адм. дело 1962/2017 г. е образувано по жалба на Стоян Пасев – областен управител на област с Административен център – Варна, като с жалбата се оспорва законосъобразността на решението на общинския съвет в гр. Суворово, относно провеждането на местен референдум с въпрос: „Подкрепяте ли местните власти да не допуснат изграждането на депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на „Девен“ АД и рекултивация на ПИ 006167 по КАС на земеделските земи в землището на с. Чернево“. За съвместно разглеждане, в образуваното съдебноадминистративно производство, е приет и протестът на Варненска окръжна прокуратура срещу цитираното по-горе решение на Общ. съвет Суворово.

Посещение на съдии от Германия

От 23 до 25 април 2018 год. в Административен съд – Варна бяха на посещение гости - магистрати  от Административния съд в гр. Аахен – Германия. Групата включваше заместник председателя на съда – съдия Мариус Лемлер и съдиите – д-р Кристин Шварц, Астрид Ланге, Таня Люке и Лена Елизабет Гекле. Посещение им бе осъществено с посредничеството на Националния институт на правосъдието  и финансово осигурено от Федералното министерството на правосъдието на Германия, като Административен съд – Варна е избор за обмена на магистрати от ръководството на съда в гр. Аахен.   .
      В програмата бяха включени посещения и срещи на съдиите от гр. Аахен в Административен съд – Варна, Окръжен съд и Районен съд – Варна. Ръководствата на съдилищата направиха презентация и обсъдиха спецификата на своята работа. Председателят на Административен съд – Варна – съдия Тинка Косева представи пред гостите българската съдебна система и системата на административното правосъдие и съдилищата. На среща с магистратите от Административния съд гостите ги запознаха със съдебната  система на Германия. В останалите дни от посещението си петимата гости - съдии имаха възможност да присъстват на заседания  на административни дела, разглеждани от съдия Дарина Рачева – данъчни дела, дела по ЗОДОВ и ЗУСЕСИФ.    

     Интересна и богата беше културната програма на съдиите от Германия.  Те се запознаха при посещението си в Археологическия музей със създаването и развитието през вековете на нашия град, с неговото културно, икономическо и архитектурно израстване. Силно впечатление им направи разходката в Резиденция „Евксиноград“ и дегустацията на вина от нейните изби. На снощната заключителна официална вечеря успяха да се насладят и на вкусовете на българската кухня.

Кръгла маса 20.04.18

Административен съд – Варна и Икономически университет – Варна проведоха съвместно Кръгла маса на тема „Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината“. Домакин на научния форум бе ИУ - Варна и Кръглата маса бе организирана в изпълнение на Договор за сътрудничество между Икономически университет – Варна и Административен съд – Варна. Целта на научната проява бе да се представи и разисква проблематиката на административното правораздаване и административната доктрина през погледа на теоретици и представители на съдебната власт. Чрез срещата на практика и доктрина се провокираха ползотворни дискусии по актуални и значими правни проблеми в духа на правотворчеството и правното прилагане. Форумът бе открит от доц. д-р Андриана Андреева – ръководител на Катедра „Правни науки“ в ИУ – Варна и от съдия Елена Янакиева – зам. председател на Административен съд – Варна.

Магистрати от съда представиха своите теми:

• Съдия Наталия Дичева

Данъчни измами-видове и форми на проява. Законови мерки за предотвратяването им.

• Съдия Марияна Ширванян

Упражняване право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС по доставки на строително-монтажни работи. Предпоставки и условия. Проблеми от практиката.

• Съдия Евелина Попова

Премахване на незаконни строежи. Съдебен контрол върху актовете на администрацията.

• Съдия Марияна Бахчеван

Безопасни и здравословни условия на труд.

 Във форума и в обсъжданията участваха съдия Гергана Стоянова и съдия Таня Димитрова. Участие в кръглата маса взеха студенти от ИУ- Варна и техни преподаватели - проф. д-р Веселин Хаджиев – зам.-ректор по научноизследователска дейност в ИУ – Варна, доц. д-р Андриана Андреева, гл. ас. д-р Дарина Димитрова, гл. ас. д-р Бранимира Колева, гл. ас. д-р Диана Димитрова, гл. ас. д-р Катя Антонова, гл. ас. д-р Павлина Иванова.

Участниците решиха да продължат Кръглата маса с нов форум, с тясноспециализирани модули и подробни обсъждания.
Заключителна лекция

С открит урок пред ученици от Варненска търговска гимназия „Георги С. Раковски“ приключи лекционният курс на магистрати от Административен съд – Варна за учебната 2017/2018 г. по Образователна програма „Съдебната система – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Съдия Йова Проданова – Хаджолян запозна учениците с правата ни като граждани на Европейския съюз, с неговата история и развитие през годините; с възможностите за работа, обучение и личните ни права, които имаме като граждани на ЕС. Акцент в изложението на магистрата бе основополагащата идея на създателите на ЕС: „Ние не коалираме държави, ние обединяваме хората“  - Жан Моне.

Единадесетокласниците следиха с интерес и внимание лекцията на магистрата и зададоха въпроси за изискванията, които директивата поставя, за да може да се остане в съответната избрана за работа или обучение европейска държава, за свободата на предвижване и правото на труд и обучение в рамките на ЕС, за това, има ли ограничителни времеви периоди на нашето пребиваване в отделните европейски държави.

В резултат от активния интерес на учениците към темите от образователната програма, урокът приключи с решение за провеждането на кръгла маса през месец юни, с акцент върху поставени от единадесетокласниците въпроси.

За втора поредна година Административен съд – Варна работи по Образователна програма „Съдебната система – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. В рамките на програмата учениците участваха в организирането и изнасянето на симулативен учебен процес, присъстваха на заседания на административни дела в съда и след това ги обсъдиха съвместно със съдията, който разглежда делото, както и с представители на ОДМВР – Варна, на дирекция ОДОП при ЦУ на НАП – Варна, адвокати, вещи лица и юрисконсулти от Митница – Варна.


16 април

В Деня на Конституцията на България и професионалния празник на юристите и съдебните служители Ви пожелавам здраве, сили, справедливост и удовлетворение от избраното от Вас професионално поприще!

Укрепвайте авторитета на юридическата професия и доверието на хората в нея като символ на законността, неин изразител и пазител.

Честит празник!


Тинка Косева

Председател на Административен съд - Варна

Магистрати изнасят открити уроци в СУ "Д.Дебелянов"

През тази учебна година Административен съд – Варна разшири работата си по образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, като включи нови теми в списъка с лекции, които съдиите изнасят пред ученици. Съдът разшири и учебните заведения, с които работи по програмата, като включи освен единадесетокласниците от Варненска търговска гимназия и ученици от СУ „Димчо Дебелянов“.

Съдия Марияна Ширванян и съдия Янка Ганчева изнесоха открити уроци пред ученици от единадесети и дванадесети клас от СУ „Д. Дебелянов“.

Срещата на съдия Ширванян с младите хора бе съвместно с инспектор Георги Георгиев - главен юрисконсулт в ОДМВР – Варна. Акцент в нея бе Законът за движение по пътищата, с оглед намаляване нарушенията и жертвите по пътя, като този акцент бе избран в контекста на цялостната държавна политика в областта на превенцията на нарушенията на ЗДП и превенцията на смъртните случаи сред младите хора. Какви са последните изменения в Закона за движението по пътищата, които са свързани с повишаване  изискванията към младите водачи на МПС? Какви са последиците от шофиране без книжка за водача и собственика на МПС и за шофиране в нетрезво състояние, и под въздействие на наркотични вещества? Това бяха част от многобройните въпроси, които поставиха младите хора и на които получиха компетентен отговор. Съдия Ширванян даде примери от практиката си като магистрат в Административен съд – Варна, за отнето свидетелството за правоуправление, при отнемане на всички контролни точки.

Открит урок с мултимедийна презентация изнесе пред единадесетокласници от същото училище съдия Янка Ганчева. Темата на лекцията бе  за Конституцията на Република България. Магистратът разясни на учениците, защо Конституцията е основният закон на страната ни и им представи основните начала в Конституцията на РБългария, както и структурата на съдебната власт.  Какви са основните права и задължения на гражданите, бяха основните въпроси, които вълнуваха младите хора. 

През месец април предстоят още срещи в рамките на образователната програма на магистратите от съда с ученици от СУ „Димчо Дебелянов“ и ВТГ „Георги С. Раковски“. 

Великденски Благотворителен базар 2018

             От днес – 2 април до 5 април 2018 год. в Административен съд – Варна, съвместно с Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Варна, се провежда Благотворителен Великденски базар.
             Великденските сувенири и изделия са изработени от деца, техните семейства и служители от КСУДС и са част от арт терапията, която има за цел да повиши потенциала и уменията на децата за справяне с ежедневието.
             Със събраните средства ще се подпомогне лечението на Теодор Пиндиков, страдащ от ДЦП, микроцефалия, хидроцефалия, епилепсия, ретинопатия.
             Провеждането на благотворителни базари в навечерието на големите християнски празници – Коледа и Великден, се превърна в добра традиция за Административен съд – Варна и Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Варна, с която споделяме своята грижи за болни деца и даряваме надежда и подкрепа за тяхното лечение.

 14-28 март 2018

В дните от 14 до 28 март нови групи студенти първи курс от Икономически университет – Варна, специалност „Финанси“, посетиха съдебни заседания в Административен съд – Варна. Те присъстваха на административни дела, разглеждани от съдия Марияна Ширванян и образувани по жалби на граждани срещу административни актове на органите на КАТ и на данъчни дела. По покана на магистрата в обсъждането на делата със студентите участваха и гл. юрисконсулт на ОДМВР –  инспектор Георги Георгиев, прокурор – Александър Атанасов, Юра Минчева - адвокат по данъчни дела, Велин Добрев и Веселина Иванова - юрисконсулти от дирекция ОДОП при ЦУ на НАП – Варна.

Студентите споделиха свой личен опит като водачи на МПС и коментираха с инспектор Георгиев Георгиев реални казуси от пътната обстановка.  Безопасното управление на леки автомобили - как да шофират така, че да спазват правилника за движение по пътищата с цел максимална безопасност за всички участници в пътния поток? Каква е ролята на съдията и правомощията му при решаване на дела по ЗУТ и по ДОПК? Каква е ролята на прокуратурата в административния процес? Видовете актове, издавани от НАП и органите, които са упълномощени по закон за издаването им. Видовете данъци, закони, в които те са установени; деклариране на задължение и ревизионно производство; връзката между националното законодателство, европейското право и прякото му приложение в правоотношенията в Р България, бяха темите, предмет на разясняване и обсъждане със студентите.

Посещението на студенти от икономически специалности на заседания на административни дела, провежданите след това съвместни срещи и обсъждания с участието на магистрати от Административен съд – Варна и представители на различните правни професии, които са част от един съдебен процес, помагат на младите хора да опознаят реалния процес на правораздаване и да се убедят, че административното правораздаване защитава интересите на гражданите и се отличава с бързина, ефективност и качество.

страница 5 от 29 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>