______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки
адм. дело 1060/2018
     Днес в Административен съд – Варна се проведе съдебно заседание по адм. дело №1060/2018 год., насрочено за изслушване на вещите лица, по назначените с протоколно определение от 13.11.2018 г. комплексна съдебно-техническа експертиза (хидрогеолог, сондажен инженер, геолог, химик и геолог-геофизик), съдебно-техническа (екологична) експертиза и съдебно-медицинска експертиза.
     Изслушано беше вещото лице, изготвило екологичната СТЕ. Поради установена липса на част от доказателствата в преписката, във връзка с получена от жалбоподателя обществена информация, същата беше изискана от РИОСВ и на вещото лице Стоян Н. беше дадена възможност да изготви допълнително заключение, в което тя да бъде взета предвид.
    Поради заболяване на вещо лице и непредставяне на заключението по съдебно-медицинската експертиза, изслушването на вещите лица по комплексната и по съдебно-медицинската експертиза беше отложено.
     Припомням, че производството е образувано по жалба от „Русгеоком“ ЕАД срещу Решение № ВА-1/01.02.2018 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, с което не е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за разработване и усвояване на находище „Спасово“ в блок „Добрич“, включващо четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“ за проучване и добив на природен газ.
     Следващото заседание по делото е насрочено за 12.00 ч. на 9 юли 2019 г.
Съдът постанови отмяна на наложената ПАМ
       С решение по адм. дело №2087/2018 г., образувано по жалба на кмета на община Варна   срещу Разпореждане № 2/04.07.2018 г., издадено от д-р Иван Стефанов – главен инспектор при ОБДХ Варна, състав на Административен съд Варна постанови отмяна на  наложената  с него принудителна административна мярка  (ПАМ) -   временно преустановяване на дейността по залавяне и обработка на безстопанствени кучета в Обект „Общински приют за безстопанствени кучета“ – с. Каменар и  поетапно пускане на наличните 76 бр. животни по местата на залавяне или  предоставянето им за осиновяване.
     При извършената съдебна проверка, съдебният състав  констатира наличието на съществени  нарушения на административнопроизводствените правила при налагането на принудителната административна мярка и явното й несъответствие с материалния закон. Съдът се обосновава и със заключението на вещото лице по  проведената съдебно-техническа експертиза, което ясно сочи,  че  извършеният основен ремонт и реконструкция, не само че съответства напълно на одобрената и съгласувана  и от ОБДХ Варна екзекутивна документация, но и реализира допълнителни подобрения на средата за отглеждане на безстопанствените животни.
      В мотивите на решението съдът е поставил акцент върху въпрос, отговорът на който поставя делото и изхода от правния спор в категорията на дела с висок обществен интерес. Съдържанието на приложените по  делото множество сигнали за наличие на агресивни безстопанствени кучета, описаните там  инциденти, особено  сигналното писмо на началника на  V РПУ при ОД на МВР Варна,  мотивира съда да приеме извод за съществуващ потенциален риск за спокойствието, сигурността и безопасността на гражданите и гостите на Варна и  изисква бързи, адекватни и изключително навременни превантивни  мерки, които да ги гарантират.
      Съдебният състав посочва в мотивите си, че при наличието на  действащ приют за безстопанствени животни,  изграден, регистриран и функциониращ, експлоатиран при непълна заетост на определения капацитет, да се разпореди   преустановяване  на дейността по залавяне  и обработка на безстопанствени кучета и поетапно пускане на наличните 76 бр. животни по местата на залавяне, освен че е неоправдано от позиция на закона, то е неоправдано и от гледна точка на гражданското общество. Съдът счита, че се засягат права и законни интереси на граждани в по-голяма степен от най-необходимото са постигане целите,  за които е издаден актът.  Това, според решаващият състав на съда, съставлява нарушение на основен принцип на административното правораздаване – този, прокламиран в чл. 6 от АПК.
     Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба пред ВАС.

Пълният текст на съдебното решение по адм. дело 2087/2018 г. е публикуван на уебсайта на Административен съд - Варна в деня на обявяването и е на адрес:
http://www.admcourt-varna.com/site/files/Postanoveni-zakonni-aktove/2019/04 2019/0261d818/08732019.htm
ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА СЪДИЯ В ИУ-ВАРНА


    Публична лекция на тема „Практиката на Върховния административен съд по приложението на закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ)“ изнесе съдия Веселина Чолакова от Административен съд – Варна пред студенти III курс МИО по покана на Научноизследователския институт и Катедра „Международни икономически отношения“ при Икономически университет – Варна. Съдия Чолакова разясни обхвата на действие на ЗУСЕСИФ, основните принципи, органите и структурата на управление на средствата. В своето изложение тя се спря на видовете безвъзмездна финансова помощ и на начина, по който тя се предоставя от европейските структурни и инвестиционни фондове, като се разясни обстойно на терминологията ( административен договор, бенефициер и др.) и основните понятия. Съдията сподели примери от своята и от европейската практика за финансови корекции на параметрите на безвъзмездната финансова помощ, при установяване на нередности в управлението и изпълнението на проектите. Как се определя кое точно нарушение е нередност и процедурата по съдебно оспорване разясни пред младите хора съдия Веселина Чолакова.
    „Тръгне ли човек с чисти подбуди към нещо, винаги успява“ – така завърши лекцията си съдия Чолакова, като пожела успех на студентите.

Съдии с открити уроци пред ученици


   В седмицата, която преминава под знака на честването на 140-годишнината от Търновската конституция, съдии от Административен съд – Варна изнесоха открити уроци пред единадесетокласници от Варненска търговска гимназия, с която работим съвместно по Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ от 2016 год. За това, що е административно правосъдие; компетентност на административните съдилища в Република България, видовете административни актове и контрола по тяхната законосъобразност говори пред младите хора съдия Даниела Недева. В своята лекция тя се спря на принципите на административното правосъдие, последиците от административни нарушения и административни наказания, производствата пред съда, възможностите за защита интересите на гражданите в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания. Множеството примери по темата от практиката на съдията, с които лекцията й бе придружена, активира младите хора и те взеха участие в обсъждането на различните казуси.
    С повишен интерес и много въпроси премина лекцията пред учениците и на съдия Евгения Баева. За правата на човека и естествения му стремеж да ги отстоява; за историческото развитие и основните понятия, както и за Хартата за правата на човека говори пред младите хора съдията. Как хората отстояват правата си от най-древни времена до днес, как могат да защитят свое накърнено право и върху принципа „твоето право се разпростира до там, от където започва правото на другия“ постави акцент съдията. Знаете ли Вие своите права? – с този въпрос започна своето изложение съдия Баева и той  превърна в активна дискусионна форма открия урок, с много въпроси и изчерпателни отговори, подкрепени от богатия съдийски опит на магистрата.
    Откритият урок завърши с изявено желание от страна на младите хора, да бъдат на практика през летните месеци в Административен съд – Варна. Работата на АдмС-Варна по Образователната програма продължава, като с всяка следваща учебна година се увеличават съдиите-лектори и се обогатяват формите на обучение на младите хора.

Честит празник
    Уважаеми колеги!
  В Деня на 140-годишнината от Търновската конституция и професионалния празник на юристите и съдебните служители Ви пожелавам здраве, мъдрост, професионални успехи и удовлетворение от избраното от Вас професионално поприще!
Бъдете все така гаранти за справедливостта и законността в страната, отстоявайте върховенството на закона и укрепвайте доверието на гражданите в устоите на българската държавност.

    Честит празник!

Елена Янакиева – Председател на Административен съд – Варна
Благотворителната кампания „Аз Вярвам и Помагам 2"    Административен съд – Варна се включи в благотворителната кампания  „Аз Вярвам и Помагам 2" на Сдружение "Аз вярвам и помагам с пластмасови капачки". На 13 април 2019 г. (събота) пред Катедрален храм-паметник "Св. Успение Богородично" във Варна съдът подкрепи кампанията, като предаде събираните цяла година пластмасови капачки.
Тържествено честване на 140 год. Търновска конституция


Тържествено честване на 140 год.  Търновска конституция
в зала 1 на ИУ-Варна на 15 април 2019 г.
   „140 години конституционни устои на държавата“ бе темата на Кръглата маса. Приветствие при откриването изнесоха домакините и гости на събитието, както и председателят на АдмС-Варна съдия Елена Янакиева. Съдия Марияна Ширванян бе един от докладчиците на форума и представи лекция на тема  „Конституциите на България и развитието на административното правосъдие“. В Кръглата маса взеха участие и ученици от Варненска търговска гимназия, с които Административен съд – Варна работи по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР


   В навечерието на 140-годишнината от Търновската конституция, от днес до 25 април 2019 г., в Административен съд – Варна се провежда Благотворителен Великденски базар. Благотворителният базар е съвместна инициатива на съда и Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Варна, която организираме в навечерието на Коледните и Великденски празници от 2016 г. Изработката на великденските изделия за базара са плод на безвъзмездния труд на децата и служителите от Комплекса. Те са част от дейностите, свързани с развиване техния потенциал и повишаване уменията им за справяне с ежедневието.
   Превърна се в традиция, събраните средства от благотворителните базари да бъдат дарявани за лечението на деца от Варна, страдащи от тежки заболявания. Детето, на което тази година ще помогне базарът, е Емир Асенов, на 5 год. Роден е преждевременно в шестия месец с диагноза „Детска церебрална парализа – спастична квадрипареза – средно тежка степен. Специфично разстройство на артикулацията“. Освидетелстван е с ЕР на ТЕЛК с 95% увреждане с чужда помощ. Отглежда се с много любов и грижа от своята баба, чиито усилия желаем да подкрепим.
   Малкият Емир се нуждае от закупуване на помощни технически средства – инвалидна количка, корсет и вертикализатор, за да живее по-добре и да се чувства по- пълноценно и щастливо дете.
Нека да подкрепим тази благородна кауза и да сбъднем една детска мечта!

Банкова сметка:
Банка ДСК -  ЕАД
IBAN: BG33STSA93000022057005
BIC: STSABGSF
Валута: BGN
Емир Нейле Асенов

Тържествено честване на 140 год. Търновска конституция
Тържествено честване на 140 г. Търновска конституция

 

„140 ГОДИНИ КОНСТИТУЦИОННИ УСТОИ НА ДЪРЖАВАТА“

Дата: 15 април 2019 г.

 

 ПРОГРАМА

09.30    – 10.00 ч.        Посрещане на участниците пред зала 1 ИУ Варна

10.00 – 10.30 ч.         Откриване на тържественото честване    зала 1 ИУ – Варна

1.    Приветствие от Икономически университет – Варна

2.    Приветствия от официалните гости

      Водещ: доц. д-р Андрияна Андреева – ръководител катедра    

     „Правни науки“

10.30 – 12.00 ч.         Представяне на доклади и дебати

1.    „Мисия „Образование“ – проф. д-р Евгени Станимиров, зам.-ректор по учебна дейност и акредитация, Икономически университет – Варна.

2.    „Конституционализъм и съвременност” – съдия Ванухи Аракелян, административен ръководител на Апелативен съд – Варна. 

3.    „Нови тенденции в съдопроизводството“ – съдия Марин Маринов, административен ръководител на Окръжен съд – Варна, и съдия Десислава Жекова, Районен съд – Варна.

4.    „Конституциите на България и развитието на административното правосъдие“ съдия Марияна Ширванян, Административен съд – Варна.

5.    „Духът на Търновската конституция“доц. д-р Масис Хаджолян, адвокат, окръжен прокурор, преподавател и общественик.

6.    „Трудната съдба на българските конституции“ – адв. Петър Обретенов, съдия, адвокат, народен представител, общественик.

Отчетно събрание за дейността на съда през 2018 г.

  
  
   Председателят на Административен съд - Варна – съдия Елена Янакиева отчете в Доклада за дейността на съда през 2018 г., че през отчетния период се налага изводът за запазване броя на постъпилите дела през 2018 г. – 3 661 бр. или с 3 бр. дела по-малко в сравнение с предходната 2017 г. и със 199 бр. повече от постъпилите през 2016 г. Постъпилите първоинстанционни дела са 2 403 бр., а постъпилите касационни дела са общо 1258. През този отчетен период е налице увеличение броя на частните административни дела и делата за разкриване на данъчна и осигурителна информация. Постъпили са в съда 492 бр., които са с 16 бр. повече от постъпилите през 2017 г. – 476 бр. частни административни дела и със 161 бр. повече от постъпилите през 2016 г.  Анализът на данните налага извода, за запазваща се тенденция за увеличаване броя на първонистанционните дела през последните три години. През 2018 г. се наблюдава значително увеличение най-вече при производствата по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм, както и тези по исковите производства и производствата по ЗИНЗС, включително и обжалване действия и бездействия на административните органи и орган по изпълнение на наказанията. И през този отчетен период се запазва тенденцията за увеличаване броя на делата по КСО и ЗСП, както и делата, образувани по жалби срещу заповеди за налагане на принудителни административни мерки от органите на ТД на НАП Варна и ОД на МВР-Варна. Запазва се тенденцията за намаляване на първоинстанционните дела по ДОПК и ЗМ, в резултат на измененията в ЗИД на АПК (ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г.),§ 79 на ПРЗ. Въпреки че през 2018 г. няма увеличаване на оспорванията на нормативни текстове от действащите наредби на територията на Варненска  област, спрямо постъпленията през 2017 г., следва да се отбележи, че образуваните дела са два пъти повече в сравнение с постъпленията през 2016 г. Причината е и в изключителната активност на Окръжна прокуратура Варна, при упражняване на правомощията й за осъществяване общ надзор за законност и предвидените в чл.186, ал.2 от АПК.
   Председателят на АдмС- Варна подчерта, че причини за отлагане на делата в повечето случаи са дължимите съдопроизводствени действия по изслушване на заключения, с оглед назначени експертизи, призоваването и изслушването на свидетели и събирането на писмени доказателства. Съдия Янакиева отбеляза, че броят на делата не бива да бъде използван за единствен източник за измерване действителната натовареност на съдиите в Административен съд - Варна.
   През този отчетен период се запазва трайната положителна тенденция за приключване на голяма част от разглежданите дела през отчетния период. Разгледани през отчетния период са общо 4 617 бр. дела, които са с 94 бр. повече от разгледаните през 2017 г. – 4 523 дела. От тях са свършени общо 3 749 бр. дела или 81,2% от делата, който показател е основание да се направи много добра оценка за работата на съда през отчетния период по отношение броя на свършените дела. Броят на свършените дела показва - отбеляза съдия Янакиева, че съдиите са предприели всички мерки и са използвали всички процесуални способи за бързина и процесуална икономия, както и дисциплиниране на страните, за приключване на изключително висок процент от разгледаните за периода дела. Свършените през отчетния период 3 749 дела в Административен съд – Варна са със 182 бр. повече, от свършените през 2017 г. – 3 567 броя или 5,1% повече свършени дела. Средно един съдия е свършил през периода (изчислено на база отработените човекомесеци) 141 бр. дела при 132 бр. дела за 2017 г., следователно е налице увеличение на свършените дела от съдия. За отчетния период в съда са решени по същество общо 3 063 бр. дела, което представлява 81,7% от свършените 3 749 дела, който показател в процентно отношение се е увеличил с 2,2% в сравнение с отчетен период 2017 г. Решени по същество са 1 348 бр. първоинстанционни дела, 1 250 касационни дела и 465 частни административни дела.
В резултат от направения анализ в доклада се налага изводът, че се запазва тенденцията от предходните отчетни периоди за най-голям дял решени по същество първоинстанционни административни дела по ДОПК и ЗМ - 84,09% от свършените дела.
   От свършените през отчетния период 3 749 бр. дела, разгледани в тримесечен срок са 2 699 бр., което представлява 71,99% от делата. Процентът на свършените дела в тримесечен срок е приблизително равен в сравнение с 2017 г. и с 2016 г., който показател е основание да се направи една добра оценка за работата на всички съдии. Свършените първоинстанционни дела в тримесечен срок са 1 100 бр., като са се увеличили със 110 бр. в сравнение с 2017 г., когато в този срок са свършени 990 първоинстанционни дела; свършените касационни дела до три месеца е 1 103, което представлява 86,92% от свършените 1 269 бр. касационни дела; частните административни дела, приключили в тримесечен срок, са общо 496 бр., което представлява 98,8% от свършените частни административни дела от общо 502 бр. Председателят на Административен съд – Варна - съдия Янакиева отбеляза в доклада, че и в бъдеще съдиите следва да се стремят да запазят този висок процент и да продължат усилията по използване на всички процесуални способи за ускоряване на производствата, дисциплиниране на страните, вещите лица и свидетелите и приключване на по-голям брой дела в рамките на тримесечен срок. От разгледаните в съда през отчетния период 4 617дела в края на периода са останали несвършени 868 бр.  дела, което представлява 18,8% от общо разгледаните дела. В сравнение с отчетен период 2017 г. процентът на останалите несвършени дела в края на периода е намалял с 2,34%.
    През 2018 г. решени по същество са 3 063 дела. От тях изготвени в 1 м. срок са 2 769 бр. съдебни акта или 90,4% от всички. Като отличен атестат за високото качество на постановените съдебни актове от съдиите, следва да бъде взет предвид и големият брой необжалвани съдебни актове през периода, от всичко подлежащите на обжалване, а именно: от подлежащите на обжалване 1 922 броя съдебни актове през годината, 1328 решения и 594 определения, необжалвани от страните са 1 007 бр. съдебни акта, което представлява 52%. Необжалвани са 563 съдебни решения и 444 определения. Процентът на необжалваните съдебни актове през този отчетен период е увеличен с 3% в сравнение с 2017 г. Съдия Елена Янакиева подчерта, че от анализа на данните в доклада се налагат изводите, че съдиите при изготвяне на съдебните актове са проявили изключителен професионализъм и са показали отлична теоретична подготовка, стремеж за надграждане и усъвършенстване на техните знания и опит, с което са убедили страните в законосъборазността и правилността на постановения съдебен акт, включително и за страната по спора, за която актът не е бил позитивен. Всички съдии през отчетния период имат изключително висок процент необжалвани съдебни актове от подлежащите на обжалване, поради което следва да бъдат поздравени за високия професионализъм и непрестанен стремеж за постановяване на качествени, мотивирани и законосъобразни съдебни актове.
    На отчетното събрание присъстваха Зам. председателят на Върховния административен съд – съдия Мариника Чернева, съдия Емилия Миткова – председател на първо отделение на ВАС и  съдия Йовка Дражева – председател на пето отделение на ВАС. Съдия Мариника Чернева и съдия Емилия Миткова поздравиха за успешната работа ръководството, съдиите и служителите на Административен съд – Варна, като поставиха акцент върху бързото, ефективно и качествено административно правораздаване в дейността на съда.

   Пълният текст на Доклада за дейността на съда за 2018 г. можете да видите тук:
http://www.admcourt-varna.com/site/files/doklad/doklad2018.pdf
Конкурс за есе

     Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас.

     Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 20.05.2019 г., включително, на електронна поща konkurs.vss@vss.justice.bg, съобразно Регламента за провеждане на конкурса.

   Обявяването на победителите, както и връчването на лаптоп, две поощрителни награди и грамоти ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет на 07.06.2019 г.

страница 4 от 32 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>