______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки
Открито заседание по адм. дело №1060/2018

На днешното открито съдебно заседание по адм. дело 1060/2018 г. по описа на Административен съд – Варна бяха приети представени до момента доказателства и бяха изслушани становищата на страните по исканата от жалбоподателя комплексна експертиза. Съдът определи десетдневен срок на страните за окончателно уточнение на задачите за експертизи, във връзка със засегнатите от ДОВОС компоненти на околната среда, поискани с жалбата, както и за представяне на предложения за вещи лица от съответната специалност. На страните е даден срок за становище по представени допълнително доказателства.  В следващото съдебно заседание ще бъдат окончателно определени задачите за експертизи и вещите лица.

Адм. дело 1060/2018 г.  е образувано по жалба на „Русгеоком БГ“ ЕАД против Решение по оценка за въздействието върху околната среда № ВА-1/2018 г. от 01.02.2018 г. на Директора на РИОСВ – Варна, с което не е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за разработване и усвояване на находище „Спасово“ в блок „Добрич“, включващо четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“ за проучване и добив на природен газ.

Следващото открито съдебно заседание е насрочено за 13 ноември 2018 г. от 11.30 ч.

адм. дело 1684/2018

В Административен съд – Варна днес се проведе първото открито заседание по адм. дело №1684/2018 г., образувано срещу Наредба на Общински съвет – Варна за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата, заедно с негово приложение №1 - Правила за условията и реда за записване, преместване и отписване на деца в общинските детски градини на територията на община Варна, приети с Решение №579-11 от Протокол №14/20.12.2016 г. от ОбщС – Варна.

Жалбоподателят оспорва процесната Наредба като незаконосъобразна, приета при липса на компетентност на издателя на акта, в противоречие с материалния закон, при съществено нарушаване административнопроизводствените правила и неспазване на изискванията за форма на административния акт.

През 2017 год.  АдмС – Варна постанови решение №1018 по адм. дело №683/2017 г., образувано по протест на ВОП срещу текстове от процесната Наредба, с което отменя чл. 10 в т.4, т.5 и т. 6 и чл. 39 от Правилата за условията и реда за записване, преместване и отписване на деца в общинските детски градини на територията на община Варна.  Поради тази причина жалбоподателят направи частично оттегляне на своята жалба. Поради липсата на противопоставяне от страните, съдът прецени, че не са налице процесуални пречки за оттеглянето.

Съдът задължи ОбщС – Варна да окомплектова административната преписка, даде конкретни указания, за кои факти не сочи доказателства и предостави  14-дневен срок за доказателствени искания.

Следващото открито съдебно заседание е насрочено на 25.10. 2018 г. от 13.30 ч.

 

Пълният текст на съдебно решение №1018 по адм. дело №683/2017 г. е публикуван на уебсайта на Административен съд - Варна в деня на обявяването и е на адрес:

http://www.admcourt-varna.com/site/files/Postanoveni-zakonni-aktove/2017/06-2017/0061d817/68351117.htm

 

СТЕ по адм. дело№1060/2018

Днес, 18 септември 2018 г., се проведе открито съдебно заседание по адм. дело 1060/2018 г. по описа на Административен съд – Варна. Бяха изслушани становищата на страните по направените до момента доказателствени искания. Допуснати бяха за събиране част от писмените доказателства, намиращи се в трети страни. По исканията на жалбоподателя за допускане на съдебни експертизи, съдът прецени, че ще се произнася поетапно. Дадена беше възможност на жалбоподателя и на страните да уточнят въпроси за комплексна съдебно-техническа експертиза и да посочат специалисти със съответния профил за определяне на вещи лица.

Припомням, че адм. дело 1060/2018 г.  е образувано по жалба на „Русгеоком БГ“ ЕАД против Решение по оценка за въздействието върху околната среда № ВА-1/2018 г. от 01.02.2018 г. на Директора на РИОСВ – Варна, с което не е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за разработване и усвояване на находище „Спасово“ в блок „Добрич“, включващо четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“ за проучване и добив на природен газ.

Следващото открито съдебно заседание е насрочено за 16 октомври 2018 г. от 11.00 ч.

Отложено заседание - адм. дело№1962/2017

Административен съд – Варна на свое закрито заседание по адм. дело № 1962/2017 г. разгледа и прие молбата на вещото лице Д.С.З., с която се иска разрешение за включване на ново вещо лице и удължаване на срока за изготвяне на допуснатата повторна комплексна съдебно-техническа експертиза. Включването на още едно вещо лице в експертизата се обосновава с необходимостта от специалист в областта на Географските информационни системи (ГИС). Според Д.С.З. новото вещо лице ще допринесе в голяма степен за даване на обоснован отговор на поставените по делото въпроси. Поради големия обем на работата и нейната специфична сложност при създаването на ГИС база данни за района, който е обект на делото и изготвянето на обосновано експертно заключение, вещото лице иска удължаване  срока на експертизата с 2 месеца. Съдът отлага откритото заседание, насрочено за 20 септември 2018 г.  Следващото заседание по делото е на 29 ноември 2018 г. от 14.30 ч.

     Припомням, че на предходното открито съдебно заседание на 7 юни 2018 г., поради оспорване от представителя на „Солвей соди“ АД на части от заключението на вещото лице, съдът допусна извършването на повторна комплексна съдебно-техническа експертиза.

Адм. дело 1962/2017 г. е образувано по жалба на Стоян Пасев – областен управител на област с Административен център – Варна, като с жалбата се оспорва законосъобразността на решението на общинския съвет в гр. Суворово, относно провеждането на местен референдум, свързан с  изграждането на депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на „Девен“ АД в землището на с. Чернево.

Кръгла маса - ТД на НАП
Кръгла маса на тема „Електронните документи – доказателствено средство в производствата по ДОПК/АПК“, инициирана от Дирекция ОДОП – Варна и Административен съд – Варна, се проведе днес в сградата на ТД на НАП – Варна. На работната среща присъстваха ръководството и съдии от Административен съд – Варна, ръководството и служители на ТД на НАП – Варна, както и г-жа Елена Павлова – зам. директор на ОДОП – София при ЦУ на НАП. Срещата бе открита от г-н Светлан Петков – Директор на ДОДОП – Варна и съдия Тинка Косева – Председател на Административен съд – Варна. Докладите на тема –„НАП – предоставя и използва електронни услуги“, „НАП - издава индивидуални административни актове под формата на електронен документ, както и събира и съхранява като доказателства електронни документи; електронни ревизии; ревизии на лица, извършващи електронна търговия“, „Електронните документи – доказателствено средство в производствата по ДОПК и АПК. Обмен на жалби, искания, съобщения между НАП и АдмС - Варна по електронен път“ бяха обсъдени и дискутирани, с оглед постигане на по-добри резултати в работата с електронните документи. Акцент се постави на преодоляване слабостите и пропуските при работа с електронните документи, както и на необходимостта от ускоряване процеса на изграждане на електронно правосъдие, с цел намаляване на административната тежест и постигането на обмен на информация по електронен път.


Финал образователна програма

Как се решава казус по чл. 38 от Закона за счетоводството, във връзка с чл. 74 от С.З., разясни съдия Ширванян на единадесетокласниците от Варненска търговска гимназия на заключителна среща по повод финала за учебната 2017/2018 год. на Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Честност, справедливост и компетентност са трите най-важни качества, които трябва да притежава един съдия според учениците. В анкетата, която попълниха на финала на образователната програма, младите хора отбелязаха също, че се информират за работата на съда основно от електронните медии, медийни публикации и от близки, и познати. Не могат да определят до колко имат доверие в работата на съда и смятат, че работата им в образователната програма през изминалата учебна година е била полезна и интересна за тях. За своето участие в програмата всеки един от единадесетокласниците получи специално изработено удостоверение, издадено от Председателя на съда – съдия Тинка Косева.

През изминалата учебна година петима магистрати от Административен съд  Варна – съдия Марияна Ширванян, съдия Гергана Стоянова, съдия Янка Ганчева, съдия Даниела Недева и съдия Йова Проданова изнесоха открити уроци пред ученици от ВТГ „Георги С. Раковски“, СУ „Димчо Дебелянов“  и Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“.


Приета СТЕ по адм. дело 1962/2017 г.

Административен съд – Варна на свое открито заседание по адм. дело № 1962/2017 г. изслуша и прие заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза (СТЕ). Поради оспорване от представителя на „Солвей соди“ АД на части от заключението на вещото лице, съдът намира, че искането за допускане на повторна комплексна съдебно-техническа експертиза е допустимо и относимо към предмета на спора. Съдът даде възможност на заинтересованата страна да формулира своите въпроси и на свое закрито заседание ще се произнесе по формулировката на задачата на СТЕ, след съобразяване със становищата на останалите страни.

Адм. дело 1962/2017 г. е образувано по жалба на Стоян Пасев – областен управител на област с Административен център – Варна, като с жалбата се оспорва законосъобразността на решението на общинския съвет в гр. Суворово, относно провеждането на местен референдум, свързан с  изграждането на депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на „Девен“ АД в землището на с. Чернево.

Следващото заседание по делото е на 20 септември 2018 год. от 14.30 ч.

Посещение на съдии от Литва

От 28 май до 1 юни 2018 год. петима магистрати от Административния съд в гр. Вилнюс, Литва  бяха на посещение в Административен съд – Варна по Програма за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение. Председателят на Административен съд – Варна – съдия Тинка Косева приветства  гостите-магистрати в първия ден от престоя им в града и съдиите – Чолакова, Бахчеван и Рачева направиха мултимедийна презентация на българската съдебна система, включително и на системата на административното правосъдие. Кратко представяне на Литовската съдебна система направиха гостуващите литовски съдии пред съдиите от Административен съд – Варна. В рамките на обмена магистратите от Литва присъстваха на първоинстанционно и на касационно заседание в Административния съд и участваха в обсъждане на преюдициални запитвания, направени от Административните съдилища във Варна и Вилнюс. Имаха срещи с техни колеги в Окръжния и Районния съд в гр. Варна с участието на съдии от Италия, които гостуваха през тази седмица на ВОС. Магистратите проведоха дискусия относно върховенството на закона и особеностите на съдебния процес в Литва, Италия и България. През следващите дни от престоя си гостите – съдии посетиха Митница – Варна, ТД на НАП - Варна и Районния съд в гр. Балчик. В рамките на тяхната културна програма се запознаха с богатото ни културно-историческо наследство при туристическата обиколка на Варна, посещението в Археологическия музей, Двореца „Евксиноград“, Двореца и Ботаническата градина в гр. Балчик.

Посещението на петимата магистрати от Административен съд – Вилнюс, Литва е в изпълнение на условията на двустранния обмен по Програмата на ЕМСО и е в отговор на посещението през 2017 год. на съдиите от Административен съд - Варна - Марияна Бахчеван, Веселина Чолакова, Дарина Рачева и Христо Койчев в Република Литва, когато имаха срещи с техни колеги в Административния и Районния съд в гр. Вилнюс, както и в Националната съдебна администрация на Литва.

Първо открито съдебно заседание - адм.дело1060/2018

Днес, 22 май 2018 г., се проведе първото открито съдебно заседание по адм. дело 1060/2018 г. по описа на Административен съд – Варна, което е образувано по жалба на „Русгеоком БГ“ ЕАД против Решение по оценка за въздействието върху околната среда № ВА-1/2018 г. от 01.02.2018 г. на Директора на РИОСВ – Варна, с което не е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за разработване и усвояване на находище „Спасово“ в блок „Добрич“, включващо четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“ за проучване и добив на природен газ.

Според жалбата решението на РИОСВ-Варна е издадено при допуснати съществени процесуални нарушения, довели до невъзможност на жалбоподателя да изрази позицията си по отрицателните становища на РЗИ „Добрич“, Басейнова дирекция „Черноморски регион“, Басейнова дирекция „Дунавски регион“ и „В и К“ Добрич, както и че е немотивирано, незаконосъобразно и издадено в нарушение на целта на закона.

Варненска окръжна прокуратура бе конституирана като контролираща страна по делото, по искане на явилия се неин представител. Съдът остави без уважение исканията на Д.П.Ч., Б.С.С., С.Н., И.К.К., Е. Хр. Д., А.И.Я. и С.Тр.Н. за конституирането им като заинтересовани страни по делото. Определението на съда може да бъде обжалвано пред ВАС в 7-дневен срок от уведомяване на лицата.

По направените от жалбоподателя доказателствени искания за съдебни експертизи, съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание, след запознаване със становището на ответника и с допълнително представените в откритото заседание доказателства.

Следващото открито съдебно заседание е насрочено за 18 септември 2018 г. от 10.00 ч.

адм. дело 1060/2018
             Адм. дело 1060/2018 г. по описа на Административен съд - Варна е образувано по жалба на "Русгеоком БГ" ЕАД против Решение по оценка за въздействието върху околната среда № ВА-1/2018 г. от 01.02.2018 г. на Директора на РИОСВ - Варна. В обжалваното Решение не е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение, включващо четири участъка: "Рогозина", "Чернооково", "Калина" и "Рогозина изток" за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич.
      Първото открито съдебно заседание по делото е насрочено за разглеждане но 22 май 2018 г. от 09.00 ч.

            

адм. дело №1962/2017

Днес – 26 април 2018 год. на открито съдебно заседание по адм. дело №1962/2017г., по искане на Прокурора, заседанието по делото се отложи за 7 юни 2018 год. от 15.00 ч.  Основанието за отлагане на делото е представянето на заключението по комплексната съдебно-техническа експертиза (СТЕ) със закъснение, след законоустановения 7-дневен срок преди съдебното заседание.

Забавянето на СТЕ е поради изключително големия обем от материали, с които е трябвало да се запознае вещото лице и направените от него на място огледи.

Припомням, че адм. дело 1962/2017 г. е образувано по жалба на Стоян Пасев – областен управител на област с Административен център – Варна, като с жалбата се оспорва законосъобразността на решението на общинския съвет в гр. Суворово, относно провеждането на местен референдум с въпрос: „Подкрепяте ли местните власти да не допуснат изграждането на депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на „Девен“ АД и рекултивация на ПИ 006167 по КАС на земеделските земи в землището на с. Чернево“. За съвместно разглеждане, в образуваното съдебноадминистративно производство, е приет и протестът на Варненска окръжна прокуратура срещу цитираното по-горе решение на Общ. съвет Суворово.

страница 4 от 29 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>