______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки
ден на отворени врати
Имаме  удоволствието да  Ви поканим на Ден на отворени врати в Административен съд – Варна, който ще отбележим на 16 ноември 2009г. / понеделник/, на  Международния ден на толерантността.

Толерантност значи уважение към мнения и виждания на хората, с които се срещаме всеки ден. Съдебният процес налага толерантност между спорещите страни.
 Програма за 16 ноември 2009г. /понеделник/

09,00 – 17,00 – "ДОБРЕ ДОШЛИ" НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ


10,00 – 11,00 – Дискусия на Председателя на съда – Тинка Косева с медиите, на тема:

ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА МАГИСТРАТИТЕ, ПРИЕМАНЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ ОТ ГРАЖДАНИ СРЕЩУ НАРУШЕНИЯ НА МАГИСТРАТИ, САНКЦИОНИРАНЕ НА НАРУШЕНИЯ ПО ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗА ДЕНЯ ПРЕПИСКИ В ПРИСЪСТВИЕТО НА МЕДИИТЕ /ДЕМОНСТРАЦИЯ С ЕДНО ДЕЛО/

Място: Административен съд-Варна, ул. „Никола Вапцаров” 3 А, ет. 3, кабинет на Председателя на съда

 14,00 – 15,00 – Среща-разговор на съдия ДИАНА СТАМБОЛОВА със студенти от спец. Право”, Варненски свободен университет на тема:

СТРУКТУРАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА, ПРАВОМОЩИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА И ПРОЦЕСА НА ПРАВОРАЗДАВАНЕ-зала 2, Административен съд - Варна

Ръководство на Административен съд-Варна
работна среща с адвокатска колегия-варна
5  ноември  2009г.

Ръководството на  Административен съд – Варна   проведе поредната работна среща с представители на Адвокатска колегия – Варна

Срещата е част от планираните мероприятия  за подобряване  работата на съда, в рамките на Програма „Съдилища модели - съдилища партньори”, съвместно с Районен съд - Варна.

В хода на разговора, адвокатите поставиха въпроса за възможността за по-облекчен пропускателен режим за тях в сградите на варненските съдилищата.

И съдии и адвокати бяха съгласни с необходимостта от актуализиране на списъка на вещите лица, по-специално - архитекти и геодезисти и необходимостта от тяхната по-висока квалификация.

Единодушно се констатира  фактът,  че за последната година в Административен съд - Варна  са постигнати  високи стандарти в организацията на работата, в обслужването на гражданите и адвокатите, ефективно управление на делата, намаляване на забавянето на старите дела и уеднаквяване на съдебната практика.

Всичко това е крачка напред за повишаване на доверието на обществеността в съдебната система.

  пресслужба
адм.дело №2162/2009
20 октомври 2009г.

Административен съд – Варна се произнесе по жалбата на бившия началник на дирекция "Устройство на територията" в район "Приморски" Илия Костадинов


Съдебен състав на Административен съд Варна, ОТМЕНИ заповед №38-ДС/22.07.2009 г. на кмета на район „Приморски” при община-Варна, с която на основание чл. 108 във вр. с чл. 107, ал.1, т.7 и чл. 7, ал.2 от ЗДСл е прекратено служебното правоотношение с Илия Костадинов на длъжност „директор на дирекция „Устройство на територията” при район „Приморски”- община-Варна считано от 22.07.2009 г.

Припомняме, че Началникът на дирекция "Устройство на територията" в район "Приморски" Илия Костадинов, през м.Март на 2009г.се обърна към кмета Кирил Йорданов, в отворено писмо до медиите, с искане за извинение за клеветите срещу него.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

пресслужба
адм.дело №462/2009

16 октомври 2009г.


Съдебен състав на Административен съд Варна, обяви решението си по административно дело №462/2009 г., с което ОСЪЖДА Община Варна, да заплати на г-н Димо Николов сумата от 5000 лева.

Съдът, след преценка на представените от страните доказателства, намери че издаването на Решение №1687-3 по протокол №26 от 13.04.2005 г. на Общински съвет – Варна и решение №2826-2 по протокол от 21.12.2005 г. на Общински съвет – Варна, са  незаконосъобразни.

Припомняме, че през декември 2005г. правомощията на г- н Димо Николов като кмет на район “Одесос”  бяха прекратени с решение на мнозинството в Общинския съвет - Варна.
 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.


пресслужба
среща с медиите
Имаме  удоволствието да  поканим ресорните журналистина Среща-дискусия,по повод Международния ден на  Правото да знам  28 септември

 Тема на дискусията: 

"Съдебни дела, свързани с достъпа до информация"

 Лектор: Съдия  Десислава Стоева - Административен съд – Варна
  Среща-дискусията  ще се състои на 28 септември 2009г./понеделник/  от  13.30 ч., зала 1 на Административен съд-Варна, ул. „Никола Вапцаров” 3 А

 Ръководството на Административен съд-Варна
дело с обществен интерес
17 септември  2009г.

 Насрочено адм.дело № 1265/2007г. по жалба от Кунчо Димитров Узунов, Георги Стоилов Стоименов, Николай Георгиев Бербенков и Мария Михайлова Гандева, срещу заповед № 2463/29.11.2001г. на Кмета на Община Варна.

Заповедта  на кмета  е за одобряване на ПРЗ за имот с № 58 от 16.08.2001 год. и заповед № 2463 от 29.11.2001 год. ведно с одобрения ПУП- ПРЗ за имоти с № 168 и № 169.
 
Собственик на парцел № 168 в жилищен квартал „Възраждане”, община Варна е Изповеданието на Свидетели на Йехова в България, на който парцел се възнамерява да се построи учебна зала.

Заседанието е насрочено за днес - 17 септември 2009г. от 14.00 часа, зала 3 на Административен съд – Варна, ул.”Никола Вапцаров” 3 А.

пресслужба
ВСС избра съдия Даниела Недева за Зам. Председател на Административен съд – Варна
10 септември 2009г.

  Днес на редовно заседание,  ВСС  избра с 15 гласа "за" от общо 21-ма гласували членове, за заместник административен председател– на Админинстративен съд – Варна, съдия Даниела Недева.

Съдия Даниела Недева е родена във Варна.  Завършила е Юридически факултет през 1998г. С над 10 години  юридически стаж. Започнала  като юристконсулт в район „Одесос” - Община Варна и съдия в Административен съд-Варна от неговото създаване през 2007г.

 пресслужба
„Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията”, против мълчаливия отказ на Областен управи
7 септември 2009г. 


Състав на Административен съд Варна остави без разглеждане жалбата на „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията”, против мълчаливия отказ на Областен управител на Варна – г-н Данчо Симеонов да предостави достъп до обществена информация, относно продажбата на 118 декара от Морската градина на Варна.

В мотивите си съдът посочва, че срокът за предоставяне на исканата обществена информация е изтичал на 21 август 2009г.

Сдружението е подало жалбата си  в Административен съд – Варна на 10 август 2009г., при което жалбата се явява преждевременна.

Определението на съда може да се обжалва в 7 – дневен срок пред ВАС.  

пресслужба
Работна среща на 11 юни 2009г.
На 11 юни 2009г. /четвъртък / в Административен съд – Варна се проведе поредната работна среща между магистратите и представители на Адвокатска колегия Варна, в рамките на поредицата от срещи с представители на звената в съдебната власт.
Работна среща на 29 май 2009 г.
На 29 май 2009г. в Административен съд - Варна се проведе работна среща на тема: „Практически проблеми при касационното обжалване по идентични казуси по административни дела за митнически и данъчни нарушения”.

На нея присъстваха магистрати от Районните съдилища на Варна, Девня и Провадия и съдии от Административен съд-Варна.
Нов банков офис в сградата на Административен съд – Варна
Открит е нов банков офис в сградата на Административен съд – Варна

От първите дни на м.Май в Административен съд-Варна работи офис на СИБанк. Разположен е на партера на административната сграда и извършва пълен набор от банкови услуги за физически и юридически лица. Предлага превод на такси към всички съдилища, откриване, закриване и захранване на сметки. В услуга на гражданите и адвокатите банката прeдлага и копирни услуги.

Новооткритият банков офис е с работно време: 8.30 - 12.00 и 13.00 – 17.00ч.
страница 29 от 29 << < 26 27 28 29