______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки
адм.дело 281/2010
3 февруари 2010г.

Днес съдийски състав на Административен съд – Варна се произнесе с разпореждане да бъде преустановено запечатването на входните врати на „Рибен пазар” /Рибна борса/, на Колхозен пазар – Варна.

Производството беше образувано по молба на Прокуриста на „Пазари” ЕАД,   г-н Владимир Михалчев, след установени поставени обозначителни знаци /лепенки /, с които е възпрепятстван достъпа до Рибната борса.

В мотивите си съдът сочи  обстоятелството, че действията на Регионална ветеринарномедицинска служба – Варна, трябва да почиват на административен акт и на закона.  Един обект, за да бъде запечатан, то първо трябва да има издадена заповед по чл.30 т.6 от Закона за храните, за спиране на експлоатацията му.

Запечатването на обекта без да е издадена такава заповед се явява незаконосъобразно.
Разпореждането подлежи на обжалване в 3-дневен срок от днес, пред ВАС.

пресслужба 
Нови съдии в Административен съд -Варна
6 януари 2010

В Административен съд–Варна встъпиха в длъжност двама нови съдии


Днес, на тържествена церемония в Административен съд - Варна, встъпиха в длъжност: съдия Красимира Желева – досега работила като съдия в Административен съд – Добрич и съдия Даниела Станева – досегашен съдия в Окръжен съд – Варна.

Назначаването им е по предложение на Председателя на Административен съд – Варна, Тинка Косева и  с решение на Висш съдебен съвет от заседание, провело се на 10 декември 2009 година, след участие в конкурс чрез атестиране.

Съдия Даниела Станева е завършила СУ „Св. Климент Охридски”, юридически факултет. През 1992 година започва работа като съдия изпълнител, а от 1998 година е съдия в Районен съд – Варна. От 2002 година  е съдия в Административно отделение на Окръжен съд - Варна. Семейна, с дете.

Съдия Красимира Желева е с 13 годишен юридически стаж. Работи последователно като юристконсулт  в Националната агенция по приходите във  Варна и съдия в Административен съд – Добрич. От м. Август 2008г. е командирована в Административен съд – Варна. Семейна, с две деца.

пресслужба
адм.дело 2552/2009г.
28 декември 2009г.

Административен съд – Варна ОТМЕНИ мълчалив отказ на Кмета на Община Варна да предостави обществена информация, свързана с размера на средствата, изразходвани за публичното обсъждане на проекта за ОУП на Варна.

С решение №2235/от 23.12.2009г., се произнесе съдийски състав  по адм. дело 2552/2009г., заведено през м.Септември, от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията /СОПА/, срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Варна да предостави информация, свързана с общият размер на средствата, предвидени от община Варна за осигуряване публичността на проекта за ОУП.

 
пресслужба
адм. дело 2588/ 2008г.
21  декември 2009г.

Административен съд – Варна отмени решение на Общински съвет Варна  за зареждане на търговските обекти в центъра на града,  
във времето от 20,00 до 7,00 часа.С решение №2188/18.12.2009, постановено по адм. дело № 2588/2008 г., съдийски състав на Административен съд – Варна отмени Решение № 747-19,т.1 прието с Протокол № 9, от заседание, проведено на 25,28.07.2008г., с което Общинският съвет Варна изменя и допълва Наредбата за обществения ред.

Отменя текст със съдържание:”...Зареждането на търговските и туристическите обекти, находящи се в централната градска част, да се осъществява само във времето от 20,00 до 7,00 ч., при спазване на разпоредбите на Закона за движението по пътищата.”
 


В мотивите си съдът сочи, че  
съставителят на проекта – Общински съвет Варна, е имал задължението да публикува проекта за изменение на подзаконовия нормативен акт – в случая Наредбата за обществения ред ведно с мотивите на своята интернет страница и да даде възможност на заинтересованите лица да предоставят, в най-малко 14-дневен срок,  предложения и становища по проекта. 


Неизпълнението на това задължение е нарушение на административно производствените правила и е основание за отмяна.
 

Съдът припомня, че жалбата срещу  промените в Наредбата за обществения ред беше внесена в съда, през м. Септември 2008г.  от общо 47 търговци, собственици на  търговски обекти в район, обхващащ над 30 големи улици и булеварди в града. Според аргумента на фирмите, с решението си Общински съвет Варна е нарушил основните конституционно гарантирани права по чл.19 (2) от Конституцията на Република България. Той предвижда еднакви правни условия за всички граждани и фирми при извършване на стопанска дейност. Преди влизането на жалбата в съда, през миналата година засегнатите търговци предприеха различни форми на мирен протест във Варна, като подписки, разговори с представители на администрацията и организиране на шествия по улиците на града. 
 


Решението на Административен съд - Варна подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.
  


пресслужба
семинар 19 - 20 ноември 2009

19 ноември 2009г.


Австрийски съдии обучават българските си колеги


Днес в Административен съд – Варна стартира двудневен семинар във връзка с туининг проект по програма ФАР -  „Укрепване на единното прилагане на новото процесуално законодателство в България”.


Проектът се осъществява съвместно от Върховен административен съд, ВКС  и Австрийското федерално министерство на правосъдието, като ръководител на проекта от българска страна е г-н Марио Димитров, съдия от ВАС.


Обучителното мероприятие има за цел да уеднакви прилагането на процесуалното законодателство, както и да бъдат обучени български съдии за обучители и впоследствие да участват в провежданите от българските им колеги обучения.


Лектори на работната среща са:   г-жа Фелицитас Шисендоплер – Лухнер и     г-н Ервин Цирман,  съдии от Австрия.


Сътрудничеството между австрийските експерти и българските административни съдии  от Варна,  Добрич, Бургас, Стара Загора, Ямбол, Сливен е изключително полезно, както за самите магистрати, така и за поканените на семинара юристи от Община Варна и Областна администрация Варна.


пресслужба

семинар по ЗУТ
13 ноември 2009г.


Днес в хотел „Одесос”, съдиите от Административен съд - Варна бяха домакини на своите колеги от  административните съдилища в Добрич, Силистра и Шумен и заедно дискутираха проблемите при прилагането на Закона за устройство на територията. Лектор на семинара беше г-жа Надежда Джелепова - съдия във ВАС


прессцентър
ден на отворени врати
Имаме  удоволствието да  Ви поканим на Ден на отворени врати в Административен съд – Варна, който ще отбележим на 16 ноември 2009г. / понеделник/, на  Международния ден на толерантността.

Толерантност значи уважение към мнения и виждания на хората, с които се срещаме всеки ден. Съдебният процес налага толерантност между спорещите страни.
 Програма за 16 ноември 2009г. /понеделник/

09,00 – 17,00 – "ДОБРЕ ДОШЛИ" НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ


10,00 – 11,00 – Дискусия на Председателя на съда – Тинка Косева с медиите, на тема:

ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА МАГИСТРАТИТЕ, ПРИЕМАНЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ ОТ ГРАЖДАНИ СРЕЩУ НАРУШЕНИЯ НА МАГИСТРАТИ, САНКЦИОНИРАНЕ НА НАРУШЕНИЯ ПО ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗА ДЕНЯ ПРЕПИСКИ В ПРИСЪСТВИЕТО НА МЕДИИТЕ /ДЕМОНСТРАЦИЯ С ЕДНО ДЕЛО/

Място: Административен съд-Варна, ул. „Никола Вапцаров” 3 А, ет. 3, кабинет на Председателя на съда

 14,00 – 15,00 – Среща-разговор на съдия ДИАНА СТАМБОЛОВА със студенти от спец. Право”, Варненски свободен университет на тема:

СТРУКТУРАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА, ПРАВОМОЩИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА И ПРОЦЕСА НА ПРАВОРАЗДАВАНЕ-зала 2, Административен съд - Варна

Ръководство на Административен съд-Варна
работна среща с адвокатска колегия-варна
5  ноември  2009г.

Ръководството на  Административен съд – Варна   проведе поредната работна среща с представители на Адвокатска колегия – Варна

Срещата е част от планираните мероприятия  за подобряване  работата на съда, в рамките на Програма „Съдилища модели - съдилища партньори”, съвместно с Районен съд - Варна.

В хода на разговора, адвокатите поставиха въпроса за възможността за по-облекчен пропускателен режим за тях в сградите на варненските съдилищата.

И съдии и адвокати бяха съгласни с необходимостта от актуализиране на списъка на вещите лица, по-специално - архитекти и геодезисти и необходимостта от тяхната по-висока квалификация.

Единодушно се констатира  фактът,  че за последната година в Административен съд - Варна  са постигнати  високи стандарти в организацията на работата, в обслужването на гражданите и адвокатите, ефективно управление на делата, намаляване на забавянето на старите дела и уеднаквяване на съдебната практика.

Всичко това е крачка напред за повишаване на доверието на обществеността в съдебната система.

  пресслужба
адм.дело №2162/2009
20 октомври 2009г.

Административен съд – Варна се произнесе по жалбата на бившия началник на дирекция "Устройство на територията" в район "Приморски" Илия Костадинов


Съдебен състав на Административен съд Варна, ОТМЕНИ заповед №38-ДС/22.07.2009 г. на кмета на район „Приморски” при община-Варна, с която на основание чл. 108 във вр. с чл. 107, ал.1, т.7 и чл. 7, ал.2 от ЗДСл е прекратено служебното правоотношение с Илия Костадинов на длъжност „директор на дирекция „Устройство на територията” при район „Приморски”- община-Варна считано от 22.07.2009 г.

Припомняме, че Началникът на дирекция "Устройство на територията" в район "Приморски" Илия Костадинов, през м.Март на 2009г.се обърна към кмета Кирил Йорданов, в отворено писмо до медиите, с искане за извинение за клеветите срещу него.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

пресслужба
адм.дело №462/2009

16 октомври 2009г.


Съдебен състав на Административен съд Варна, обяви решението си по административно дело №462/2009 г., с което ОСЪЖДА Община Варна, да заплати на г-н Димо Николов сумата от 5000 лева.

Съдът, след преценка на представените от страните доказателства, намери че издаването на Решение №1687-3 по протокол №26 от 13.04.2005 г. на Общински съвет – Варна и решение №2826-2 по протокол от 21.12.2005 г. на Общински съвет – Варна, са  незаконосъобразни.

Припомняме, че през декември 2005г. правомощията на г- н Димо Николов като кмет на район “Одесос”  бяха прекратени с решение на мнозинството в Общинския съвет - Варна.
 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.


пресслужба
среща с медиите
Имаме  удоволствието да  поканим ресорните журналистина Среща-дискусия,по повод Международния ден на  Правото да знам  28 септември

 Тема на дискусията: 

"Съдебни дела, свързани с достъпа до информация"

 Лектор: Съдия  Десислава Стоева - Административен съд – Варна
  Среща-дискусията  ще се състои на 28 септември 2009г./понеделник/  от  13.30 ч., зала 1 на Административен съд-Варна, ул. „Никола Вапцаров” 3 А

 Ръководството на Административен съд-Варна
страница 28 от 29 << < 25 26 27 28 29 >