______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки
мобилни оператори
28 април 2010г.

ВАС потвърди определението на Административен съд – Варна по жалбата на трите мобилни оператора във връзка с демонтирането на антените им от определени зони на града.


По предявено от трите национални мобилни оператори жалби срещу решение на Общински съвет Варна, във връзка с издаването на последващи Заповеди на Кмета на Общината за премахване на монтирани антени, пред Административен съд Варна бе образувано адм. дело № 2973/2009 г.
.

С определение от м.декември 2009г. на съдията - докладчик, производството по делото бе прекратено като недопустимо.

Предмет на жалбите на мобилните оператори - „Космо България Мобайл”, „БТК” и „Мобилтел” бе решението на Общинския съвет – Варна, което задължава Кмета на Общината да издаде заповеди за демонтиране на поставените от тях антени, попадащи в радиус от 300 метра от детски градини, училища, социални и здравни заведения.

Съставът на Административен съд - Варна прецени, че решението на Общински съвет – Варна има за свой адресат единствено Кметът на Община Варна, но не и самите мобилни оператори. Едва след евентуалното издаване от Кмета на заповеди за демонтиране, за жалбоподателите ще настъпят неблагоприятни последици.

Решението на Общинският съвет обаче само указва на Кмета да издаде такива заповеди, но не засяга непосредствено права и законни интереси на мобилните оператори.
 
Поради това, не е налице както право на оспорване, така и правен интерес за жалбоподателите от атакуване на решението на Общинския съвет, а производството по техните жалби като недопустимо следва да се прекрати.

Това определение на съда бе потвърдено от последната съдебна инстанция в България - Върховният административен съд.

пресслужба
47 жалби на "Търговски дом"АД
26  април 2010г.

В Административен съд-Варна постъпиха 47 жалби от „Търговски дом” АД във връзка с демонтирането на павилиони в центъра на града.

Жалбите във връзка с премахването на бараките около Дупката в центъра на града са подадени от г-н Николай Сургучев, председател на Съвета на директорите на „Търговски дом” АД.

Според него издадените 47 заповеди от г-н Кмета на Община Варна са незаконосъобразни и са налице съществени нарушения на административнопроцесуалните правила за издаването им.

Съдът образува дела по жалбите, които заедно с производствата по исканията за спиране на заповедите, ще се гледат в открити заседания.

пресслужба
първо дело по ЗПРКИ
22  април 2010г.


Административен съд-Варна ще гледа първо дело по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.


Делото е образувано по искане от Комисията по закона за предотвратяване на конфликт на интереси в Общинския съвет гр. Белослав.

Членове на Комисията докладват, че при извършена проверка са установили, че към настоящия момент, при предоставена декларация по чл. 12, в сроковете определени с приемането на
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, който е в сила от 1.01.2009г.  и няколкократно отправени устни покани към общинския съветник  г-н Недялко Либчев от ПП „Герб”, лицето не е  подало декларация и не е декларирало несъвместимост и частни интереси за заемането на длъжността.


Съдът приема искането за допустимо и предстои насрочване на заседание по делото, с участието на прокурор.


пресслужба

адм.дело 730/2010
6 април 2010г.


Съдийски състав на Административен съд – Варна, отхвърли  жалбата на г-н Марин Демирев, който оспори  решението на ОИК – гр. Провадия, за избор на кмет на с. Житница.


След изслушване на свидетели и преброяване на бюлетините от избора, съдът намери за неоснователни,  твърденията на жалбоподателя,  че г-н Стилиян Стойчев от ПП „Герб”, е определен  за кмет чрез манипулиране на получените резултати.Решението на съда, че
в изборния ден не са допуснати съществени нарушения, подлежи на обжалване, в 7- дневен срок пред Върховен административен съд.


пресслужба
 

адм.дела 730/2010, 731/2010
22 март 2010г.

В Административен съд-Варна постъпи жалба на Марин Демирев, който оспорва избора на Стилиян Стойчев от ПП „Герб”, за кмет на с. Житница, Община Провадия.

В Административен съд – Варна, бяха образувани две
административни  дела №730/2010 и №731/2010,  по жалба на г-н Марин Демирев за оспорване и спиране изпълнението на  решение №7399 на ОИК – гр. Провадия за определяне на изборните резултати за кмет на с. Житница, Община Провадия, Област Варна.

Жалбоподателят твърди, че в изборният ден са допуснати съществени нарушения и манипулиране на получените резултати, с което е опорочена волята на избирателите.
Делата  ще бъдат разгледани от Административен съд-Варна, във възможно най-кратки срокове.

пресслужба
събрание на съдиите

На 26 февруари 2010г.  Председателят на Административен съд – Варна, съдия Тинка Косева представи годишния Доклад за дейността на съда за 2009г.

Гости на събитието бяха, членовете на Висш съдебен съвет – г-н Петър Стоянов, г-н Стефан Петров, г-жа Венета Марковска – Зам. Председател на Върховен административен съд и съдия Кремена Хараланова – ВАС.

пресслужба

адм.дело 3302/2009
23 февруари 2010г.

Съдийски състав на Административен съд – Варна отхвърли жалбата на ПП”Съюз на демократичните сили”, представлявана от председателя Мартин Димитров срещу заповед на Кмета на Община Варна за прекратяване на наемните правоотношения между Община Варна и ПП”СДС” за ползване на част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Варна, бул.”Княз Борис І”№46
 
Съдът не споделя възражението на жалбоподателя, че с изтичане срока на договора същия се е превърнал в безсрочен. В договора за наем изрично е посочено, че се сключва за срок от 4 години и с изтичане на уговорения срок, действието на договора се прекратява

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщението пред Върховния административен съд.


пресслужба
адм.дело 281/2010
3 февруари 2010г.

Днес съдийски състав на Административен съд – Варна се произнесе с разпореждане да бъде преустановено запечатването на входните врати на „Рибен пазар” /Рибна борса/, на Колхозен пазар – Варна.

Производството беше образувано по молба на Прокуриста на „Пазари” ЕАД,   г-н Владимир Михалчев, след установени поставени обозначителни знаци /лепенки /, с които е възпрепятстван достъпа до Рибната борса.

В мотивите си съдът сочи  обстоятелството, че действията на Регионална ветеринарномедицинска служба – Варна, трябва да почиват на административен акт и на закона.  Един обект, за да бъде запечатан, то първо трябва да има издадена заповед по чл.30 т.6 от Закона за храните, за спиране на експлоатацията му.

Запечатването на обекта без да е издадена такава заповед се явява незаконосъобразно.
Разпореждането подлежи на обжалване в 3-дневен срок от днес, пред ВАС.

пресслужба 
Нови съдии в Административен съд -Варна
6 януари 2010

В Административен съд–Варна встъпиха в длъжност двама нови съдии


Днес, на тържествена церемония в Административен съд - Варна, встъпиха в длъжност: съдия Красимира Желева – досега работила като съдия в Административен съд – Добрич и съдия Даниела Станева – досегашен съдия в Окръжен съд – Варна.

Назначаването им е по предложение на Председателя на Административен съд – Варна, Тинка Косева и  с решение на Висш съдебен съвет от заседание, провело се на 10 декември 2009 година, след участие в конкурс чрез атестиране.

Съдия Даниела Станева е завършила СУ „Св. Климент Охридски”, юридически факултет. През 1992 година започва работа като съдия изпълнител, а от 1998 година е съдия в Районен съд – Варна. От 2002 година  е съдия в Административно отделение на Окръжен съд - Варна. Семейна, с дете.

Съдия Красимира Желева е с 13 годишен юридически стаж. Работи последователно като юристконсулт  в Националната агенция по приходите във  Варна и съдия в Административен съд – Добрич. От м. Август 2008г. е командирована в Административен съд – Варна. Семейна, с две деца.

пресслужба
адм.дело 2552/2009г.
28 декември 2009г.

Административен съд – Варна ОТМЕНИ мълчалив отказ на Кмета на Община Варна да предостави обществена информация, свързана с размера на средствата, изразходвани за публичното обсъждане на проекта за ОУП на Варна.

С решение №2235/от 23.12.2009г., се произнесе съдийски състав  по адм. дело 2552/2009г., заведено през м.Септември, от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията /СОПА/, срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Варна да предостави информация, свързана с общият размер на средствата, предвидени от община Варна за осигуряване публичността на проекта за ОУП.

 
пресслужба
адм. дело 2588/ 2008г.
21  декември 2009г.

Административен съд – Варна отмени решение на Общински съвет Варна  за зареждане на търговските обекти в центъра на града,  
във времето от 20,00 до 7,00 часа.С решение №2188/18.12.2009, постановено по адм. дело № 2588/2008 г., съдийски състав на Административен съд – Варна отмени Решение № 747-19,т.1 прието с Протокол № 9, от заседание, проведено на 25,28.07.2008г., с което Общинският съвет Варна изменя и допълва Наредбата за обществения ред.

Отменя текст със съдържание:”...Зареждането на търговските и туристическите обекти, находящи се в централната градска част, да се осъществява само във времето от 20,00 до 7,00 ч., при спазване на разпоредбите на Закона за движението по пътищата.”
 


В мотивите си съдът сочи, че  
съставителят на проекта – Общински съвет Варна, е имал задължението да публикува проекта за изменение на подзаконовия нормативен акт – в случая Наредбата за обществения ред ведно с мотивите на своята интернет страница и да даде възможност на заинтересованите лица да предоставят, в най-малко 14-дневен срок,  предложения и становища по проекта. 


Неизпълнението на това задължение е нарушение на административно производствените правила и е основание за отмяна.
 

Съдът припомня, че жалбата срещу  промените в Наредбата за обществения ред беше внесена в съда, през м. Септември 2008г.  от общо 47 търговци, собственици на  търговски обекти в район, обхващащ над 30 големи улици и булеварди в града. Според аргумента на фирмите, с решението си Общински съвет Варна е нарушил основните конституционно гарантирани права по чл.19 (2) от Конституцията на Република България. Той предвижда еднакви правни условия за всички граждани и фирми при извършване на стопанска дейност. Преди влизането на жалбата в съда, през миналата година засегнатите търговци предприеха различни форми на мирен протест във Варна, като подписки, разговори с представители на администрацията и организиране на шествия по улиците на града. 
 


Решението на Административен съд - Варна подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.
  


пресслужба
страница 27 от 29 << < 24 25 26 27 28 29 >