______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки
дело 1938/2010г.
29 юни 2010г.


Административен съд – Варна спря предварителното изпълнение на Заповед на Областен управител-Варна, с която Колежът по туризъм трябва да напусне сградата на Музикалното училище.

 

Днес, съдебен състав на Административен съд – Варна, определи, че постъпилото искане на Икономически университет, за спиране на Заповед №РД-10-7706-158/07.06.2010 на Областен управител – Варна е основателно и следва да бъде уважено.


В Заповедта на Областният управител се твърди, че имота на ул. „Стефан Караджа” № 34 е собственост на Средно училище по изкуствата „Добри Христов”, а част от имота се владее от Колежа по туризъм към Икономически университет, без правно основание и това налага изземването на имота на 19 юли 2010г.

С оглед на значителните вреди, които биха настъпили за Висшето учебно заведение, във връзка с предстоящата кандидат-студентска кампания, съдът определи, че спира предварителното изпълнение на заповедта на Областен управител – Варна, до окончателното решение на спора.

Определението на съда подлежи на обжалване, с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок.пресслужба
адм.дело 1827/2010 прекратено
11 юни 2010г.

В рамките на днешния ден Административен съд-Варна определи, че сигналът от  Комисията по закона за предотвратяване на конфликт на интереси в Общински съвет Аврен, по който беше образувано административно дело  е редно да се изпрати  за произнасяне първо по подведомственост на сезирания орган – Областен управител Варна.

Съдът намира, че делото следва да бъде прекратено, поради факта, че не е сезиран по предвидения в АПК начин.

Определението на съда подлежи на обжалване, с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок.

пресслужба
адм.дело 1827/2010
11 юни 2010г.

Административен съд-Варна ще гледа второ дело по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Делото е образувано по искане от Комисията по закона за предотвратяване на конфликт на интереси в Общинския съвет Аврен.

Членове на Комисията докладват
за нарушения, извършени от общинските съветници Ф.Ф., Р.А., М.А., К.Л., С.К., които засягат ремонти на сгради общинска собственост, както и транспортни превози по поръчка на общинската администрация.

Припомняме, че през м.Май  съдът  наложи глоба в размер на 1000 лв., за неподаване на  декларация за конфликт на интереси, на общински съветник от Общински съвет Белослав.

пресслужба
ново работно време с граждани
4 юни 2010г.
Ръководството на Административен съд – Варна уведомява, че от 7 юни 2010г., съда ще работи с граждани от 9.00 до 17.00
часа, без прекъсване.

пресслужба

семинар
2 юни 2010г.

Днес в сградата на Административен съд – Варна се проведе семинар на тема: „Връзките с обществеността в рамките на съдебната система”.

Обучителите от Австрийското федерално министерство на правосъдието имаха възможност да споделят най-добрите си практики, със специалистите по връзки с обществеността и говорителите на прокуратурите от целия Варненски съдебен окръг.

С радост беше констатирано, че специалистите по връзки с обществеността, от години работят съгласно Европейските стандарти и активно съдействат на обществеността и медиите, за навременна информация от съдебната система.


пресслужба
 
адм.дело 79/2010г.
26 май 2010г.

Административен съд – Варна отмени решение на Общински съвет – Варна, с което бяха утвърдени “приоритетните спортове” по програма “Спорт” за 2010г.


Производството  по делото беше образувано в края на 2009г.,  по оспорване на областния управител на Варна, според  който решение № 1840-2 на ОбС Варна, прието с протокол № 19/09.12.2009г., е незаконосъобразно.

Припомняме, че с него,
по предложение на Директора на Дирекция „Младежки дейности и спорт, се  утвърждаваха приоритетните спортове за програма „Спорт” 2010 г., както следва : плувни и водни спортове, колективни спортове и шах в училище.

Съдът реши, че оспореното решение е незаконосъобразно, поради допуснати процесуални нарушения, като това, че не са посочени критериите, на база, на които са избрани точно тези спортове като приоритетни,  и следва да се отмени.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС, с касационна жалба в 14-дневен срок.

пресслужба

адм.дело 1436/2010г.
17 май 2010г.

Административен съд – Варна, остави без разглеждане искане от г-н Николай Апостолов и г-н Константин Трошев, за допускане на предварително изпълнение на Решение № 2191-1/28.04.2010г. на Общински съвет – Варна, с което е избран за Председател на Общински съвет – Варна, Николай Апостолов.

Съдът намира, че искането е недопустимо, защото не е налице административен акт годен за оспорване.

Изборът на Председател на Общинския съвет не попада в категорията на актовете на Общинския съвет, подлежащи на оспорване.

Председателят на Общинския съвет се избира измежду състава на общинските съветници и няма статут на едноличен орган на държавна власт.
 
Изборът на Председател е предоставен на преценката на самия Общински съвет, следователно е решение по целесъобразност, а такава преценка не подлежи на съдебен контрол, защото съдът няма законно основание да промени волята на съветниците кой да ги ръководи и представлява.

Следва, че направеното искане е недопустимо и следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по частно адм. дело1436/2010 г., по описа на Административен съд  - Варна, да се прекрати.

пресслужба
адм.дело 1381/2010г.
адм.дело 1381/2010г.

Съдийски състав на Административен съд – Варна остави без разглеждане жалбата на общинските съветници от БСП, против решения, обективирани в протокол  №22/28.04.2010г. на  Общински съвет гр. Варна.

Решенията доведоха до предсрочно прекратяване на правомощията  на Борислав  Гуцанов като председател на общинския съвет и избиране като такъв на Николай Апостолов .

В мотивите си съдът сочи, че пълномощията, с които разполагат общинските съветници са уредени нормативно в Закона за местното самоуправление и местната администрация.
 
Сред тях не се сочи за възможност еднолично общински съветник да оспорва законосъобразност на решения на общинския съвет по пътя на съдебния контрол.

Такова право на оспорване е предоставено на кмета на общината и на областния управител / чл. 45, ал.4 и 5  от ЗМСМА/.

Поради това съдът прекрати производството по адм.дело № 1381/2010 г. на Административен съд гр. Варна.


пресслужба
допитване на тема:"Доверие на гражданите към административното правосъдие”

3 май 2010

 

Административен съд – Варна стартира анкетно проучване сред гражданите и институциите в града.


Проучването стартира от началото на м. Май в рамките на един месец и е част от цялостна комуникационна кампания на съда: „Доверие на гражданите към административното правосъдие”.

Целта на проучването е да се изследва до каква степен гражданите и институциите са запознати с дейността на съда, който работи вече 3 години.

Анкетите са анонимни като информацията от тях ще бъде използвана за подобряване на административното правораздаване и разработване на нови, коригиращи механизми за работа в съда.

Анкетни карти  са оставени за попълване на фронт – офисите в Административен съд – Варна
.

В началото на м. Юни информацията ще бъде обобщена и анализирана, след което ще се набележат конкретни мерки за подобряване дейността на съда.

пресслужба
 
мобилни оператори
28 април 2010г.

ВАС потвърди определението на Административен съд – Варна по жалбата на трите мобилни оператора във връзка с демонтирането на антените им от определени зони на града.


По предявено от трите национални мобилни оператори жалби срещу решение на Общински съвет Варна, във връзка с издаването на последващи Заповеди на Кмета на Общината за премахване на монтирани антени, пред Административен съд Варна бе образувано адм. дело № 2973/2009 г.
.

С определение от м.декември 2009г. на съдията - докладчик, производството по делото бе прекратено като недопустимо.

Предмет на жалбите на мобилните оператори - „Космо България Мобайл”, „БТК” и „Мобилтел” бе решението на Общинския съвет – Варна, което задължава Кмета на Общината да издаде заповеди за демонтиране на поставените от тях антени, попадащи в радиус от 300 метра от детски градини, училища, социални и здравни заведения.

Съставът на Административен съд - Варна прецени, че решението на Общински съвет – Варна има за свой адресат единствено Кметът на Община Варна, но не и самите мобилни оператори. Едва след евентуалното издаване от Кмета на заповеди за демонтиране, за жалбоподателите ще настъпят неблагоприятни последици.

Решението на Общинският съвет обаче само указва на Кмета да издаде такива заповеди, но не засяга непосредствено права и законни интереси на мобилните оператори.
 
Поради това, не е налице както право на оспорване, така и правен интерес за жалбоподателите от атакуване на решението на Общинския съвет, а производството по техните жалби като недопустимо следва да се прекрати.

Това определение на съда бе потвърдено от последната съдебна инстанция в България - Върховният административен съд.

пресслужба
47 жалби на "Търговски дом"АД
26  април 2010г.

В Административен съд-Варна постъпиха 47 жалби от „Търговски дом” АД във връзка с демонтирането на павилиони в центъра на града.

Жалбите във връзка с премахването на бараките около Дупката в центъра на града са подадени от г-н Николай Сургучев, председател на Съвета на директорите на „Търговски дом” АД.

Според него издадените 47 заповеди от г-н Кмета на Община Варна са незаконосъобразни и са налице съществени нарушения на административнопроцесуалните правила за издаването им.

Съдът образува дела по жалбите, които заедно с производствата по исканията за спиране на заповедите, ще се гледат в открити заседания.

пресслужба
страница 27 от 29 << < 24 25 26 27 28 29 >