______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки
адм.дело 2770/2010 и адм.дело 2771/2010
18 август 2010г.

Административен съд – Варна образува адм.дело №2770/2010г. по жалба на г-н Слави Кирязов, срещу решение на ОИК - Аврен, с което предсрочно са прекратени пълномощията му на кмет на с. Приселци.
 

Образувано е и частно адм. дело №2771/2010г., по искане от г-н Слави Кирязов, за спиране на предварително изпълнение на Решение № 254 на ОИК – Аврен, по Протокол №55/от 5 август 2010г.
 

С това решение, избирателната комисия в Аврен, излиза след сезиране  по сигнал за конфликт на интереси и предсрочно прекратява пълномощията на кмета, на с. Приселци. 

Сигналът, който е подаден до кмета на Община Аврен е от жители на с. Приселци.
 
Те оповестяват факта, че от избирането му до настоящият момент, г-н Слави Кирязов съвместява длъжностите - кмет и едноличен търговец. 

В жалбата си до съда, г-н Слави Кирязов твърди, че решението на ОИК е незаконосъобразно, със съществени нарушения на производствените правила и с политическа цел. 

Делата ще се гледат едно след друго, в открито съдебно заседание на 20.08.2010г./петък/, адм. дело №2771/2010 от  10.00 ч. и  адм. дело №2770/2010 от 10.30ч. ,    в   зала 1, на Административен съд-Варна.


пресслужба
адм.дела на "Търговски дом" АД
15 юли 2010г.

По искане на „Търговски дом” АД, всички дела във връзка с демонтирането на 47 павилиона в центъра на града, бяха прекратени от Административен съд – Варна.

В края на м. Април в Административен съд-Варна бяха подадени 47 жалби от „Търговски дом” АД, във връзка с премахването на бараките около „Дупката” в центъра на града.

В тях, г-н Николай Сургучев - Председател на Съвета на директорите на „Търговски дом” АД  твърдеше, че издадените 47 заповеди от Кмета на Община Варна са незаконосъобразни.

В Административен съд – Варна бяха образувани дела по жалбите и още толкова производства по исканията за спиране на заповедите.

Делата се гледаха в открити съдебни заседания и по тях бяха назначени съдебни експертизи.

В края на м.Юни „Търговски дом” АД, оттегли оспорването си по всичките заповеди на кмета, с писмени молби до съда.

Във връзка с това, съдебните състави на Административен съд – Варна постановиха определения, с които се прекратяват производствата по делата, поради отказ от оспорване.

Определенията на съда подлежат на обжалване, с частни жалби пред ВАС в 7- дневен срок.

пресслужба
дело 1938/2010г.
29 юни 2010г.


Административен съд – Варна спря предварителното изпълнение на Заповед на Областен управител-Варна, с която Колежът по туризъм трябва да напусне сградата на Музикалното училище.

 

Днес, съдебен състав на Административен съд – Варна, определи, че постъпилото искане на Икономически университет, за спиране на Заповед №РД-10-7706-158/07.06.2010 на Областен управител – Варна е основателно и следва да бъде уважено.


В Заповедта на Областният управител се твърди, че имота на ул. „Стефан Караджа” № 34 е собственост на Средно училище по изкуствата „Добри Христов”, а част от имота се владее от Колежа по туризъм към Икономически университет, без правно основание и това налага изземването на имота на 19 юли 2010г.

С оглед на значителните вреди, които биха настъпили за Висшето учебно заведение, във връзка с предстоящата кандидат-студентска кампания, съдът определи, че спира предварителното изпълнение на заповедта на Областен управител – Варна, до окончателното решение на спора.

Определението на съда подлежи на обжалване, с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок.пресслужба
адм.дело 1827/2010 прекратено
11 юни 2010г.

В рамките на днешния ден Административен съд-Варна определи, че сигналът от  Комисията по закона за предотвратяване на конфликт на интереси в Общински съвет Аврен, по който беше образувано административно дело  е редно да се изпрати  за произнасяне първо по подведомственост на сезирания орган – Областен управител Варна.

Съдът намира, че делото следва да бъде прекратено, поради факта, че не е сезиран по предвидения в АПК начин.

Определението на съда подлежи на обжалване, с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок.

пресслужба
адм.дело 1827/2010
11 юни 2010г.

Административен съд-Варна ще гледа второ дело по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Делото е образувано по искане от Комисията по закона за предотвратяване на конфликт на интереси в Общинския съвет Аврен.

Членове на Комисията докладват
за нарушения, извършени от общинските съветници Ф.Ф., Р.А., М.А., К.Л., С.К., които засягат ремонти на сгради общинска собственост, както и транспортни превози по поръчка на общинската администрация.

Припомняме, че през м.Май  съдът  наложи глоба в размер на 1000 лв., за неподаване на  декларация за конфликт на интереси, на общински съветник от Общински съвет Белослав.

пресслужба
ново работно време с граждани
4 юни 2010г.
Ръководството на Административен съд – Варна уведомява, че от 7 юни 2010г., съда ще работи с граждани от 9.00 до 17.00
часа, без прекъсване.

пресслужба

семинар
2 юни 2010г.

Днес в сградата на Административен съд – Варна се проведе семинар на тема: „Връзките с обществеността в рамките на съдебната система”.

Обучителите от Австрийското федерално министерство на правосъдието имаха възможност да споделят най-добрите си практики, със специалистите по връзки с обществеността и говорителите на прокуратурите от целия Варненски съдебен окръг.

С радост беше констатирано, че специалистите по връзки с обществеността, от години работят съгласно Европейските стандарти и активно съдействат на обществеността и медиите, за навременна информация от съдебната система.


пресслужба
 
адм.дело 79/2010г.
26 май 2010г.

Административен съд – Варна отмени решение на Общински съвет – Варна, с което бяха утвърдени “приоритетните спортове” по програма “Спорт” за 2010г.


Производството  по делото беше образувано в края на 2009г.,  по оспорване на областния управител на Варна, според  който решение № 1840-2 на ОбС Варна, прието с протокол № 19/09.12.2009г., е незаконосъобразно.

Припомняме, че с него,
по предложение на Директора на Дирекция „Младежки дейности и спорт, се  утвърждаваха приоритетните спортове за програма „Спорт” 2010 г., както следва : плувни и водни спортове, колективни спортове и шах в училище.

Съдът реши, че оспореното решение е незаконосъобразно, поради допуснати процесуални нарушения, като това, че не са посочени критериите, на база, на които са избрани точно тези спортове като приоритетни,  и следва да се отмени.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС, с касационна жалба в 14-дневен срок.

пресслужба

адм.дело 1436/2010г.
17 май 2010г.

Административен съд – Варна, остави без разглеждане искане от г-н Николай Апостолов и г-н Константин Трошев, за допускане на предварително изпълнение на Решение № 2191-1/28.04.2010г. на Общински съвет – Варна, с което е избран за Председател на Общински съвет – Варна, Николай Апостолов.

Съдът намира, че искането е недопустимо, защото не е налице административен акт годен за оспорване.

Изборът на Председател на Общинския съвет не попада в категорията на актовете на Общинския съвет, подлежащи на оспорване.

Председателят на Общинския съвет се избира измежду състава на общинските съветници и няма статут на едноличен орган на държавна власт.
 
Изборът на Председател е предоставен на преценката на самия Общински съвет, следователно е решение по целесъобразност, а такава преценка не подлежи на съдебен контрол, защото съдът няма законно основание да промени волята на съветниците кой да ги ръководи и представлява.

Следва, че направеното искане е недопустимо и следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по частно адм. дело1436/2010 г., по описа на Административен съд  - Варна, да се прекрати.

пресслужба
адм.дело 1381/2010г.
адм.дело 1381/2010г.

Съдийски състав на Административен съд – Варна остави без разглеждане жалбата на общинските съветници от БСП, против решения, обективирани в протокол  №22/28.04.2010г. на  Общински съвет гр. Варна.

Решенията доведоха до предсрочно прекратяване на правомощията  на Борислав  Гуцанов като председател на общинския съвет и избиране като такъв на Николай Апостолов .

В мотивите си съдът сочи, че пълномощията, с които разполагат общинските съветници са уредени нормативно в Закона за местното самоуправление и местната администрация.
 
Сред тях не се сочи за възможност еднолично общински съветник да оспорва законосъобразност на решения на общинския съвет по пътя на съдебния контрол.

Такова право на оспорване е предоставено на кмета на общината и на областния управител / чл. 45, ал.4 и 5  от ЗМСМА/.

Поради това съдът прекрати производството по адм.дело № 1381/2010 г. на Административен съд гр. Варна.


пресслужба
допитване на тема:"Доверие на гражданите към административното правосъдие”

3 май 2010

 

Административен съд – Варна стартира анкетно проучване сред гражданите и институциите в града.


Проучването стартира от началото на м. Май в рамките на един месец и е част от цялостна комуникационна кампания на съда: „Доверие на гражданите към административното правосъдие”.

Целта на проучването е да се изследва до каква степен гражданите и институциите са запознати с дейността на съда, който работи вече 3 години.

Анкетите са анонимни като информацията от тях ще бъде използвана за подобряване на административното правораздаване и разработване на нови, коригиращи механизми за работа в съда.

Анкетни карти  са оставени за попълване на фронт – офисите в Административен съд – Варна
.

В началото на м. Юни информацията ще бъде обобщена и анализирана, след което ще се набележат конкретни мерки за подобряване дейността на съда.

пресслужба
 
страница 26 от 29 << < 23 24 25 26 27 28 29 >