______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки
Иван Славков обжалва Решение на ОИК-Варна
22 октомври 2010г.

За  25 октомври 2010г./понеделник/ в Административен съд – Варна е насрочено адм.  дело № 3337/2010г., по жалба на г-н Иван Славков, против Решение на Общинска избирателна комисия от 6 октомври 2010г., с което на основание чл. 30, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация са прекратени пълномощията му на Общински съветник.

Делото ще бъде  разгледано от  13.00часа, зала 1, на Административен съд-Варна.
 
 

пресслужбаОтменено решение на Общински съвет-Варна
22 октомври 2010г.

Съдебен състав на Административен съд-Варна отмени Решение на Общински съвет – Варна, № 1886-6 от Протокол № 19/09.12.2009 г., с което се решава сумата за възстановяване разходите по принудително задържане на 1 брой ППС с техническо средство тип ”СКОБА” да бъде в размер на 30 лв., с включен ДДС.

Производството по делото беше образувано по оспорване от Областен управител-Варна, който твърди, че Решението е прието в нарушение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна.
Това е довело до нарушаване на чл.12, ал.1 от АПК, като не е спазена и специалната процедура по Закона за нормативните актове по отношение разгласяване на Решението и общественото му обсъждане.

Съдът след като събра необходимите доказателства постанови, че обжалваното Решение има последствия по отношение на неограничен и неопределен кръг лица и действието му е на нормативен акт - източник на общозадължителни правни разпоредби.
Това е налагало оповестяването му по начин, достъпен до всички адресати, чрез публикуване на цялото съдържание на акта в интернет сайта на Общински съвет и местните печатни издания.

В мотивите си, съдът посочва още, че от Решението не става ясно кой и при какви условия ще дължи възстановяване на разходите по принудителното задържане на 1 брой ППС, с техническо средство тип ”СКОБА”.
Не е ясно дали се отнася за цена на услуга или местна такса

Предвид изложеното, съдът намира, че обжалваният административен акт е издаден при допуснати процесуални нарушения и следва да бъде отменен.

Решението на Административен съд–Варна може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок.

пресслужба
адм. дело 2090/2010г.
21 октомври 2010г.


За 22 октомври 2010г./петък/ в Административен съд - Варна, е насрочено административно дело №2090/2010г., по жалба на д-р Мехмед Алиев.

В съда, д-р Алиев обжалва Заповед №Р-150/23.04.2010г. на Изпълнителен директор на МБАЛ „Св.Марина”, с която се прекъсва специализацията му в болницата, за срок от една година.

Съдът припомня, че наказанието на д-р Мехмед Алиев беше наложено, във връзка със смъртта на 2-годишния Данаил Донев, който почина в болницата, на 22 април 2010г.

Заседанието е насрочено за 13.30 часа, зала 3, на Административен съд – Варна.
 
пресслужба
адм. дело 3014/2010г.
18 октомври 2010г.

Административен съд–Варна остави без разглеждане жалба на „Коско” ООД
”.

С Определение, съдебен състав на Административен съд–Варна, остави без разглеждане, жалба на транспортна фирма „Коско” ООДи прекрати производството по адм. дело № 3014/2010г.

Делото беше образувано по жалба на 
„Коско” ООД, срещу Решение №2533-10 /пр.№25/  от 29.07.2010г. на Общински съвет- Варна.


С решението се дава възможност, превозите по транспортната схема на Община Варна, за линии 15, 15 Б, 115, 148 и 12 да се осъществяват от фирмите „Градски транспорт” ЕАД и „Транстриумф Холдинг” АД, като бъде сключен договор за изпълнение при равни квоти, след съгласие на областния управител на Варна.

Жалбоподателят твърди, че с процесното решение се засягат негови права и материални интереси, тъй като му е преградено правото да продължи да изпълнява договорно установените си задължения.

Съдът намира, че по делото не са представени доказателства от „Коско” ООД, че е сключен друг договор с Общински съвет – Варна за обслужване на тези линии, след прекратяване на договор №РД-9200/1324/08.07.1998г.
 
Не са представени и доказателства, че  дружеството е участник във висяща процедура по провеждането на нов конкурс.

Липсата на доказателства, безспорно възпрепятства съда да извърши преценка, относно правнозащитимия  интерес на „Коско” ООД, да оспорва решението.

Съдът намира, че жалбата е процесуално недопустима.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок, пред Върховния административен съд.

пресслужба
Иван Славков обжалва Решение на ОИК-Варна
14 октомври 2010г. 

Административен съд – Варна образува дело № 3337/2010г., по жалба на г-н Иван Славков, против Решение на Общинска избирателна комисия от 6 октомври 2010г., с което на основание чл. 30, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация са прекратени пълномощията му на Общински съветник.

Г-н Славков твърди, че Решението на ОИК-Варна е незаконосъобразно и взето изцяло в нарушение на  закона.

В жалбата  до съда, е отправено  и искане за спиране на изпълнението на Решението на ОИК-Варна, по което е образувано адм. дело № 3341/2010г.

Съдът изиска от ОИК-Варна, Решението за прекратяване на пълномощията на г-н Славков, заедно с уведомлението до него.

Предстои произнасяне по двете дела след запознаване с документацията.

  
пресслужба
  
адм. дело 2352/2010г.
12 октомври 2010г.

Състав на Административен съд-Варна, даде ход на адм. дело №2352/2010г., по жалба на арх. Калина Павлова срещу Заповед № ДС – 0204/23.03.2010г., с която Кметът на Варна назначава след конкурс, арх. Петър Йорданов за главен архитект на общината.

Според жалбоподателката в конкурсната комисия е имало лица, заинтересовани от избирането на арх. Петър Йорданов.

Съдът даде възможност на страните да предоставят конкретни писмени доказателства в следващото открито съдебно заседание, а по искането на представител на Кмета за допускане на свидетели, ще се произнесе в закрито съдебно заседание.

Делото е насрочено за 30 ноември 2010г.

пресслужба 
дело на РИ "Свидетели на Йехова във България"
29 септември 2010г.

Състав на Административен съд – Варна, отложи за 9 Ноември 2010г., делото на Религиозна институция „Свидетелите на Йехова в България”.

Производството по делото е образувано  по жалбата им, против мълчалив отказ на Кмета на Варна за издаване на акт за продължаване на строителството на имот: сграда за обществено обслужване-лекционни зали, УПИ 168, ж.к. Възраждане.

Религиозната институция, ще трябва да предостави на Съда доказателства, че са изпълнени всички предписания за подновяване на строителството на обекта.

Припомняме, че през 2007г. изграждането на сградата беше спряно със заповед на Кмета.


пресслужба
адм.дело 3000/2009

28 септември 2010г.


Днес, Административен съд – Варна ще разгледа в открито съдебно заседание, дело №3000/2009г., образувано  по жалба на Религиозна институция „Свидетелите на Йехова в България”.

Религиозната институция, представлявана от г-н Георгиев, моли Съда да отмени мълчаливия отказ на Кмета на Община-Варна за издаване на акт за продължаване на строителството на имот: сграда за обществено обслужване-лекционни зали в ж.к. Възраждане, гр.Варна.

В жалбата се твърди, че със заявление от 15.05.2009г., РИ „Свидетелите на Йехова в България”, са подали необходимите документи за подновяване на строителството, което беше спряно с мотивирана заповед на Кмета от 9.07.2007г.

Делото ще се разгледа в 15.00, в зала 2, на Административен съд, ул. Н.Вапцаров 3 А.
 

пресслужба
адм.дело 2770/2010
24 август 2010г.


Административен съд – Варна отхвърли жалбата на Слави Кирязов срещу Решение № 254 по Протокол № 55/05.08.2010 г. на Общинска избирателна комисия – Аврен, с което предсрочно са прекратени пълномощията му на кмет на с.Приселци.

Съдът намира, че решението на Избирателната комисия в Аврен, следва да бъде потвърдено, като постановено от компетентен орган, в рамките на предоставените му правомощия, в съответствие с изискването на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА.

 

Длъжността на Слави Кирязов като кмет го задължава да се съобразява със забраната, както е формулирана в закона и единственият начин по който се гарантира изпълнението на изискването на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА, е чрез заличаване на фирмата от търговския регистър, съответно прехвърлянето й на друго лице.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок.


пресслужба
адм.дело 2770/2010 и адм.дело 2771/2010
18 август 2010г.

Административен съд – Варна образува адм.дело №2770/2010г. по жалба на г-н Слави Кирязов, срещу решение на ОИК - Аврен, с което предсрочно са прекратени пълномощията му на кмет на с. Приселци.
 

Образувано е и частно адм. дело №2771/2010г., по искане от г-н Слави Кирязов, за спиране на предварително изпълнение на Решение № 254 на ОИК – Аврен, по Протокол №55/от 5 август 2010г.
 

С това решение, избирателната комисия в Аврен, излиза след сезиране  по сигнал за конфликт на интереси и предсрочно прекратява пълномощията на кмета, на с. Приселци. 

Сигналът, който е подаден до кмета на Община Аврен е от жители на с. Приселци.
 
Те оповестяват факта, че от избирането му до настоящият момент, г-н Слави Кирязов съвместява длъжностите - кмет и едноличен търговец. 

В жалбата си до съда, г-н Слави Кирязов твърди, че решението на ОИК е незаконосъобразно, със съществени нарушения на производствените правила и с политическа цел. 

Делата ще се гледат едно след друго, в открито съдебно заседание на 20.08.2010г./петък/, адм. дело №2771/2010 от  10.00 ч. и  адм. дело №2770/2010 от 10.30ч. ,    в   зала 1, на Административен съд-Варна.


пресслужба
адм.дела на "Търговски дом" АД
15 юли 2010г.

По искане на „Търговски дом” АД, всички дела във връзка с демонтирането на 47 павилиона в центъра на града, бяха прекратени от Административен съд – Варна.

В края на м. Април в Административен съд-Варна бяха подадени 47 жалби от „Търговски дом” АД, във връзка с премахването на бараките около „Дупката” в центъра на града.

В тях, г-н Николай Сургучев - Председател на Съвета на директорите на „Търговски дом” АД  твърдеше, че издадените 47 заповеди от Кмета на Община Варна са незаконосъобразни.

В Административен съд – Варна бяха образувани дела по жалбите и още толкова производства по исканията за спиране на заповедите.

Делата се гледаха в открити съдебни заседания и по тях бяха назначени съдебни експертизи.

В края на м.Юни „Търговски дом” АД, оттегли оспорването си по всичките заповеди на кмета, с писмени молби до съда.

Във връзка с това, съдебните състави на Административен съд – Варна постановиха определения, с които се прекратяват производствата по делата, поради отказ от оспорване.

Определенията на съда подлежат на обжалване, с частни жалби пред ВАС в 7- дневен срок.

пресслужба
страница 26 от 29 << < 23 24 25 26 27 28 29 >