______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки
адм. дело 3098/2010г.
27 октомври 2010г.


За 
28 октомври 2010г/четвъртък/ в Административен съд - Варна, е насрочено административно дело №3098/2010г., по жалба на „Симинвест” ООД чрезуправителя  Григорий  Димитров.


В съда, г-н Димитров оспорва Решение 3.2 по Забележка към т.13.5 от Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна.


Предмет на оспорваното Решение е: „Размерът на правото на разполагане на преместваеми обекти за търговия, разположени извън одобрената схема, за който се заплаща обезщетение по реда на чл. 236, от Закон за задълженията и договорите в троен размер.”


Заседанието е насрочено за
9.30 часа, зала 3, на Административен съд – Варна.


пресслужба
Иван Славков обжалва Решение на ОИК-Варна
26 октомври 2010г.

Днес  26 октомври 2010г. /вторник/ съдебен състав на Административен съд – Варна, ще разгледа в открито съдебно заседание, адм. дело № 3337/2010г., по жалба на г-н Иван Славков, против Решение на Общинска избирателна комисия от 6 октомври 2010г.

С решението, на основание чл. 30, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация са прекратени пълномощията му на Общински съветник.

В предходното заседание, защитата на жалбоподателя, в лицето на адв. Балачев и адв. Димитър Петров изтъкнаха, че Иван Славков е нямало как да уведоми Председателя на Общинския съвет за причините, поради които не участва в заседанията, защото не е уведомяван за провежданията им.

Причината е издадена Заповед от Областно звено охрана - Варна, която е ограничила достъпа на информация до него.

Защитата постави и въпроса за незаконността на Общинската избирателна комисия, която е прекратила  пълномощията на Иван Славков.

Причината според тях е, че няма доказателства на какво основание две лица са станали членове на избирателната комисия при постановяване на въпросното Решение.

Съдът в днешното си заседание се очаква да събере доказателства относно законността на избирателната комисия, доказателства за ограничителните мерки на Областно звено охрана – Варна, както и да изслуша свидетелите – г-н Борислав Гуцанов и Янко Станев.

Г-н Янко Станев ще доказва, че е уведомявал редовно  Председателя на Общински съвет – Варна, че Иван Славков е възпрепятстван да се яви на заседание, поради излежаване на присъда.

Г–н Гуцанов ще доказва, че редовно е уведомяван за отсъствието на Иван Славков.

Откритото съдебно заседание ще се проведе от 13.00 часа, зала 1, на Административен съд – Варна.

пресслужба
Иван Славков обжалва Решение на ОИК-Варна
22 октомври 2010г.

За  25 октомври 2010г./понеделник/ в Административен съд – Варна е насрочено адм.  дело № 3337/2010г., по жалба на г-н Иван Славков, против Решение на Общинска избирателна комисия от 6 октомври 2010г., с което на основание чл. 30, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация са прекратени пълномощията му на Общински съветник.

Делото ще бъде  разгледано от  13.00часа, зала 1, на Административен съд-Варна.
 
 

пресслужбаОтменено решение на Общински съвет-Варна
22 октомври 2010г.

Съдебен състав на Административен съд-Варна отмени Решение на Общински съвет – Варна, № 1886-6 от Протокол № 19/09.12.2009 г., с което се решава сумата за възстановяване разходите по принудително задържане на 1 брой ППС с техническо средство тип ”СКОБА” да бъде в размер на 30 лв., с включен ДДС.

Производството по делото беше образувано по оспорване от Областен управител-Варна, който твърди, че Решението е прието в нарушение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна.
Това е довело до нарушаване на чл.12, ал.1 от АПК, като не е спазена и специалната процедура по Закона за нормативните актове по отношение разгласяване на Решението и общественото му обсъждане.

Съдът след като събра необходимите доказателства постанови, че обжалваното Решение има последствия по отношение на неограничен и неопределен кръг лица и действието му е на нормативен акт - източник на общозадължителни правни разпоредби.
Това е налагало оповестяването му по начин, достъпен до всички адресати, чрез публикуване на цялото съдържание на акта в интернет сайта на Общински съвет и местните печатни издания.

В мотивите си, съдът посочва още, че от Решението не става ясно кой и при какви условия ще дължи възстановяване на разходите по принудителното задържане на 1 брой ППС, с техническо средство тип ”СКОБА”.
Не е ясно дали се отнася за цена на услуга или местна такса

Предвид изложеното, съдът намира, че обжалваният административен акт е издаден при допуснати процесуални нарушения и следва да бъде отменен.

Решението на Административен съд–Варна може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок.

пресслужба
адм. дело 2090/2010г.
21 октомври 2010г.


За 22 октомври 2010г./петък/ в Административен съд - Варна, е насрочено административно дело №2090/2010г., по жалба на д-р Мехмед Алиев.

В съда, д-р Алиев обжалва Заповед №Р-150/23.04.2010г. на Изпълнителен директор на МБАЛ „Св.Марина”, с която се прекъсва специализацията му в болницата, за срок от една година.

Съдът припомня, че наказанието на д-р Мехмед Алиев беше наложено, във връзка със смъртта на 2-годишния Данаил Донев, който почина в болницата, на 22 април 2010г.

Заседанието е насрочено за 13.30 часа, зала 3, на Административен съд – Варна.
 
пресслужба
адм. дело 3014/2010г.
18 октомври 2010г.

Административен съд–Варна остави без разглеждане жалба на „Коско” ООД
”.

С Определение, съдебен състав на Административен съд–Варна, остави без разглеждане, жалба на транспортна фирма „Коско” ООДи прекрати производството по адм. дело № 3014/2010г.

Делото беше образувано по жалба на 
„Коско” ООД, срещу Решение №2533-10 /пр.№25/  от 29.07.2010г. на Общински съвет- Варна.


С решението се дава възможност, превозите по транспортната схема на Община Варна, за линии 15, 15 Б, 115, 148 и 12 да се осъществяват от фирмите „Градски транспорт” ЕАД и „Транстриумф Холдинг” АД, като бъде сключен договор за изпълнение при равни квоти, след съгласие на областния управител на Варна.

Жалбоподателят твърди, че с процесното решение се засягат негови права и материални интереси, тъй като му е преградено правото да продължи да изпълнява договорно установените си задължения.

Съдът намира, че по делото не са представени доказателства от „Коско” ООД, че е сключен друг договор с Общински съвет – Варна за обслужване на тези линии, след прекратяване на договор №РД-9200/1324/08.07.1998г.
 
Не са представени и доказателства, че  дружеството е участник във висяща процедура по провеждането на нов конкурс.

Липсата на доказателства, безспорно възпрепятства съда да извърши преценка, относно правнозащитимия  интерес на „Коско” ООД, да оспорва решението.

Съдът намира, че жалбата е процесуално недопустима.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок, пред Върховния административен съд.

пресслужба
Иван Славков обжалва Решение на ОИК-Варна
14 октомври 2010г. 

Административен съд – Варна образува дело № 3337/2010г., по жалба на г-н Иван Славков, против Решение на Общинска избирателна комисия от 6 октомври 2010г., с което на основание чл. 30, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация са прекратени пълномощията му на Общински съветник.

Г-н Славков твърди, че Решението на ОИК-Варна е незаконосъобразно и взето изцяло в нарушение на  закона.

В жалбата  до съда, е отправено  и искане за спиране на изпълнението на Решението на ОИК-Варна, по което е образувано адм. дело № 3341/2010г.

Съдът изиска от ОИК-Варна, Решението за прекратяване на пълномощията на г-н Славков, заедно с уведомлението до него.

Предстои произнасяне по двете дела след запознаване с документацията.

  
пресслужба
  
адм. дело 2352/2010г.
12 октомври 2010г.

Състав на Административен съд-Варна, даде ход на адм. дело №2352/2010г., по жалба на арх. Калина Павлова срещу Заповед № ДС – 0204/23.03.2010г., с която Кметът на Варна назначава след конкурс, арх. Петър Йорданов за главен архитект на общината.

Според жалбоподателката в конкурсната комисия е имало лица, заинтересовани от избирането на арх. Петър Йорданов.

Съдът даде възможност на страните да предоставят конкретни писмени доказателства в следващото открито съдебно заседание, а по искането на представител на Кмета за допускане на свидетели, ще се произнесе в закрито съдебно заседание.

Делото е насрочено за 30 ноември 2010г.

пресслужба 
дело на РИ "Свидетели на Йехова във България"
29 септември 2010г.

Състав на Административен съд – Варна, отложи за 9 Ноември 2010г., делото на Религиозна институция „Свидетелите на Йехова в България”.

Производството по делото е образувано  по жалбата им, против мълчалив отказ на Кмета на Варна за издаване на акт за продължаване на строителството на имот: сграда за обществено обслужване-лекционни зали, УПИ 168, ж.к. Възраждане.

Религиозната институция, ще трябва да предостави на Съда доказателства, че са изпълнени всички предписания за подновяване на строителството на обекта.

Припомняме, че през 2007г. изграждането на сградата беше спряно със заповед на Кмета.


пресслужба
адм.дело 3000/2009

28 септември 2010г.


Днес, Административен съд – Варна ще разгледа в открито съдебно заседание, дело №3000/2009г., образувано  по жалба на Религиозна институция „Свидетелите на Йехова в България”.

Религиозната институция, представлявана от г-н Георгиев, моли Съда да отмени мълчаливия отказ на Кмета на Община-Варна за издаване на акт за продължаване на строителството на имот: сграда за обществено обслужване-лекционни зали в ж.к. Възраждане, гр.Варна.

В жалбата се твърди, че със заявление от 15.05.2009г., РИ „Свидетелите на Йехова в България”, са подали необходимите документи за подновяване на строителството, което беше спряно с мотивирана заповед на Кмета от 9.07.2007г.

Делото ще се разгледа в 15.00, в зала 2, на Административен съд, ул. Н.Вапцаров 3 А.
 

пресслужба
адм.дело 2770/2010
24 август 2010г.


Административен съд – Варна отхвърли жалбата на Слави Кирязов срещу Решение № 254 по Протокол № 55/05.08.2010 г. на Общинска избирателна комисия – Аврен, с което предсрочно са прекратени пълномощията му на кмет на с.Приселци.

Съдът намира, че решението на Избирателната комисия в Аврен, следва да бъде потвърдено, като постановено от компетентен орган, в рамките на предоставените му правомощия, в съответствие с изискването на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА.

 

Длъжността на Слави Кирязов като кмет го задължава да се съобразява със забраната, както е формулирана в закона и единственият начин по който се гарантира изпълнението на изискването на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА, е чрез заличаване на фирмата от търговския регистър, съответно прехвърлянето й на друго лице.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок.


пресслужба
страница 25 от 29 << < 22 23 24 25 26 27 28 > >>