______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки
адм. дело 4046/2010г.
22  декември 2010г.

Административен съд – Варна спря  действието на разпоредбата на Общински съвет за забрана на употреба на полиетиленови торбички в търговските обекти на града

Частното административно дело беше образувано по искане  на „Мегапорт” ООД, за спиране действието на разпоредбата на чл. 47, ал. 1 от Наредбата за обществения ред, приета от Общински съвет - Варна.

В открито съдебно заседание производителят заяви, че от наложената забрана за употреба на полиетиленови торби за еднократна употреба в търговските обекти на Варна, в сила  от 1 януари 2011г.,   
дружеството ще претърпи търговски загуби.

Съдът, като взе предвид предоставените писмени доказателства, постанови спиране на действието на текста от Наредбата до окончателното решение на спора.

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7- дневен срок.

пресслужба
 
адм. дело 1834/2010г.
14 декември 2010г. 

Административен съд – Варна остави без разглеждане, оспорвани от Областен управител – Данчо Симеонов, решения на Общински съвет Аврен за прекратяване правомощията на Председателя - Емануил Манолов и избора на Стоян Стоянов за нов Председател на съвета. 

Съдът определи оспорването за недопустимо, макар и  реализирано от областния управител.

Решенията за предсрочно прекратяване пълномощията на Председателя на Общинския съвет и това за избор на нов Председател не подлежат на съдебен контрол.

Председателят на Общинския съвет се избира измежду състава на общинските съветници и няма статут на едноличен орган на местната власт.

Той притежава единствено организационно-представителни функции, за определен срок, съвпадащ с мандата на избиращия орган.

Дори и да са налице формални нарушения на процедурата по чл. 24, ал.3 от ЗМСМА при свикване на заседанието на Общински съвет Аврен и начина на гласуване, същите не подлежат на обсъждане при липса на законова възможност за съдебен контрол над самото решение.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-  дневен срок.

пресслужба
адм. дело 1834/2010г.
адм. дело 3016/2010г.
10 декември 2010г.


Административен съд – Варна отмени Решение на Общински съвет за промяна в Наредбата за разполагане на преместваемите обекти за търговия.

Делото беше образувано по жалба на Областен управител - Данчо Симеонов, според който Решение №2410-11/Протокол №24/ от заседание на Общински съвет, проведено на 23, 24 и 30.06.2010 г., с което е изменена разпоредбата на чл.6, ал.4 от Наредбата, е незаконосъобразно.


Изменението засягаше издаването на разрешения за поставяне на павилиони, маси и кабини да се осъществява от Зам. Кмета на Община Варна, въз основа на решение на тричленна комисия от общински съветници.


Съдът реши, че Решението следва да се отмени, защото по делото няма доказателства за „обнародване” на проекта за изменение на Наредбата, което да даде възможност на заинтересованите граждани и организации да изразят становище по него.


Нарушава се  и принципът за достъпност и публичност, който изисква Общинският съвет да осигури откритост, достоверност и пълнота на информацията в административното производство.


Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщението пред Върховния административен съд.пресслужба
 
адм. дело 2352/2010г.
6 декември 2010г.

 

Административен съд – Варна прекрати като недопустимо производството по жалба на арх. Калина Павлова срещу  Заповед на Кмета на Община Варна за назначаване на Петър Йорданов на длъжността „Главен архитект на Община Варна”.


За да прекрати производството, решаващият състав се е позовал на съдържащата се в Закона за държавния служител изрична забрана за обжалване пред съд на преценката на комисията и класирането на кандидатите при проведен конкурс.

Освен това арх. Калина Павлова не е адресат на акта по назначаване на трето лице.

Съдебния състав сочи и конкретни определения от практиката на Върховен административен съд в този смисъл, които формират трайно установена съдебна практика за недопустимост на съдебното обжалване.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок, пред Върховния административен съд.


пресслужба
 
адм. дело 3557/2010г.

18 ноември 2010г


Административен съд–Варна спря  предварителното изпълнение на Заповед
на Кмета, за изземване на имот, предоставен на частно училище „Малкият принц”.

Частното административно дело беше образувано по молба от ЕТ „Татяна Атанасова”, директор на училище „Малкият принц”.

Тя твърди, че Заповед № 3184/13.10.2010г. от Кмета на Община Варна, за изземване на имота  би довела до значителни вреди за учениците и наетите по договор лица.

Съдът, след като изслуша страните определи, че от предоставените доказателства е видно, че изпълнението на Заповедта ще доведе до проваляне на учебната година за над 270 деца.

Причина за това е невъзможността, те да бъдат настанени веднага в други учебни заведения.

Според съда, Община Варна  е имала възможност да предприеме мерки за връщане на имота през изминалите две летни ваканции, защото  договора за възмездно право на ползване е изтекъл още през м.Септември 2008г.

Не са предприети и действия за провеждане на Конкурс за учредяване на право на ползване на въпросния общински имот, указани от Общински съвет - Варна, с решение от м. Юли 2009г.

Това дава основание на съда да  спре предварителното изпълнение на Заповедта.

Определението на съда подлежи на обжалване, с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок.

пресслужба
ДЕН НА ОТКРИТИ ВРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА

12 ноември 2010г.ДЕН НА ОТКРИТИ ВРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА 


На 17 ноември 2010г./сряда/, ръководството на Административен съд – Варна ще проведе Ден на открити врати, по повод международния Ден на толерантността.

Инициативата има за цел да спомогне за повишаване на правната култура на гражданите, постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система.

Желаещите граждани могат да се запознаят с работата на институцията в рамките на целия работен ден от 9.00 до 17.00 часа.
 
Гражданите ще могат да разгледат съда и да се запознаят с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги. Ще могат да разгледат: фронт-офиса, съдебни зали, адвокатска стая, деловодство. 

Председателят на съда, в периода от 10.00 до 12.00 часа ще приема граждани, в кабинет 303, етаж 3.
 

Предварително записване за среща с Председателя, на тел: 052/ 712 800

След 14.00часа в сградата на съда ще гостуват студенти от Катедра  „Правни науки” към Юридически факултет на Варненски свободен университет.


Те ще се запознаят с административните функции и структурите на отделните звена на съда, ще присъстват на открито съдебно заседание.

Ще разгледат фронт-офиса на съда, служба „Деловодство”, съдебни зали, служба „Архив”, съдийски кабинети.

Студентите ще имат  и специална среща с Председателя на съда, който ще ги запознае с юрисдикцията на съда и със структурата на съда, със спецификата на работата на магистратите.


ПРЕССЛУЖБА
Дело на "Свидетелите на Йехова в България"
9 ноември 2010г.

Състав на Административен съд – Варна обяви за решаване дело на Религиозна институция „Свидетелите на Йехова в България”, срещу  мълчалив отказ на Кмета–г-н Кирил Йорданов за издаване на заповед за продължаване на спряно с предходна заповед строителство на тяхна сграда.

В днешно открито заседание, жалбоподателите от Религиозното движение заявиха, че са отстранили всички нередности, посочени в Заповедта за спиране на строителството, започнало през 2007г.  в района на ж.к. Възраждане.
 

Юристконсулт Кискинов, представител  на Община Варна потвърди, че видно от доказателствата по делото, действително нередностите са отстранени.

Това даде основание съдът да обяви делото за изяснено и, че ще се произнесе в законоустановения едномесечен срок по законосъобразността на обжалвания мълчаливия отказ на Кмета на Община Варна.

пресслужба
Административен съд Варна отхвърли жалба на Иван Славков
27 октомври 2010г.

Административен съд – Варна отхвърля жалбата на Иван Славков против решение № 578/05.10.2010г. на Общинска избирателна комисия-Варна, с което на основание чл.30 ал.4 т.5 ЗМСМА са прекратени пълномощията му на общински съветник.


В мотивите си съдът сочи, че от събраните по делото доказателства по безспорен и категоричен начин се установява, че жалбоподателят не е участвал в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината.


Липсва уведомяване – предварително или последващо
до  Председателя на ОбС-Варна, че са налице уважителни причини за отсъствията му от проведените заседания.


Според съда, по безспорен и категоричен начин от събраните по делото доказателства се установи, че са налице предпоставките по чл.30 ал.4 т.5 ЗМСМА за предсрочно прекратяване на правомощията на жалбоподателя на общински съветник.


Неоснователни са и твърденията, че решението е взето от незаконен състав на ОИК, тъй като от събраните по делото доказателства – решения на ЦИКМИ се установи по безспорен и категоричен начин, че решението е взето от ОИК в състав от членове, назначени от ЦИКМИ и съответно заменени по съответния ред.

 
Това дава основание съдът да потвърди Решение
№ 578/05.10.2010г. на Общинска избирателна комисия-Варна, с което на основание чл.30 ал.4 т.5 ЗМСМА са прекратени пълномощията на Иван Стоянов Славков  на общински съветник.


Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението на страните.


пресслужба
 
адм. дело 3098/2010г.
27 октомври 2010г.


За 
28 октомври 2010г/четвъртък/ в Административен съд - Варна, е насрочено административно дело №3098/2010г., по жалба на „Симинвест” ООД чрезуправителя  Григорий  Димитров.


В съда, г-н Димитров оспорва Решение 3.2 по Забележка към т.13.5 от Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна.


Предмет на оспорваното Решение е: „Размерът на правото на разполагане на преместваеми обекти за търговия, разположени извън одобрената схема, за който се заплаща обезщетение по реда на чл. 236, от Закон за задълженията и договорите в троен размер.”


Заседанието е насрочено за
9.30 часа, зала 3, на Административен съд – Варна.


пресслужба
Иван Славков обжалва Решение на ОИК-Варна
26 октомври 2010г.

Днес  26 октомври 2010г. /вторник/ съдебен състав на Административен съд – Варна, ще разгледа в открито съдебно заседание, адм. дело № 3337/2010г., по жалба на г-н Иван Славков, против Решение на Общинска избирателна комисия от 6 октомври 2010г.

С решението, на основание чл. 30, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация са прекратени пълномощията му на Общински съветник.

В предходното заседание, защитата на жалбоподателя, в лицето на адв. Балачев и адв. Димитър Петров изтъкнаха, че Иван Славков е нямало как да уведоми Председателя на Общинския съвет за причините, поради които не участва в заседанията, защото не е уведомяван за провежданията им.

Причината е издадена Заповед от Областно звено охрана - Варна, която е ограничила достъпа на информация до него.

Защитата постави и въпроса за незаконността на Общинската избирателна комисия, която е прекратила  пълномощията на Иван Славков.

Причината според тях е, че няма доказателства на какво основание две лица са станали членове на избирателната комисия при постановяване на въпросното Решение.

Съдът в днешното си заседание се очаква да събере доказателства относно законността на избирателната комисия, доказателства за ограничителните мерки на Областно звено охрана – Варна, както и да изслуша свидетелите – г-н Борислав Гуцанов и Янко Станев.

Г-н Янко Станев ще доказва, че е уведомявал редовно  Председателя на Общински съвет – Варна, че Иван Славков е възпрепятстван да се яви на заседание, поради излежаване на присъда.

Г–н Гуцанов ще доказва, че редовно е уведомяван за отсъствието на Иван Славков.

Откритото съдебно заседание ще се проведе от 13.00 часа, зала 1, на Административен съд – Варна.

пресслужба
страница 25 от 29 << < 22 23 24 25 26 27 28 > >>