______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки
Ново вещо лице 1060/2018

    Поради отвод на вещото лице  Административен съд – Варна  определи за вещо лице, по назначената с протоколно определение от 13 ноември 2018 г. комплексна съдебно-техническа експертиза по въпросите от компетентността на хидрогеолог, инж. Е. Ст. К. и пренасрочи заседанието по адм. дело №1060/2018г.  за 28 януари 2020 г. от 11.00 ч.

    Производството е образувано по жалба от „Русгеоком“ ЕАД – гр. София срещу Решение № ВА-1/01.02.2018 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, с което е отказано одобряване на осъществяването на инвестиционно предложение „Разработване и усвояване на находище „Спасово“ с площ 219 кв. км в блок „Добрич“, включващо четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“ за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич“ в предложените от възложителя и оценени в документацията по оценка на въздействието върху околната среда и по оценка за съвместимостта параметри.

    На следващото заседание предстои изслушване на вещите лица по назначените от съда експертизи.

Вещо лице - 1060/2018
   Поради заместване на вещото лице  с друго вещо лице  и изготвянето на заключение, което е от компетентността на хидрогеолог, Административен съд – Варна пренасрочи заседанието по адм. дело №1060/2018 г.  за 5 ноември 2019 г. от 11.00 ч.
   Замяната на вещото лице е в резултат на постъпил отговор от назначеното с Разпореждане №11387/19.08.2019 г. вещо лице, според който предвид служебната си натовареност и дългогодишни колегиални взаимоотношения с членовете на екипа, изготвил ОВОС, вещото лице счита, че не е в състояние да даде безпристрастно експертно становище.
   Припомням, че съдът назначи с протоколно определение от 13 ноември 2018 г. комплексна съдебно-техническа експертиза (хидрогеолог, сондажен инженер, геолог, химик и геолог-геофизик), съдебно-техническа (екологична) експертиза и съдебно –медицинска експертиза.
   Производството е образувано по жалба от „Русгеоком“ ЕАД – гр. София срещу Решение № ВА-1/01.02.2018 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, с което е отказано одобряване на осъществяването на инвестиционно предложение „Разработване и усвояване на находище „Спасово“ с площ 219 кв. км в блок „Добрич“, включващо четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“ за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич“ в предложените от възложителя и оценени в документацията по оценка на въздействието върху околната среда и по оценка за съвместимостта параметри.
   На следващото заседание предстои изслушване на вещите лица по назначените от съда експертизи.
Работна среща - 31.07.2019г.

   Днес, 31.07.2019 г. в Административен съд – Варна се проведе работна среща, с участието на Председателя на Върховен административен съд на РБ  г-н Георги Чолаков, Зам. председателя на Върховен административен съд на РБ  г-жа Мариника Чернева, Председателите на Административен съд – Варна г-жа Елена Янакиева, Апелативен съд – Варна г-жа Ванухи Аракелян, Окръжен съд – Варна г-н Марин Маринов, Районен съд – Варна г-жа Ерна Якова, апелативния прокурор на Апелативна прокуратура – Варна г-н Владимир Чавдаров, и.ф. окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Варна г-н Радослав Лазаров и и.ф районен прокурор на Районна прокуратура – Варна г-н Красимир Конов.
   На срещата бе обсъден проблемът със сградния фонд на органите на съдебната власт в гр. Варна, който от години стои нерешен.
   Той е породен от факта, че функциите по правораздаване в града се осъществяват в три отделни сгради, което създава неудобства на участниците в съдебния процес, същевременно  е свързан и с необходимостта от създаване на условия за извършване на дейността им в сграда, пригодена за нуждите на съдебната власт.
   Беше взето решение да се извършат съответните проучвания, относими към изграждането на нова съдебна палата, в която  всички съдебни органи да осъществяват дейността си.


Съдия Мария Ганева встъпи в длъжност зам. председател

Днес съдия Мария Ганева встъпи в длъжност „заместник на административния ръководител – заместник председател“ на Административен съд - Варна,  в изпълнение  на решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет по Протокол №22 от 2 юли 2019  г. 

Съдия Мария Ганева  е завършила висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски“  през 1996 г., специалност „Право“. Има близо 22 години стаж като съдия. Съдия Мария Ганева е с ранг «съдия във ВКС и ВАС». От 15.02.2007 г. е съдия в Административен съд – Варна.

Френски административен съдия на посещение
   От 8 до 12 юли 2019 год. на посещение в Административен съд – Варна, по Програмата за обмен на европейски магистрати, е административният съдия от гр. По, Франция – г-н Жан-Ноел Кобе-Июту. Съдия Кобе-Июту бе приет тази сутрин от Председателя на съда – съдия Елена Янакиева, която го приветства с добре дошъл, запозна го с дейностите и службите на съда и обсъдиха въпроси, съвместно със съдии от АдмС-Варна, от българската съдебна система и българското административно право. Френският административен съдия направи презентация пред съдиите от Варненския административен съд на системата на френското административно правосъдие и френското данъчно право.
   В програмата му са включени посещение на съдебно заседание със съдия-докладчик Дарина Рачева; представяне на компетентността на административните съдилища в областта на административнонаказателното право; представяне на преюдициалните запитвания, отправени от Административен съд – Варна. Част от програмата му включва посещение в Дирекция „ОДОП“ – Варна и  Административен съд – Силистра, както и културна програма – посещение на Аладжа манастир, Археологическия музей, Мадара и дегустация на вина в Царев брод.
   Административен съд – Варна работи за трета поредна година по Програмата за обмен на европейски магистрати. Съдии от Литва и Германия бяха на посещение в съда по програмата, както и съдии от Варненския административен съд посетиха административните съдилища във Вилнюс, Литва и гр. Аахен – Германия и участваха в обучителни семинари за административните съдилища в Италия.
Съдът отхвърли жалбата на ИК за провеждане на референдум
     С решение по адм. дело №502/2018 г. съдът отхвърля жалбата на Инициативен комитет  за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка, представляван от председателя Ю. Ат. Ч. срещу Решение № 1053-1 от 22.01.2018 г. на Общински съвет – Варна, с което е отхвърлено предложение за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на гр. Варна, със следните въпроси: 1. Да достига ли паркът «Морска градина» до морето, като включва изцяло крайбрежната зона от ската до морския бряг? 2. Да бъде ли крайбрежната зона на гр. Варна паркова зона за отдих с обекти за хранене, спорт, атракции и развлечения, но без жилища, ателиета, офиси, молове, хотели, казина, конгресни центрове и яхтени пристанища?
     Съдът приема, че оспореният административен акт е издаден от компетентен орган и отговаря на изискванията за законосъобразност. Видно от мотивите на решението не се установяват предпоставките за произвеждане на референдум, регламентирани в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, а именно необходим минимален брой подписи, възлизащ на 15 185 подписа, представляващ подписите на 1/20 от гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на Община Варна и поради обстоятелството, че поставените въпроси не отговарят на изискванията на чл.26, ал.1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
     Съдът счита, че приетите по делото протоколи, издадени от Главния директор на  ГД  „ГРАО“, се ползват с материална доказателствена сила, следователно при произнасянето си Общински съвет Варна е бил длъжен да се съобрази с тях и да ги приеме, без да прави допълнителна проверка на данните от тези документи. В конкретния случай подписката има 14 854 коректни записа . При общ брой граждани с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията  на  Община Варна  към 30.04.2013 г. от 303 706, то една двадесета от гражданите с постоянен адрес в общината е 15 185. Следователно, Общинският съвет е сезиран с подписка, която  не съдържа необходимия минимум подписи, което обосновава законосъобразнобразността  на отказа за произвеждането на референдум.
     След като жалбоподателят твърди благоприятни за себе си факти, а именно, че внесената подписка отговаря на изискванията за минимален брой подписи, той е следвало да проведе главно и пълно доказване на тези юридически факти. В производството по оспорване на официален документ, тежестта на доказване на неговата неистинност  е за страната, която го оспорва. Съдът счита, че жалбоподателят не е провел успешно главно и пълно доказване, за да обори материалната доказателствена сила на протоколите на ГД  „ГРАО, които са официални свидетелстващи документи.
     В решението     си съдът отбелязва, че дори и жалбоподателят да беше провел успешно оспорване на съдържанието на протоколите на Главния директор на  ГД  „ГРАО“, не се установява втората предпоставка за произвеждане на референдум, а именно поставените въпроси да са законосъобразни.
     По законосъобразността на първия въпрос на референдума съдът отбелязва, че той може да се тълкува като изкупуване на частна собственост, с цел разширяване обхвата на Историческото ядро на Морската градина на гр. Варна, сезиране  за изменение на ОУП на гр. Варна или за  изменение на ПУП,  неясно на кои поземлени имоти или като вземане на решение, вместо кмета, по изготвяне на доклад по чл. 127, ал. 9 от ЗУТ .  Така формулиран, първият  въпрос на подписката не дава конкретно решаване на въпрос от местно  значение, а само събиране на становища по въпрос от местно  значение - за обхвата на Морската градина на гр. Варна. От него не става ясно, какво решение и на кой местен орган – Общински съвет Варна или на други органи на местното самоуправление, ще бъде заместено с решението от референдума, а неясният въпрос, освен че препятства съдебната проверка за  законосъобразност по чл. 26, ал.1 от ЗПУГДВМС, осуетява и неговото изпълнение.   
    Вторият въпрос цели промяна на предназначението  на  крайбрежната зона на  град Варна  от „зона за  обществено обслужване„ , по  действащия Общ устройствен план на град Варна, одобрен  със заповед  от 03.09.2012 г. на министъра на регионалното развитие  и благоустройството, в  „зона за  отдих“, каквато е била, преди приемане на ОУП, т.е.  цели се изменение на ОУП на гр. Варна в частта на крайбрежната зона / неуточнен обхват/. Този въпрос не е от компетентността на органите на местно самоуправление и не може да се решава чрез местен референдум. Общият устройствен план на гр. Варна и неговите изменения се  одобряват със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, което е допълнителен довод за липса на  компетентност по изменение на ОУП на гр. Варна от орган на местната власт или на местното самоуправление. Съдът намира за правилен извода на Общински съвет Варна, че поставените въпроси, не отговарят на изискванията на чл.26,ал.1 от ЗПУГДВМС, което е основание за отказ за произвеждане на местен референдум.    
     В решението си съдът отбелязва, че решаването на въпроси от национално и местно значение чрез провеждането на референдум е един разумен и демократичен способ за включване на гражданите в процеса на управление на държавата и общините, чрез приемане на решения, които да заместят издаваните от органите на изпълнителната власт актове. Този способ трябва да се използва съобразно установените в ЗПУГДВМС правила, за да доведе до желаните от обществеността правни последици. Гражданите на град Варна, не са лишени от възможността за иницииране на нова подписка за произвеждане на референдум с предмет съгласно чл.26, ал.1 от ЗПУГДВМС, за решаването на въпроси от местно значение, които законът е предоставил в компетентност на органите на местно самоуправление или органите на района или кметството. Но при съобразяване с изискванията на ЗПУГДВМС за законосъобразност на въпросите, по които да се приеме решението. Същите следва да са ясни, точни , конкретни , с възможност да се направи недвусмислена преценка, дали са в компетентността на органите на местно самоуправление и са от местно значение . Законосъобразността на въпросите на референдума  е съществено условие, тъй като съгласно чл.26,ал.4 от ЗПУГДМС решението, прието с местен референдум, не подлежи на последващо одобрение от общинския съвет. Т.е. целта на закона е, при успешно проведен референдум, това решение да уреди по един категоричен, ясен и недвусмислен начин обществените отношения, които гражданите с избирателни права съгласно ЗПУГДМС , желаят да променят.
    
Пълният текст на съдебното решение по адм. дело 502/2018 г. е публикуван на уебсайта на Административен съд - Варна в деня на обявяването и е на адрес:
http://www.admcourt-varna.com/site/files/Postanoveni-zakonni-aktove/2019/07-2019/0061d818/50253119.htm
Заседание през октомври по адм. дело №1060/2018
     Поради заболяване на вещото лице, което налага замяната му с друго вещо лице и изготвянето на заключение, което е от компетентността на хидрогеолог, Административен съд — Варна отмени заседанието по адм. дело №1060/2018 г. и го пренасрочи за 8 октомври 2019 г. от 11.30 ч.
     Съдът даде възможност на страните да посочат в 14-дневен срок своите предложения за специалист хидрогеолог, като след изтичане на срока, съдът ще определи новото вещо лице в закрито заседание.
     Припомням, че производството е образувано по жалба от „Русгеоком“ ЕАД – гр. София срещу Решение № ВА-1/01.02.2018 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, с което е отказано одобряване на осъществяването на инвестиционно предложение „Разработване и усвояване на находище „Спасово“ с площ 219 кв. км в блок „Добрич“, включващо четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“ за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич“ в предложените от възложителя и оценени в документацията по оценка на въздействието върху околната среда и по оценка за съвместимостта параметри.
     На следващото заседание предстои изслушване на вещите лица по назначените от съда експертизи.
Участие в обучения на съдия Бахчеван
   

Съдии от Административен съд – Варна втора поредна година участват в Програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение. Един от активните участници в организацията на взаимния обмен на магистрати по Програмата през изминалата 2018 г., между АдмС-Варна и съдии от гр. Вилнюс, Литва и гр. Аахен, Германия, бе съдия Марияна Бахчеван.
    Като продължение на работата й по Програмата на Европейската мрежа за съдебно обучение, през месец април 2019 г. съдия Марияна Бахчеван взе участие в семинар „Административен процес в Европа“, проведен в Брюксел. Лектори на семинара бяха професори от Университетите  в Урбино и Милано, както и съдия от Върховния съд в Испания, а участниците – административни съдии от цяла Европа. Семинарът, в който взе участие съдия М. Бахчеван, бе първият семинар, който се провежда по Програмата, относно административно-процесуални правила. Досега обученията бяха свързани единствено с хармонизиране  правото на държавите-членки с това на Европейския съюз в сферата на материалните закони.
    На тема, свързана с обезщетения в резултат на  нелоялна конкуренция в Европейския съюз, бе участието на съдия Марияна Бахчеван в първата сесия на семинар през месец май 2019 г., организиран по проект на  университета  в италианския град Мачерата,  който е най-старият университет в Европа, създаден през 1290 г.  Лектори бяха професори от университетите Мачерата и Бергамо, както и съдия от специализиран съд по конкурентно право от  Великобритания.
    Предстои втора сесия на обучението, която ще се проведе на 18 и 19 септември 2019 г., като участниците и в двете сесии са съдии от цяла Европа. Със своята икономическа насоченост, обучението цели да обогати познанията на съдиите относно финансовите измерения на вредите от нелоялна конкуренция в производствата по обезщетения.


адм. дело №502/2019

Днес в Административен съд – Варна се проведе съдебно заседание по адм. дело №502/2018 г., образувано по жалбата на Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на гр. Варна чрез подписка, срещу Решение № 1053-1 от 22.01.2018 г. на Общински съвет – Варна, с което е отхвърлено предложението и е отказано произвеждането на местен референдум, поради недостиг на подписи в подписката и незаконосъобразност на въпросите.

Съдът обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок и даде възможност на страните по делото за писмени становища.

Образователната програма


   С открит урок на съдия Гергана Стоянова пред единадесетокласници приключи третата поредна учебна година от съвместната работа на Административен съд – Варна с Варненска търговска гимназия „Г.С.Раковски“  по Образователна програма „ Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Учениците присъстваха на съдебно заседание по административно дело, на което съдия-докладчик е Г. Стоянова. Съдията запозна младите хора с предмета на делото, с това, що е „принудителна административна мярка“, защо е наложена и какви доказателства са постъпили по делото. Единадесетокласниците следиха производството с повишен интерес и зададоха, при обсъждането, множество въпроси: може ли да се налага двойно наказание за едно и също нарушение; може ли да се обжалва, пред коя инстанция и в какъв срок? В своите отговори съдия Стоянова постави акцент върху принципа, който се стреми да спазва в своята работа - постигане на точния баланс в полза защита на обществения интерес. С примери от своята практика като административен съдия, Гергана Стоянова разясни широкия обхват на материята на административните дела и постави акцент върху личността на „човека зад тогата“ с цитат от съдия Румен Янков: „Никой не е дал определение, що е истина, но няма съмнение, че ние ще достигнем по-близо до нея, ако съществува свобода на словото“. Три книги от личната си библиотека подари съдия Гергана Стоянова на учениците: „Съдията“, „Губернатори и окръжни управители на Варна“ и „Писмата на Левски“, като им пожела да знаят и помнят историята на своя народ и да следват примера и заветите на нашите предшественици, отдали живот и дело за свободата ни.
   През изминалата учебна 2018/2019 година в Образователната програма на ВСС от Варненска търговска гимназия взеха участие над 100 единадесетокласници. На всеки ученик бяха връчени Удостоверение за участието му в програмата и Конституция на Република България.
Кръгла маса в ИУ-Варна

   Административен съд – Варна работи успешно за трета поредна година по договор за съвместно сътрудничество с Икономически университет – Варна. Като част от съвместна ни работа е участието в днешния ден на съдия Марияна Ширванян в Кръгла маса на тема „Приложение на медиацията в различните обществени сфери“. Заедно, представители на съдебните институции, университетската общност, представители на РУО - Варна, медиатори, експерти по преговори и управление на конфликти и психолози обсъдиха предизвикателствата при въвеждане на медиацията във всички сфери на нашето общество. В рамките на Кръглата маса бяха представени резултатите, постигнати през последната една година и се поставиха значими за медиацията в България въпроси за обсъждане.
   Форумът се организира от Камарата на медиаторите в България, Икономически университет – Варна, катедра „Правни науки“, Окръжен съд – Варна и Институт „Итера“.страница 3 от 32 < 1 2 3 4 5 6 > >>