______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки
адм.дело№502/2018

      Административен съд – Варна спря производството по адм. дело № 502/2018 г., образувано по жалба от Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка срещу Решение № 1053-1 от 22.01.2018 г. на Общински съвет – Варна.  Като основание за спирането съдебният състав е възприел образуваното адм. дело №3243/2018 г., отново по жалба на ИК за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна срещу Заповед №РД 0486/20.11.2018 г. на и.ф. Председател на АдмСъд - Варна.

      Производството по адм. дело № 502/2018 г. е спряно до влязъл в сила съдебен акт по адм. дело №3243/2018 г.

Ден на отворените врати 2018
     Близо 100 ученици от Варненска търговска гимназия „Г.С. Раковски“  и студенти от Икономическия университет бяха гости в Административен съд – Варна в Деня на отворените врати. Превърна се в традиция ученици от Варненска търговска гимназия, водени от тяхната преподавателка по право г-жа З. Любчева, с  които трета поредна година работим по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, да посещават съда в този ден. И. ф. Председател на съда – съдия Борислав Милачков дари закупена от съда правна литература за библиотеката на училището и запозна учениците с  историята на съда, спецификата на работа на магистратите, с функциите на Административен съд – Варна. Учениците проследиха с интерес представянето от съдия Б. Милачков на начина за разпределяне на постъпилите в съда дела на принципа на случайния подбор. След срещата с ръководителя на съда, учениците бяха запознати от съдебния администратор - г-жа Деница Станкова с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги, с работата на съдебната администрация, като младите хора разгледаха съдебните зали и службите.
     Студенти от Икономически университет - Варна имаха възможност да присъстват на открити съдебни заседания по административни дела със съдия – докладчик зам.-председателят на съда – Елена Янакиева, да обсъдят и да зададат конкретни  въпроси, свързани с разглежданите дела и да получат изчерпателни отговори. Съдия Янакиева поздрави студентите с „добре дошли“ в Деня на отворените врати в съда, подчерта важността на инициативата на ВСС за повишаване правната култура на гражданите и постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда. За откритост в общуването, по-добра информираност и повече знания за работата на съда апелира зам. председателят, като изрази готовност за провеждането и в бъдеще на съвместни инициативи за практическо обучение и непосредствено запознаване с работата на съда.
     С висока активност и интерес премина и следобедната среща със студенти II-ри курс, специалност „Съдебна администрация“, катедра „Право“ в ИУ – Варна, водени от техния преподавал доц. д-р Андрияна Андреева. С историята на административното правораздаване, с работата на административния съдия и характера на делата, които се водят в административния съд запозна студентите съдия Марияна Ширванян. Какъв е статутът на служебния служител, правилникът на организацията на работата в съда, структурата на администрацията в съда разясни съдебният администратор Деница Станкова. С особен интерес студентите изслушаха зам.-председателя Елена Янакиева, която акцентира върху работата на деловодителите и съдебните секретари. „Един съдия не може сам да функционира. Деловодителят и секретарят работят с него до крайния съдебен акт“ – подчерта зам. председателят. В резултат от срещата със студентите възникна идеята за основаването на Клуб „Право“, като неформална среда, в която ежемесечно да се обсъждат разгледани административни дела, да се разиграват съдебни казуси и да се обсъжда всичко, което е интересно на студентите в едно административно дело.
     По време на целия ден сградата на съда бе посещавана от граждани, желаещи да се запознаят със съдиите и служителите и да получат информация за органа на съдебна власт.

Решение адм. дело 1684/2018

      Административен съд – Варна се произнесе с решение по адм. дело №1684/2018 г., образувано по жалба на П.Т., срещу приета с решение № 579-11 по протокол № 14 / 20.12.2016 г. от Общински съвет Варна  Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна, включително и приложение №1 на тази наредба -  Правила за условията и редът за записване, преместване и отписване на деца в общински детски градини на територията на Община Варна. Съдът отменя процесната Наредба на Общински съвет – Варна, с изключение на чл. 10 т.4, т.5 и т.6 и чл. 39 от тези Правила, поради известния на съда факт, че  тяхната отмяна е вече постановена с решение № 1018/09.06.2017 г по адм. дело № 683/2017 г. по писа на АдмСъд –Варна, което решение е обжалвано пред ВАС.

     Съдебният състав счита, че не е спазена формата на административния акт, поради липса на мотиви на изготвения проект, съобразно с реквизитите на чл.28 от ЗНА.  Допуснати са съществени нарушения на административнопроизводствени правила, рефлектиращи върху  законосъобразността на нормативния акт. В мотивите си съдът сочи, че между внасяне на проекта на Наредбата и  приемането му от общинските съветници, срокът е пределно кратък и това на практика е довело до невъзможност за запознаване на общинските съветници с неговото съдържание.  Ако в случая бе предоставена възможност на общинските съветници да получат изработения проект на Наредбата  и им бе осигурено технологично време за индивидуален и колективен анализ на проекта преди гласуване, би могло да се стигне до  различно съдържание  на подзаконовия нормативен акт и затова е необходимо постановяване на отмяна на частично оспорената част на процесната Наредбата.

     Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните.

 

     Пълният текст на съдебното определение по адм. дело №1684/2018 г. е публикуван на уебсайта на Административен съд - Варна в деня на обявяването и е на адрес:

http://www.admcourt-varna.com/site/files/Postanoveni-zakonni-aktove/2018/11-2018/0161d818/684a2518.htm

СТЕ по адм. дело №1060/2018 г.
     На днешното открито съдебно заседание по адм. дело №1060/2018 г., образувано по жалба на „Русгеоком БГ“ ЕАД против Решение по оценка за въздействието върху околната среда № ВА-1/2018 г. от 01.02.2018 г. на Директора на РИОСВ – Варна, съдът прие постъпили доказателства от Министерство на енергетиката и изслуша становища на страните, във връзка с поисканите от жалбоподателя експертизи. На основание постъпилите становища, съдът назначи комплексна съдебно-техническа експертиза. Определената от съда задача по СТЕ включва експертиза по общи въпроси във връзка с геологията, оборудването и въздействията от добива върху околната среда; експертиза за влиянието върху водите при нормална експлоатация и при аварии, и природни бедствия; здравно-екологична и съдебно-екологична експертиза. Вещите лица за комплексната съдебно-техническа експертиза са хидрогеолог, сондажен инженер, инж. химик сондажни течности, геофизик и геолог. Вещо лице за здравно-екологичната експертиза ще бъде определено в следващите заседания на съда.
       Производството е отложено за 5 март 2019 г., като на вещите лица е определен срок за представяне на заключенията до 15 февруари 2019 г.
Ден на отворените врати
     Водени от идеята, че за да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свобода на мисълта, съвестта и убежденията, тази година обявихме Деня на отворените врати в Административен съд – Варна на 16 ноември, който е  Международен ден на толерантността.
     В този ден АдмСъд – Варна ще отвори врати за единадесети пореден път за граждани. Целта е повишаване на правната им култура и постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, както и изграждане на доверие в работата на съда. Поканени са ученици от ВТГ и студенти от Икономически университет – Варна, за да се запознаят с работата и функциите на съдебните служби, със съдебните процедури и със спецификата на работата на магистратите и служителите. Студентите ще имат възможност да присъстват на открити заседания по административни дела със  съдия – докладчик Елена Янакиева – зам. председател на съда, както и на открит урок по теми на административното правораздаване, който ще изнесе съдия Янка Ганчева. Единадесетокласниците от Варненска търговска гимназия ще се запознаят с историята, дейността и структурата на съда, ще разгледат сградата на съдебната палата, ще научат повече за възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги.
     „Ден на отворените врати“ в съда е инициатива, която е в изпълнение на годишната програма на ВСС за повишаване правната култура на гражданите и запознаване обществеността с дейността на органите на съдебната власт.

Демократично училище
   Близо час и половина продължи срещата на съдия Янка Ганчева от Административен съд – Варна с децата от Демократично училище - Варна. Младите хора, на възраст от 7 до 14 години, се запознаха с основните права и задължения на гражданите, с функциите и работата на съдебната власт и дейностите, които тя включва -  по разследване (производство), прокурорски надзор и правосъдие. Как се наказва този, който е извършил престъпление? – попита едно от децата – В съда ли го водят? На достъпен и завладяващ вниманието на подрастващите език съдията им разясни ролята на органите на съдебната власт - съдилищата, прокуратурата и следствените органи, като насочи вниманието им към принципите, „който вреди на някого, му се налага наказание“ и „правосъдието се осъществява в името на народа“. Да се пазят от обиди, клевети и конфликти бе съветът на съдия Ганчева към децата. „Четете и се образовайте!“ - с тези думи се обърна нееднократно магистратът към подрастващите, като им разказа случаи от своята практика, в които неграмотността и незнанието са довели до престъпление. На високите изисквания към човека под тогата обърна внимание съдия Ганчева – честност, отговорност, професионализъм. От личното си битие, съдията сподели за многото часове труд и внимателното подбиране на кръга от хора, с които контактува и местата, които посещава.
   Децата слушаха с активен интерес и зададоха много въпроси, на които получиха изчерпателни отговори: Колко съдии решават, какво да е наказанието? Има ли специални училища, в които да бъдат изпращани децата, които извършват системно нарушения и постъпки с престъпен характер? Кое е най-тежкото наказание, което сте налагали?
   Във връзка с функционирането на т. нар. „съдебен комитет“ в Демократичното училище, към който децата подават сигнал при нарушаване на вътрешния ред, съдия Янка Ганчева ги посъветва да си изработят ясно разписани правила, които да отговарят на правилото за предвидимост – „Аз знам правилото за поведение и знам как ще бъда наказан, ако го наруша“. „Процесът трябва да е последователен – подчерта съдията – създавате правила, запознавате всички с тях, за да ги знаят и спазват. Защото идеята е да има превенция и да са справедливи наказанията.“ Децата и възпитателите изпратиха с благодарност съдия Янка Ганчева, като отправиха покана към нея да присъства на следващото заседание на съдебния комитет.

Научна конференция - ИУ
   Днес в Икономически в университет – Варна се проведе Национална научна конференция „Актуални правни предизвикателства в икономиката“, организирана от катедра „Правни науки“. Научната конференция бе открита с приветствия от зам. министъра на труда и социалната политика – Султанка Петрова и от ръководителя на катедра „Правни науки“ доц. д-р Андрияна Андреева. В конференцията участваха практици и учени от различни сфери на правното знание – правоприлагане и доктрина, академични учени, преподаватели, докторанти, съдии и представители на различни институции. Форумът разисква проблематика, свързана с актуални аспекти на правната уредба в сферата на икономиката.
   Съдия Марияна Ширванян от Административен съд – Варна изнесе доклад на тема „Специфики при вземането на решения от компетентността на областните съвети за тристранно сътрудничество“. Участието на Административен съд – Варна в Националната научна конференция е на основание сключен договор през 2017 год. между Икономическия университет и АдмС-Варна по програма „Административно правораздаване – обучение в практиката“. Целта на партньорството е да се провеждат съвместни научни форуми, кръгли маси, дискусии, които да активират усилията на академичната и магистратската общност за надграждане на правни познания у студентите. Да се осигури и  допълнителна разширена практическа подготовка на  студенти през отделните семестри, като това да способства и за подготовката на кадри за съдебната администрация.


адм. дело №2087/2018
Днес се проведе първото заседание по адм. дело №2087/2018 г., образувано по жалба от Кмета на Община Варна против наложена принудителна административна мярка с Разпореждане №2/04.07.2018 г. на Областна дирекция по безопасност на храните – Варна. С наложената мярка временно е преустановена дейността по залавяне и обработване на безстопанствени кучета на обект „Общински приют за безстопанствени кучета“. Жалбоподателят счита, че наложената мярка е незаконосъобразна, подлежаща на отмяна, поради несъответствие с целта на закона, противоречие с материалните разпоредби, както и поради съществено нарушение на административнопроизводствените правила. По искане на ответника и със съгласието на жалбоподателя, съдът допусна СТЕ (съдебно-техническа експертиза) и постави задачи на вещото лице:
1.След като се запознае с материалите по делото и направи оглед на място, да даде отговор за техническото състояние на обекта и дали съответства на разрешението за строеж.
2. Какво е осветлението, какъв е размерът  на изградените клетки? Доколко е налице изкуствено осветление? От какви материали е изграден обектът? Вещото лице да изготви скица, на която да се отбележат направените констатации.
Съдът ще определи вещото лице в закрито съдебно заседание.

Съдът изслуша мнения и изказвания на граждани, които присъстваха на делото и отговори на поставените от тях въпроси.

Следващо заседание по делото е насрочено за 12 декември 14.30 ч.

Насрочено заседание по адм.дело №502/2018

Административен съд – Варна насрочи адм. дело №502/2018 г.  за разглеждане в открито съдебно заседание на 22 ноември 2018 г. от  14,00  часа.

В определението си съдът сочи, че производството е образувано по жалба на Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка, представляван от председателя Ю.А.Ч. срещу Решение № 1053-1 от 22.01.2018г. на Общински съвет – Варна. Жалбата е подадена  от лице с правен интерес, в законоустановения срок и срещу акт, който подлежи на оспорване по съдебен ред, поради което следва да бъде разгледана.

С  определението на съда са дадени указания на ответника за представяне на доказателства за датата на регистрация на подписката в регистъра по чл.27,ал.5 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, както и на жалбоподателя, във връзка с направено с жалбата искане за оспорване  съдържанието на документи. 

адм. дело 2880/2018

      Административен съд – Варна се произнесе с определение по адм. дело №2880/2018 г., което е образувано по  жалба на общинските съветници в Общински съвет - Варна Г.А.Г. и К.Т.К., против  Решение № 1384-4 от Протокол № 35/5.10.2018 г. на Общински съвет - Варна, т.1; т.2; т.3; т.4; т.5. С процесното Решение е одобрена изготвената от независим оценител пазарна оценка, имаща за обект определянето на пазарната стойност на 100 % от собствения капитал на „Централен универсален магазин Варна” АД в размер на 43 244 000 лв.  и се упълномощава кметът на община Варна да предприеме всички действия за осигуряване на необходимите средства, чрез отправяне на искане за целево финансиране от държавния бюджет. Жалбоподателите искат отмяна на оспорения акт като незаконосъобразен, както и отмяна на допуснатото с него предварително изпълнение.

   След извършването на проверка, съдът намира жалбата за процесуално недопустима на основанията по чл.159,т.1 и т.4 от АПК. В определението си съдът сочи, че жалбата е подадена от Г. и К.  в качеството им на общински съветници в Общински съвет - Варна. Обжалваното решение е прието именно от общинския съвет, действащ като колегиален орган, към чийто състав принадлежат  включително и двамата жалбоподатели. Правото на оспорване срещу всички административни актове, включително тези постановени от общинските съвети, е предоставено на областните управители,  на кметовете на общини и на прокуратурата. Отсъствието  за общинските съветници Г. и К. на процесуално право на жалба се явява достатъчно основание  за недопустимост  на жалбата им. Затова съдът оставя без разглеждане жалбата на Г.А.Г. и К.Т.К. срещу решение № 1384-4 от  протокол № 35/5.10.2018 г. на Общински съвет - Варна и срещу съдържащото се в него разпореждане за допускане на предварително изпълнение и прекратява образуваното въз основа на нея съдебно производство.

  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на двамата жалбоподатели.

    Пълният текст на съдебното определение по адм. дело 2880/2018 г. е публикуван на уебсайта на Административен съд - Варна в деня на обявяването и е на адрес:

 

http://www.admcourt-varna.com/site/files/Postanoveni-zakonni-aktove/2018/10-2018/0261eb18/880a1718.htm

адм. дело №502/2018

  Административен съд - Варна отсрочи с ново призоваване производството по адм. дело №502/2018 г., образувано по жалбата на Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на гр. Варна чрез подписка, срещу Решение № 1053-1 от 22.01.2018 г. на Общински съвет – Варна, с което е отхвърлено предложението и е отказано произвеждането на местен референдум, поради недостиг на подписи в подписката и незаконосъобразност на въпросите.

Отсрочването на откритото съдебно заседание от 18 октомври 2018 г. е поради направен отвод по делото на съдиите от I-ви касационен състав и необходимостта да се докладва на новоопределения съдия - докладчик за преценка допустимостта на жалбата и насрочването му в открито съдебно заседание.