______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки
Нов председател на АдмС-Варна

    

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков подписа днес акта за встъпване в длъжност на новия председател на Административен съд – Варна  Елена Атанасова Янакиева

    Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра, след проведен конкурс на 26 февруари 2019 г.,  с 11 гласа „за“ Елена Атанасова Янакиева за административен ръководител – председател на Административен съд – Варна, с Решение по Протокол №7/26.02.2019. Другият кандидат - Евгения Иванова Баева – съдия в Административен съд – Варна, получи 2 гласа подкрепа. Преди това съдия Елена Янакиева получи двойно по-голяма подкрепа в сравнение със съдия Евгения Баева от Общото събрание на съдиите от Административен съд – Варна.

    Съдия Елена Янакиева е родена на 04 април 1973 г. Завършила е юридическо образование през 1996 г. в ИУ-Варна. Има над 21 години общ юридически стаж, от които над 11 години в органите на съдебната власт като съдия. От 2007 г. тя правораздава в Административен съд – Варна, като от 16 юли 2015 г. до момента на конкурса е негов заместник-председател. Съдия Елена Янакиева е с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. Участвала е като ментор по договор за партньорство, при провеждане на практическо обучение на студенти с обучаваща организация – Административен съд – Варна по проект „Студентски практики“. Била е участник в работната група по административни дела, действаща в рамките на Механизма за наблюдение на прилагането на Правилата за оценка на натовареността на съдиите и в Номенклатурата на статистическите кодове по видовете дела, приети с решение по протокол № 22 от 29.06.2016 г. на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Член е на преподавателски екип, определен със Заповед на Директора на НИП, в обучение с дистанционна форма и разработване на самообучителни ресурси по данъчно право, във връзка с проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“. Участва в лекции, семинари, обучения, презентации пред студенти по Договор за сътрудничество между Икономически университет – Варна и Административен съд – Варна от 24 март 2017 г.

    Като приоритет в работата си като административен ръководител съдия Янакиева поставя акцент върху  утвърждаване на постигнатото, продължаване и усъвършенстване на добрите практики в дейността и организацията на работа в съда. Новият председател ще работи активно за повишаване развитието на кадровия потенциал, за достигане на оптимално качество на съдебната дейност и високо ниво на административно обслужване на гражданите; за партньорство с медиите и достъп до информация за дейността на съда. Основна цел в работата на съдия Елена Янакиева е ефективното, бързо и качествено административно правораздаване.


Честит празник
            УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!

По повод 1 март 2019 г., когато се навършват дванадесет години  от началото на правораздаването в административните съдилища в България, като Ви благодаря за високия професионализъм, всеотдайност и енергия за издигане на административното правораздаване на едно от първите места в Европа, Ви пожелавам здраве, спокойствие и увереност в работата, професионални успехи и удовлетворение!

Бъдете все така гаранти за справедливостта и законността в страната ни, укрепвайте доверието на хората в устоите на българската държавност и в независимостта на правораздавателните органи!


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Борислав Милачков

              и.ф. Председател
              Административен съд – Варна       
Ученици от ВТГ на среща със съдии

    

    Срещите на единадесетокласниците от Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски“ със съдии от Административен съд – Варна продължават и през настоящата 2019 година. Интересът на младите хора към актуалната тема за наркотиците бе предмет на лекцията на съдия Янка Ганчева. Като съдия с опит и в наказателните дела, Янка Ганчева разясни на учениците рисковете и последиците при употребата на наркотични вещества. Сподели за случаи от нейната практика по дела, в които съдопроизводството е свързано със засаждане, отглеждане и разпространение на наркотични вещества. Обърна внимание на младите хора за опасностите от употребата на наркотични вещества при управление на МПС, при посещението им на нощни заведения, при опитите им да си „изработят“ сами от различни съставки вещество с наркотично въздействие. „Не се изкушавайте да опитвате наркотични вещества, защото водят до пристрастяване и е много трудно след това да се освободите от наркотичната зависимост.“ – сподели съдия Ганчева. Срещата със съдия Янка Ганчева премина при голям интерес от страна на учениците. „Какъв е най-странният случай, който сте запомнили като съдия; кое е най-тежкото престъпление, което сте разглеждали?“ -  и други въпроси зададоха младите хора и получиха изчерпателни отговор.
     За професията „съдия“ и изискванията, които има към тези, които са посветили живота си на тази кауза, говори пред учениците съдия Марияна Ширванян. Тя даде множество примери от своя опит и личен живот за това, как освен образователния ценз, който е нужно да има един съдия, е много важно да спазва определени нравствени норми както в общуването, така и в цялото си поведение. И да обича своята професия, защото тогава тя се превръща в кауза и помага на обществото и хората. „За да си добър съдия – отбеляза съдия Ширванян – е нужно освен всичко, да обичаш да четеш и да разширяваш своя кръгозор, защото съдията непрекъснато е поставен пред предизвикателството да решава дела с нова и различна материя, с казуси от най-различни сфери на живота. Както и с готовността да прочита огромен обем от материали.“ Отговорност, висок морал и култура, не само в правното познание, са основни качества, които трябва да притежава  един съдия – това подчерта магистратът. С висока активност от страна на младите хора премина срещата на съдия М. Ширванян във ВТГ. „Дали има ограничения за поведението и за членовете на семейството на един съдия; правили ли сте отводи по дела и защо; имали ли сте проверки от висшестоящи органи на Вашата работа?“ – бяха част от въпросите, които вълнуваха младите хора.
     Като интересни, полезни и обогатяващи, определи срещите с магистрати преподавателят по право във ВТГ „Г. С. Раковски“ г-жа Зорница Любчева. Лекциите на съдии по Образователната програма на ВСС продължават и през месец март, като предстоят и други съвместни форуми до края на учебната 2018/2019 г.

Отлагане заседание по адм. дело№1060/2018

    Административен съд – Варна се произнесе с определение от 14. 02. 2019 г. по адм. дело № 1060/2018 г. по описа на съда, с което пренасрочи съдебното заседание от 5 март 2019 г. за 14.05.2019 г. от 11,00 часа.

      Произнасянето е по постъпила молба от вещите лица по комплексната СТЕ, за отлагане на съдебното заседание, предвид големия обем от работа и необходимостта от оглед на площадката, който може да се извърши само при подходящи климатични условия. 

Припомням, че производството е образувано по жалба от „Русгеоком“ ЕАД срещу Решение № ВА-1/01.02.2018 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна. С протоколно определение от 13.11.2018 г. съдът назначи комплексна съдебно-техническа експертиза с вещи лица хидрогеолог, сондажен инженер, геолог, химик и геолог-геофизик, както и здравно-екологична експертиза.

 

 

Протоколи от открити съдебни заседания

     Във връзка с въведените изменения в АПК (чл. 142а) от 01.01.2019 г., в интернет страницата на съда има функционална възможност за извършване на справки за публикуваните протоколи от открити съдебни заседания. Информацията е достъпна на: http://www.admcourt-varna.com, панел „Начало“, сектор „Протоколи от открити съдебни заседания.“

     Новата услуга спестява време и улеснява достъпа на граждани и страни в производствата до протоколите от заседанията в Административния съд.

Съдия Стоянова във ВТГ

      За структурата на съдебната система в Република България, функциите на съдебната власт и разделението  на властите според Конституцията на Република България изнесе днес открит урок съдия Гергана Стоянова от Административен съд – Варна пред аудитория от 50 единадесетокласници от Варненска търговска гимназия. Магистратът направи ретроспекция на изграждането на българското съдопроизводство, на видовете съдилища през годините. Отдели специално внимание в изложението си на процесите на структуриране на съдебните органи, ролята на „мировия съдия“ и изискванията за високи лични нравствени качества към него. „Днес те представляват висша ценност, защото дефицитът им рефлектира и в дефицит на доверие в съдебната система. Водени от тази висша ценност, нашите предци – законотворци, администратори и магистрати са отстоявали принципа за независимост и принципа на правото на достъп до съд за всеки гражданин, въпреки повратите на историята“ – отбеляза съдия Стоянова. Съдията направи паралел между устройствените правила на родното ни съдопроизводство, възприети и прилагани от неговото зараждане, с принципите, прокламирани в Европейската конвенция за правата на човека: „правото на достъп до съд и правото на справедлив съдебен процес.“

    Особен интерес предизвикаха у младите хора т.нар. „полюбовни съдилища“, които имали изцяло помирителна функция. Модерното развитие на тази функция в съвременното правораздаване е медиацията, поясни съдията и акцентира върху възможността, която тя предоставя за решаване на спора извън съдебната зала чрез споразумение.  

      Поради големия интерес от страна на учениците към работата на съда, съдия Гергана Стоянова им отправи покана да присъстват на заседание по адм. дело, на което тя е съдия-докладчик . През 2019 год. работата на съдията по образователната програма ще продължи, като на 6 февруари учениците ще посетят съда и ще обсъдят откритото съдебно заседание по адм. дело.

      Административен съд – Варна работи за трета поредна учебна година по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. През настоящата 2018/2019 год. в лекционния курс на програмата са включени 10 съдии – Веселина Чолакова, Гергана Стоянова, Даниела Недева, Евгения Баева, Евелина Попова, Йова Проданова, Марияна Бахчеван, Марияна Ширванян, Таня Димитрова, Янка Ганчева.

КОЛЕДЕН БАЗАР
   От днес до 12 декември 2018 год. в Административен съд - Варна ще се проведе за трета поредна година Благотворителен Коледен базар. Коледният базар е съвместна инициатива на съда и Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Варна. Изработката на коледни изделия – картички, свещници, коледни играчки за украса - са част от дейностите, свързани с развиване потенциала на децата и техните семейства. Арт терапията спомага за значително повишаване уменията им за справяне с ежедневието. Тази година в изработката на коледни картички за базара се включиха съдии и служители от съда.
   Средствата, събрани от базара, ще бъдат дарени на малката Рали. Рали е на 1 година и 5 месеца и страда от много рядко и тежко генетично заболяване – синдром на Лий. Симптомите се появяват 6 месеца след нейното раждане. Надеждата за нейните родители е в ново лечение със стволови клетки в чужбина, което не са в състояние да покрият със собствени средства.

Дарителска сметка (лева): BG57STSA93000025733552
BIC: STSABGSF
Титуляр: Ралица Николаева Николаева
Банка ДСК

Повече информация можете за намерите на страничката „Приятелите на Рали“ - на адрес: https://www.facebook.com/friendsofrali/about/

Ден на адвоката
   На Тържествения концерт по повод 130-годишнината от  приемането на първия Закон на адвокатите в България, чийто автор е видният юрист д-р Константин Стоилов, съдия Елена Янакиева - зам.-председател на Административен съд – Варна поздрави Адвокатския съвет и Варненска адвокатска колегия във връзка с техния празник. В Поздравителния адрес, който връчи съдия Янакиева на Юлиян Георгиев – Председател на Варненския адвокатския съвет, тя подчерта: „Като Ви честитя професионалния празник на българските адвокати, се обръщам към Вас с безкрайно уважение и респект към варненските адвокати, защото добре познавам отговорностите и предизвикателствата, пред които ежедневно са изправени. Бъдете и занапред защита на свободите, правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица. Обществото ни се нуждае от силна адвокатура още повече днес, когато България е извела принципа на правовата държава като водещ принцип на всички институции.“  Съдия Елена Янакиева се обърна към Варненска адвокатска колегия с пожелания още по-категорично да отстояват и да защитават правния ред, интересите на гражданите и техните законни права,  защото няма качествено и справедливо правосъдие без компетентна, независима и борбена адвокатура. В унисон с прекрасните изпълнения на Тържествения концерт в  Синия салон на к-с „Морско казино“ бяха и пожеланията на зам.- председателя Елена Янакиева за здраве и високи професионални успехи.


адм.дело№502/2018

      Административен съд – Варна спря производството по адм. дело № 502/2018 г., образувано по жалба от Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка срещу Решение № 1053-1 от 22.01.2018 г. на Общински съвет – Варна.  Като основание за спирането съдебният състав е възприел образуваното адм. дело №3243/2018 г., отново по жалба на ИК за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна срещу Заповед №РД 0486/20.11.2018 г. на и.ф. Председател на АдмСъд - Варна.

      Производството по адм. дело № 502/2018 г. е спряно до влязъл в сила съдебен акт по адм. дело №3243/2018 г.

Ден на отворените врати 2018
     Близо 100 ученици от Варненска търговска гимназия „Г.С. Раковски“  и студенти от Икономическия университет бяха гости в Административен съд – Варна в Деня на отворените врати. Превърна се в традиция ученици от Варненска търговска гимназия, водени от тяхната преподавателка по право г-жа З. Любчева, с  които трета поредна година работим по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, да посещават съда в този ден. И. ф. Председател на съда – съдия Борислав Милачков дари закупена от съда правна литература за библиотеката на училището и запозна учениците с  историята на съда, спецификата на работа на магистратите, с функциите на Административен съд – Варна. Учениците проследиха с интерес представянето от съдия Б. Милачков на начина за разпределяне на постъпилите в съда дела на принципа на случайния подбор. След срещата с ръководителя на съда, учениците бяха запознати от съдебния администратор - г-жа Деница Станкова с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги, с работата на съдебната администрация, като младите хора разгледаха съдебните зали и службите.
     Студенти от Икономически университет - Варна имаха възможност да присъстват на открити съдебни заседания по административни дела със съдия – докладчик зам.-председателят на съда – Елена Янакиева, да обсъдят и да зададат конкретни  въпроси, свързани с разглежданите дела и да получат изчерпателни отговори. Съдия Янакиева поздрави студентите с „добре дошли“ в Деня на отворените врати в съда, подчерта важността на инициативата на ВСС за повишаване правната култура на гражданите и постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда. За откритост в общуването, по-добра информираност и повече знания за работата на съда апелира зам. председателят, като изрази готовност за провеждането и в бъдеще на съвместни инициативи за практическо обучение и непосредствено запознаване с работата на съда.
     С висока активност и интерес премина и следобедната среща със студенти II-ри курс, специалност „Съдебна администрация“, катедра „Право“ в ИУ – Варна, водени от техния преподавал доц. д-р Андрияна Андреева. С историята на административното правораздаване, с работата на административния съдия и характера на делата, които се водят в административния съд запозна студентите съдия Марияна Ширванян. Какъв е статутът на служебния служител, правилникът на организацията на работата в съда, структурата на администрацията в съда разясни съдебният администратор Деница Станкова. С особен интерес студентите изслушаха зам.-председателя Елена Янакиева, която акцентира върху работата на деловодителите и съдебните секретари. „Един съдия не може сам да функционира. Деловодителят и секретарят работят с него до крайния съдебен акт“ – подчерта зам. председателят. В резултат от срещата със студентите възникна идеята за основаването на Клуб „Право“, като неформална среда, в която ежемесечно да се обсъждат разгледани административни дела, да се разиграват съдебни казуси и да се обсъжда всичко, което е интересно на студентите в едно административно дело.
     По време на целия ден сградата на съда бе посещавана от граждани, желаещи да се запознаят със съдиите и служителите и да получат информация за органа на съдебна власт.

Решение адм. дело 1684/2018

      Административен съд – Варна се произнесе с решение по адм. дело №1684/2018 г., образувано по жалба на П.Т., срещу приета с решение № 579-11 по протокол № 14 / 20.12.2016 г. от Общински съвет Варна  Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна, включително и приложение №1 на тази наредба -  Правила за условията и редът за записване, преместване и отписване на деца в общински детски градини на територията на Община Варна. Съдът отменя процесната Наредба на Общински съвет – Варна, с изключение на чл. 10 т.4, т.5 и т.6 и чл. 39 от тези Правила, поради известния на съда факт, че  тяхната отмяна е вече постановена с решение № 1018/09.06.2017 г по адм. дело № 683/2017 г. по писа на АдмСъд –Варна, което решение е обжалвано пред ВАС.

     Съдебният състав счита, че не е спазена формата на административния акт, поради липса на мотиви на изготвения проект, съобразно с реквизитите на чл.28 от ЗНА.  Допуснати са съществени нарушения на административнопроизводствени правила, рефлектиращи върху  законосъобразността на нормативния акт. В мотивите си съдът сочи, че между внасяне на проекта на Наредбата и  приемането му от общинските съветници, срокът е пределно кратък и това на практика е довело до невъзможност за запознаване на общинските съветници с неговото съдържание.  Ако в случая бе предоставена възможност на общинските съветници да получат изработения проект на Наредбата  и им бе осигурено технологично време за индивидуален и колективен анализ на проекта преди гласуване, би могло да се стигне до  различно съдържание  на подзаконовия нормативен акт и затова е необходимо постановяване на отмяна на частично оспорената част на процесната Наредбата.

     Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните.

 

     Пълният текст на съдебното определение по адм. дело №1684/2018 г. е публикуван на уебсайта на Административен съд - Варна в деня на обявяването и е на адрес:

http://www.admcourt-varna.com/site/files/Postanoveni-zakonni-aktove/2018/11-2018/0161d818/684a2518.htm

страница 3 от 29 < 1 2 3 4 5 6 > >>