______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки
Съдия Марияна Бахчеван с лекция във ВТГ

   Срещата на съдия Марияна Бахчеван с единадесетокласници от Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски“ премина с активното участие на младите хора, с много въпроси и изказване на лични позиции по представената тема. Съдия Бахчеван запозна учениците с основните ни права и задължения като граждани на РБългария и на Европейския съюз, с това „що е Конституция“ и „кой следи за спазването й“, с актовете, които уреждат правата ни като граждани на ЕС.  Тя успя да провокира младите хора, чрез предварително подготвени практически задачи по темата,  да изразят своето мнение и да аргументират избора си. „Важно е да се научите да обосновавате своята позиция и своя избор с ясни и точни аргументи“ – отбеляза съдията. „Трябва ли да бъде забранено със специален закон разпространението на фалшиви новини; неприкосновеността на човешкия живот и собственост трябва ли да даде възможност на обитателя на жилището да се защитава, чрез причиняване на вреди, които надвишават необходимото за да отблъсне нападението; правото на гласуване трябва ли да бъде ограничено за лица, които са навършили 18 години, но не са се обучавали в училище; трябва ли в България да се разреши правото на еднополовите бракове“ – бяха част от въпросите на съдията, които провокираха активно участие на учениците в дебата. Те обосноваха своите избори „за“ и „против“ с аргументи, в които пролича способност за добър анализ на фактите и придобитите знания по темата, личният им прочит и оформянето на крайна позиция.
   В полезно, интересно и провокиращо мисълта и способността да аргументираш позицията си събитие се превърна откритият урок на съдия Марияна Бахчеван пред единадесетокласниците. В резултат от срещата, младите хора изразиха желание да посетят открити заседания в съда, на които съдия-докладчик е Марияна Бахчеван.
   Работата ни по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през тази учебна година продължава с лекции, посещение на заседания по дела в съда, кръгла маса на 15 април по повод 140-годишнината от Търновската конституция.


СЪДИИ ОБУЧАВАТ СТУДЕНТИ В ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРАВОТО


   Съдия Марияна Ширванян, съвместно с гл. юрисконсулт на ОД на МВР Георги Георгиев, проведоха едночасова дискусионна беседа със студенти от ИУ-Варна, I курс „Маркетинг“ в час по „Основи на правото“, на тема „Принудителни административни мерки по Закона за движение по пътищата“. Като допълваха своите изложения в симбиоза от теория и практика, двамата лектори направиха обща характеристика на принудителните административни мерки (ПАМ)  и в частност по Закона за движение по пътищата. Съдия Ширванян разясни на студентите какво представляват тези мерки, как и къде са уредени в законодателството, етапите на тяхното изготвяне, както и кои лица са административно наказателно отговорни. Примерите от своята практика, които представи гл. юрисконсулт на ОД на МВР Георги Георгиев, за управление на МПС, след употреба на алкохол и наркотични вещества и санкциите, които следват в резултат на подобна злоупотреба от водача на МПС, предизвикаха оживена дискусия и множество въпроси от страна на студентите. Георги Георгиев постави акцент върху последиците за водача на МПС, при установяване на вина и какъв е редът за издаване на наказателно постановление, така че да бъдат спазени производствата по ЗДП. Що е това административен акт; компетентност на органа; ред на оспорване на административния акт – принудителната административна мярка и наказателното постановление; срокове и процедури, разясни съдия Марияна Ширванян на младите хора. Какъв е редът за връщане на свидетелството на управление на водача на МПС, след като е било отнето при нарушение в чужда държава; трябва ли да се плаща ТОЛ такса, при наличие на платена винетна такса -  бяха част от въпросите на студентите към гл. юрисконсулт Г. Георгиев, на които получиха изчерпателни отговори.
   Като продължение на съвместната ни работа с Икономически университет е посещението днес на студенти III курс „Публична администрация“ на открито заседание по административно дело със съдия-докладчик Марияна Ширванян. Студентите бяха запознати от съдията с предмета на делото. Сложността на казуса по делото се обуславя от факта, че бащата на жалбоподателя е напуснал преди десетилетия страната ни и е бил в бежански лагер. Там бащата, поради неизвестни на съда причини, променя името си от К. на В. и живее с новото си име в Канада до смъртта си до преди няколко години. Синът му подава жалба до АдмС-Варна през миналата година, поради отказ от страна на администрацията от район „Младост“ да му издаде удостоверение за наследници, на основание липсата на издаден акт за смърт на бащата в България. За нас К. по документи е жив и той фигурира в националните регистри като избирател – каза в качеството си на свидетел по делото началникът на служба ЕСГРАОН в район „Младост“. Съдия Ширванян разясни на студентите - какви са условията и редът , когато човек иска да направи промяна на името си в България; как е правилно да се действа, когато български гражданин почине в чужбина и близките му трябва да получат акт за смърт. Съдията запозна младите хора с основни положения в Закона за гражданската регистрация и им разясни какви видове актове издават длъжностните лица по гражданско състояние и какъв е редът, за да се установи, че лицето К. и В. са един и същ човек. Следващото заседание по делото е на 17 април 2019 г. и студентите от ИУ-Варна изразиха желание отново да присъстват.
    Като продължение на съвместната ни работа с ИУ-Варна е подготовката и провеждането на кръгла маса на тема „140 години от Учредителното събрание и Търновската конституция“, която ще се проведе на 15 април 2019 год.
   Проведените и подготвяни събития са в изпълнение на договора за съвместна дейност между Административен съд –Варна и Икономически университет – Варна, по който работим успешно втора учебна година. Договорът включва изнасянето на беседи от съдии по дела, дискусионни срещи-разговори в университетска среда, участие в съвместни научни прояви, посещение на студенти на открити съдебни заседания в АдмС-Варна и др.

Лекции по Образователната програма

     В изпълнение на Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ съдиите – Веселина Чолакова и Таня Димитрова от Административен съд – Варна изнесоха открити уроци пред единадесетокласници от ВТГ „Г.С.Раковски“. Над 60 ученика имаха възможността да се запознаят с функциите и структурата на съдебната система, разделението на властите; с качествата, които трябва да притежава човекът под тогата; как се става съдия и какви са изискванията на Закона за съдебната власт.

    На въпроса на съдия Веселина Чолакова към младите хора - „какви качества според тях трябва да притежава един съдия и как те виждат професията съдия“, учениците откроиха като най-важни честността, безпристрастността, компетентността на съдията. Като им разказа библейската притча за цар Соломон, съдия Чолакова допълни, че съдията трябва да бъде справедлив и толерантен; открит, политически неутрален, точен и с еднакво отношение към всички. Тя подчерта, че съдът постановява винаги „в името на народа“. „Не хората са създадени за съда, а съдът е създаден за хората“ – отбеляза съдията.

   В своите лекции съдиите поставиха акцент на „формулата за политическото разделение на властта“, която е изложена от Шарл дьо Монтескьо в епохата на буржоазните революции и е основен принцип в Конституцията на Р България, приета през 1991 год. „Колко Конституции има през годините РБългария“ – с този въпрос към младите хора започна открития си урок съдия Таня Димитрова. В своето изложение съдията запозна учениците с ролята на следствените органи, прокуратурата и съда; със структурата на съдебната система и видовете съдилища, както и видовете дела, които разглеждат административните съдилища. Особен интерес за учениците представляваше, като пример за разделение на властите, представеният казус от съдия Таня Димитрова на тема: „как функция на законодателната власт е Законът за движението по пътищата; как на изпълнителната власт е компетентността да удостовери наличието на придобити знания за правоспособност на управление на МПС, да издаде свидетелството за управление на МПС, както и на изпълнителната власт е възложен контролът по спазване на правилата за движение по пътищата и налагането на административни наказания и принудителни мерки; как на съдебната власт е възложен контролът за законосъобразността на актовете на изпълнителната власт. Съдията постави акцент на това, какво очаква младите хора като рестриктивни мерки и глоби, ако си позволят да управляват МПС, без да имат свидетелство за управление или с превишена скорост“.  

    Учениците от Варненска търговска гимназия изслушаха с интерес лекциите на двамата съдии, участваха активно в обсъждането на темите и зададоха въпроси, свързани с историята на съдебната система, със Закона за движението по пътищата и промените, които предстоят. Като продължение на съвместната ни работа по Образователната програма, подготвяме провеждането на кръгла маса в навечерието на 16 април 2019 г., по повод 140-годишнината от Учредителното събрание и Търновската конституция.

Нов председател на АдмС-Варна

    

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков подписа днес акта за встъпване в длъжност на новия председател на Административен съд – Варна  Елена Атанасова Янакиева

    Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра, след проведен конкурс на 26 февруари 2019 г.,  с 11 гласа „за“ Елена Атанасова Янакиева за административен ръководител – председател на Административен съд – Варна, с Решение по Протокол №7/26.02.2019. Другият кандидат - Евгения Иванова Баева – съдия в Административен съд – Варна, получи 2 гласа подкрепа. Преди това съдия Елена Янакиева получи двойно по-голяма подкрепа в сравнение със съдия Евгения Баева от Общото събрание на съдиите от Административен съд – Варна.

    Съдия Елена Янакиева е родена на 04 април 1973 г. Завършила е юридическо образование през 1996 г. в ИУ-Варна. Има над 21 години общ юридически стаж, от които над 11 години в органите на съдебната власт като съдия. От 2007 г. тя правораздава в Административен съд – Варна, като от 16 юли 2015 г. до момента на конкурса е негов заместник-председател. Съдия Елена Янакиева е с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. Участвала е като ментор по договор за партньорство, при провеждане на практическо обучение на студенти с обучаваща организация – Административен съд – Варна по проект „Студентски практики“. Била е участник в работната група по административни дела, действаща в рамките на Механизма за наблюдение на прилагането на Правилата за оценка на натовареността на съдиите и в Номенклатурата на статистическите кодове по видовете дела, приети с решение по протокол № 22 от 29.06.2016 г. на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Член е на преподавателски екип, определен със Заповед на Директора на НИП, в обучение с дистанционна форма и разработване на самообучителни ресурси по данъчно право, във връзка с проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“. Участва в лекции, семинари, обучения, презентации пред студенти по Договор за сътрудничество между Икономически университет – Варна и Административен съд – Варна от 24 март 2017 г.

    Като приоритет в работата си като административен ръководител съдия Янакиева поставя акцент върху  утвърждаване на постигнатото, продължаване и усъвършенстване на добрите практики в дейността и организацията на работа в съда. Новият председател ще работи активно за повишаване развитието на кадровия потенциал, за достигане на оптимално качество на съдебната дейност и високо ниво на административно обслужване на гражданите; за партньорство с медиите и достъп до информация за дейността на съда. Основна цел в работата на съдия Елена Янакиева е ефективното, бързо и качествено административно правораздаване.


Честит празник
            УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!

По повод 1 март 2019 г., когато се навършват дванадесет години  от началото на правораздаването в административните съдилища в България, като Ви благодаря за високия професионализъм, всеотдайност и енергия за издигане на административното правораздаване на едно от първите места в Европа, Ви пожелавам здраве, спокойствие и увереност в работата, професионални успехи и удовлетворение!

Бъдете все така гаранти за справедливостта и законността в страната ни, укрепвайте доверието на хората в устоите на българската държавност и в независимостта на правораздавателните органи!


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Борислав Милачков

              и.ф. Председател
              Административен съд – Варна       
Ученици от ВТГ на среща със съдии

    

    Срещите на единадесетокласниците от Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски“ със съдии от Административен съд – Варна продължават и през настоящата 2019 година. Интересът на младите хора към актуалната тема за наркотиците бе предмет на лекцията на съдия Янка Ганчева. Като съдия с опит и в наказателните дела, Янка Ганчева разясни на учениците рисковете и последиците при употребата на наркотични вещества. Сподели за случаи от нейната практика по дела, в които съдопроизводството е свързано със засаждане, отглеждане и разпространение на наркотични вещества. Обърна внимание на младите хора за опасностите от употребата на наркотични вещества при управление на МПС, при посещението им на нощни заведения, при опитите им да си „изработят“ сами от различни съставки вещество с наркотично въздействие. „Не се изкушавайте да опитвате наркотични вещества, защото водят до пристрастяване и е много трудно след това да се освободите от наркотичната зависимост.“ – сподели съдия Ганчева. Срещата със съдия Янка Ганчева премина при голям интерес от страна на учениците. „Какъв е най-странният случай, който сте запомнили като съдия; кое е най-тежкото престъпление, което сте разглеждали?“ -  и други въпроси зададоха младите хора и получиха изчерпателни отговор.
     За професията „съдия“ и изискванията, които има към тези, които са посветили живота си на тази кауза, говори пред учениците съдия Марияна Ширванян. Тя даде множество примери от своя опит и личен живот за това, как освен образователния ценз, който е нужно да има един съдия, е много важно да спазва определени нравствени норми както в общуването, така и в цялото си поведение. И да обича своята професия, защото тогава тя се превръща в кауза и помага на обществото и хората. „За да си добър съдия – отбеляза съдия Ширванян – е нужно освен всичко, да обичаш да четеш и да разширяваш своя кръгозор, защото съдията непрекъснато е поставен пред предизвикателството да решава дела с нова и различна материя, с казуси от най-различни сфери на живота. Както и с готовността да прочита огромен обем от материали.“ Отговорност, висок морал и култура, не само в правното познание, са основни качества, които трябва да притежава  един съдия – това подчерта магистратът. С висока активност от страна на младите хора премина срещата на съдия М. Ширванян във ВТГ. „Дали има ограничения за поведението и за членовете на семейството на един съдия; правили ли сте отводи по дела и защо; имали ли сте проверки от висшестоящи органи на Вашата работа?“ – бяха част от въпросите, които вълнуваха младите хора.
     Като интересни, полезни и обогатяващи, определи срещите с магистрати преподавателят по право във ВТГ „Г. С. Раковски“ г-жа Зорница Любчева. Лекциите на съдии по Образователната програма на ВСС продължават и през месец март, като предстоят и други съвместни форуми до края на учебната 2018/2019 г.

Отлагане заседание по адм. дело№1060/2018

    Административен съд – Варна се произнесе с определение от 14. 02. 2019 г. по адм. дело № 1060/2018 г. по описа на съда, с което пренасрочи съдебното заседание от 5 март 2019 г. за 14.05.2019 г. от 11,00 часа.

      Произнасянето е по постъпила молба от вещите лица по комплексната СТЕ, за отлагане на съдебното заседание, предвид големия обем от работа и необходимостта от оглед на площадката, който може да се извърши само при подходящи климатични условия. 

Припомням, че производството е образувано по жалба от „Русгеоком“ ЕАД срещу Решение № ВА-1/01.02.2018 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна. С протоколно определение от 13.11.2018 г. съдът назначи комплексна съдебно-техническа експертиза с вещи лица хидрогеолог, сондажен инженер, геолог, химик и геолог-геофизик, както и здравно-екологична експертиза.

 

 

Протоколи от открити съдебни заседания

     Във връзка с въведените изменения в АПК (чл. 142а) от 01.01.2019 г., в интернет страницата на съда има функционална възможност за извършване на справки за публикуваните протоколи от открити съдебни заседания. Информацията е достъпна на: http://www.admcourt-varna.com, панел „Начало“, сектор „Протоколи от открити съдебни заседания.“

     Новата услуга спестява време и улеснява достъпа на граждани и страни в производствата до протоколите от заседанията в Административния съд.

Съдия Стоянова във ВТГ

      За структурата на съдебната система в Република България, функциите на съдебната власт и разделението  на властите според Конституцията на Република България изнесе днес открит урок съдия Гергана Стоянова от Административен съд – Варна пред аудитория от 50 единадесетокласници от Варненска търговска гимназия. Магистратът направи ретроспекция на изграждането на българското съдопроизводство, на видовете съдилища през годините. Отдели специално внимание в изложението си на процесите на структуриране на съдебните органи, ролята на „мировия съдия“ и изискванията за високи лични нравствени качества към него. „Днес те представляват висша ценност, защото дефицитът им рефлектира и в дефицит на доверие в съдебната система. Водени от тази висша ценност, нашите предци – законотворци, администратори и магистрати са отстоявали принципа за независимост и принципа на правото на достъп до съд за всеки гражданин, въпреки повратите на историята“ – отбеляза съдия Стоянова. Съдията направи паралел между устройствените правила на родното ни съдопроизводство, възприети и прилагани от неговото зараждане, с принципите, прокламирани в Европейската конвенция за правата на човека: „правото на достъп до съд и правото на справедлив съдебен процес.“

    Особен интерес предизвикаха у младите хора т.нар. „полюбовни съдилища“, които имали изцяло помирителна функция. Модерното развитие на тази функция в съвременното правораздаване е медиацията, поясни съдията и акцентира върху възможността, която тя предоставя за решаване на спора извън съдебната зала чрез споразумение.  

      Поради големия интерес от страна на учениците към работата на съда, съдия Гергана Стоянова им отправи покана да присъстват на заседание по адм. дело, на което тя е съдия-докладчик . През 2019 год. работата на съдията по образователната програма ще продължи, като на 6 февруари учениците ще посетят съда и ще обсъдят откритото съдебно заседание по адм. дело.

      Административен съд – Варна работи за трета поредна учебна година по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. През настоящата 2018/2019 год. в лекционния курс на програмата са включени 10 съдии – Веселина Чолакова, Гергана Стоянова, Даниела Недева, Евгения Баева, Евелина Попова, Йова Проданова, Марияна Бахчеван, Марияна Ширванян, Таня Димитрова, Янка Ганчева.

КОЛЕДЕН БАЗАР
   От днес до 12 декември 2018 год. в Административен съд - Варна ще се проведе за трета поредна година Благотворителен Коледен базар. Коледният базар е съвместна инициатива на съда и Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Варна. Изработката на коледни изделия – картички, свещници, коледни играчки за украса - са част от дейностите, свързани с развиване потенциала на децата и техните семейства. Арт терапията спомага за значително повишаване уменията им за справяне с ежедневието. Тази година в изработката на коледни картички за базара се включиха съдии и служители от съда.
   Средствата, събрани от базара, ще бъдат дарени на малката Рали. Рали е на 1 година и 5 месеца и страда от много рядко и тежко генетично заболяване – синдром на Лий. Симптомите се появяват 6 месеца след нейното раждане. Надеждата за нейните родители е в ново лечение със стволови клетки в чужбина, което не са в състояние да покрият със собствени средства.

Дарителска сметка (лева): BG57STSA93000025733552
BIC: STSABGSF
Титуляр: Ралица Николаева Николаева
Банка ДСК

Повече информация можете за намерите на страничката „Приятелите на Рали“ - на адрес: https://www.facebook.com/friendsofrali/about/

Ден на адвоката
   На Тържествения концерт по повод 130-годишнината от  приемането на първия Закон на адвокатите в България, чийто автор е видният юрист д-р Константин Стоилов, съдия Елена Янакиева - зам.-председател на Административен съд – Варна поздрави Адвокатския съвет и Варненска адвокатска колегия във връзка с техния празник. В Поздравителния адрес, който връчи съдия Янакиева на Юлиян Георгиев – Председател на Варненския адвокатския съвет, тя подчерта: „Като Ви честитя професионалния празник на българските адвокати, се обръщам към Вас с безкрайно уважение и респект към варненските адвокати, защото добре познавам отговорностите и предизвикателствата, пред които ежедневно са изправени. Бъдете и занапред защита на свободите, правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица. Обществото ни се нуждае от силна адвокатура още повече днес, когато България е извела принципа на правовата държава като водещ принцип на всички институции.“  Съдия Елена Янакиева се обърна към Варненска адвокатска колегия с пожелания още по-категорично да отстояват и да защитават правния ред, интересите на гражданите и техните законни права,  защото няма качествено и справедливо правосъдие без компетентна, независима и борбена адвокатура. В унисон с прекрасните изпълнения на Тържествения концерт в  Синия салон на к-с „Морско казино“ бяха и пожеланията на зам.- председателя Елена Янакиева за здраве и високи професионални успехи.


страница 2 от 29 < 1 2 3 4 5 > >>