______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки
адм. дело №2991/2019
     С определение, постановено в съдебно заседание на 14 ноември 2019 г., съдебният състав при Административен съд – Варна е приел за необходимо извършването на допълнителни процесуални действия, с цел изясняване на относими към предмета на спора факти. Предвид това е отменено протоколно определение, с което е даден ход по същество по адм. дело №2991/2019 г., а  делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 19 ноември 2019 г. от 11.00 ч.
     Припомням, че адм. дело 2991/2019 г. е образувано по жалба на г-н Живко Панев, за оспорване и спиране изпълнението на  решение №219-МИ/28.10.2019 г. на ОИК – гр. Провадия за определяне на изборните резултати за кмет на с. Бозвелийско, Община Провадия, Област Варна. По назначена от съда СТЕ (съдебно-техническа експертиза) със задачи: - установява ли се използването върху проверените бюлетини  на т.нар. изчезващо/невидимо мастило или друго химическо вещество с подобни характеристики; - при положителен отговор на първия въпрос, да посочи възможно ли е да се възпроизведе вотът, отбелязан с такова мастило, съответно да го посочи; - установява ли се натиск върху бюлетините, съответстващ на такъв, който се оставя при изписване с химикал; какъв е броят на бюлетините с отразен върху тях натиск -  на съдебното заседание на 13 ноември 2019 г. вещото лице даде своето експертно заключение, че „върху голяма част от проверените бюлетини ВЕРОЯТНО е използвано т.нар. изчезващо мастило и  върху голяма част от бюлетините се установява натиск, съответстващ на такъв, който се оставя при изписване с химикал.“
адм. дело№№3076, 3077 3097/2019
     Три нови изборни административни дела бяха образувани в Административен съд – Варна – адм. дела №№ 3076, 3077 и 3097 по описа на съда за 2019 г.,  по жалби от:
1.    Милен Събев – кандидат за кмет на район „Одесос“, община Варна срещу Решение №339/04.07.2019 на ОИК – Варна.
2.    Надка Йонова – кандидат за кмет на район „Приморски“, община Варна срещу Решение №340/04.07.2019 на ОИК – Варна.
3.    Светлозар Николов – кандидат за кмет на община Варна, издигнат от коалиция Ние, гражданите срещу Решение №338/04.07.2019 и свързаното с него Решение №288/28.10.2019 на ОИК – Варна, относно проведения избор за кмет на община Варна в два тура на 27 октомври и на 3 ноември 2019 г.
     Жалбоподателите твърдят, че посочените Решения на ОИК – Варна са незаконосъобразни, неправилни и нищожни и изборът на кмет за съответния район и община, посочен в жалбите, трябва да бъде обявен за недействителен.
Ден на отворените врати
     Петнадесети ноември е датата, която определи тази година Административен съд – Варна за провеждането на инициативата „Ден на отворените врати“ в съда, която е в изпълнение на годишната програма на ВСС за повишаване правната култура на гражданите и запознаване обществеността с дейността на органите на съдебната власт. Дванадесет поредни години съдът отваря своите врати в навечерието на 16 ноември, който е обявен за Международен ден на толерантността.  При избора на темата - „Съдът и младите хора в отворен и толерантен диалог“, сме водени от идеята, че толерантността не означава да ни приемат безрезервно и безкритично, а да оставим на другите същото право, което изискваме за себе си - да бъдем приети за равен диалог, да бъдем изслушани и видени такива, каквито сме. Да възпитаваме у младите хора уважение към чуждата гледна точка, откритост, добронамереност, диалог без предразсъдъци. Без да губим критичното си мислене, да говорим на езика на доверието, взаимното уважение и разбирателство, като информираме открито и на достъпен език обществеността за работата на съда и изграждаме доверие в неговата работа.
     От 9.00 до 16.30 ч. гражданите ще имат възможност да посетят съда на ул. „Никола Вапцаров“ 3А.  Поканени са ученици от Варненска търговска гимназия и студенти от Икономически университет – Варна, за да се запознаят с работата и функциите на съдебните служби, със съдебните процедури и със спецификата на работата на магистратите и служителите.
Национална конференция
      Председателят на Административен съд – Варна – съдия Елена Янакиева, съдия Марияна Ширванян и съдия Таня Димитрова взеха участие в Националната научна конференция „Правото и бизнесът в съвременното общество“, която се проведе в Икономически университет – Варна. На конференцията си дадоха среща практици и учени от различни сфери, като бяха провокирани и се създадоха интересни дискусии и решения, които да съдействат за решаване на правните предизвикателства в икономиката.
     Официални гости на националния форум бяха председателят на Върховния административен съд – г-н Георги Чолаков, партньорите на катедрата от варненските Апелативен, Административен, Окръжен, Районен съд, както и началникът на Затвор – Варна.
Председателят на АдмС-Варна приветства участниците и гостите на конференцията и подчерта активната роля и принос на Административен съд – Варна по поставената тема на форума. Съдия Марияна Ширванян представи своята лекция „Приложение на разпоредбите на Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския регламент на съвета от 29 април 2004“. Съдиите от АдмС-Варна спомогнаха за ефективността на форума, като участваха  в дебати по повод презентацията на научни разработки в сферата на публичното и частното право, различните проблеми на икономиката и икономическата наука, касаещи правна регулация на отделни икономически взаимовръзки.
      Участието на съдии от АдмС – Варна в Националната научна конференция е част от нашата работата по подписания договор за съвместно сътрудничество с ИУ – Варна.
адм. дело №3015/2019
       Административен съд – Варна прекрати производството по адм. дело № 3015/2019 г., образувано по жалба от Светлозар Николов срещу Решение № 288/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Варна, относно проведен избор на кмет на Община Варна на 27.10.2019.
     В мотивите си съдът сочи, че резултатът от първия тур на изборите за кмет не подлежи на самостоятелен съдебен контрол, тъй като е част от неприключила процедура за избор на кмет и подготвя крайния акт от процедурата – с който се обявяват резултатите от изборите и който е годен за обжалване акт. Възраженията за нарушения на избирателния процес и за недействителност на резултатите, участвалите кандидати в избора могат да направят в производството по обжалване на крайния акт.
В този смисъл е константната и непротиворечива практика на ВАС (напр. решение по адм.д. № 14156/15 и №14698/2015 г. на ВАС).
     Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
№№3006, 3016/2019
      Съдебен състав на Административен съд – Варна с определение прекрати производството по адм. дело № 3006/2019 г. и изпрати по компетентност на ОИК - Варна жалбата на  Антон Апостолов срещу съдържанието на секционен протокол № 030600000010068 на секционната избирателна комисия към избирателна секция 030602131 от проведения на 27 октомври 2019 г. избор за Общински съвет на община Варна, в частта на протокола, в която по твърдения на жалбоподателя погрешно са отбелязани преференциите за № 103 от кандидатската листа за общински съветници на Местна коалиция „Земеделски народен съюз /Движение Гергьовден, Съюз на свободните демократи/“.
      В мотивите си съдът сочи, че съобразявайки съдържанието на жалбата, тя не може да постави началото на допустимо производство, след като не е свързана с оспорването на крайния изборен резултат. Съдебният състав намира, че в случая липсва произнасяне с решение на Общинската избирателна комисия по постъпилата жалба срещу съдържанието на секционния протокол и да се произнесе с решение по постъпилата жалба е компетентност на ОИК - Варна.
      Определението подлежи на обжалване с чатна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и на  ОИК – Варна.
      Съдебен състав на Адмс – Варна с определение присъедини за общо разглеждане и решаване производството по адм. дело № 3016/2019г. към производството по адм. дело № 3010/2019 г. Припомням, че делото е образувано по жалба на Светлозар Николов срещу Решение № 299/28.10.2019 г. на ОИК - Варна, относно проведения избор за общински съветници в община Варна на 27 октомври 2019 г. От служебно извършената справка в САС „Съдебно деловодство“ съдебният състав установи, че в АдмС-Варна по жалба на Ирина Делчева срещу същото решение № 299/28.10.2019 г. на ОИК – Варна, в частта му по т. 3, е образувано и висящо адм. дело № 3010/2019 г.
     Съдът сочи, че е налице връзка между двете дела, което обуславя необходимостта от присъединяване на по-късно образуваното дело към това с по-малък номер в деловодната програма.
Изборни дела 2019 г.
      Съдебен състав на АдмС-Варна остави без разглеждане оспорването с жалба от Зарина Бъчварова от гр. Суворово срещу Решение №85-МИ/28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия – Суворово, в частта по т.V на обявеното разпределение на заявените предпочитания (преференции) за кандидатите по кандидатската листа на ПП Герб и прекрати с определение адм. дело 3007/2019 г., на основание писмена депозирана в днешния ден молба от жалбоподателката, в която заявява, че не поддържа жалбата си и желае делото да бъде прекратено.
     Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7- дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
     Днес в Административен съд – Варна са образувани две нови изборни административни дела - №№ 3015, 3016 по описа на съда за 2019 г. И двете производства са образувани по жалби от г-н Светлозар Николов. Производството по адм. дело №3015/2019 е образувано по жалба на г-н Николов в качеството му на кандидат за кмет на община Варна от коалиция Ние, гражданите, срещу Решение №288/28.10.2019 г. на ОИК – Варна относно проведения избор на кмет на община Варна на 27 октомври 2019 г. Г-н Николов е депозирал днес в съда жалба и в качеството му на кандидат за общински съветник от същата коалиция срещу Решение №299/28.10.2019 г. на ОИК – Варна.
     Според жалбоподателя двете цитирани Решения на ОИК-Варна са незаконосъобразни, неправилни и нищожни и той иска тяхната отмяна, както и обявяването на избора за кмет на община Варна и за общински съветници, проведени на 27 октомври 2019 г., за недействителени.
Изборни административни дела
      Административен съд – Варна остави без разглеждане жалбата на Цветан Атанасов в качеството му на регистриран кандидат за кмет на Община Варна, срещу Решение № 288 от 28.10.2019 г. на Общинската избирателна комисия – Варна и прекрати производството по адм. дело № 3004/2019 г. по описа на АдмС-Варна.
      В мотивите си съдът сочи, че на проведения на 27 октомври 2019 г. избор за кмет на Община Варна, доколкото нито един от кандидатите за кмет на Община Варна не е получил повече от половината действителни гласове, не е налице избран кмет, поради което във връзка с провеждането на втория тур, с оспореното решение на ОИК – Варна са определени допуснатите до участие във втория тур кандидати. Предвид изложеното, оспореното Решение № 288 от 28.10.2019 г. на ОИК – Варна не е за определяне на резултатите от изборите, а на обжалване подлежи именно решението на ОИК за определяне на резултатите от изборите, т.е. актът, с който приключва процедурата и който поражда последици и слага край на изборния процес. Решенията на ОИК, с които се определят само кандидатите, допуснати до участие във втория тур, имат междинен/подготвителен характер относно провеждането на втория тур, при който ще бъде определен окончателният резултат от избора за кмет на община, поради което не подлежат на оспорване. Съдебният състав е приел, че тъй като оспореното решение не е годен за оспорване акт, подлежащ на контрол за законосъобразност, жалбата като процесуално недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство да се прекрати.
В подкрепа на направения от съда извод е формираната постоянна и непротиворечива съдебна практика - определения по адм. дело № 12505/2007 г., адм. дело № 14555/2011 г., адм. дело № 14714/2011 г., адм. дело № 13503/2015 г., адм. дело № 14455/2015 г., адм. дело № 14456/2015 г. и др. на Върховния административен съд.
      Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на Р България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

      По постъпила жалба от Иван Маринов – кандидат за кмет от ПП СДС в с. Изворско, община Аксаково, област Варна, срещу Протокол на СИК в избирателна секция №030200008 с. Изворско и Решение на РИК №284/28.10.2019 г. за определяне на изборните резултати в село Изворско, е образувано ново изборно адм. дело №3008/2019 год.
      Нова жалба е постъпила от Ирина Делчева срещу т. 3 от Решение №299/28.10.2019 г. на ОИК – гр. Варна. Според жалбоподателя решението е неправилно и незаконосъобразно в тази си част и трябва да бъде отменено. Образувано е изборно административно дело №3010/2019 год
.
нови изборни дела
      Днес в Административен съд – Варна са образувани 4 нови изборни дела - №№3004, 3005, 3006 и 3007 по описа на съда за 2019 год., по жалби на:
1.    Цветан Атанасов – кандидат за кмет на Община Варна срещу Решение №288/28.10.2019 г.  на ОИК – Варна за обявяване на резултатите от първи тур за избор на кмет на Община Варна и допускане на втори тур;
2.    Милен Маринов – кандидат за кмет от с. Каменар, община Варна, относно нарушения на част V , точка 2 от Методическите указания на ЦИК по прилагане на изборния кодекс от секционните избирателни комисии (СИК) в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.;
3.    Антон Апостолов – кандидат за общински съветник от листата на Местна коалиция Земеделски народен съюз, срещу Решение №286/28.10.2019 г. на ОИК – Варна, с което е определен реда на кандидатите с еднакъв брой референции с жребий. Жалбата е изпратена в АдмС - Варна от ЦИК;
4.    Зарина Бъчварова – кандидат за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ – община Суворово, срещу Решение №85-МИ Суворово/28.10.2019 г. в частта му по точка 1,V  относно броя на заявените предпочитания на отделните кандидати от ПП ГЕРБ – Суворово и  и в частта му на т.1, VI относно на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции и по-точно по отношение избраните общински съветници от  листата на ПП ГЕРБ – Суворово.
      За всички изборни дела, насрочени за седмицата, може да се информирате от Интернет страницата на съда, в „справка за насрочените дела от обществен интерес”.
адм. дело2990/2019
      Съдийски състав на Административен съд – Варна прекрати производството по адм. дело 2990/2019 г., образувано по жалба на Ирина Делчева срещу решение №286/28.10.2019 г. на ОИК – гр. Варна, с което ОИК определя поредността на кандидати с еднакъв брой преференции в списък А от листата за общински съветници на местна коалиция Земеделски народен съюз.
      Съдът определи жалбата като недопустима, поради съображението, че с Решение № 286/28.10.2019 г. на ОИК - Варна е изтеглен жребий, с което е определен реда на кандидатите в списък А. Това решение не подлежи на самостоятелен контрол, защото е постановено след приключване на изборния ден и в хода на отчитане на резултатите от Секционните избирателни комисии (СИК), отразени в предадените протоколи. С оспореното решение не е определен резултата от изборите, поради което не подлежи на самостоятелно оспорване. Защитата срещу Решение № 286/28.10.2019 г. на ОИК – Варна може да се осъществи при оспорване на решението на ОИК – Варна, за определяне на резултати от изборите. Това е наложило оставянето на жалбата без разглеждане и прекратяването на производството по делото.
      Определението подлежи на обжалване от с частна жалба пред Върховния административен съд на Р България в 7-дневен срок от съобщаването му.
адм. дело №2990/2019 и адм. дело 2991/2019

     В Административен съд – Варна са образувани две  административни  дела – 2990/2019 и адм. дело №2991/2019. Първото дело е образувано по жалба на Ирина Делчева за оспорване на решение №286/28.10.2019 г. на ОИК – гр. Варна, с което ОИК определя поредността на кандидати с еднакъв брой преференции в списък А от листата за общински съветници на местна коалиция Земеделски народен съюз.   Адм. дело 2991/2019 г. е по жалба на г-н Живко Панев, за оспорване и спиране изпълнението на  решение №219-МИ/28.10.2019 г. на ОИК – гр. Провадия за определяне на изборните резултати за кмет на с. Бозвелийско, Община Провадия, Област Варна.
     Жалбоподателите твърдят, че в изборния ден са допуснати съществени нарушения и манипулиране на получените резултати, с което е опорочена волята на избирателите.
      Делата  ще бъдат разгледани от Административен съд - Варна във възможно най-кратки срокове.

страница 2 от 32 < 1 2 3 4 5 > >>