______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки
Участие в обучения на съдия Бахчеван
   

Съдии от Административен съд – Варна втора поредна година участват в Програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение. Един от активните участници в организацията на взаимния обмен на магистрати по Програмата през изминалата 2018 г., между АдмС-Варна и съдии от гр. Вилнюс, Литва и гр. Аахен, Германия, бе съдия Марияна Бахчеван.
    Като продължение на работата й по Програмата на Европейската мрежа за съдебно обучение, през месец април 2019 г. съдия Марияна Бахчеван взе участие в семинар „Административен процес в Европа“, проведен в Брюксел. Лектори на семинара бяха професори от Университетите  в Урбино и Милано, както и съдия от Върховния съд в Испания, а участниците – административни съдии от цяла Европа. Семинарът, в който взе участие съдия М. Бахчеван, бе първият семинар, който се провежда по Програмата, относно административно-процесуални правила. Досега обученията бяха свързани единствено с хармонизиране  правото на държавите-членки с това на Европейския съюз в сферата на материалните закони.
    На тема, свързана с обезщетения в резултат на  нелоялна конкуренция в Европейския съюз, бе участието на съдия Марияна Бахчеван в първата сесия на семинар през месец май 2019 г., организиран по проект на  университета  в италианския град Мачерата,  който е най-старият университет в Европа, създаден през 1290 г.  Лектори бяха професори от университетите Мачерата и Бергамо, както и съдия от специализиран съд по конкурентно право от  Великобритания.
    Предстои втора сесия на обучението, която ще се проведе на 18 и 19 септември 2019 г., като участниците и в двете сесии са съдии от цяла Европа. Със своята икономическа насоченост, обучението цели да обогати познанията на съдиите относно финансовите измерения на вредите от нелоялна конкуренция в производствата по обезщетения.


адм. дело №502/2019

Днес в Административен съд – Варна се проведе съдебно заседание по адм. дело №502/2018 г., образувано по жалбата на Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на гр. Варна чрез подписка, срещу Решение № 1053-1 от 22.01.2018 г. на Общински съвет – Варна, с което е отхвърлено предложението и е отказано произвеждането на местен референдум, поради недостиг на подписи в подписката и незаконосъобразност на въпросите.

Съдът обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок и даде възможност на страните по делото за писмени становища.

Образователната програма


   С открит урок на съдия Гергана Стоянова пред единадесетокласници приключи третата поредна учебна година от съвместната работа на Административен съд – Варна с Варненска търговска гимназия „Г.С.Раковски“  по Образователна програма „ Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Учениците присъстваха на съдебно заседание по административно дело, на което съдия-докладчик е Г. Стоянова. Съдията запозна младите хора с предмета на делото, с това, що е „принудителна административна мярка“, защо е наложена и какви доказателства са постъпили по делото. Единадесетокласниците следиха производството с повишен интерес и зададоха, при обсъждането, множество въпроси: може ли да се налага двойно наказание за едно и също нарушение; може ли да се обжалва, пред коя инстанция и в какъв срок? В своите отговори съдия Стоянова постави акцент върху принципа, който се стреми да спазва в своята работа - постигане на точния баланс в полза защита на обществения интерес. С примери от своята практика като административен съдия, Гергана Стоянова разясни широкия обхват на материята на административните дела и постави акцент върху личността на „човека зад тогата“ с цитат от съдия Румен Янков: „Никой не е дал определение, що е истина, но няма съмнение, че ние ще достигнем по-близо до нея, ако съществува свобода на словото“. Три книги от личната си библиотека подари съдия Гергана Стоянова на учениците: „Съдията“, „Губернатори и окръжни управители на Варна“ и „Писмата на Левски“, като им пожела да знаят и помнят историята на своя народ и да следват примера и заветите на нашите предшественици, отдали живот и дело за свободата ни.
   През изминалата учебна 2018/2019 година в Образователната програма на ВСС от Варненска търговска гимназия взеха участие над 100 единадесетокласници. На всеки ученик бяха връчени Удостоверение за участието му в програмата и Конституция на Република България.
Кръгла маса в ИУ-Варна

   Административен съд – Варна работи успешно за трета поредна година по договор за съвместно сътрудничество с Икономически университет – Варна. Като част от съвместна ни работа е участието в днешния ден на съдия Марияна Ширванян в Кръгла маса на тема „Приложение на медиацията в различните обществени сфери“. Заедно, представители на съдебните институции, университетската общност, представители на РУО - Варна, медиатори, експерти по преговори и управление на конфликти и психолози обсъдиха предизвикателствата при въвеждане на медиацията във всички сфери на нашето общество. В рамките на Кръглата маса бяха представени резултатите, постигнати през последната една година и се поставиха значими за медиацията в България въпроси за обсъждане.
   Форумът се организира от Камарата на медиаторите в България, Икономически университет – Варна, катедра „Правни науки“, Окръжен съд – Варна и Институт „Итера“.адм. дело 1060/2018
     Днес в Административен съд – Варна се проведе съдебно заседание по адм. дело №1060/2018 год., насрочено за изслушване на вещите лица, по назначените с протоколно определение от 13.11.2018 г. комплексна съдебно-техническа експертиза (хидрогеолог, сондажен инженер, геолог, химик и геолог-геофизик), съдебно-техническа (екологична) експертиза и съдебно-медицинска експертиза.
     Изслушано беше вещото лице, изготвило екологичната СТЕ. Поради установена липса на част от доказателствата в преписката, във връзка с получена от жалбоподателя обществена информация, същата беше изискана от РИОСВ и на вещото лице Стоян Н. беше дадена възможност да изготви допълнително заключение, в което тя да бъде взета предвид.
    Поради заболяване на вещо лице и непредставяне на заключението по съдебно-медицинската експертиза, изслушването на вещите лица по комплексната и по съдебно-медицинската експертиза беше отложено.
     Припомням, че производството е образувано по жалба от „Русгеоком“ ЕАД срещу Решение № ВА-1/01.02.2018 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, с което не е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за разработване и усвояване на находище „Спасово“ в блок „Добрич“, включващо четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“ за проучване и добив на природен газ.
     Следващото заседание по делото е насрочено за 12.00 ч. на 9 юли 2019 г.
Съдът постанови отмяна на наложената ПАМ
       С решение по адм. дело №2087/2018 г., образувано по жалба на кмета на община Варна   срещу Разпореждане № 2/04.07.2018 г., издадено от д-р Иван Стефанов – главен инспектор при ОБДХ Варна, състав на Административен съд Варна постанови отмяна на  наложената  с него принудителна административна мярка  (ПАМ) -   временно преустановяване на дейността по залавяне и обработка на безстопанствени кучета в Обект „Общински приют за безстопанствени кучета“ – с. Каменар и  поетапно пускане на наличните 76 бр. животни по местата на залавяне или  предоставянето им за осиновяване.
     При извършената съдебна проверка, съдебният състав  констатира наличието на съществени  нарушения на административнопроизводствените правила при налагането на принудителната административна мярка и явното й несъответствие с материалния закон. Съдът се обосновава и със заключението на вещото лице по  проведената съдебно-техническа експертиза, което ясно сочи,  че  извършеният основен ремонт и реконструкция, не само че съответства напълно на одобрената и съгласувана  и от ОБДХ Варна екзекутивна документация, но и реализира допълнителни подобрения на средата за отглеждане на безстопанствените животни.
      В мотивите на решението съдът е поставил акцент върху въпрос, отговорът на който поставя делото и изхода от правния спор в категорията на дела с висок обществен интерес. Съдържанието на приложените по  делото множество сигнали за наличие на агресивни безстопанствени кучета, описаните там  инциденти, особено  сигналното писмо на началника на  V РПУ при ОД на МВР Варна,  мотивира съда да приеме извод за съществуващ потенциален риск за спокойствието, сигурността и безопасността на гражданите и гостите на Варна и  изисква бързи, адекватни и изключително навременни превантивни  мерки, които да ги гарантират.
      Съдебният състав посочва в мотивите си, че при наличието на  действащ приют за безстопанствени животни,  изграден, регистриран и функциониращ, експлоатиран при непълна заетост на определения капацитет, да се разпореди   преустановяване  на дейността по залавяне  и обработка на безстопанствени кучета и поетапно пускане на наличните 76 бр. животни по местата на залавяне, освен че е неоправдано от позиция на закона, то е неоправдано и от гледна точка на гражданското общество. Съдът счита, че се засягат права и законни интереси на граждани в по-голяма степен от най-необходимото са постигане целите,  за които е издаден актът.  Това, според решаващият състав на съда, съставлява нарушение на основен принцип на административното правораздаване – този, прокламиран в чл. 6 от АПК.
     Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба пред ВАС.

Пълният текст на съдебното решение по адм. дело 2087/2018 г. е публикуван на уебсайта на Административен съд - Варна в деня на обявяването и е на адрес:
http://www.admcourt-varna.com/site/files/Postanoveni-zakonni-aktove/2019/04 2019/0261d818/08732019.htm
ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА СЪДИЯ В ИУ-ВАРНА


    Публична лекция на тема „Практиката на Върховния административен съд по приложението на закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ)“ изнесе съдия Веселина Чолакова от Административен съд – Варна пред студенти III курс МИО по покана на Научноизследователския институт и Катедра „Международни икономически отношения“ при Икономически университет – Варна. Съдия Чолакова разясни обхвата на действие на ЗУСЕСИФ, основните принципи, органите и структурата на управление на средствата. В своето изложение тя се спря на видовете безвъзмездна финансова помощ и на начина, по който тя се предоставя от европейските структурни и инвестиционни фондове, като се разясни обстойно на терминологията ( административен договор, бенефициер и др.) и основните понятия. Съдията сподели примери от своята и от европейската практика за финансови корекции на параметрите на безвъзмездната финансова помощ, при установяване на нередности в управлението и изпълнението на проектите. Как се определя кое точно нарушение е нередност и процедурата по съдебно оспорване разясни пред младите хора съдия Веселина Чолакова.
    „Тръгне ли човек с чисти подбуди към нещо, винаги успява“ – така завърши лекцията си съдия Чолакова, като пожела успех на студентите.

Съдии с открити уроци пред ученици


   В седмицата, която преминава под знака на честването на 140-годишнината от Търновската конституция, съдии от Административен съд – Варна изнесоха открити уроци пред единадесетокласници от Варненска търговска гимназия, с която работим съвместно по Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ от 2016 год. За това, що е административно правосъдие; компетентност на административните съдилища в Република България, видовете административни актове и контрола по тяхната законосъобразност говори пред младите хора съдия Даниела Недева. В своята лекция тя се спря на принципите на административното правосъдие, последиците от административни нарушения и административни наказания, производствата пред съда, възможностите за защита интересите на гражданите в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания. Множеството примери по темата от практиката на съдията, с които лекцията й бе придружена, активира младите хора и те взеха участие в обсъждането на различните казуси.
    С повишен интерес и много въпроси премина лекцията пред учениците и на съдия Евгения Баева. За правата на човека и естествения му стремеж да ги отстоява; за историческото развитие и основните понятия, както и за Хартата за правата на човека говори пред младите хора съдията. Как хората отстояват правата си от най-древни времена до днес, как могат да защитят свое накърнено право и върху принципа „твоето право се разпростира до там, от където започва правото на другия“ постави акцент съдията. Знаете ли Вие своите права? – с този въпрос започна своето изложение съдия Баева и той  превърна в активна дискусионна форма открия урок, с много въпроси и изчерпателни отговори, подкрепени от богатия съдийски опит на магистрата.
    Откритият урок завърши с изявено желание от страна на младите хора, да бъдат на практика през летните месеци в Административен съд – Варна. Работата на АдмС-Варна по Образователната програма продължава, като с всяка следваща учебна година се увеличават съдиите-лектори и се обогатяват формите на обучение на младите хора.

Честит празник
    Уважаеми колеги!
  В Деня на 140-годишнината от Търновската конституция и професионалния празник на юристите и съдебните служители Ви пожелавам здраве, мъдрост, професионални успехи и удовлетворение от избраното от Вас професионално поприще!
Бъдете все така гаранти за справедливостта и законността в страната, отстоявайте върховенството на закона и укрепвайте доверието на гражданите в устоите на българската държавност.

    Честит празник!

Елена Янакиева – Председател на Административен съд – Варна
Благотворителната кампания „Аз Вярвам и Помагам 2"    Административен съд – Варна се включи в благотворителната кампания  „Аз Вярвам и Помагам 2" на Сдружение "Аз вярвам и помагам с пластмасови капачки". На 13 април 2019 г. (събота) пред Катедрален храм-паметник "Св. Успение Богородично" във Варна съдът подкрепи кампанията, като предаде събираните цяла година пластмасови капачки.
Тържествено честване на 140 год. Търновска конституция


Тържествено честване на 140 год.  Търновска конституция
в зала 1 на ИУ-Варна на 15 април 2019 г.
   „140 години конституционни устои на държавата“ бе темата на Кръглата маса. Приветствие при откриването изнесоха домакините и гости на събитието, както и председателят на АдмС-Варна съдия Елена Янакиева. Съдия Марияна Ширванян бе един от докладчиците на форума и представи лекция на тема  „Конституциите на България и развитието на административното правосъдие“. В Кръглата маса взеха участие и ученици от Варненска търговска гимназия, с които Административен съд – Варна работи по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

страница 1 от 29 1 2 3 4 > >>