______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки
Решения на Административен съд - Варна по ДОИ

Административен съд – Варна на свое заседание по адм. дело 72 по описа на съда за 2018 г., образувано по жалба на собственици на имот срещу Заповед на Кмета на община Варна, свързана с определяне размера на паричното обезщетение за принудително отчуждения им поземлен имот за изграждането на булевард „Васил Левски“, реши, при съобразяване на допълнителното заключение по СТЕ и експертната оценка, дадена в хода на административното производство, че изменя по жалбата на Я.Н.Г. и М.С.Д. в частта на определеното обезщетение за отчуждаваните сгради и определя обезщетение в размер на 78 323 лв. Решението на съда е окончателно.

Адм. дела № № 2888 и 2914 по описа на съда за 2017 г. са образувани по протест на ВОП против разпоредби от Наредбите за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Ветрино и община Провадия. С разпоредбите е регламентирано, че при разпореждане с имот физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни разноски в размер на определен в Наредбите процент от неговата цена или данъчната оценка. Със свое решение съдът отменя оспорваните разпоредби от приетата от Общински съвет Ветрино Наредба за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи. Прекратява производството по адм. дело № 2914/2017 г.  на основание Решение  на Общински съвет – Провадия, от което е видно, че оспорваният текст от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Провадия е отменен.

Със свое решение по к. адм. дело № 3286 по описа за 2017 г. Административен съд – Варна отменя чл. 83 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Варна, с която е предвидено наказателните постановления да се издават и от оправомощени от кмета на общината длъжностни лица. 

Решенията могат да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14 –дневен срок от съобщаването им на страните.

Посещение на студенти от ВИНС - Варна

Група студенти от Икономически университет – Варна посетиха днес заседания по административни дела в Административен съд – Варна, разглеждани от съдия Янка Ганчева, образувани по жалби на собственици на имоти срещу  Заповеди на Кмета на Община Варна, свързани с определяне размера на паричното обезщетение за принудително отчуждени поземлени имоти за изграждането на булевард „Васил Левски“. Съдия Янка Ганчева и съдия Йова Проданова разясниха в предварителен разговор със студентите спецификата на административния акт и механизма на изготвянето на съдебни експертизи от вещите лица. Съдия Ганчева отбеляза, че във връзка с изграждането на булевард „Васил Левски“ са издадени около 150 заповеди на Кмета на Община Варна, свързани с определяне размера на паричното обезщетение за отчуждените поземлени имоти, като голяма част от тези заповеди се обжалват в Административен съд – Варна. Обсъждането премина с голям интерес от страна на студентите, които задаваха редица въпроси, свързани с приложението на Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост.

Припомням, че Административен съд – Варна и Икономически университет – Варна работят съвместно на основание сключен договор през месец март 2017 г. по Програма „Административно правораздаване – обучение в практиката“, като целта на партньорството е обогатяване на правната култура и разширяване на правните познания на студентите, изучаващи икономически специалности.

1 март

Единадесет години Административен съд – Варна  следва принципите на административното право и изгражда достойно присъствие в съдебната система на РБългария. Всички ние, прилагайки правото, ежедневно работим за върховенството на закона, за защита правата и свободите на гражданите. С нашата компетентност, отговорност и професионализъм ежедневно изграждаме доверието на обществото в административното правораздаване.

Бъдете все така упорити в търсене на истината, в утвърждаване на законността и правовия ред в страната! Имайте силата, куража и енергията да работите всеотдайно за повишаване авторитета  на Административен съд – Варна.

Честит празник!

 

Тинка Косева – Председател

Административен съд – Варна

Лекция съдия Ганчева

С образователен урок, изнесен от съдия Янка Ганчева пред повече от 50 единадесетокласници, за основния закон на страната ни Конституцията, за основните права и задължения на гражданите и президентската институция, за съдебната власт, според Конституцията на РБългария продължи серията от лекции на магистрати от Административен съд - Варна във Варненска търговска гимназия „Георги С. Раковски“. Съдия Янка Ганчева е магистрат с богат опит както в административното, така и в наказателното право. Това спомогна лекцията й плавно да премине към теми от практиката й на съдия, които пряко засягат ежедневието на младите хора – наркотиците. Каква е наказателната отговорност за разпространение, притежание и употреба на наркотици, какви видове наркотици има, какви са рисковете за подрастващите от тяхната употреба? - бяха допълнитените теми, които с голяма активност и интерес обсъдиха учениците с магистрата и затова лекцията премина далеч извън рамките на учебния час.

   По покана на ръководството на МГ „Д-р Петър Берон“ съдия Ганчева изнесе над 100-минутен образователен урок и пред техни възпитаници, подкрепен  с множество примери от нейната практика за опасностите и последствията  от наркотиците.

   Предстои да бъдат изнесени лекции по правни теми, които са актуални за младите хора и да се проведат обсъждания и кръгли маси както с още ученици от ВТГ, така и от Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, и  СУ „Димчо Дебелянов“.

   Припомням, че образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” се реализира съгласно подписан 5-годишен договор между ВСС и МОН и Административен съд – Варна работи за втора поредна година по тази програма. Съдиите – Гергана Стоянова, Даниела Недева, Йова Проданова, Марияна Ширванян, Янка Ганчева  участват доброволно и безвъзмездно като лектори в програмата, с цел формирането на правна грамотност и култура у подрастващите, както и постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие.

 

Образователна програма 2018 - 2018

       Продължава работата на Административен съд – Варна и Варненска търговска гимназия „Георги С. Раковски“ по образователната програма“ Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и през втория срок на учебната 2017/2018 г. Съдия Гергана Стоянова за втори пореден път през тази учебна година застана пред учениците от ВТГ и говори за структурата на съдебната система в РБългария. Своя открит урок магистратът започна с думите на Апостола на свободата Васил Левски: “Времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние него обръщаме“, като цялостното й изложение премина под знака на заветните му слова и това, колко е важна за нас като народ и нация свободата ни, без която е невъзможно наличието и на независима съдебна власт. Да бъдат свободно мислещи и търсещи истината и правдата, отправи като послание магистрата към единадесетокласниците, докато ги запознаваше с това, как са структурирани съдилищата и прокуратурите в РБългария, тяхното възникване и развитие през годините, функциите и правомощията на органите на съдебната власт. Учениците бяха запознати и с работата на административните съдилища в страната, като съдия Стоянова постави в своето изложение акцент върху личността на съдията и необходимите качества, които трябва да притежава.

        Стремежът на магистратите – участници през тази учебна година в образователната програма на ВСС е да разширят максимално ученическата аудитория, до която да достигнат техните образователни уроци. Затова съдия Стоянова изнесе открит урок пред единадесетокласници от гимназията и през втория учебен срок, като през следващите два месеца предстои да запознае с лекционната си тема и останалите два 11-ти класа от ВТГ. Същата практика е възприета и от останалите съдии – участници в програмата - съдия Марияна Ширванян, съдия Янка Ганчева, съдия Даниела Недева и съдия Йова Проданова. За целта през тази учебна година разширяваме и обхвата на учебни заведения, в които магистратите образоват младите хора – МГ „Д-р Петър Берон“ и СУ „Димчо Дебелянов“.Прекратени дела от обществен интерес

Административен съд – Варна остави без разглеждане иск на Инициативен комитет за провеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на гр. Варна чрез подписка, относно бездействието на Председателя на Общински съвет - Варна по уведомяване на ИК за установените нередности в подписката и определяне на едномесечен срок за тяхното отстраняване, и прекрати адм. дело №439/2018 г.

В своето определение съдът сочи, че намира иска за недопустим, поради факта, че твърдяното бездействие на Председателя на ОбС - Варна е било предмет на друго дело  – адм. д. № 2172/2017 г., което е приключило с решение, в което съдът е приел, че не е налице такова бездействие. Съдът отчита и обстоятелството, че Общински съвет - Варна е отхвърлил предложението на ИК за провеждане на местен референдум за Морската градина и е отказал произвеждането на такъв, поради липса на изискуемия от закона брой подписи, както и поради обстоятелството, че поставените въпроси не са от компетентността на ОбС – Варна. ИК е подал жалба срещу решението на ОбС,  образувано е по нея адм. д. № 502/2018 г., с която се цели надлежна защита.

Административният съд прекрати и две дела, образувани по протести на Окръжна прокуратура – Варна - адм. д.  № 3367/2017 г. и адм. дело № 3406/2017 г., срещу текстове от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет - Ветрино, приет с Решение № 28, Протокол № 3/29.12.2015 г. и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Ветрино, приета  с Решение № 201 по Протокол № 14 от 16.09.2008 г. от Общински съвет – Ветрино, поради отмяна на атакуваните от ВОП текстове.

Определенията могат да се обжалва с частни жалби пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщенията до страните.

адм. дело №3354/2017 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВАРНА ПРЕКРАТИ ДЕЛОТО ПРОТИВ ТЕКСТОВЕ ОТ  НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ВЕТРИНО

С протоколно определение, постановено в закрито съдебно заседание на 13 февруари 2018 г., тричленен състав на Административен съд – Варна прекрати производството по адм. дело №3354/2017 г. по описа на съда, поради отмяна на подзаконовия нормативен акт в протестната му част.

По делото са представени доказателства, че със свое Решение №393 от Протокол №33 от 26.01.18 г.  Общински съвет – Ветрино приема изменения на атакуваните от Окръжна прокуратура - Варна текстове и актуализиран Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Оспорените от ВОП текстове на чл.6 ал.2, чл.7 ал.3, пр.3, чл.8, ал.1, т.3, чл.9, изр. първо, чл.72 ал.2 и ал.3, приет с решение №28, протокол №3/29.12.2015 г. на Общински съвет – Ветрино са отменени и Правилникът е приведен в съответствие с действащото законодателство. Съдът сочи, че към настоящия момент не е налице предмет на съдебното производство, тъй като оспореният акт е престанал да бъде част от действащото право и целта на търсената съдебна защита с протеста на ВОП е постигната, поради което протестът е оставен без разглеждане и производството по делото се прекратява.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението на страните.

адм. дело 3338/2017 г.

На свое заседание на 8 февруари 2018 г. Административен съд – Варна прекрати производството по адм. дело № 3338/2017 г.

Делото бе образувано по протест на Окръжна прокуратура – Варна срещу чл. 10, ал. 1, т. 3, чл. 14, ал. 1, т. 8 и чл. 15, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет – Провадия. С посочените разпоредби Общински съвет – Провадия е приел председателят на Общинския съвет да упражнява контрол върху разходването на средствата, предвидени по бюджета на общината за издръжка на общинския съвет; възнаграждението на председателя на Общ. съвет да е до размера на възнаграждението на кмета и пълномощията на председателя да се прекратяват предсрочно и по искане на 1/3 от всички общински съветници.

С Решение № 29-517/25.01.2018 г.,  по Протокол №29/25.01.2018 г. Общински съвет – Провадия отменя протестираните текстове. Поради това Административен съд – Варна прекрати производството по административното дело.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението от ответника и в 7-дневен срок от 8 февруари 2018 г.  за протестиращата страна.

2018 г. ДОИ

     Административният съд образува нови 15 дела от обществен интерес против подзаконови нормативни актове от началото на 2018-та година до момента.

      Шест от делата са образувани по протест на Окръжна прокуратура – Варна срещу текстове от общински наредби, приети с решения на общинските съвети в Девня, Дългопол, Варна, Долни чифлик. Предмет на съдебното производство по 4 от административните дела – адм. дело №№ 24, 25, 99, 411 по описа на съда за 2018 г., е оспорване на текстове от Правилници за организацията и дейността на Общинските съвети, техните комисии и взаимодействието им с общинската администрация, приети от общините Дългопол, Варна и Долни Чифлик. Две оспорвания са постъпили от страна на ВОП срещу текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Девня и срещу Решение №20/08.12.2015 год. на общински съвет – Девня. Образувани са адм. дела №№ 229 и 287 по описа на съда за 2018 г В оспорените от ВОП текстове е посочено, че за общински и държавни имоти, ползвани или наети от други лица, таксата за битови отпадъци се заплаща от общината, съответно от държавата за сметка на наемателя, съответно на ползвателя.   

       Образувани са 6 административни дела по жалби – оспорване на административни актове от граждани срещу текстове от Решение № 229Б, „Б“ и „А“/22.12.2016 г.  на Общински съвет Ветрино – адм. дело №№ 66, 67,68, 69, 70, 71 по описа на съда за 2018 г. , като адм. дела № 68/2018 и №71/2018 са присъединени към адм. дело № 3506/2017 г., а адм. дело № 70/2018 е присъединено към адм. дело № 69/2018 г. Обжалваните текстове от Решението на Общ. съвет Ветрино са свързани с определяне размера на таксата за битови отпадъци.

       Две са образуваните адм. дела по жалби на граждани, с които оспорват текстове на административни актове на Общински съвет – Варна – адм. дело №143/2018 и № 151/2018 г. Жалбите са срещу текстове от наредби - Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на община Варна, в частта относно предвидената в същата възможност актове за установяване на административни нарушения да бъдат съставяни от Кмета на Варна;  и Наредба за преференциално пътуване, приета с Решение №2080(40) 30.03.2015 г.

       Новообразувано е адм. дело № 439/2018 г., по иск на Инициативен комитет за провеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на гр. Варна чрез подписка, срещу уведомително писмо от Председателя на Общ. съвет – Варна за отстраняване на нередности в подписката на ИК.

         Нови 49 адм. дела са образувани по жалби на собственици на имоти срещу Заповеди на Кмета на община Варна, свързани с определяне размера на паричното обезщетение за принудително отчуждени поземлени имоти за изграждането на булевард „Васил Левски“.

СТЕ по адм. дело 1962/2017

Административен съд – Варна на свое закрито заседание по адм. дело № 1962/2017 г. определи, че допуска комплексна съдебно-техническа експертиза (СТЕ) и определи задачата на вещото лице в осем точки:

1.Преминава ли / или е преминавала и докога / през поземлен имот № 006167 по КВС на земеделски земи в землище на с. Чернево р. Хамам дере? 2. Река Хамам дере преминава ли покрай или през депото за неопасни отпадъци? 3. Хамам дере представлява ли река или легло на река  или представлява дере, или е друг обект по Закона за водите /ЗВ/ и ако е друг обект, то какъв, като се посочат признаците, които го определят съгласно ЗВ. 4. Да бъде посочен целият териториален обхват на депото за отпадъци. 5. Да бъде констатирано дали обхватът на депото за отпадъци е само на територията на с.Чернево или обхваща и други общини? 6. Експертизата да посочи и маршрута на извозване на отпадъците от мястото на създаването им до депото за отпадъци, както и каква собственост са пътищата, по които ще преминават МПС? 7. Да бъде посочен вида на МПС, извозващи отпадъците, ако са посочени в документите при издаване на разрешението за строеж– тонаж и други особености и допустимо ли е движението на тези МПС по съществуващата пътна мрежа на с. Чернево? 8. Да бъде посочено има ли издаден ОУП за районна на с.Чернево и ако има, съответно ли е на предвижданията на ОУП разрешението за строеж на депото?

Като сочи необходимостта от изясняване на спора от фактическа страна и събиране на допуснатата СТЕ, която не е изготвена към настоящия момент и е с голям обем, съдът определи делото да бъде отсрочено от 1 февруари за 26 април 2018 г. от 15.00 ч. Определението не подлежи на обжалване.

Припомням, че адм. дело 1962/2017 г. е образувано по жалба на Стоян Пасев – областен управител на област с Административен център – Варна, като с жалбата се оспорва законосъобразността на решението на общинския съвет в гр. Суворово, относно провеждането на местен референдум с въпрос: „Подкрепяте ли местните власти да не допуснат изграждането на депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на „Девен“ АД и рекултивация на ПИ 006167 по КАС на земеделските земи в землището на с. Чернево“. За съвместно разглеждане, в образуваното съдебноадминистративно производство, е приет и протестът на Варненска окръжна прокуратура срещу цитираното по-горе решение на Общ. съвет Суворово.

АДМ. ДЕЛО №2941/2017

Административен съд – Варна прекрати производството по адм. дело №2941/2017 г. по описа на съда на основание  чл. 196 от АПК, вр. чл. 159 ал.3 от АПК., поради отмяна от Общински съвет – Белослав, с решение №357 от Протокол №27/09.11.2017г., на оспорените тестове на чл.44, ал.3, т.1 - т.4 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Белослав.

Производството по делото бе образувано по протест на Окръжна прокуратура Варна срещу цитираните текстове, с които се изискваше при разпореждане с имоти физическите и юридическите лица да заплащат на общината такса в размер на 2% от неговата цена или данъчна оценка.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен Административен съд в 7-дневен срок.

 

страница 1 от 24 1 2 3 4 > >>