______________Административен съд - Варна______________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки
Нова интернет страница на Административен съд – Варна
   Във връзка с изпълнението на проект от Висшия съдебен съвет по Оперативна програма „Добро управление“ с наименование „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“, са изработени унифицирани шаблони за съдържанието на интернет страниците на всички съдилищата в страната.
   Административен съд – Варна, като част от цялостната обмяна и унификация на интернет страниците на съдилищата, от 3 декември 2019 год. спира актуализацията на данните за своята дейност на действащия към момента интернет сайт.
   Линкът към новата интернет страница на Административен съд – Варна е следният: https://varna-adms.justice.bg
Разпореждане на ВАС
    Върховният административен съд на Република България с Определение №16151І27.11. 2019 г. НАРЕЖДА ДА СЕ ПРЕКРАТЯТ безусловно действията на кмета на Община Варна и на служители при звено „Общинска полиция” - Варна, изразяващи се в поставяне и държане на нови пътни знаци "В2" и „Т17” в началото на пътя от бул. "Княз Борис I", при КПП "Делфинариум", м. "Салтанат", гр. Варна, както и действия на служители на звено „Общинска полиция” – Варна по осъществяване на контрол за спазване на забраната за движение на МПС на територията на м. „Салтанат”, гр. Варна. С това свое разпореждане ВАС ОТМЕНЯ Разпореждане № 12646 от 19.09.2019 г. на Административен съд – Варна по адм. д. № 2624/2019 г.
    В мотивите си Върховният административен съд сочи, че от представените по делото доказателства се установява, че е започнала процедура по одобряване на общ административен акт, а именно: промени (актуализация) в Генералния план за организация на движението на територията на Община Варна, но процедурата не е приключила и няма издаден административен акт. Следователно и извършваната контролна дейност от служителите на "Общинска полиция" Варна във връзка с тези знаци не се основава на административен акт или закон.
    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Благотворителен Коледен базар
    От днес до 13 декември 2019 год. в Административен съд – Варна ще се проведе традиционният Благотворителен Коледен базар, който е резултат от обединените усилия на съда и Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Варна. Четвърта поредна година четирите звена на Комплекса, които работят с деца и техните семейства, изработват коледни изделия – сувенири, играчки, картички, които предоставят за Благотворителните базари. Така служителите повишават значително уменията на децата за справяне с ежедневието, като с арт терапия развиват техния потенциал.
    Тази година средствата, събрани от коледните изделия, ще бъдат приведени на сметката на Мартин Даниелов Илиев – на 1 година и 6 месеца, от Варна, със заболяване остра лимфобластна левкемия. Те са необходими за извършването на животоспасяваща трансплантация на детето на стволови клетки в Турция. Сумата за трансплантацията е 120 000 евро.
адм. дело №3283/2019

    Съдебен състав на Административен съд –Варна със свое определение, постановено по адм. дело №3010/2019 г. , разделя производството по адм. дело №3016/2019 г. и образува адм. дело №3283/2019 г. по жалбата на г-н Светлозар Николов, кандидат за общински съветник от коалиция „Ние, гражданите“, срещу Решение № 299/28.10.2019 г. на ОИК - Варна, относно проведения избор за общински съветници в община Варна на 27 октомври 2019 г.

    Припомням, че другата страна е г-жа Ирина Делчева, като по нейна  жалба срещу същото решение № 299/28.10.2019 г. на ОИК – Варна, в частта му по т. 3, относно проведения избор за общински съветници в община Варна на 27 октомври 2019 г., е образувано адм. дело № 3010/2019 г.

адм. дело №3008/2019
    Съдебен състав на Административен съд – Варна  потвърждава Решение №284/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия  – гр. Аксаково, с което е обявен за избран Иван Иванов на Първи тур за кмет на кметство в с. Изворско, община Аксаково.
   В мотивите си съдът сочи, че по делото остава недоказано оспорването на Иван Маринов за истинността на протоколите на Секционна избирателна комисия – с. Изворско и Общинска избирателна комисия – гр. Аксаково. Поради това съдът приема, че протоколите съответстват на това, което действително се е осъществило в изборния ден на 27 октомври 2019 г. в избирателната секция в с. Изворско, община Аксаково.
   Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.
адм. дело №3005/2019
    Със свое Решение от 22 ноември 2019 г. Административен съд – Варна отхвърли предявената от Милен Маринов, чрез Централна избирателна комисия, жалба срещу решение № 297/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Варна, с което е обявила за избран за кмет на кметство Каменар на Първи тур Светослав Райков, издигнат от ПП „Движение за права и свободи – ДПС“.
    В мотивите си съдът сочи, че за да бъдат обявени изборите за незаконни, трябва да се констатира, че са налице едновременно две предпоставки: съществени особено тежки нарушения на изборния процес, относими към основополагащите демократични принципи на избирателното право и тежестта на тези нарушения да е от такова естество, че да е невъзможно да се установи действителната воля на избирателите. В случая нито една от двете предпоставки не е доказана по делото.  
    Решението на Административния съд подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от обявяването му на страните.
Нови експертизи по адм. дело №2991/2019
    На днешното съдебно заседание по адм. дело №2991/2019 г. съдебният състав прие нови доказателства по делото, предоставени от Общинска избирателна комисия - Провадия  - определените като недействителни бюлетини за избор на кмет на кметство с. Бозвелийско, община Провадия и назначи съдебно–химическа и съдебно-техническа експертизи на предоставените бюлетини. Съдът възлага извършването на експертизите на Научноизследователския институт по криминалистика - София и Лабораторията към специализирания отряд за борба с тероризма. Като задачи към вещите лица, съдът определи:
1.    Да се установи има ли наличие на следи от пишещо средство - по възможност да се определи химичния му състав, без да бъде нарушавана целостта на представените за анализ образци.
2.    Поставените върху бюлетините знаци, по какъв начин са нанесени и при нанасянето им дали е използвано обезцветяващо пишещо средство?
    Следващото заседание по делото е насрочено за 5 декември 2019 г. от 13.30 ч.
Студенти на посещение в АдмСъд- Варна
    Днес следобед студенти II-ри курс, специалност „Съдебна администрация“, катедра „Право“ в Икономически университет – Варна , водени от техния преподавал доц. д-р Андрияна Андреева имаха среща с Председателя на Административен съд – Варна – съдия Елена Янакиева. Съдия Янакиева запозна студентите с историята на административното правораздаване, с работата на административния съдия и характера на делата, които се водят в административните съдилища; с видовете дела, които разглеждат като въззивна и касационна инстанция. Председателят постави акцент върху екипността в съдебните състави и важността на работата на деловодителите и съдебните секретари. „Деловодителят и секретарят работят със съдията до крайния съдебен акт“ – подчерта съдия Янакиева.
    В своята среща със студентите съдия Янакиева ги запозна по-подробно с това – що е изборно дело; с промените в Изборния кодекс през последните 5 години, с постановени решения на Конституционния съд, свързани с изборните дела. Спря се на това, как подлежи на проверка изборният резултат при гласуването с преференции и кога се назначава математическа експертиза за проверка на резултатите. „Съдът не е обвързан с експертизата. Съдът преценява в съвкупност с всички останали доказателства. Разглежда в едно целия доказателствен материал по делото“ – отбеляза Председателят в контекста на мисълта си, че съдът е арбитър и не бива да очакваме, че неговите решения винаги ще отговарят на общественото мнение, защото съдът прилага Закона и е обвързан с Конституцията на страната ни.
    За откритост в общуването, по-добра информираност и повече знания за работата на съда апелира съдия Янакиева, като изрази готовност за провеждането и в бъдеще на съвместни инициативи за практическо обучение и непосредствено запознаване с работата на съда.


адм. дело №3099/2019
     Съдебен състав на Административен съд – Варна, с протоколно определение от 19 ноември 2019 г., остави без разглеждане жалбата на Милен Събев, подадена в качеството му на кандидат за кмет на район Одесос срещу Решение № 303/28.10.2019г. на ОИК-Варна, с което  е утвърден образец на бюлетина за втори тур за избор за кмет на район Одесос в Община Варна на 3 ноември 2019 г.
   В хода на производството по проверка на редовността и допустимостта на жалбата съдът установи, че е налице нередовност, която е пречка за допустимостта и предостави възможност на жалбоподателя да я отстрани. В срока, определен от съда, указанието  не е изпълнено  и съдебният състав прекрати производството по адм. д.№ 3099/2019 г.    
     Определението  подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
Ден на отворените врати в съда
    В Деня на отворените врати, който се проведе днес в Административен съд – Варна, гости на съда по традиция бяха ученици от Варненска търговска гимназия „Г.С. Раковски“  и студенти от Икономически университет - Варна. С двете учебни заведения работим по образователни програми и имаме договор за съвместна дейност, като в рамките на партньорската ни работа провеждаме образователни лекции, дискусии, посещения на съдебни заседания, конференции, конкурси за есета и др. Тази година в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ проведохме конкурс за есе на тема „Ако аз бях съдия“ и в днешния ден обявихме резултатите. Шест ученици от Варненска търговска гимназия бяха отличени за участието си в конкурса, като първото място бе за Полина Василева от 11 в клас. Председателят на съда – съдия Елена Янакиева награди участниците в конкурса с грамоти и предметни награди и запозна учениците със спецификата на работа на магистратите, историята на съда и с функциите на Административен съд – Варна. Учениците проследиха с интерес представянето на начина за разпределяне на постъпилите в съда дела на принципа на случайния подбор.  
      С висока активност и интерес премина и следобедната среща със студенти II-ри курс, специалност „Съдебна администрация“, катедра „Право“ в ИУ – Варна. Съдия Янакиева поздрави студентите в Деня на отворените врати в съда, подчерта важността на инициативата на ВСС за повишаване правната култура на гражданите и постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда. За откритост в общуването, по-добра информираност и повече знания за работата на съда апелира Председателят, като изрази готовност за провеждането и в бъдеще на съвместни инициативи за практическо обучение и непосредствено запознаване с работата на съда. Председателят на съда запозна студентите и с работата на административния съдия и характера на делата, които се водят в административния съд. С апела:  „информирайте се, четете, питайте и търсете правата си, защото само информираният избор е правилният“ – се обърна съдия Янакиева към младите хора.
    Какъв е статутът на служебния служител, правилникът на организацията на работата в съда, структурата на администрацията в съда разясни съдебният администратор Деница Станкова. Съдебният администратор ги запозна и с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги, с работата на съдебната администрация, като студентите разгледаха съдебните зали и службите
     По време на целия ден сградата на съда бе посещавана от граждани, желаещи да се запознаят със съдиите и служителите и да получат информация за органа на съдебна власт.
ново заседание по адм. дело №2991/2019
     Поради постъпило писмо от Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ , Затвора – Варна, че г-н  Дамян Дамянов, който е заинтересовано лице по адм. дело №2991/2019 г, не може да присъства на съдебното заседание на 19 ноември 2019 г., съдът пренасрочи заседанието за 21 ноември 2019 г. от 13.30 ч.
     Адм. дело 2991/2019 г. е образувано по жалба на г-н Живко Панев, за оспорване и спиране изпълнението на  решение №219-МИ/28.10.2019 г. на ОИК – гр. Провадия за определяне на изборните резултати за кмет на с. Бозвелийско, Община Провадия, Област Варна.
страница 1 от 32 1 2 3 4 > >>