_________ 10 години Административен съд - Варна _________
Справки
За съда
Нормативна уредба
Примерни съдебни бланки
Доклади
В полза на гражданите
Полезни връзки
Лекция съдия Стоянова

Днес Гергана Стоянова – съдия от Административен съд – Варна с дългогодишен опит и авторитет в професионалните среди, по достъпен и разбираем начин  запозна подрастващите със структурата на съдебната система, функциите на съдебната власт и разделението на властите според Конституцията на Република България. В контекста на темата си магистрата припомни на учениците от 11“а“ клас от Варненска търговска гимназия „Георги С. Раковски“ мисълта на Левски: „Ние сме във времето и времето е в нас…“, като постави акцент в лекцията си на устройството на българската съдебна система от създаването й през 1878 год. до наши дни. "Съдията трябва да бъде компетентен, справедлив и независим“ – подчерта в своето изложение пред младите хора съдия Стоянова, като ги покани да посетят и обсъдят съдебни заседания на дела, на които тя е съдия докладчик.

Работата на Административен съд – Варна съвместно с Варненска търговска гимназия по образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ ще продължи и през 2018 год. с лекции на съдиите - Янка Ганчева, Даниела Недева и Йова Проданова. Образователната програма е инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието, за която има подписан 5-годишен договор за съвместно реализиране.

9 дела от обществен интерес

Административен съд – Варна образува от началото на месец ноември 2017 г. нови 9 дела от обществен интерес по протест на Окръжна прокуратура – Варна против подзаконови нормативни актове, приети с решения на общинските съвети в Аврен, Аксаково, Дългопол, Варна, Суворово, Ветрино и Провадия.

Четири от оспорванията са постъпили срещу отделни разпоредби на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общините Аврен, Аксаково, Дългопол, Варна. При адм. дело №№ 3029, 3081, 3251, 3367 по описа на съда за 2017 г. Окръжна прокуратура – Варна протестира срещу разпоредбите от Наредбата, с които се регламентира  начина на провеждане на търг с тайно наддаване и публично оповестен конкурс. Според ВОП местните наредби са в пряко противоречие с нормативна регламентация от по-висок ранг и с разпоредбите се цели да се изключат от извършване на дейност лица, които не са изпълнили финансовите си задължения по договор с общината или са длъжници към държавата. При адм. дело №3367/2017 предмет на съдебно производство са и оспорване на текстове от Наредбата за придобиване и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Ветрино, с които се определя реда и начина един имот да се обяви от общинския съвет от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

Две административни дела са образувани против текстове от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на общините Варна и Суворово. При адм. дело №3379/2017, според протеста, с текстове от Наредбата компетентността на Общински съвет - Варна излиза от рамката на ЗМДТ и навлиза в сферата на налагане на административни наказания за нарушения, свързани с местните данъци и такси. По протест на ВОП е образувано и адм. дело №3179/2017 г. Оспорват се  отделни текстове от Наредбата на община Суворово, в които е посочено, че за общински и държавни имоти, ползвани или наети от други лица, таксата за битови отпадъци се заплаща от общината, съответно от държавата за сметка на наемателя, съответно на ползвателя.

Предмет на съдебното производство по две от административните дела – адм. дело №№ 3338/2017 и 3354/2017, е оспорване на текстове от Правилник на организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинските организации, приет от общините Провадия и Ветрино. В протеста на ВОП срещу текстове от Правилника и на двете общини се сочи, че има разлика в режима, установен от закона и общинския правилник при: определяне параметрите на възнаграждението на председателя на общинския съвет; определяне правомощията на председателя на общински съвет да упражнява контрол върху изразходването на средства, предвидени по бюджета на общината за издръжка на общинския съвет и при прекратяване пълномощията на председателя на общинския съвет, като съгласно подзаконовия нормативен акт прекратяването може да стане и по искане на 1/3 от общинските съветници. Според ВОП местният правилник е в пряко противоречие с регламентация от по-висок ранг.

Предмет на съдебното производство при адм. дело 3378/2017 е оспорване на чл.70 от Наредба за обществения ред, приета от Общински съвет – Варна, във връзка с предвидената в Наредбата възможност за маловажни нарушения да се налагат глоби по квитанция в размер до 50 лв. Наредбата се оспорва като незаконосъобразна и противоречаща на материалния закон – ЗАНН.

Благотворителен Коледен базар 2017

„Да отворим сърцата си и да дарим лъч надежда за здраве и топлина на малката Никита от Варна“ – с тези думи председателят на съда съдия Тинка Косева сложи началото на Благотворителния Коледен базар, който тази година набира средства за 8-годишното момиченце с диагноза „детска церебрална парализа“. 

Сръчните ръце на децата и техните родители от курса по арт терапия към Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Варна изработиха с безкрайна обич и фантазия сувенири, свещници, картички, с които днес се откри Коледният благотворителен базар в Административен съд – Варна. Базарът ще се проведе в рамките на тази седмица, с работно време от 09.00 до 12.00 ч.

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАР

За втора поредна година Административен съд - Варна в партньорство с Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Варна, организира Благотворителен Коледен базар. Базарът е с коледни играчки, сувенири, картички, изработени от деца и техните семейства, с които работи Комплексът за социални услуги по специална програма за арт терапия.

Средствата, събрани от Базара, ще бъдат дарени на 8-годишната Никита от Варна. Малката Никита е с диагноза „детска церебрална парализа“ и е претърпяла множество операции в България и чужбина. След последната скъпоструваща операция на тазобедрените стави в Австрия, детето се чувства по-добре, но й предстои продължителен период на рехабилитация и семейството й се нуждае от финансова подкрепа, за да се опита да сбъдне съкровената й мечта -  да проходи.

Благотворителният Коледен базар ще бъде открит от 11 до 15 декември 2017 год. в Административен съд – Варна.

Лекция на съдия Ширванян

Днес съдия Марияна Ширванян изнесе пред ученици от 11 клас от Варненска търговска гимназия лекция за качествата, които трябва да притежава човекът под тогата и как според изискванията на Закона за съдебната власт се става съдия. С голям интерес и с много въпроси от страна на учениците за ролята и личността на съдията в един съдебен процес премина срещата на магистрата.

Това е първата от поредицата от лекции, които през настоящата учебна 2017/2018 година ще бъдат изнесени от магистрати от Административен съд – Варна във Варненска търговска гимназия „Георги С. Раковски“, с която съдът работи за втора поредна година по Образователна програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.

Стартът на програмата тази година бе поставен в Деня на отворените врати – на 21 ноември, с изнасянето на симулативен съдебен процес от единадесетокласници от гимназията и със запознаването им с правните професии, чрез срещи с прокурор, вещо лице, адвокат, юрисконсулти от Митница – Варна  и от дирекция ОДОП при ЦУ на НАП – Варна. Естествено продължение на обогатяване знанията на подрастващите за правните професии, бе днешната увлекателна лекция  на съдия Ширванян. Чрез поредица от примери от своята практика, тя успя да предизвика интерес в младите хора към професията „съдия“. Личната среща на подрастващите с магистрата им даде възможност да опознаят човека под тогата. Учениците изразиха своето желание да участват в подготовката и изнасянето на нови симулативни съдебни процеси, като споделиха, през призмата на тяхното възприятие, разбирането си за различните правни професии.

Съдиите, които предстои да изнесат лекции до края на тази учебна година във ВТГ „Георги С. Раковски“, са съдия Гергана Стоянова, съдия Янка Ганчева, съдия Даниела Недева и съдия Йова Проданова.


административно дело №1962/2017

Адм. дело № 1962/2017 г. е образувано по жалба на Стоян Пасев – областен управител на област с Административен център – Варна срещу решение №10-95/29.06.2017 год. на общински съвет Суворово. Припомням, че с жалбата се оспорва законосъобразността на решението на общинския съвет в гр. Суворово, относно провеждането на местен референдум с въпрос: „Подкрепяте ли местните власти да не допуснат изграждането на депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на „Девен“ АД и рекултивация на ПИ 006167 по КАС на земеделските земи в землището на с. Чернево“. За съвместно разглеждане, в образуваното съдебноадминистративно производство, е приет и протестът на Варненска окръжна прокуратура срещу цитираното по-горе решение на Общ. съвет Суворово.

Днес в открито заседание се събраха нови доказателствата и се предостави възможност на страните да  представят по  делото нови такива в 7-дневен срок. Направено е искане от Инициативния комитет и Община Суворово за съдебно-техническа експертиза от вещо лице, със задача да бъде отговорено на въпроса: Преминава ли през имота, предвиден за депо за отпадъци на „Солвей соди“ АД ,  р. Хамам дере и засяга ли въпросното депо коритото на реката? Представителят на „Солвей соди“ АД изрази готовност да представи доказателства относно границите на депото за отпадъци. Тричленният съдебен състав ще обсъди на закрито заседание допълнително депозираните доказателства, както и тези които ще бъдат представени от „Солвей соди“ АД  и ще се произнесе по допустимостта и основателността на искането за експертиза, както и за формулировката на  задачата на вещото лице.

Следващото заседание по делото е на 1 февруари 2018 год. от 15.00 ч.

адм. дело 2247/2017

Административен съд – Варна отхвърли като неоснователна жалбата на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията гр. Варна срещу  решение с рег. № ДОИ17000101ВН_003ВН/13.07.2017 г. на секретаря на Община Варна, в частта му относно формата на достъп до обществена информация.

Производството е по реда на чл. 40, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация и е образувано по жалба на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията гр. Варна против решение рег.№ ДОИ17000101ВН_003ВН/13.07.2017 г. на Секретаря на Община Варна в частта му, с която  е отказан достъп до обществена информация в посочената в заявлението форма, а именно предоставяне на информацията по електронен път (електронно копие на кадастралния план на гр. Варна от 1950 г., с нанесена регулация от 1959 г.) В решението на органа се казва, че исканата от заявителя информация не се съхранява в електронен вид в администрацията на Община Варна и че поради амортизиране на картната основа, предвид дългогодишното й ползване, информацията следва да се предостави под формата на преглед на оригинала на посочения план.

Съдът намира, че доколкото по съществото си  обжалваната част от решението представлява отказ, то съгласно разпоредбата на чл. 170, ал. 2 от АПК доказателствената тежест се носи от дружеството - жалбоподател, т.е. същото следва да установи факта, че има техническа възможност за предоставяне на достъп до обществена информация в заявената форма. Тази доказателствена тежест е указана на жалбоподателя от съда, но допълнителни доказателства не са ангажирани, включително не е поискано  назначаването на експертиза. Като възприема, че недоказаните факти са несъществуващи, съдът постановява извод, че няма техническа възможност за предоставяне на достъп до обществена информация в поисканата от жалбоподателя форма.

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по делото.

Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта на Административен съд - Варна в деня на обявяването и е на адрес: http://www.admcourt-varna.com/site/files/Postanoveni-zakonni-aktove/2017/11-2017/0261d817/247b1417.htm

Взаимен обмен в град Вилнюс, Литва

Административен съд - Варна участва в двустранен обмен с Административен съд  - Вилнюс, Литва по Програма за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение в периода 13 - 17 ноември 2017 г. В рамките на обмена съдиите - Марияна Бахчеван, Веселина Чолакова, Дарина Рачева и Христо Койчев посетиха Република Литва, като имаха срещи с техни колеги в Административния и Районния съд в гр. Вилнюс, както и в Националната съдебна администрация на Литва. Магистратите участваха в разговори със заместник председателя и съдии от Върховния административен съд на Литва. Програмата включваше и среща с Главния прокурор, заместник главния прокурор и прокурор от Главната прокуратура на Литва, на която беше представена организацията на работа и функциите на тази  институция. Българските съдии бяха приети и от Председателя на Конституционния съд на Литва, съвместно с още трима конституционни съдии, които споделиха своето становище за ролята на Конституционния съд в защита правата на гражданите.

В изпълнение на условията на двустранния обмен, предстои петима съдии от Административен съд гр. Вилнюс да посетят Варненския административен съд в края на пролетта на 2018-та година.

 Препратки към страниците на институциите, които магистратите посетиха и в които е отразено тяхното посещение:

 Върховен административен съд на Литва

http://www.lvat.lt/lt/naujienos/visos-naujienos/teisme-lankesi-teiseju-ehhx.html

Административен съд в гр. Вилнюс

http://www.vaateismas.lt/lt/aktualijos/pranesimai-spaudai/savaite-teisme-su-u6kc.html

Районен съд в гр. Вилнюс

http://www.vat.lt/lt/vilniaus-miesto-apylinkes-teismas/naujienos_422/teiseju-is-bulgarijos-u6bb.html

Главна прокуратура на Литва

http://www.prokuraturos.lt/lt/naujienos/prokuraturos-aktualijos/varnos-administracinio-teismo-teisejams-idomi-lietuvos-prokuraturos-veikla/5516

 Сн. Магистратите от Административен съд – Варна с Председателя и съдии от Административен съд – Вилнюс


Ден на отворените врати - 2017 ноември

Административният съд във Варна посрещна за десети пореден път гражданите, които искат да се запознаят по-отблизо с работата на съда. Основна част от гостите, които уважиха Деня на отворените врати в съда, бяха ученици и студенти. Инициативата е в изпълнение на годишната програма на ВСС за повишаване правната култура на гражданите и запознаване обществеността с дейността на органите на съдебната власт.

В рамките на Деня на отворените врати Председателят на съда - съдия Тинка Косева се срещна със студенти, специалност „публична администрация“, от Икономически университет – Варна, като ги запозна с историята и функциите на Административен съд – Варна, видовете разглеждани дела, възможностите за предоставяне на съдебно – административни услуги, спецификата на работа на магистратите, правилата за посещение в съда. Студентите наблюдаваха с интерес представянето от Председателя на начина за разпределяне на постъпилите в съда дела на принципа на случайния подбор. След срещата с ръководителя на съда, студентите разгледаха съдебните зали и службите, срещнаха се със съдебни служители и бяха запознати с начина на организация на работата в съда.

С особено голям интерес премина и представянето на открития урок – разиграване на съдебен процес, от ученици от  Варненска търговска гимназия "Г. С. Раковски”, с които съдът работи за втора учебна година по Образователна програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Прокурор, вещо лице, адвокат, юрисконсулти от Митница – Варна  и от дирекция ОДОП при ЦУ на НАП – Варна разясниха на участниците в симулативния учебен процес, каква е спецификата на тяхната работа, какви са предизвикателствата пред тях и каква е ролята им в съдебните процеси. Подготовката и реализацията на този симулативен съдебен процес, както и срещата с юристите спомогна за повишаване откритостта и доверието към институциите през призмата на правните професии, чрез запознаване на подрастващите с работата им. Гости на представянето на симулативния учебен процес бяха студенти от Икономически университет – Варна и ученици от СУ „Димчо Дебелянов“, с които съдът също ще работи през тази учебна година по Образователната програма. Днес, 22 ноември от 14.00 ч. студенти от Икономически университет, в изпълнение на съвместния ни договор за сътрудничество, ще посетят заседанието на адм. дело №2369/2017.

До края на вчерашния работен ден вратите на съда бяха отворени за граждани, желаещи да се запознаят със съдиите и служителите и да получат информация за органа на съдебна власт.

Ден на отворените врати

На 21 ноември в Административен съд - Варна ще се проведе за десети пореден път инициативата „Ден на отворените врати”, която е с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда. И тази  година даваме възможност на гражданите да посетят съда от 9.00 до 16.30 ч., ул. „Никола Вапцаров“ 3 А и да се запознаят с работата и функциите на съдебните служби, със съдебните процедури и със спецификата на работата на магистратите и служителите.

На събитието са поканени ученици и преподаватели от Варненска търговска гимназия "Г. С. Раковски”, с които съдът работи за втора учебна година по Образователна програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури; от СУ „Димчо Дебелянов“, както и студенти от ВИНС.

Програмата включва среща на студентите от 10.30 ч. с ръководството на съда и запознаването им с историята, функциите и задачите на административния съд. Ще бъде представен и начина за разпределяне на постъпилите в съда дела.
От 13.30 ч. в зала 1 на съда учениците от ВТГ „Г. С. Раковски“ ще представят открит урок – разиграване на съдебен процес. Прокурор, вещо лице, адвокат, юрисконсулти от Митница – Варна и от дирекция ОДОП при ЦУ на НАП – Варна ще разяснят на участниците в симулативния учебен процес, каква е спецификата на тяхната работа, какви са предизвикателствата пред тях и каква е ролята им в съдебните процеси. Целта ни, при подготовката и реализацията на този симулативен съдебен процес, е повишаване на откритостта и доверието към институциите през призмата на правните професии, чрез запознаване на подрастващите с работата им.

Адм. дело №2244/2017

Адм. дело №2244/2017 г.  е образувано по жалба на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията срещу решение рег. № ДОИ 17000098ВН-003ВН/13.07.2017 г., издадено от секретаря на Община Варна,  в частта за несъобразяването с предпочитаната форма за предоставяне на информацията. Искането на СОПА е за електронно копие от изработения през 1900 г. Първи кадастрален план на гр. Варна.  

Органът е предоставил достъп до исканата информация под формата „преглед на оригинала“ и твърди, че е налице невъзможност за обработка и сканиране на материала. Съдът определи 7-дневен срок на ответника, да формулира задача за съдебно-техническа експертиза, от отговорите на която да стане ясно, дали е възможно процесният план да бъде предоставен в искания от жалбоподателя вид. Разноските на вещото лице са присъдени за сметка на ответника.

Следващото заседание е на 22 януари 2018 г. от 10.30 ч.

страница 1 от 23 1 2 3 4 > >>