Административен съд - Варна
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване от обществен интерес
за периода от 1.1.2018г. до 2.12.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 2215/2016, IV състав Закон за достъп до обществена информация СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА Докладчик:
ЕВГЕНИЯ И. БАЕВА
Решение от 30.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искането на искането на „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията“ гр. Варна за постановяване на допълнително решение – да се произнесе по твърдението за допуснато съществено процесуално нарушение по чл. 34, ал. 1 от АПК. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд.
2 Административно дело No 1962/2017, X състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ВАРНА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СУВОРОВО Докладчик:
МАРИЯНА Д. ШИРВАНЯН
Решение от 27.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на областния управител на област с административен център гр.Варна срещу решение № 10-95 от Х заседание, проведено на 29.06.2017г. на Общински съвет на община Суворово. Прекратява производството по жалбата от областния управител на област с административен център гр.Варна срещу решение № 10-95 от Х заседание, проведено на 29.06.2017г. на Общински съвет на община Суворово. ОТМЕНЯ по протест на прокурор при Варненска окръжна прокуратура решение № 10-95 от Х заседание, проведено на 29.06.2017г. на Общински съвет на община Суворово, с което е одобрено предложение за провеждане на местен референдум в село Чернево, община Суворово, област Варна с въпрос: „Подкрепяте ли местните власти да не допуснат изграждане на депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на „ДЕВЕН“АД и рекултивация в ПИ 006167 по КВС на земеделски земи в землището на с.Чернево?“ Решението е окончателно. Решението, в частта с характер на определение подлежи на оспорване пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването по реда на АПК.
В законна сила на 27.12.2018г.
3 Административно дело No 2243/2017, XXVI състав Закон за достъп до обществена информация СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ВАРНА Докладчик:
РАЛИЦА Д. АНДОНОВА
Решение от 24.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение рег. № ДОИ17000097ВН_003ВН/13.07.2017г. на секретаря на Община Варна, с което е предоставен достъп до поискана със заявление рег.№ДОИ17000097ВН/29.06.2017г. от „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията“ – Варна, В ЧАСТТА, с която на осн.чл.27 ал.1 т.1 от ЗДОИ е променена заявената форма за достъп до информация, и ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне чрез предоставяне на поисканата обществена информация в заявената форма по чл.26 ал.1 т.4 от ЗДОИ. ОСЪЖДА Община Варна, представлявани от кмета, да заплати на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – Варна, ЕИК 176143308, сторените в производството разноски в размер на 390 (триста и деветдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд-София. Преписи от решението да се връчат на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.8.2019
Административно дело № 2742/2018
В законна сила на 2.8.2019г.
4 Административно дело No 2244/2017, XXIV състав Закон за достъп до обществена информация СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ВАРНА Докладчик:
БОРИСЛАВ Г. МИЛАЧКОВ
Решение от 25.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията гр. Варна, представлявано от Ю.Ч., срещу решение с рег.№ ДОИ17000098ВН_003ВН/13.07.2017 г. на секретаря на Община Варна, в частта му относно несъобразяването с предпочитаната от заявителя форма за предоставяне на информацията. ОСЪЖДА Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, представлявано от Ю.Ч., със седалище и адрес на управление : гр. В. ,бул. „Вл. Варненчик“ №133,бл.40,вх.А,ап.43, ЕИК 176143308 ДА ЗАПЛАТИ на Община Варна сумата от 100 лв. / сто лв./ за разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по делото.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.6.2019
Административно дело № 10021/2018
В законна сила на 14.6.2019г.
5 Административно дело No 2888/2017, XV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕТРИНО Докладчик:
ЕВЕЛИНА И. ПОПОВА
Решение от 7.3.2018г.
ОТМЕНЯ по подаден протест на Окръжна прокуратура – Варна разпоредбите на чл. 44 ал. 3 т. 1, 2, 3 и 4 от приетата от ОбС Ветрино с решение № 201 по протокол № 14/16.09.2008 г. Наредба за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Ветрино. ОСЪЖДА ОбС Ветрино да заплати на Окръжна прокуратура Варна направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС РБ в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните по делото. Решението да се обнародва по реда на чл. 194 АПК.
В законна сила на 5.4.2018г.
6 Административно дело No 2897/2017, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЕВНЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. НЕДЕВА
Решение от 4.5.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура-Варна разпоредбата на чл.48, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 216 по Протокол №20 от 23.12.2008г. на Общински съвет-Д. ОСЪЖДА Общински съвет – Д да заплати в полза на Окръжна прокуратура-Варна сумата в размер на 40 /четиридесет/ лева разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок от съобщението на страните пред Върховен административен съд. Решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в сила.
В законна сила на 29.5.2018г.
7 Административно дело No 2914/2017, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРОВАДИЯ Докладчик:
ЕВГЕНИЯ И. БАЕВА
Определение от 8.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Окръжна прокуратура – Варна срещу разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община – Провадия, приета от Общински съвет –Провадия с решение № 17/28.02.2005 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 2914/2017 год. по описа на Административен съд- Варна, ІV състав. ОСЪЖДА Община – Провадия да заплати на Окръжна прокуратура – Варна сумата от 20 /двадесет/лв., представляващи разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура - Варна, а за ответника в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 24.3.2018г.
8 Административно дело No 2922/2017, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави Ф С АГРО ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕТРИНО Докладчик:
ИРЕНА П. ОБРЕТЕНОВА
Решение от 17.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 497 по Протокол № 35/30.12.2013г. на Общински съвет-Ветрино за определяне размера на такса смет за 2014г. в частта по т.1 – по отношение на избраната основа за определяне на такса „Битови отпадъци” за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за нежилищни имоти на юридически лица/ЮЛ/; в частта по т.4 – по отношение на определения размер на такса „Битови отпадъци” за нежилищни имоти на ЮЛ в с.Ветрино; в частта по т.6 – по отношение на определеното съотношение на необходимите разходи за всяка дейност за имоти на ЮЛ. ОСЪЖДА Общински съвет-Ветрино да заплати на „Ф+С-Агро”ООД със седалище и адрес на управление гр.Русе, ул.”Борисова” № 52, ет.5, представлявано от управителя С.Я.С. разноски в размер на 70 лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните пред Върховен административен съд.
9 Административно дело No 2972/2017, XIX състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА Докладчик:
МАРИЯНА П. БАХЧЕВАН
Решение от 17.1.2018г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна разпоредбата на чл.79 ал.1 т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Варна, чието изменение и допълнение е прието с решение №1125-10 по протокол №23/18.09.2013г. на Общински съвет при Община Варна. ОСЪЖДА Общински съвет при община Варна да заплати на Варненска окръжна прокуратура съдебни разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл. 194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана наредбата, в която се съдържа процесния отменен текст и в 14- дневен срок в Административен съд гр.Варна да се изпрати информация и доказателства за изпълнението на този ангажимент от страна на Общински съвет при община Варна.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.7.2019
Административно дело № 3366/2018
В законна сила на 10.7.2019г.
10 Административно дело No 3081/2017, XXIII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АКСАКОВО Докладчик:
НАТАЛИЯ Г. ДИЧЕВА
Определение от 24.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Варна против разпоредбите на чл.59, ал.2, т.2 и т.3; чл.75, ал.3, т.2 и т.3, чл.113, ал.1, чл.126, ал.3 и чл.137, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущвство на Община Аксаково. ОСЪЖДА Общински съвет – гр.Аксаково, обл.Варна да заплати на Окръжна прокуратура Варна сумата от 40 /четиридесет/ лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3081 по описа за 2017 г. на Административен съд Варна. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.2.2018г.
11 Административно дело No 3286/2017, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави Ц.Ю.Й. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА Докладчик:
ЕВГЕНИЯ И. БАЕВА
Решение от 8.3.2018г.
ОТМЕНЯ чл. 83 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Варна, приета с Решение № 515-7 по Протокол № 13/29.09.2016 година на Общински съвет гр. Варна в частта, с която е предвидено наказателните постановления да се издават и от оправомощени от кмета на общината длъжностни лица по жалбата на Ц.Ю.Й., ЕГН ********** *** да заплати на Ц.Ю.Й., ЕГН ********** *** сумата от 530 (петстотин и тридесет) лева, представляваща съдебно-деловодни разноски. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14 –дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на решението, същото да бъде обнародвано по реда на чл. 194 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 19.12.2018
Административно дело № 5466/2018
В законна сила на 19.12.2018г.
12 Административно дело No 3287/2017, XXVI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави Ц.Ю.Й. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА Докладчик:
РАЛИЦА Д. АНДОНОВА
Определение от 1.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.Ю.Й., ЕГН **********,***, против чл.40 ал.2 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Варна (отм.), и ПРЕКРАТЯВА образуваното по нея производство по адм.д. №3287/2017 г. по описа на Адм. съд – Варна, ХХVІ състав. ОСЪЖДА Общински съвет – Варна да заплати на на Ц.Ю.Й., ЕГН **********,***, сторените в производството разноски в размер на 1 230 (хиляда двеста и тридесет) лева. Определението подлежи на обжалване пред ВАС РБ с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните по делото. Преписи да се връчат на страните.
В законна сила на 21.3.2018г.
13 Административно дело No 3338/2017, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРОВАДИЯ Докладчик:
ЕВГЕНИЯ И. БАЕВА
Определение от 8.2.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане протеста на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна срещу чл. 10, ал. 1, т. 3, чл. 14, ал. 1, т. 8 и чл. 15, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет – Провадия. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3338/2017 год. по описа на Административен съд – Варна, ІV състав. ОСЪЖДА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ да заплати сторените в производството от Окръжна прокуратура - Варна разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението от ответника и в 7-дневен срок от днес за протестиращата страна.
В законна сила на 27.2.2018г.
14 Административно дело No 3354/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕТРИНО Докладчик:
ИВЕТА Ж. ПЕКОВА
Определение от 13.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадения протест на прокурор при Окръжна прокуратура –Варна против чл.6 ал.2, чл.7 ал.3, пр.3, чл.8, ал.1, т.3, чл.9, изр.първо, чл.72 ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет- Ветрино, приет с решение №28, протокол №3/29.12.2015г. на Общински съвет- Ветрино. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 3354/2017г. по описа на Административен съд-Варна. ОСЪЖДА Общински съвет-Ветрино да заплати на Варненска окръжна прокуратура разноски по делото в размер на 20лв. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението на страните.
В законна сила на 27.2.2018г.
15 Административно дело No 3367/2017, XVIII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕТРИНО Докладчик:
МАРИЯ Л. ЖЕЛЯЗКОВА
Определение от 15.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Варна срещу разпоредбите на чл.5 ал.4, чл.6 ал.3, чл.22 ал.2-4, чл.23 ал.2 и 3, чл.23а ал.1-4, чл.31, чл.34 ал.1, чл.44 ал.1 т.6, чл.48 ал.1 и 2; и чл.92 ал.2 т.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Ветрино, приета от Общински съвет – Ветрино с Решение № 201 по Протокол № 14 от 16.09.2008г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 3367/2017г. по описа на Административен съд – Варна, ХVІІІ състав. ОСЪЖДА Общински съвет – Ветрино да заплати на Окръжна прокуратура – Варна разноски за производството в размер на 20 /двадесет/ лева. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 31.3.2018г.
16 Административно дело No 3378/2017, XXV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави Ц.Ю.Й.,
П.Т.З.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА Докладчик:
ТАНЯ Р. ДИМИТРОВА
Решение от 7.6.2018г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 70 от Наредбата за обществения ред, приета с Решение № 5220-12/02-03.08.07г по Протокол № 56 на Общински съвет Варна, в частта „…до 50 лв., която събират по квитанция“. ОСЪЖДА Община Варна да заплати на Ц.Ю.Й. с ЕГН ***, от гр. Варна, ул. „Д.Д.“ № *, сумата в размер на 545 (петстотин четиридесет и пет) лева, представляваща направени по делото разноски, както следва: държавна такса – 10лв., такса за обявление в ДВ – 35 лв., адвокатско възнаграждение – 500 лв. ОСЪЖДА Община Варна да заплати на П.Т.З. с ЕГН ***, от гр. Д., ул. „Х.С.“ № *, вх.*, ап.* сумата в размер на 510 (петстотин и десет) лева, представляваща направени по делото разноски, както следва: държавна такса – 10лв., адвокатско възнаграждение – 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните. Решението да се обнародва в съответствие с чл. 194 от АПК от ответника.
В законна сила на 24.7.2018г.
17 Административно дело No 3379/2017, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави Ц.Ю.Й. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. НЕДЕВА
Определение от 10.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Ц. Ю Й. ЕГН ********** ***, депозирана чрез адв.Д. срещу глава шеста -„Административнонаказателни разпоредби”, включваща чл.94, чл.95 и чл. 96 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Варна. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №3379 по описа на Административен съд – Варна за 2017г. ОСЪЖДА Ц. Ю Й. ЕГН ********** *** да заплати на Общински съвет – Варна сумата в размер на 500 /петстотин/ лева разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от получаване на съобщението до страните пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.9.2018
Административно дело № 10794/2018
В законна сила на 26.9.2018г.
18 Административно дело No 3406/2017, XXIX състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОСЛАВ Докладчик:
КРЕМЕНА С. ДАНАИЛОВА
Определение от 16.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста от Окръжна прокуратура – Варна срещу чл.18, т.8 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Белослав и неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Белослав. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №3406/2017 г. по описа за на Административен съд - Варна. ОСЪЖДА Общински съвет – Белослав да заплати на Окръжна прокуратура - Варна сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща направени разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.3.2018г.
19 Административно дело No 24/2018, XXXIII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЪЛГОПОЛ Докладчик:
МАРИЯ С. ГАНЕВА
Определение от 28.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Варна срещу чл.117 и чл. 118 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приети с решение № 15-3 по протокол №15/29.06.2012 г. на Общински съвет Дългопол. ОСЪЖДА Общински съвет Дългопол да заплати на Окръжна прокуратура гр. Варна сумата от 20 /двадесет / лева, представляваща направени съдебно-деловодни разноски. Съдебното определение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.3.2018г.
20 Административно дело No 72/2018, X състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания Я.Н.Г.,
М.С.Д.,
Т.К.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА Докладчик:
МАРИЯНА Д. ШИРВАНЯН
Решение от 6.3.2018г.
ИЗМЕНЯ по жалбата на Я.Н.Г. и М.С.Д. чрез адв. Д.К. – ВАК и Т.К.К., чрез адв. С.С. заповед № 4326/ 18.12.2017г. на Кмета на Община Варна в частта на определеното обезщетение за отчуждаваните сгради с идентификационен номер № **************.1, с идентификационен номер № **************.2 и с идентификационен номер № **************.3 и определя обезщетение в размер 78323лв.. ОСЪЖДА Кмета на Община Варна да заплати на Я.Н.Г. разноски в размер на 710лв. ОСЪЖДА Кмета на Община Варна да заплати на М.С.Д. разноски в размер на 510лв. ОСЪЖДА Кмета на Община Варна да заплати на Т.К.К. разноски в размер на 510лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 6.3.2018г.
21 Административно дело No 143/2018, XII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави Ц.Ю.Й. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. НЕДЕВА
Определение от 10.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от ЦЮЙ. ЕГН ********** ***, депозирана чрез адв.Д. против чл.56, ал.1 от Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Варна. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №143 по описа на Административен съд – Варна за 2018г. ОСЪЖДА ЦЮЙ. ЕГН ********** *** да заплати на Общински съвет – Варна сумата в размер на 500 /петстотин/ лева разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от получаване на съобщението до страните пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.7.2018
Административно дело № 8070/2018
В законна сила на 3.7.2018г.
22 Административно дело No 151/2018, XXIX състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави Г.В.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА Докладчик:
КРЕМЕНА С. ДАНАИЛОВА
Решение от 3.5.2018г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 12, ал.1; чл.12, ал.2, т.4, т.5, т.6, т.7 и т.8, и чл.19, т.4, т.5, т.6, т.7 и т.8 от Наредба за реда и условията за пътуване на преференциални цени в обществения транспорт на територията на Община Варна приета с Решение № 2080-9/30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна и изменена с Решение № 2354-12 от 05,06.08.2015 г. Общински съвет – Варна. ОСЪЖДА Общински съвет - Варна да заплати в полза на Г.В.С. ЕГН ********** сумата от 500 лева /петстотин лева/, представляваща възнаграждение за един адвокат. ОСЪЖДА Общински съвет - Варна да заплати в полза на Административен съд – Варна сумата от 30 лева /тридесет лева/, представляваща държавни такси. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. РЕШЕНИЕТО да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.2.2019
Административно дело № 8222/2018
В законна сила на 27.2.2019г.
23 Административно дело No 439/2018, XVIII състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители ИК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ ЗА МОРСКАТА ГРАДИНА И КРАЙБРЕЖНАТА ЗОНА НА ГРАД ВАРНА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА Докладчик:
МАРИЯ Л. ЖЕЛЯЗКОВА
Определение от 16.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иск от Инициативен комитет за провеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на гр.Варна чрез подписка, представляван от Юлиан А.Ч., относно бездействието на Председателя на Общински съвет-Варна по: 1.Уведомяване на ИК за установените нередности в подписката; и 2.Определяне на едномесечен срок за тяхното отстраняване; и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д № 439/2018г. по описа на Адм.съд-Варна, ХVІІІ-ти състав. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщенията до страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.3.2018
Административно дело № 3302/2018
В законна сила на 21.3.2018г.
24 Административно дело No 502/2018, II състав Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - тройни състави ИК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ ЗА МОРСКАТА ГРАДИНА И КРАЙБРЕЖНАТА ЗОНА НА ГРАД ВАРНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА Докладчик:
ВЕСЕЛИНА Т. ЧОЛАКОВА
Решение от 3.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ искането с молба вх.№ 7231/03.05.2019 г. на Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка, представляван от председателя Ю.А.Ч. на основание чл.267, пар.1, б. „б“ от Договора за функциониране на ЕС и чл.629,ал.3 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК за отправяне на преюдициално запитване до Съда на ЕС. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка, представляван от председателя Ю.А.Ч. срещу Решение № 1053-1 от 22.01.2018г. на Общински съвет – Варна, с което е отхвърлено предложение за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на гр. Варна, внесено с Подписка рег.№ ОС13000627ПР/26.04.2013 г. в Район „Приморски“ при Община-Варна и е отказано провеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна, поради липсата на изискуемия по закон брой подписи, възлизащ на 15 185 подписа представляващ подписите на 1/20 от гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес *** и поради обстоятелството, че поставените въпроси не отговарят на изискванията на чл.26,ал.1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. На основание чл. 32,ал.1, изр.3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 3.7.2019г.
25 Административно дело No 891/2018, XXI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕТРИНО Докладчик:
ХРИСТО И. КОЙЧЕВ
Определение от 27.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Варна против разпоредбата на чл. 61 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация приет от Общински съвет – Ветрино с Решение № 28 по Протокол № 3/29.12.2015г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 891/2018г. по описа на Административен съд – Варна. ОСЪЖДА Общински съвет – Ветрино да заплати на Окръжна прокуратура – Варна разноски за производството в размер на 20 /двадесет/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 12.5.2018г.
26 Административно дело No 892/2018, XXIV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРОВАДИЯ Докладчик:
БОРИСЛАВ Г. МИЛАЧКОВ
Определение от 21.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при ОП Варна срещу чл.5, ал.1 т.19 от Правилника на организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет Провадия. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №892 по описа за 2018 г. на ХХІV с-в, Административен съд гр.Варна. ОСЪЖДА Общински съвет Провадия да заплати в полза на Варненска окръжна прокуратура сумата от 20/двадесет лева/лв. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването с частна жалба пред ВАС по реда на Глава ХІІІ от АПК.
В законна сила на 4.7.2018г.
27 Административно дело No 912/2018, XIX състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА Докладчик:
МАРИЯНА П. БАХЧЕВАН
Решение от 11.6.2018г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни разпоредбите на чл.7 ал.2, чл.7а ал.3 т.3 и чл.72 ал.7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при община Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение №17-6 по протокол №6/3 и 8 декември 2003г. на Общински съвет – Варна. ОСЪЖДА Общински съвет при община Варна да заплати на Варненска окръжна прокуратура съдебни разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл. 194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е била обнародвана наредбата, като в 14- дневен срок в Административен съд гр.Варна да се изпрати информация и доказателства за изпълнението на този ангажимент от страна на Общински съвет при община Варна.
В законна сила на 4.7.2018г.
28 Административно дело No 1684/2018, XXXIII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.П.Т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА Докладчик:
МАРИЯ С. ГАНЕВА
Решение от 13.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Т. ***, действащ като родител и законен представител на малолетния П.П.Т. , приета с решение № 579-11 по протокол № 14 / 20.12.2016 г. от Общински съвет Варна Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна, включително и приложение №1 на тази наредба - Правила за условията и редът за записване, преместване и отписване на деца в общински детски градини на територията на Община Варна с изключение на чл. 10 т.4, т.5 и т.6 и чл. 39 от тези правила. ОСЪЖДА Общински съвет Варна да заплати на П.П.Т. съдебно-деловодни разноски в размер на 30 / тридесет / лева. РЕШЕНИЕТО след влизането му в законна сила на основание чл. 194 от АПК да се обнародва по начина, по който е била обнародвана Наредбата. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните.
29 Административно дело No 2087/2018, XXXII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ВАРНА Докладчик:
ГЕРГАНА Д. СТОЯНОВА
Решение от 22.4.2019г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 2/04.07.2018 г., издадено от д-р Иван Стефанов И. – главен инспектор при ОБДХ Варна, с което на основание чл. 131, ал.1 т.2 от ЗВМД, за нарушение на чл. 104, т.2 от Наредба № 41/10.12.2008 г. на МЗ на община Варна е наложена ПАМ - временно преустановяване на дейността по залавяне и обработка на безстопанствени кучета в Обект „ Общински приют за безстопанствени кучета“ – с. Каменар; УПИ-108, кв.50 и е разпоредено наличните към момента животни – 76 бр. кучета да се пускат поетапно по местата на залавяне или да се предоставя за осиновяване. На основание чл. 143, ал.1 от АПК ОСЪЖДА Областна дирекция по безопасност на храните Варна да заплати на община Варна сумата от 450 лв.(четиристотин и петдесет лева) представляваща общия размер на сторените по делото съдебни разноски. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба пред ВАС.
В законна сила на 17.5.2019г.
30 Административно дело No 2990/2019, XXIX състав Изборен кодекс И.Т.Д. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА Докладчик:
КРЕМЕНА С. ДАНАИЛОВА
Определение от 4.11.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от И.Т.Д. ЕГН ********** срещу Решение № 286/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Варна. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2990/2019 г. по описа на Административен съд – гр. Варна. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване от с частна жалба пред Върховен административен съд на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.11.2019
Административно дело № 13526/2019
31 Административно дело No 3004/2019, XXV състав Изборен кодекс Ц.Х.А. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА Докладчик:
ТАНЯ Р. ДИМИТРОВА
Определение от 5.11.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц. Христова А. ***, в качеството му на регистриран кандидат за кмет на Община Варна, срещу Решение № 288 от 28.10.2019 г. на Общинската избирателна комисия – Варна, с което е обявено, че проведения избор за кмет на Община Варна на 27 октомври 2019 г. нито един от кандидатите не е получил повече от половината действителни гласове и са допуснати до участие във ІІ тур, насрочен за 03.11.2019 г., за кмет на Община Варна Иван Николаев Портних и Костадин Тодоров Костадинов. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3004/2019 г. по описа на АдмС-Варна. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
32 Административно дело No 3005/2019, XV състав Изборен кодекс М.К.М. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА Докладчик:
ЕВЕЛИНА И. ПОПОВА
Решение от 22.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявената от М.К.М. чрез Централна избирателна комисия жалба вх. № МИ-22-738/1/02.11.2019 г. срещу решение № 297/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Варна, с което на основание чл. 87 ал. 1 т. 1 и т. 26 вр. чл. 452 ал. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия – Варна е обявила за избран за кмет на кметство Каменар на Първи тур С.А.Р., издигнат от ПП „Движение за права и свободи – ДПС“ и получил 532 действителни гласа. На основание чл. 459 ал. 8 от Изборния кодекс решението подлежи на обжалване пред ВАС РБ в седемдневен срок от съобщаването му на страните по делото.
33 Административно дело No 3006/2019, XV състав Изборен кодекс А.Х.А. СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КЪМ ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 030602131 ЗА ИЗБОР НА ОС НА ОБЩИНА ВАРНА Докладчик:
ЕВЕЛИНА И. ПОПОВА
Определение от 4.11.2019г.
ИЗПРАЩА ПО КОМПЕТЕНТНОСТ на Общинска избирателна комисия Варна жалбата на А.Х.А. срещу съдържанието на секционен протокол № 030600000010068 на секционната избирателна комисия към избирателна секция 030602131 от проведения на 27.10.2019 г. избор за Общински съвет на община Варна. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3006/2019 г. по описа на Адм. съд Варна. Определението подлежи на обжалване с чатна жалба пред ВАС в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и на ОИК – Варна.
В законна сила на 12.11.2019г.
34 Административно дело No 3007/2019, XVII състав Изборен кодекс З.Н.Б. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СУВОРОВО Докладчик:
МАРИЯ Д. ИВАНОВА
Определение от 5.11.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването с жалба вх.№16251/04.11.2019г. депозирана от З.Н.Б. *** срещу Решение №85-МИ/28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия–Суворово, в частта по т.V на обявеното разпределение на заявените предпочитания /преференции/ за кандидатите по кандидатската листа на ПП Герб за кандидата Д.М.К. за общински съветник в Общински съвет-Суворово и в частта по т.VІ на обявяването на Д.М.К. за избран общински съветник от ПП Герб. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №3007/2019г. по описа на Административен съд – Варна. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7- дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС по реда на глава ХІІІ от АПК.
35 Административно дело No 3008/2019, XIX състав Изборен кодекс И.Р.М. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АКСАКОВО Докладчик:
МАРИЯНА П. БАХЧЕВАН
Решение от 25.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Р.М. инцидентен установителен иск по чл.193 ал.1 от ГПК, като приема за установено по отношение на Секционната избирателна комисия - с. Изворско и признава за недоказано оспорването от И.Р.М., че протоколът, изготвен от нея на 27.10.2019г. е неистински. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Р.М. инцидентен установителен иск по чл.193 ал.1 от ГПК, като приема за установено по отношение на Общинската избирателна комисия и признава за недоказано оспорването от И.Р.М., че протоколът, изготвен от нея на 28.10.2019г. е неистински. ПОТВЪРЖДАВА решение на Общинската избирателна комисия – гр.Аксаково №284/28.10.2019г., с което на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.26 и чл.452 от Изборния кодекс, е обявен за избран И.Р.И. *** на първи тур. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му, съгласно чл.459 ал.8 от Изборния кодекс.
36 Административно дело No 3016/2019, XIX състав Изборен кодекс С.А.Н. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА Докладчик:
ЕВЕЛИНА И. ПОПОВА
Определение от 5.11.2019г.
ПРИСЪЕДИНЯВА за общо разглеждане и решаване производството по адм. дело № 3016/2019 г. по описа на Адм. съд – Варна, ХІХ състав, към производството по адм. дело № 3010/2019 г. по описа на Адм. съд Варна, V състав. ПРЕКРАТЯВА като самостоятелен деловоден номер в деловодната система на Адм. съд – Варна адм. дело № 3016/2019 г. по описа на Адм. съд – Варна, ХІХ състав. Определението не подлежи на обжалване. Да се съобщи за сведение на страните по делото.
37 Административно дело No 3099/2019, XXXIV състав Изборен кодекс М.В.С. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА Докладчик:
ЕЛЕНА А. ЯНАКИЕВА
Определение от 19.11.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.В.С.,подадена в качеството му на кандидат за кмет на район Одесос срещу Решение № 303/28.10.2019г. на ОИК-Варна, с което е утвърден образец на бюлетина за втори тур за избор за кмет на район Одесос в Община Варна на 3.11.2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 3099/2019г., по описа на Административен съд – гр.Варна. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.