П Р О Т О К О Л

Административен съд – Варна                        ХV състав

 

Двадесет и пети септември                                           2019 година         

 

В публично заседание в състав:

         

                                                            Съдия: ЕВЕЛИНА  ПОПОВА

Секретар: Веселка Крумова

Сложи за разглеждане докладваното от Съдията докладчик административно дело № 1594 по описа за 2019 година.

При спазване разпоредбите на чл. 142 ал. 1 ГПК вр. чл. 144 АПК на поименното повикване в 9.40 часа се явиха: 

 

 

Жалбоподателят Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, редовно призован, представлява се от председателя на Управителния съвет  Ю.Ч..

          Ответната страна секретар на Столична община, редовно призован, не се явява, не се представлява.

 

          Ю.Ч.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като отчете, че не са налице процесуални пречки по хода на делото

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

 

Съдът докладва постъпилата писмена защита с. д. № 14060/19.09.2019 г. от пълномощника на ответника гл. юк. К.Г., с която се изразява становище за неоснователност на предявената жалба и се претендира за нейното отхвърляне като не се правят доказателствени искания.

Препис от писмената защита се предоставя на председателя на Управителния съвет на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията Ю.Ч..

 

Съдът докладва постъпилата на  електронна поща на Адм. съд Варна молба-защита с. д. № 14273/25.09.2019 г. от пълномощника на жалбоподателя адв. И., с която заявява, че няма доказателствени искания; моли да се уважи жалбата по изложените в нея съображения като му се предостави възможност след изготвяне и предоставяне на протокола да представи писмени бележки; заявява искане на жалбоподателя да се присъдят направените по делото разноски.

 

Ю.Ч.: Поддържам жабата, както е депозирана. Моля да приемете представените с нея писмени доказателства. Нямам други доказателствени искания.

 

          За изясняване на спора от фактическа и правна страна съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА представените с жалбата писмени доказателства, приложени от лист 9 до лист 18 включително от делото.

ПРИЕМА И ПРИЛАГА представената от ответника административна преписка по издаване на оспорения с жалбата отказ на секретаря на Столична община за предоставяне на информация по реда на ЗДОИ.

УКАЗВА на ответника, че в негова тежест е да установи по делото наличието на материална компетентност на секретаря на Столична община за издаване на оспорения с жалбата отказ за предоставяне на информация по реда на ЗДОИ. В тази връзка му ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ в срок до следващо съдебно заседание да представи относими и допустими писмени доказателства.

 

 

За събиране на допуснати доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА производството по делото и го НАСРОЧВА за 23.10.2019 год. от 11.00 ч., за която дата и час жалбоподателят е уведомен от днес; ответникът е уведомен по реда на чл.137 ал.7 АПК.

 

Разглеждането на делото приключи в 9.46 ч.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

 

                                        СЪДИЯ:

 

 Секретар: