П Р О Т О К О Л

 

Варненският административен съд, ШЕСТНАДЕСЕТИ състав, в публично заседание на седемнадесети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР КИПРОВ

 

при секретаря Елена Воденичарова сложи за разглеждане докладваното от съдията административно дело № 1926 по описа за 2017 година.

 

На поименното повикване в 12.03 часа се явиха:

 

 

Жалбоподателят Т.Д.М., редовно призован, не се явява, не се представлява.

Жалбоподателят ОБЕДИНЕНО ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ - ВАРНА, редовно призован, не се явява представител. 

Жалбоподателят К.Т.М., редовно призована, се явява лично.

Жалбоподателят СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА, редовно призован, явява се представляващият Ю.А.Ч..

Жалбоподателят ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ЗЕЛЕНИТЕ“, редовно призован, не се явява представител.

Ответникът КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, редовно призован, не се явява представител.

Заинтересованата страна КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВАРНА, редовно призован, не се явява представител.

Заинтересованата страна ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВАРНА, редовно призован, не се явява представител.

Заинтересованата страна СДРУЖЕНИЕ „ОБЩЕСТВЕН ЦЕНТЪР ЗА ОКОЛНА СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“, редовно призован, не се явява представител.

Заинтересованата страна СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ“, редовно призован, не се явява представител.

Заинтересованата страна ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ „ЗЕЛЕНА ВАРНА“, редовно призован, не се явява представител.

Заинтересованата страна ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ „ВАРНА ДИША“, редовно призован, не се явява представител.

Заинтересованата страна Д. М.Б., редовно призована, не се явява,  не се представлява.

Вещото лице Р.И.С., редовно призована, не се явява.

 

СЪДЪТ докладва депозирана по делото молба с.д. № 13406/04.09.2019 година от вещото лице арх. инж. Р.И.С., с която моли да бъде освободена от назначената експертиза и да бъде назначено други вещо лице.

 

 

К.М.: Да се даде ход на делото.

Ю.Ч.:  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не съществуват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СЪДЪТ намира молбата на вещото лице арх. инж. Р.И.С. за основателна, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСВОБОЖДАВА вещото лице арх. инж. Р.И.С..

 

К.М.: Аз вече изказах позиция, че колегите от гр. Варна са под известна форма на конфликт на интереси, още повече, че главен архитект на гр. Варна в момента е арх. В.Б., чийто печат като пълноправен проектант, с пълна проектантска правоспособност, стои под директивните план-схеми приложени по делото. Считам, че има основание вещите лица, които ще разглеждат казуса, да не са от района на гл. архитект В.Б..

Ю.Ч.: В подобен смисъл още в предното съдебно заседание, а и в предишни съдебни заседания, този въпрос е обсъждан. Очевидно е, че вещите лица в
гр.  Варна си имат причини да не желаят да извършват тази експертиза и още тогава предложихме, от гледна точка на процесуална икономия, да се потърсят вещи лица извън района. Аз тогава казах община Варна, но не община Варна, а област Варна, област Добрич може би. Най-подходящо според мен е да е от по-отдалечена област, като например Пловдив, София. Нямаме претенции за конкретно вещо лице. Което и да е, ако има желание то ще свърши работа. Ако не свърши работа, имаме си достатъчно компетентни хора, който ще му покажат грешките. С други думи, нямаме претенции за вещото лице, стига да има куража да свърши работата.

К.М.: Понеже наистина въпросът е от областта на градоустройството, може да се прегледа кои вещи лица от тази област повече са работили. Образователно нямат разлика в ценза, но в специализацията след това, който е бил повече по сгради, а по-малко по градоустройство, може да изпитва някакви притеснения.

Ю.Ч.: Въпросът е политически, а не технически според мен. Съображенията са други, а не както казва „задълбочени познания“. Ако г-жа Р.С. няма никакви познания, тя не би следвало да работи като вещо лице. Къде е границата между по-малко и повече задълбочени познания. Очевидно е, че се търси някаква, каквато и да е причина за да се направи отвод. Лично аз смятам, че няма нужда да се мотивират. Когато не желаят вещите лица е достатъчно основание да бъдат освобождавани, но не е добре да лъжат, че им липсват познания. Това е недостойно, най-малкото. Има и други основания за правене на отвод, подобни на тези, които се отнасят примерно за съдии, както са в чл. 22 от ГПК.

 

Предвид отводите на всички разполагащи с необходимата компетентност вещи лица от списъка на Варненски съдебен район, се налага назначаване на вещо лице от друг съдебен район, което предполага увеличаване на разноските за извършване на назначената експертиза.

Предвид изложеното, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УВЕЛИЧАВА депозита за назначената съдебно – техническа експертиза с още 400 (четиристотин) лева, вносими от жалбоподателите в 7-дневен срок от днес.

 

С оглед извършване на назначената съдебно-техническа експертиза, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА производството по делото за 12.11.2019 година от 10.00 ч., за която дата и час на присъстващите страни – съобщено, редовно призованите и неявили се страни – уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 от АПК.

Вещото лице ще бъде определено в закрито заседание и призовано, след представяне на документ, удостоверяващ внасянето на определения от съда допълнителен депозит.

 

 

     Разглеждането на делото приключи в 12.11 часа.

                                  Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

 

                                                                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

 

           

                                                                                                              СЕКРЕТАР: