П Р О Т О К О Л

 

 

Административен съд                                       гр. Варна

                                                                                   тридесет и втори състав

на   пети юли                                                         2019 година

в публично заседание в състав:

 

                         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  ГЕРГАНА СТОЯНОВА

 

секретар: Мая Вълева

сложи за разглеждане докладвано от съдията-докладчик

административно дело № 1261 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 14:22 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С. АТАНАСОВ Н., редовно уведомен за датата на днешното съдебно заседание, явява се лично  и с адв. П.В., представя пълномощно, приет от съда от днес.

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА РАЙОН „ОДЕСОС“ ПРИ ОБЩИНА ВАРНА, редовно уведомен за датата на днешното съдебно заседание, представлява се от ст.юриск П. М.,  редовно упълномощена и приета от съда от днес.

 

Адв.В.: Да се даде ход на делото, не  е налице процесуална пречка.

Юриск.М.: Няма пречки, моля, да бъде даден ход на делото.

             

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 

Производството е по реда на чл.145 от АПК във връзка с чл. 57, ал.1 и ал.4  и чл.217  от ЗУТ.

Инициирано е по жалба  от С.А.Н.,***,  против Заповед № 58/19.04.2019г. на кмета на район „Одесос“ при община Варна, с която е наредено премахване на рекламно-информационен елемент, монтиран на югоизточната фасадна стена на жилищна сграда, находяща се в имот с идентификатор 10135.1501.992, кв.329 по плана на ІХ м.р. на гр.Варна са административен адрес ул. ****.

 В жалбата  се твърди нищожност на заповедта, предмет на съдебен контрол, изложени са аргументи в подкрепа на искането. Твърди се,   че нищожността произтича от факта, че заповедта е издадена от районен кмет, а не от кмета на община Варна в нарушение на чл.57а, ал.3 от ЗУТ. Изтъкнати са и  съображения за материална незаконосъобразност, противоречие с целта на закона и неизясненост на фактическата обстановка, рефлектиращо върху правото на защита на жалбоподателя.

 Отделно се изтъква, че не са обсъдени възраженията, депозирани пред административния орган. 

 Относно извода на административния орган,  че табелата на адвокатската кантора  е квалифицирана като обект по чл.57, ал.1 от ЗУТ се твърди необоснованост и нарушение на закона.

 В заключение е  релевиран  петитум с искане за отмяна на заповедта.  Направено е доказателствено искане за разпит на свидетели.

 

Адв.В.:  Поддържам жалбата.

Юриск.М.: Предвид твърденията на жалбоподателя и претендираната от негова страна нищожност на Заповед № 58/19.04.2019г. на кмета на район „Одесос“ моля, да ми бъде дадена възможна да представя и да се приложи по делото Заповед №4794/25.11.2015г .  на кмета на община Варна, с която са делегирани правомощия на  районните кметове по смисъла на  чл.57 от ЗУТ.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство по представената административна преписка, както  и доказателствата, представени ведно с жалбата.

Жалбоподателят Св.Н.: Моля, във връзка с вътрешни правила за идентифициране на правила с особен обществен интерес, чл.4 от това правило, текущо в процеса да разгледате искането ми за извършване на преценка за обществен интерес на делото и идентифицирането му като дело с особен обществен интерес. Представям  Ви съответните доказателства за това,  тъй като видно от самота дело още на 10.05.2019г. Зам.председателят  съдия М. при образуване на делото не го идентифицира като такова с обществен интерес . На  13.05.2019г.  след направения му самоотвод съдия Е.Я. също не  идентифицира делото с обществен интерес. Настоящият председател също при извършена предварителна подготовка по разпределеното на делото не идентифицира делото с особен обществен интерес. С цел повишаване на прозрачността на работата на Административен съд и с цел повишаване на общественото доверие към съда, отправих изрично искане за публично разпределение на делото, което надлежно обосновах- за наличие на съмнения, предвид отпуснатите заеми от банки на Зам. председателя на съда съдия М. съпружеските му взаимоотношения с адв.К.П.М., - участник в проверка на табелата и настоящ Председател на Адвокатски съвет-Варна. Въпреки направеното от мен изрично искане, без никакви мотиви и произнасяне, разпределението не беше извършено публично. Отново сега, с цел повишаване на прозрачността  на работата на Административен съд-Варна на основание чл.4, във връзка с чл.5 от Вътрешните правила Ви моля, да извършите преценка, като вземете предвид всички относими обстоятелства, съгласно чл.5. Представям доказателства относно характера и значимостта на  обществените  отношения, свързани с атакуваната Заповед № 58/19.04.2019г.  на Г. Н. - кмет на район „Одесос“. Предмета на тази заповед, както се твърди в жалбата ми, както се твърди  и в самата заповед  е  табела, собственост на адв.С.А.Н.. Съответно видно от тази заповед  и цялата преписка  тя се провежда  на основание чл. 215 от ЗУТ…

Съдът прекъсва изявлението на жалбоподателя С.Н., тъй като същите касаят спора по същество- фаза, в която производството по делото не се намира.

 

 По отношение на наличието на обществен интерес и необходимостта делото да бъде обявено за такова с особен обществен интерес съдът е обсъдил това във фазата на предварителната му подготовка за разглеждане в открито съдебно заседание.

Предвид предмета на спора и факта, че се касае за производство по премахване на незаконно поставен  обект – рекламно-информационен елемент,  собственост на жалбоподателя, развиващо се по специалния   ред на чл.217 от ЗУТ съдът намира, че не са налице предпоставки за определянето на делото като такова с висок обществен интерес. 

 

 Адв.В.: Докато още съдът не се е произнесъл  по въпроса за наличие или липса на обществен интерес по делото, считам, че делото трябва да бъде квалифицирано като дело с обществен интерес, защото това не е  обикновено дело за някаква информационна табела. Става въпрос за адвокатска табела и  тук влизаме в Закона за адвокатурата. Делото е много особено, касае около  1100 адвоката в гр.Варна и ще се получи един опасен прецедент. Става въпрос за над хиляда души-адвокати, които могат да бъдат репресирани по този начин да се махат табели и т.н.  Нашата работа е заложена в Закона за адвокатурата   - адвокатурата е независима, самоуправляваща се и съгл.чл.2 и на  самоиздръжка. Ние без такава табела няма как да ни намират клиентите. Делото  е специфично и от тази гледна точка моля, да го възприемете по този начин. Жалбата,  по  която е инициирана заповедта  странно (това е мека дума) е инициирана по жалба на все още действащия Председател на  адвокатска  колегия. Благодарение на няколко жалби, които още са висящи в производство пред ВАС адв.Ю.Г. все още е председател.

Жалбоподателят С.Н.: Позовах се на основание чл. 4, че по време на текущия процес Вие имате право и следва да прецените дали е налице обществен интерес. Моля, да ми дадете време да  представя и необходимите доказателства в подкрепа на моето твърдение, че е налице обществен интерес и въз основа на тях да вземете решението си. Трябва да изследвате и страните по делото  и наличието на обществен дебат или обществено внимание по въпроси,   попадащи в спорния предмет на делото. Едната страните по делото,  категорично ясна  - адв.С.Н.. Има ли интерес обществото към  моята личност и моята дейност като адвокат и съответно атаката, която се провежда, съчетана с Председателя на Адвокатски съвет Варна срещу моята адвокатска табела.

 Съдът обръща внимание на жалбоподателя С.Н. и на процесуалния му представител адв.В. да се придържат стриктно към предмета на делото и специфичния ред, по който се разглежда. Актът, предмет на  съдебен контрол касае отговор на въпроса налице ли е  незаконно поставен обект или не, доколко същия е търпим и подлежи ли  на премахване, правилно ли е разпоредено неговото премахване.

 Съдът в  настоящия си състав, предвид административния характер на настоящото производство не е компетентен  да се произнася по каквито и да било други въпроси,  извън предметния обхват на спора, макар и те да се изтъкват като съществени в  защитните тези на страните.

Искането за поставянето на делото в категорията дела с висок обществен интерес съдът обсъди в подготвителната фаза и счете, че  такива предпоставки не са били налице.  Предвид днешните  изявления на жалбоподателя и  процесуалния му представител  съдът ще подложи на преценка повторно  този въпрос, за което страните ще бъдат своевременно уведомени.

 

Жалбоподателят С.Н.: Възразявам срещу така постановеното от съда определение. Тъй като Вие  ме прекъснахте и  ми направихте забележка, след което не сте ме оставили да завърша представянето на основанията пред Вас и доказателствата, за да може да извършите Вашата  преценка.

Чух Вашата забележка към мен и ще се съобразя при излагане на своите доказателства.  Първото доказателство е от регистъра по Закона за прякото участие  в държавната власт и местно самоуправление. Моля, да бъде прието. Видно от този регистър на този адрес е именно адвокат С.Н. и именно с надписа, който е на тази табела става дума за „Банк стоп“ , което е  и националната подписка за референдум и моята специфична дейност за защита правата на потребителите. Моля, да бъде прието и съобразено, че през 2016г.-2017г. на този адрес и тази табела е посочено мястото за иницииране на този референдум.

Също така представям и моля,  да съобразите извлечение от моята Фейсбук страница,  от личния ми профил, в който имам пет хиляди приятели и Фейсбук страницата на „Банк стоп“, която е и надпис на самата табела, видно от която има 97 248 членове на страницата, в която се отразяват и се следи доколко има обществени интерес относно дейността, която реализирам. Представям също така и извлечение за достигнатите хора, които са в размер на  2 187 000 души за предходния месец от страницата „Банк стоп“ като доказателство за значимия обществен интерес.

Представям също така  и номинацията ми през 2016г. за адвокат на годината,  тъй като едната страна по делото е адв.С.Н.. Другата страна по делото е кметът на район „Одесос“ и жалбоподателя,  който е Председател на колегията, който извън своята компетентност сезира държавен орган да отстрани адвокатска  табела. Ясно е на обществото, известно му е,  че от 2017г. до ден днешен са проведени множество протести  срещу репресиите, извършвани от адв.Ю.Г..

 Съдът прекъсва изявленията  на жалбоподателя с оглед на отправеното предупреждение  за придържане  към предмета на спора, което жалбоподателят не спази.  

Относно искането за приемате на доказателствата съдът дава възможност на ответника да се запознае с представените от жалбоподателя в днешно съдебно заседание доказателства и да изрази становище.

Жалбоподателят С.Н.: Представям на  ответната страна комплект от доказателствата- за становище.  

Юриск.М.:  Категорично се противопоставям срещу искането да се постави делото в графата обществен интерес. Не  приемам и считам, че са неотносими  и неприложими към делото предоставените в днешно съдебно заседание писмени документи.

 

Предвид повдигнатия между страните основен спор  съдът намира, че следва да разпредели доказателствената  им тежест  по реда на чл. 170 от АПК,  с оглед на горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 УКАЗВА на страните, на основание чл.170 от АПК,  че тяхна е доказателствената тежест да установят с всички доказателствени средства по реда на пълно и главно доказване  на поддържаните от тях доводи и тези.

 УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е тежестта на доказване на всички релевирани в жалбата доводи: за некомпетентност  на кмета на район „Одесос“ при община Варна; за нарушение на материалния закон; всички твърдяни обстоятелства  относно вида и  характера на обекта -  рекламна табела на адвокатска кантора и доколко същата има характера на обект, различен от регламентирания в чл.57 и 57а от ЗУТ. .

В случай, че жалбоподателят разполага с  доказателства,  установяващи проведено разрешително производство по реда на ЗУТ следва да ги ангажира.

 

УКАЗВА на ответника, че носи доказателствената тежестта да установи с всички доказателствени средства наличието на всички фактически и правни основания, на които се е позовал при постановяването на заповедта за премахване.

УКАЗВА на страните в случай,  че имат искания, които предполагат особени знания  и назначаване на вещо  лице,  да ги направят своевременно.

В случай, че това не бъде сторено, предвид необходимостта от специални знания за правилното разрешаване на спора, съдът има възможност служебно  да назначи вещо лице по реда на чл. 171, ал.2 от АПК.

 

 Жалбоподателят С.Н.: По доказателственото искане на  представителя на кмета на район „Одесос“ считам, че изрично и видно от жалбата ни  е оспорена неговата компетентност да издава такава заповед и до момента  той  не се е постарал да представи доказателства за надлежното му упълномощаване от кмета  на гр.Варна Иван Портних.  Вие дадохте възможност да представи  такова  доказателство, без да сте ми дали възможност да изразя становище по това доказателствено искане, което е грубо  процесуално нарушение. Аз имам право да изразя становище по това доказателствено искане.

Юриск.М.:  Ние сме в административен процес, колега, не сме в граждански.

 

 Жалбоподателят С.Н.: Моля, да направите забележка на представителя на Г. Н. за процесуалното му поведение, за това, че се обръща към мен и започва да ми дава съвети, което е недопустимо в един съдебен процес. Благодаря Ви.

 

 Съдът отправя поредно предупреждение за спазване на реда  в залата и за и правилата на поведение при  провеждане на открито съдебно заседание.

 Процесуалните действия и редът им на извършване се ръководи от председателя  на състава, протоколът се диктува от  съдията.

 Основание  за санкциониране на процесуалния представител на ответника  за момента не са налице.

СЪДЪТ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ на жалбоподателя да огласява изявленията си след  предоставяне на възможност от съдията и да не се отклонява от основния предмет на спора.

 Дадената възможност за ангажиране на  доказателства, съобразно разпределената доказателствена тежест  по реда на чл.170 от АПК, включва и  задължението на  ответника за ангажиране на доказателства за компетентността на автора на заповедта,  предмет на съдебен контрол.

 Некомпетентността на административния орган, при преценка за нищожност, по правилата на чл.146 от АПК е критерий на първо място  - за това съдът следи служебно.

Следва да бъде предоставена възможност и процесуално време на страните да ангажират  доказателства,  включително и заявената за представяне заповед от 2015г.

Адв.В.:  Ответната страна несвоевременно прави това искане,  тъй като в материалите и в жалбата жалбоподателя е  посочил, че тази заповед, която ще представи в следващо заседание или в  крайния срок, който съдът постанови, никъде не е огласена в сайта нито на районното кметство, нито  на община Варна. Ние такова огласяване не сме намерили. След като не е обнародвана, ние как  е ще знаем, че съществува?

 Според мен производството  не би следвало да се води по този ред,  тъй като тази заповед има грешка в предмета. Тук не  става въпрос за табела  на адвокат, което е нещо много по-различно. От гледна точка на  правосъдието и защита правата на гражданите и правата на адвокатите, защитавайки правата на гражданите.  

Не зная къде има такъв специалист вещо лице, който да направи категорична диференциация между обект по ЗУТ и табела на адвокат.

 

Съдът намира,  че за изясняване на обективната истина е необходимо да приложи служебното начало,  заложено  в  чл.171, ал.2,  предл.2 от АПК , да назначи вещо лице което,  след като се запознае с материалите по делото, да извърши щателен оглед на място, да направи необходимите проучвания в техническата служба на район „Одесос“ при община Варна, да установи какъв е характерът,  обема и вида на строителството, предмет на оспорената заповед, може ли да се квалифицира  като рекламен обект по смисъла на § 5, т.81 от ДР на ЗУТ? Да опише неговите белези и технически характеристики;

 Да провери и даде отговор издавано ли е разрешение за поставяне, съобразно ЗУТ и подзаконовите актове за неговото приложение.

 

 Адв.В.: Моля, да добавите към задачата на вещото лице да отговори дали това е обикновена табела, която информира гражданите какви дейности извършва адвоката, съгласно етичния кодекс на адвоката. Там е заложена регламентацията и реда, по който  се  обсъждат тези неща е точно по Закона за адвокатурата и етичния кодекс. Нека вещото лице да отговори дали това е адвокатска табела, съгласно регламентиращите документи.

 Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА ВЕЩО ЛИЦЕ, назначи вещо лице което,  след като се запознае с материалите по делото, да извърши щателен оглед на място, да направи необходимите проучвания в техническата служба на район „Одесос“ при община Варна, да установи какъв е характерът,  обема и вида на строителството, предмет на оспорената заповед, може ли да се квалифицира  като рекламен обект по смисъла на § 5, т.81 от ДР на ЗУТ? Да опише неговите белези и технически характеристики;

 Да провери и даде отговор издавано ли е разрешение за поставяне, съобразно ЗУТ и подзаконовите актове за неговото приложение.

Да даде отговор представлява ли адвокатската табела рекламно-информационно съоръжение.

ОПРЕДЕЛЯ ПЪРВОНАЧАЛЕН ДЕПОЗИТ на вещото лице в размер на 250лв. (двеста и петдесет) лева,  вносим  от жалбоподателя в 14 дневен срок, считан от датата на уведомяването по сметка на Административен съд – Варна за вещи лица: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК  IBAN: ***, като в същия срок следва да представи доказателства за внасянето му по делото.

Вещото лице ще бъде определено в закрито съдебно заседание, след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Жалбоподателят С.Н.: Изрично в жалбата съм посочил, че искам гласно доказателство: да бъде призован адв.Ю.Г., председател на Адвокатски съвет-Варна като свидетел по настоящото дело. До този момент Вие не сте се произнесли.

 

Въпрос на съда: Какво обстоятелство ще се установява с показанията на адв.Ю.Г. по предмета на спора?

Жалбоподателят С.Н.: Моля, да ми посочите правното основание, на което искате да Ви изложа обстоятелствата, които ще установяваме с показанията на свидетеля.

Съдът към жалбоподателят С.Н.:   Правното основание е българското гражданско и процесуално право.

Жалбоподателят С.Н.: Считам, че предвид това, че е налице основен принцип на процеса-състезателно начало, не съм задължен съгласно законодателството в Република България  да излагам обстоятелствата предварително, поради които искам да бъде  призован именно жалбоподателя, който е първоизточника, сигналоподателя за иницииране на тази заповед, поради което отказвам да дам допълнителни обяснения за причините и основанията, поради които искам това доказателствено искане. Считам, че това е мое право.

 

Юриск.М.:   Противопоставям се на искането за събиране на гласни доказателства чрез разпит на свидетел, предвид това, че  в качеството в което ще бъде призован свидетелят като жалбоподател няма как да докаже и да бъде относимо към спора законна ли е табелата, не е ли, кой я е поставил и т.н.  

 

 Съдът, доколкото  събирането на гласни доказателства е ясно регламентирано в основните принципи на българското гражданско и процесуално право, основната преценка на съда за неговата допустимост и относимост  е връзката с предмета на спора -  съдържанието на показанията,  обясненията и личните впечатления на  поискания за разпитване свидетел  следва да имат пряка връзка с предмета на спора. Предвид отказа на жалбоподателя да посочи по кой от спорните въпроси иска да събере гласно доказателство и в подкрепа на коя от своите   защитни тези съдът намира искането за недопустимо.

 С оглед горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ релевираното в жалбата  и в днешно  съдебно заседание доказателствено искане за събиране на гласно доказателство- разпит  на адв. Ю.Г. в качеството му на свидетел.

 

Жалбоподателят С.Н.: Моля, да би бъде дадено право да изложа основанията си за Вашия отвод.

 Излагам пет основания за отвод на Председателя на настоящия състав Гергана Стоянова.

Г-жо Председател, на първо място аз считам, че Вие сте назначена, а не сте определена на случаен принцип предвид това, че изрично съм искал публично разпределение на делото и съм изложил подробни мотиви за това в своята жалба.

 Делото първоначално е  разпределено от съдия М., след което той се  самоотвежда делото се разпределя от Председателя на настоящия съд. Считам,  че това е направено умишлено и имам съмнения за това, че тя не е извършила безпристрастно разпределение, тъй като видно от публично известната декларация на съдия Е.Я.  и предвид  надписа на табелата ми „защита от банки  и ЧСИ“ е видно, че съдия Е.Я. е длъжник по пет различни договора за кредит.

 Имам основателно съмнение, че върху нея е оказан натиск по някакъв начин в качеството й на  длъжник от банките-кредитори за да бъде извършено ….

 

Съдът към жалбоподателя: Прекъсвам изложението Ви, ако се наложи и ще Ви отстраня от залата. Изложете аргументи от тези, които  законодателят е посочил в чл.22 на ГПК по отношение на настоящия докладчик. Финансовите отношение на банките с техните клиенти нямат никакво отношение към Вашето искане,  нито към предмета на настоящия спор.

Жалбоподателят С.Н.: Това е доказателство по първият ми аргумент за наличието на седем кредита на Председателя на настоящия състав (представя извадка)  за наличие на седем кредита  на настоящия доставчик.  Вие не може да ме прекъсвате, когато излагам  основанията си за отвод, а преди малко ме заплашихте, че ще ме отстраните от залата. Изслушайте ме и после може да решите каквото прецените, аз имам право на отвод.

Второто основание е това, че преди малко ме прекъснахте именно, когато  излагам на основанията си за отвод, с което използвате властта, която имате   за да не бъдат чути в настоящата зала, при настоящия публичен процес основанията ми за отвод  и освен това си  позволихте без надлежни мотиви да отправите предупреждение, че ще бъде изгонен  или отстранен от залата. Това считам,  второто основание за отвод, което показва, че Вие сте пристрастна и от този момент нататък не можете да водите  безпристрастен процес.

Третото, което аз считам като мое основание е че имам основателно съмнение, че Вие като длъжник и кредитополучател  на множество банки, видно от Вашата декларация, Вие дължите в момента 67202лв. Това и към всички тези банки, като не всички са  длъжници  към банки или други лихварски дружества, но Вие сте длъжник. Предмет на настоящото дело е именно табелата, на  която има  надпис… това е в заповедта…същността на спора е надписът върху табелата, а той е защита от банки и бягството Ви точно по този въпрос от основния спор, който е  по настоящото дело, защото табелата, тя е свързана с надписа, всъщност ми показва, че по някакъв начин аз имам съмнения, че Вие сте пристрастна и някой от тези кредитори, тъй като Вие им  дължите  пари, може би са Ви въздействали на Вашата безпристрастност. Представям доказателство-Вашата декларация.

Юриск.М.: Това е напълно неотносимо към спора, отказвам да го приема.

Жалбоподателят С.Н.: Третото основание е, че Вие сте била длъжник до скоро по изпълнително дело на ЧСИ И.С.,  което дело е прекратено, всъщност е заличена е възбраната, нямам данни дали е прекратено изпълнителното дело. Извадил съм справка от публичния регистър за Гергана Димитрова Стоянова, която моля, да бъде приета,  от която е видно, че сте била длъжник   към ЧСИ И.С., по което аз считам, че по някакъв начин също може би Ви е оказано въздействие за това Ваше поведение и предвид това, че  надписът на част от табелата е „защита от съдебни изпълнители „ и предвид  двете подписки…Имам още едно основание.

Съдът прекъсва изявленията на жалбоподателя.

Жалбоподателят С.Н.: Мотиви, ако обичате, защо прекъсвате?

 

Съдът: Изявленията на жалбоподателя нямат връзка със законово регламентираните предпоставки за отвод,  посочени  в чл.22, ал.1 от ГПК.

 Чл.22, ал.1 от ГПК съдържа шест хипотези, от които към настоящия случай би могла да бъде отнесена хипотезата на т.6, която гласи: „не може да участва като съдия по дело лице, относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателни съмнения в неговото безпристрастие“.

Изложените обстоятелства,  при това некоректно и недобросъвестно от жалбоподателя,  ползващ  данни  от личното битие на магистрата, извлечени от публичните регистри не сочат на нито едно от първите пет  хипотези, а най-малко могат да обективират предпоставките по чл.22, т.6 от ГПК. 

 Изявленията на жалбоподателя в известна  степен  граничат с приложното поле с наказателноправната материя.

Съдът в настоящият си състав е властен да проведе съдебното производство  и да постанови по него окончателен съдебен акт при пълно изясняване на всички относими факти по спора. Доколко,  прилагайки служебното начало  в съдебноадминистративното производство и предприетите от съда процесуални действия съвпадат  с личните очаквания на жалбоподателя, не е главен въпрос по спора.  Същият разполага с всички процесуални средства  за доказване на защитната си теза по предмета на спора.

С прилагането на  способите на служебното начало и със съдебния си акт съдията гарантира своята безпристрастност.

Съдът обаче е и властен да прилага всички онези законодателно въведени процесуални способи за дисциплиниране на страните, включително и когато страна по спора с поведението си се отклонява от  възприетия и установен от съда ред в залата и обективира нарушенията , визирани в чл. 89 от ГПК, приложим субсидиарно съгласно чл. 144 от АПК.

 Фактът,  че магистратът като гражданин е и  кредитополучател  или е страна в друго гражданско производство не влияе при формиране на вътрешното съдийско убеждение. Единствено  значение има законът  и правилата на съдопроизводството.

С оглед горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  направеното в днешно съдебно заседание от жалбоподателя С.А.Н. искане за отвод на  съдията- докладчик по адм.дело №1261/2019г. по описа на Административен съд –Варна.

 

Адв.В.:  Аз имам и други аргументи г-жо Председател, но Вие приключихте въпроса. Аз също имам право да защитя своите аргументи поне от гледна точка на аргументите, които представи  жалбоподателя и моя доверител. Моля, да изслушате моите аргументи относно отвода ми, въпреки огромното ми уважение към Вас. Защото принизяването на това производство до едно  елементаризирано производство, което всъщност е  върха на айсберга, а подводната част е много пъти по-голяма, отколкото повърхността се вижда. Тя е съвсем друга, тук е една скрита репресия на адвокат, която я наблюдавам  през последните пет- шест години.

Съдът към  адв.В.: Производството има специфичен характер, регламентиран в чл.217 от ЗУТ., на което Ви беше обърнато внимание. Съдът не допуска изявления, насочени към друго производство.

Адв. В.: Това се използва, употребява се местната администрацията да се  решават други проблеми.  Затова искаме да бъде адв.Ю.Г. в залата, за да  обясни на съда и съдът да прекрати производството по тази причина,  защото това се използва от администрацията и молим съда да се защитим ние-адвокатите от репресията, която ни оказват.

Жалбоподателят С.Н.: Г-жо Председател, нарушихте ми правото,  възразявам публично в заседанието, че ми беше нарушено правото за пълно  излагане на всички основания за Вашия отвод, което е също основание за отвод и аз ще се възползвам от правото да го изложа публично, тъй като не пожелахте да го изслушате. Щом в съдебната зала не желаете да ме чуете и ме прекъснахте неоснователно. Вие сама преценявате  дали да се отведете, но аз имам право да бъда изслушан.

Вие считате, че е достатъчно, но…. когато приключа, тогава г-жо Председател ще бъде достатъчно, според мен излагането на основания за отвод, не когато Вие приключите.

Съдът се произнесе по искането за отвод.

 

За събиране доказателства с оглед възложената на страните в днешно съдебно заседание доказателствена тежест СЪДЪТ намира, че производството по делото следва да бъде отложено за друга дата и час, поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТЛАГА производството по делото и го НАСРОЧВА за 23.10.2019г.  от 13:30 часа, за която дата и час страните се считат уведомени.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в  15:20 часа.

 

 

 

                                                   АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ:……………….

 

 

                                                                                               СЕКРЕТАР:………………