П Р О Т О К О Л

 

Административен съд  гр. Варна                                                  Пети състав

На  18 юни                                                                                      2018 година

 

В публично заседание в състав: 

 

                  Председател: ДИМИТЪР МИХОВ

 

Секретар:  Нина Атанасова 

Сложи за разглеждане докладвано от Съдията-докладчик

Административно дело № 917 по описа за 2019 година

При спазване разпоредбите на чл.142, ал.1 ГПК, вр. чл. 144 АПК

На поименното повикване в 09.46  часа се явиха:

Жалбоподателят Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА, гр. Варна, представляващ Юлиян Ч ,  редовно призован, явява се лично представляващия сдружението Ю Ч и с адв. И.И., редовно упълномощен и приет от съда от днес. 

Ответникът Комисия назначена със заповед РД № 012710/19.10.2017г. назначена от Кмета на Община Русе, редовно призован, не се представлява.

 

 

Становище по хода на делото:

          Представляващия сдружението Ч : Да се даде ход на делото.

          Адв. И.: Да се даде ход на делото.

           

Съдът с оглед редовното призоваване на страните, намира че липсват процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 

Производството е образувано по жалба на „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА“, представлявано от Ю А Ч , чрез адвокат И.И. от Адвокатска колегия гр. Варна срещу Решение № 6 от 11.03.2018г. в частта по т. 2 от Заявление ЗДИ-7 от 26.02.2019г.

Жалбоподателя счита оспореното решение за незаконосъобразно, неправилно и необосновано. Намира същото за издадено в противоречие с материалноправни разпоредби и при несъответствие с целта на закона. Направено е искане за отмяна на административния акт в оспорената му част, като съдът с постановения от него акт укаже на административния орган срок, в който да предостави исканата информация.

Претендира се присъждане на направените разноски.

 

Съдът докладва постъпила молба на жалбоподателя вх. № 5699/03.04.2019г. относно изискване на административната преписка.

Съдът докладва постъпила уточняваща молба на жалбоподателя с.д. № 5828/05.04.2019г. с представени писмени доказателства към нея – съдебно удостоверение по ф.д. № 252/2007г. /изх. № 1298 от 05.02.2019г. на ОС гр. Варна, както и копие от жалбата.

Съдът докладва постъпило писмо с.д. № 5833/05.04.2019г. на Община Русе с приложена административната преписка.

Съдът докладва постъпило писмо с.д. № 9034/06.06.2019г. на Община Русе с изразено становище по съществото на спора и приложени доказателства: Заявление с вх. № ЗДИ-21/09.05.2019г. от „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА“ и Решение № 19/16.05.2019г. на Комисия, назначена със Заповед № РД-01-2710/19.10.2017г. на Кмета на Община Русе.

 

Адв  И.: От името на сдружението поддържам жалбата. Моля да приемете доказателствата представени с административната преписка и тези представени с жалбата. В нашия екземпляр в становището на Община Русе от 06.06.2019г., липсват пълномощните, ако удобно да ги видим.

Представляващия сдружението Ч : От деловодната справка, която направих, се оказа, че към отговора на Община Русе има две пълномощни. Пълномощните са издадени от Кмета на Община Русе и другото е от секретаря на Община Русе, в качеството му на председател на Комисия, ако можем да ги видим.

Съдът: Това е последваща преписка, която не касае настоящият спор. Това касае съвсем друго Ваше заявление, по съвсем друго решение. Имаме едно писмо с представени доказателства по настоящият спор и имаме второ писмо с представени доказателства по съвсем друго Ваше заявление.

Представляващия сдружението Ч : Това становище е подписано от гл. юрисконсулт М Т . В тези пълномощни се упълномощава гл. юрисконсулт Милена Ганчева Т  за действия по това дело. Не знам защо съдът ни подвежда.

Съдът: Не ви подвеждам, обяснявам ви само по коя молба са представени пълномощните.

Представляващия сдружението Ч : Те са представени в едно общо писмо. Описани са в описа към писмото.  Те са представени като доказателства не по онова дело, а по това дело. Онова е заявление което е приключило, административният им акт не е обжалван и е влязъл в сила. Ние сме доволни от него.

Съдът: Господин Ч , преписката по настоящото дело е от 05.04.2019г., към нея нямаме приложени такива пълномощни. А пълномощните са приложени към другата преписка, това ви обяснявам.   

Представляващия сдружението Ч : След Вашето уточнение и след като се запознахме с пълномощните, които са посочени като доказателства по другата преписка, но все пак не са предоставени към нашата, означава, че според автора на това становище те не са част от доказателствения материал, а са от упълномощаването, нейното лично на госпожа М Т , да бъде процесуален представител на Комисията по настоящото дело, поне така следва от логиката на нейните писания. Не знам как е според съда, кой е прави и кой е крив, но според госпожа М Т , тя не представя тези пълномощни, като доказателства по онова дело, а като доказателства по това дело, че има право да представлява Комисията. Този въпрос се оказа спорен със съда. Предоставям на съда да го реши. От друга страна, ако разгледаме тези пълномощни като доказателства по другото дело излиза, че М Т  няма никакви пълномощия да представлява Комисията по настоящото производство. От трета страна, дори тези пълномощни да са представени като доказателства, че има легитимна представителна власт, те също не доказват нейната легитимна представителна власт по следните съображения: С едното пълномощно кмета на Община Русе упълномощава госпожа Т  да представлява него и общината. С другото пълномощно председателя на  тричленната Комисия, която е назначена със заповед на кмета да разглежда заявления за достъп до информация и издава съответните решения за предоставяне или за отказ на информацията, господин Димитър Г  – секретаря на Община Русе, упълномощава същия юрисконсулт да представлява тричленния състав на Комисията. Със самата заповед, с която е назначена тази комисия, а именно Заповед   № РД 012710/19.10.2017г. на кмета за назначаване на  Комисията. С тази заповед са определени председателя и членовете на Комисията, определят се и техни резервни председатели и членове, но кмета не упълномощава председателя на комисията да представлява самата Комисия. Самата Комисия може да се представлява единствено с трите  подписа на нейните членове, каквито подписа не са налице, което означава, че господин Г  няма пълномощия да определя процесуален представител на Комисията. В този смисъл във всички разглеждани случаи ответната страна няма процесуален представител. Това е проблем защото по този начин съда и ние самите не можем да се възползваме от представените от тях доказателства, които са относими. В този смисъл предоставям на съда да прецени, дали аз съм прав или съда и дали има ответната страна процесуално представителство или да дадем възможност на ответника да си оправи легитимната представителност на неговите пълномощници.   

Съдът: Какво ви е искането? Няма представител на ответната страна. Производството може да се развива и без представителство на страна. Какво е вашето искане господин Ч ?

  Представляващия сдружението Ч : Моля съда да се произнесе има или няма представителство  и в зависимост от това ще искаме или няма да искаме доказателства. 

Съдът: Не е нужно съдът да се произнася. Страната е редовно призована, не изпраща представител.

Представляващия сдружението Ч :  Служебното начало изисква съдът предварително да изяснява казуса поне в началото – има ли спор, няма ли, има ли представителство, няма ли.

Съдът: Това го изяснихме, няма представител на ответната страна в днешното съдебно заседание.

Представляващия сдружението Ч : Съдът признава ли представителната власт към настоящият момент на юрисконсулт Т .

Съдът:  Няма отношение към настоящия момент. Става въпрос за това дали да бъдат приети доказателствата по делото или да не бъдат приети.

Представляващия сдружението Ч :  В единия случай могат да бъдат приети, в другия не могат да бъдат. Нашето становище е, ако съдът признае процесуалното представителство, да бъдат приети. Ако не го признае, защото според нас не бива да го признава, тогава няма как да бъдат приети доказателствата и ние ще си направим отделни искания, но ще се наложи да отлагаме делото, което ние не искаме.

 

 

Съдът по доказателствата

 

      ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА писмените доказателства представляващи административна преписка представена с писмо с.д.  № 5833/05.04.2019г. на Община Русе., съгласно приложен опис.; уточняваща молба на жалбоподателя с.д. № 5828/05.04.2019г. с представени писмени доказателства към нея – съдебно удостоверение по ф.д. № 252/2007г. /изх. № 1298 от 05.02.2019г. на ОС гр. Варна; копие от жалбата   

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ  писмо с.д. № 9034/06.06.2019г. на Община Русе

 

Адв. И.:  Няма да сочим доказателства. Нямаме нови доказателствени искания. Представям списък с разноските.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

Представляващия сдружението Ч :  От приложените доказателства от ответника се вижда, че няма никаква техническа или друга пречка исканата информация да бъде предоставена. В становището е изразена тезата, че информацията вече е предоставена и поради това сме загубили правен интерес да искаме нова. Това не отговора на истината, тъй като се отнася за информация за различни периоди от време. Ние искаме информация за една определена дата и период, след това искаме информация за друг времеви период. През което време има текучество на населението, едни хора се отписват, други се записват и данните са различни. Във всички случаи понеже става въпрос за динамична информация в никакъв случай тази информация не е предоставена. Спорен остава въпроса дали информацията е обществена или не. Според становището на лицето, което няма легитимна представителна власт и аз го приемам за неофициално. Тази информация не била обществена, от друга страна са я предоставили от добра воля. Думите от „добра воля“ са мои, точните думи бяха други.  Това означава, че по делото има достатъчно доказателства, от които може да се направи извод, че жалбата ни е основателна, мотивирана и надделяващ обществен интерес. Твърденията, че нямало насрочени в близко време избори и референдуми, с изключение тези за Европейски парламент са неотносими, защото избори е имало и ще има винаги. И злоупотребите с данните в ГРАО винаги са на дневен ред и трябва да се следят от обществото.  Какъвто и да е изхода на делото юрисконсултско възнаграждение не следва да се присъжда, защото няма легитимно процесуално представителство, но дори съдът да го уважи, поискания размер е прекомерно висок и не отговаря на никакви нормативи. Моля да бъде сведен до минимума. 

Неоснователно е разграничаването на информацията,  която се съдържала в Локална база данни „Население“ и тази в Национална база данни „Население“, тъй като ответника е длъжен да е информиран, че Локална база данни „Население“ е част от Националната база данни „Население“, като разликата е, че общината има достъп до Локалната база „Население“. Информацията в двете бази в частта за Община Русе е една и съща. Ние сме наблегнали на Локалната база данни „Население“, защото знаем, че общината има данни до тази база. 

Адв. И.: Считам, че исканата информация от сдружението  е безспорно обществена. В приетата в днешно с.з. молба от 06.06.2019г., макара и по друго заявление на сдружението с идентична информация, макар и не тази, която се иска в момента, същия административен орган показва, че тази информация може да бъде предоставена и че тя е обществена. Поради това, считам че жалбата на сдружението е основателна и моля да бъде уважена. Претендирам разноски съобразно представения списък.

 

Съдът счете делото за изяснено и от правна страна и обяви, че ще се произнесе с решение в определения от закона срок.

 

 

Протоколът е изготвен в с.з. което приключи в  10.13   часа. 

 

 

Съдия:

                                                                                               

                                                                             

Секретар: