П Р О Т О К О Л

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                                 ГР. ВАРНА

ЧЕТВЪРТИ КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ

НА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ МАЙ                                            Година ДВЕ ХИЛЯДИ И ДЕВЕТНАДЕСЕТА

 

В публично заседание в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ГАНЕВА

МАРИЯНА ШИРВАНЯН

ВЕСЕЛИНА ЧОЛАКОВА

 

СЕКРЕТАР: АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

ПРОКУРОР: АЛЕКСАНДЪР А. 

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията–докладчик Чолакова

Административно дело № 502 по описа за 2018 година.

 

            На именното повикване след спазване разпоредбите на чл.142, ал.1 от  ГПК, вр.чл. 144 от АПК в 13,50 часа се явиха:

 

            ЖАЛБОПОДАТЕЛ - ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ ЗА МОРСКАТА ГРАДИНА И КРАЙБРЕЖНА ЗОНА НА ГРАД ВАРНА, чрез представляващ Ю.А.Ч., редовно уведомен за датата на днешното съдебно заседание, явява се законният представител Ю.А.Ч.. 

 

            ОТВЕТНИК – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА, редовно уведомен  за датата на днешното съдебно заседание, представлява се от адв. Д.С., редовно упълномощена и приета от съда от преди.

 

ВАРНЕНСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - редовно призована, явява се прокурор А..

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.: Моля да се даде ход на делото, но преди или след даване ход на делото, моля съдът да изчете определение № 1417/30.05.2019 г., с което се оставя без уважение молбата да бъде разрешено да бъдат направени няколко снимки в началото на съдебното заседание . Да бъде изчетено на глас и да чуем мотиви на съда защо не разрешава да се публикуват изображения и кадри, както е нормално в една правова държава, както всеки ден гледаме по телевизията, че се случва при други съдебни процеси. Защо и с какво Варненският референдум е по-различен от всички останали?!

 

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не са налице процесуални пречки, да се даде ход на делото.

 

С оглед редовното уведомяване на страните и изразените становища по хода на делото, съдът прецени, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

 

АДВ. С.: Определението е постановено по делото и няма нужда да бъде изчитано от съда.

 

ПРОКУРОРЪТ: Определението е публичен акт, съдържа се в кориците на делото и вероятно е било оповестено, и на страницата на Административен съд – Варна. В този контекст не отговаря на критерия „необходимост“ така направеното искане за прочитане на определението.

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.: Моля съдът да уточни дали определението е съобразено със становището на ВОП и на ответната страна.

 

Съдът ,по повод искането, с което е сезиран от пълномощника на жалбоподателя прецени, че следва да остави същото без уважение, поради обстоятелството, че не се заявява изрично нормативно основание, което да вменява задължение на съда в открито съдебно заседание да изчита своите съдебни актове.

На следващо място , изрично в днешно съдебно заседание пълномощникът на Инициативния комитет направи изявление, че е запознат със съдебното произнасяне, което е допълнителен аргумент, който не обосновава процесуална нужда от изрично изчитане на съдебното определение .

Освен това Инициативният комитет като страна в съдебното производство има възможност във всеки един момент да се запознае със съдържанието на посоченото съдебно определение, което е допълнителен довод за отсъствие на необходимост по изчитане в настоящото съдебно заседание на определението.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на пълномощника на жалбоподателя за изчитане в днешното съдебно заседание на определение № 1417/30.05.2019 г.

 

Съдът докладва, че с определение № 28/09.05.2019 г. на ВАС на РБ се е произнесъл по молба за бавност на Инициативния комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на гр. Варна вх. № 1714/30.04.2019 г., като същата е  оставена без уважение .

Съдът докладва, че по делото е депозирано определение № 31/16.05.2019 г. на ВАС на РБ, с което е отхвърлена молба за бавност на Инициативния комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на гр. Варна № 8261/14.05.2019 г. на ИК.  

Съдът докладва молба на жалбоподателя с.д. № 8740 , получена на 31.05.2019 г. в 12,26 часа  на електронната поща на Административен съд – Варна,, подписана с електронен подпис от пълномощника на жалбоподателя. Отправено искане е задаване на въпрос на ответника по делото с обосновка изясняване на спорни и безспорни факти.

 

АДВ. С.: Запозната съм с така направената редакция. Така поставените въпроси не следва да бъдат прецизирани на етапа на отделяне на спорното от безспорното. Член 31 от Закона дава възможност Общинският съвет да редактира без да променя смисъла и съдържанието на въпросите, но това е една възможност за административния орган. Налице е мотивиран отказ по поставените въпроси, т.к. те са незаконосъобразно поставени от жалбоподателя.

 

ПРОКУРОРЪТ: Доколкото е налице отказ по така поставените въпроси намирам, че този проблем вече е решен веднъж, поради което не следва да има преработване на поставените въпроси.

 

По повод искането, с което е сезиран съдебният орган, обективирано в докладваната молба с.д. № 8740/31.05.2019 г. съдът прецени, че следва да остави същото без уважение т.к. в конкретния случай не се касае  за отделяне на спорно от безспорно в смисъл изясняване на спорни юридически факти за страните , а се изисква от адм. орган правно становище за съдържанието на въпросите- предмет на подписката за произвеждане на местен референдум.

На следващо място , във връзка с искането за изясняване на истинския смисъл на съдържанието на въпросите на подписката съдът прецени, че в настоящото съдебно производство е длъжен да извърши проверка за законосъобразност като изследва  предпоставките на чл.31 ал.1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление т.е. дали  въпросите са или не са законосъобразни. По изложените съображения съдът е длъжен да се произнесе / да прецени и анализира / единствено и само въпросите, вписани в подписката , под която са се подписвали граждани на Община Варна  Евентуални допълнителни тълкувания на жалбоподателя за истинския смисъл  на двата въпроса едва в подадената до съда жалба, а по втория въпрос на подписката едва с молбата от 31.05.2019 г. съдът счита, че не следва да …

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.: Извинявайте, че Ви прекъсвам, но в жалбата го има това. Как ще говорите такива неща. Погледнете, говорите глупости, извинявайте. По първия въпрос. По втория пише, че е аналогичен.

 

Председателят на състава предупреждава пълномощника на жалбоподателя да спазва реда в съдебната зала и да проявява нужното уважение към съдебния орган. В противен случай ще бъде  наложена глоба.

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.: Моля съдът да бъде търпелив към становищата на страните и да не протоколира неверни неща, които са в пълно противоречие с депозираната жалба.

 

            Мотивиран от  изложените по-горе съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане от пълномощника на Инициативния комитет, обективирано в молба с.д. № 8740/31.05.2019 г. 

           

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.: Отправям искане за отмяна на диспозитива на определението, което отказахте  да изчетете и с което оставяте без уважение молбата. На първо място определението е съобразено с молба с.д. № 8548/29.05.2019 г., подписана от адв. Дияна С. и постъпила в съда, не по надлежния за това ред. Не е ясно как е постъпила, но след като се запознах с документите по делото, аз не виждам заверка, нито потвърждаване, нито преподписване, а виждам едно голословно доверие на съдебния състав в някакво изразено становище, което не е ясно и няма гаранция от кого произхожда и съдът е уважил искане, което не е постъпило в съда по надлежния ред. На второ място в самото определение се виждат клевети.

Сега вече не искам отмяна на отказа за прочитане, а на самото определение от 30.05.2019 г., т.к. същото е съобразено с някакво постъпило не по надлежния ред становище на Общинския съвет. Повтарям, че първото ни искане е за отмяна на определението на съда 30.05.2019 г., и е постановено без да е съобразено с волята на Общинския съвет.  На второ място ,в мотивите на това определение се говори за някакви коментари от някаква публична фейсбук група „Варна може да защити морската си градина“, където били публикувани обиди към състава на съда и другите участници в процеса. Аз държа да изчета мотивите за искането си. Изчитам цитати от съдебния акт, за да се мотивирам.  Става въпрос за мотиви в съдебния акт от фейсбук група, в която аз съм блокиран. Моля да се протоколира, че Инициативният комитет няма нищо общо с тази фейсбук група и всъщност съдебното определение разпространява клевети. Моля да бъде протоколирано, че председателят на Инициативния комитет не е член, а напротив достъпът му до тази фейсбук група, ако съдържа клевети … /пълномощникът на жалбоподателя не довършва мисълта си/

 

Съдът, с оглед изложените доводи и аргументи на конкретното искане и след като изясни предмета на искания…

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.: Не е ясно как сте си изяснили, след като Вие ме прекъсвате преди да съм си мотивирал искането. Второто ми искане ще бъде за отвод и там може да ме прекъснете също.

 

Поради поредно неспазване реда в съдебната зала от пълномощника на Инициативния комитет Ю.А.Ч. председателят на съдебния състав разпореди неговото отстраняване от съдебната зала на основание чл. 141, ал.3 от ГПК.

 

Съдът, във връзка с искането, с което беше сезиран от пълномощника на Инициативния комитет в смисъл за промяна на съдебното произнасяне, с което беше оставено без уважение искането за изчитане на определение № 1417/30.05.2019 г.,  съобрази, че искането е повторно идентично сезиране на съдебния орган без да се заявяват обстоятелства по чл.253 ГПК вр. чл.144 АПК. Не се твърди допусната грешка, пропуск или съществуването на нови факти, които да налагат промяна на съдебното произнасяне.

На следващо място, с оглед значимия предмет на съдебен контрол на законосъобразност - изричен отказ на Общински съвет Варна за произвеждане на местен референдум , съдът счита, че е от значение да изясни истината относно спорните факти т.е. дали са налице предпоставки за отрицателното произнасяне на административния орган. Конкретното искане на пълномощника на жалбоподателя няма такъв предмет, а по-скоро е изявено несъгласие със съдебно произнасяне за отказ по заснемане на съдебния състав. Със заснемането или без заснемането на съдебния състав съдът счита, че е от значение да се произнесе обосновано, безпристрастно и аргументирано относно правилността на постановения акт от Общинския съвет и това се явява същността и смисъла на административното правораздаване.

По изложените съображения и след като съдебните заседания по настоящото съдебно-административно производство са публични и всеки един желаещ може да присъства и съответно да види съдебния състав, както и да се запознае с процесуалните действия по делото , съдът не счита, че възпроизвеждането на целия текст на определение № 1417/30.05.2019 г. или само диспозитива на този съдебен акт ще способства за изясняване на истината относно спорните по конкретното дело факти.

Мотивиран от изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането по чл.253 ГПК вр. чл.144 АПК за промяна на съдебното произнасяне по отказ за прочитане на определение  № 1417/30.05.2019 г.

 

Съдът прекъсва съдебното заседание в 14,12 ч. и обявява, че разглеждането на делото ще продължи след 30 минути.

 

Съдебното заседание продължава в 14,52 ч.

 

Съдът разясни на пълномощника на Инициативния комитет извършените процесуални действия след отстраняването му от съдебната зала.

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.: Искането за отвод ще го оставя за по-късно. Ще напомня на съда, че макар и да не е завършила процедурата по чл.193 ГПК, има депозирано писмено искане за преюдициално запитване, надлежно и изчерпателно мотивирано в самото него, от което зависят броя на коректните записи в бланките, с оглед прекомерното количество лични данни, които се изискват в противоречие с Европейското законодателство. Ако се окаже, че съдът на Европейския съюз прецени по същия начин проблема, по този начин броят на коректните записи неимоверно много ще се увеличи. По този начин ще се уточни донякъде и липсващата методика за проверка на броя на коректните записи, което е основната причина да не искаме съдебно-техническа експертиза, която да установи техния реален брой. След приключване на евентуалната процедура, тогава ще имаме основание да поискаме съдебно-техническа експертиза, на която вещите лица ще знаят как да проверяват кой запис е коректен и кой не е.

В тази връзка, моля да уважите депозираното искане, съдържащо 4 страници, като поемаме ангажимент, ако съдът реши да го уважи, да изложим допълнителни аргументи и да съдействаме на съда юридически за правилното формулиране на запитването, като за това ще искаме съответно да ни дадете известно време от порядъка на няколко дни до седмица. Съдът отказа категорично да приключва производството по чл.193 ГПК. Другите ни искания ще бъдат свързани с това искане, след като съдът се произнесе по него.

 

Председателят на съдебния състав указва на пълномощника на Инициативния комитет да изложи всички свои доказателствени искания.

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.: За да формулирам всички наши искания трябва да знам дали ще има такова искане, дали ще има съдебно-техническа експертиза и какво ще прави тази съдебно-техническа експертиза. Мога само да кажа какво имам като план. Ако това искане не бъде уважено следващото ни искане ще бъде да посоча примери за други производства, които са с преюдициален характер спрямо настоящото. Но ако съдът уважи искането за преюдициалното запитване, то тогава това нашето желание ще отпадне. Просто няма смисъл да слагаме каруцата пред коня.

 

Обстоятелството, че настоящото производство е с обществен интерес, същото е образувано още през 2018 г. и към настоящия момент Инициативния комитет е подавал по делото три молби за бавност, навеждат на извод, че страната желае своевременно разглеждане и решаване на правния спор.

На следващо място съдът с оглед разпоредбата на чл.13 ГПК вр. чл.144 АПК е задължен да разгледа жалбата, с която е сезиран,  също в разумен срок.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя да изложи всички свои искания по събиране на доказателствата като при неспазване на даденото указание ще последва санкция .

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.: В тази връзка искам да направя следното уточнение : жалбоподателят /Инициативният комитет/ предпочита справедливо решаване на казуса, а не прибързано. Съдът неправилно счита, че ние бързаме непременно спорът да бъде приключен. Ние искаме да бъде приключен справедливо и на второ място да е бързо. Затова имаме молба за в бъдеще съдът да не мотивира отказа си по нашите доказателствени искания с желанието на Инициативния комитет да бърза. Това просто не отговаря на истината. В тази връзка искам да обърна специално внимание, че за да се води честен съдебен процес фактите трябва да бъдат проверени докрай. В противен случай се стига до опорочаване на всички правила и принципи на справедливия съдебен процес в правовата държава, каквато е Република България, според чл.4 от Конституцията. Наистина следващото нещо, което ще поискам е с преюдициалния характер. Аз съвсем открито говоря на съда, а той се позовава превратно на нашите изказвания. Ако бъде уважено искането за преюдициално запитване до съда на ЕС, което е с дата 03.05., то тогава спираме производството и то ще продължи справедливо, след като се изясни този въпрос. Ако не бъде уважено, тогава ще искаме да бъде спряно производството във връзка с адм. дело № 1221, но ще изложа съответните доказателства и аргументи за това, след като съдът се произнесе. Това ще бъде следващото ни искане, но няма да го направя ,ако не уважите първоначалното искане. Представям заверени копия от трите протокола от проверката на подписката, т.к. при внимателно изчитане на всички протоколи от съдебни заседания досега, става ясно, че председателят на състава М.Г.по никакъв начин не е отразила, че съдът е сезиран за наличието на трети, инкриминиран заради антидатирането протокол. Това по никакъв начин не е отразено в протоколите от съдебните заседания. Нарочно съм представил трите протокола един до друг, номерирани хронологично, за да е ясно, че са три. Освен това представям и копие от изх. № 990/2018 г. от Върховна касационна прокуратура, отдел 02 „Досъдебен“, с означение PRB2019015976740/17.05.2019 г. от което е видно, че прокуратурата работи по проверката на тези необичайно много протоколи, включително по антидатирания трети протокол, изготвен без да е посочено кога е поправен – ден или година по-късно, както и без данни да е регистриран в деловодната система на МРРБ. В тази връзка, моля да зададете на адв. С. въпрос кой е валидният протокол и дали е сред тези три или е някой друг, на който се е позовал Общинския съвет за обжалваното решение, т.к. в протокола от предходно съдебно заседание е отбелязано, че тя знаела само за два протокола и ще извърши проверка. Проверката и до момента не е извършена. Ще имам и други искания, но не мога да ги формулирам в момента, това ще направим след като уточним предмета на спора. Също така, моля съдът да се произнесе по искането ни за преюдициалност на адм. дело № 1221/2019 г., след като мотивирам същото. В Административен съд – Варна е образувано адм. дело № 1221/2019 г., в което се иска по реда на чл.256 АПК вр. с чл.29 ал.2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, съдът да определи на ГД „ГРАО“ срок, в който да установи необходимия брой подписи, изискуеми по чл.27 ал.1 т.3 или ал.2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, както и наличието или неналичието /недостига/ им при всяка от тези две хипотези съгласно разпоредбата на чл.29 ал.2 изр. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и да изпрати крайните си констатации на Председателя на Общински съвет – Варна, с оглед надлежно уведомяване на Инициативния комитет по реда на чл.29 ал.3 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, за установените нередности в подписката и определяне на нов едномесечен срок за тяхното отстраняване. Производството по това дело е преюдициално и не е приключило. То се отнася до поправими, неизвършени фактически действия  на неучастващ трети субект, когото съдът отказа да конституира. Ето защо, моля да отложите делото или да спрете настоящото производство ,за да изчакаме приключването на другото дело. В тази връзка представям становището на Главния директор на ГД „ГРАО“ И.Г., регистрирано със с.д. № 7640/30.05.2019 г. по това дело, като моля да допуснете и приложените писма и протоколи от проверката на подписката и в настоящото производство. Обръщам специално внимание върху обстоятелството, че в това становище и дума не се споменава за антидатирания трети протокол за проверката на подписката, на който се основава общинския съвет в обжалваното решение, с което се отхвърля предложението за референдум. Освен това искам да обърна внимание, че не става въпрос за административна процедура, която е част от предхождащите действия и подлежи на оспорване единствено с обжалването на финалния акт. Пример за това е адм. дело № 2552/2014 г. на Административен съд – София град, посочено във втория и третия протокол, съдебното решение по което № 3434/21.05.2014 г. е постановено именно по този ред, въпреки че е част от процедурата по издаване на финалния административен акт. Това означава, че соченото за преюдициално адм. дело № 1221/2019 г. образувано в Административен съд – Варна, е от същия тип. То е образувано след настоящото дело, като точната дата на образуването му в момента не мога да посоча. Моля да приемете писмото от Върховна касационна прокуратура, което е доказателство, че се работи сериозно в Прокуратурата по проверката на тези протоколи. Това е част от мотивите ми да ги представя тези три протокола наведнъж. Моля да се приемат тези три протокола като доказателства. В момента искам да изясним предмета на спора, т.к. не е ясно кой протокол оспорваме. Дали ще имам други искания, зависи от това какво ще реши съдът. Не мога да си измислям неща, без да е ясен предмета на спора. Ще имам други искания след като се уточни предмета на делото. Не знаем предмета на спора, т.к. не знаем на кой от тези три протокола е основано решението на Общински съвет – Варна. То не може да е основано на три протокола. Оспорвам това решение, което те ми сочат. Ако те не го посочат, аз няма как да си го измисля сам. Моля съдът да ми издаде съдебно удостоверение или служебно да изиска данни от ответната страна  относно това кой е валидният протокол въз основа на който е издадено оспорваното решение. Имам предвид протокола с резултатите от проверката на подписката ,издаден от главния директор на ГД „ГРАО“. Същият въпрос моля да се зададе или чрез съдебно удостоверение, или директно служебно от съда на Главния директор на ГД „ГРАО“, за да изясним този въпрос, а именно кой е валидният протокол за проверката на подписката. Протоколите са различни, не може три протокола да има за една и съща подписка, единият ,от които е антидатиран и тогава да оспорвам нещо , за което не знам какво твърди нито „ГРАО“, нито Общинския съвет. На основание чл.9 съдът е длъжен да указва на страните за кои от обстоятелствата не сочат доказателства. Целта ни е да докажем, че Общинския съвет е постановил едно неправилно или нищожно решение. В тази връзка трябва да знаем обстоятелствата ,на които е базирано това решение. Съдът категорично отказва да съдейства трайно и системно, и саботира по този начин процеса, с отказа на почти всички доказателствени искания, които сме отправили от началото на съдебния процес, с изключение на едно-две адекватни съдебни удостоверения, които бяха издадени от друг съдебен състав, преди настоящия. Отделете спорното от безспорното и по това, което е спорното по него , ще направя доказателствени искания. Към момента преди Вашето произнасяне нямам други доказателствени искания, след като се произнесете може и да имам други такива, може и да нямам. Мисля, че категорично заявих, че може да имам искания, ако се наложи, след като съдът примерно отхвърли настоящите искания.

 

АДВ. С.: По отношение на искането за преюдициално запитване към съда на ЕС, считам същото за неоснователно. Цели се промяна съдържанието на един официален свидетелски документ, издаден от компетентен орган. Съдържанието на подписката е определена в закона по отношение на личните данни, които следва да се съдържат в нея. Считам, че искането за спиране по отношение на твърдяното за преюдициално дело № 1221/19 г. по описа на Административен съд – Варна е неоснователно, т.к. доколкото разбирам от предмета на делото, то касае една административна процедурата по отношение на проверката на подписката и изпращането й от административния орган  – Председателя на Общинския съвет до „ГРАО“. Моля да не приемате за пореден път представените протоколи от „ГРАО“,  защото те вече са налични по делото. Изискан е и оригиналът и е представен заверен препис от протокола, който е в ГД „ГРАО“ , така че считам, че са събрани достатъчно доказателства в тази насока. Моля да не приемате и третия по поредност протокол за поправка на фактическа грешка, заверен от жалбоподателя, защото той не е видял оригинала за да бъде заверен.

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.: Дали съм видял оригинала или не, аз нося отговорност. Датата 04.07. не е критерий ,по който може да се идентифицира протокола. Вие винаги говорите за протокола от 04.07., но протоколите с тази дата са два.

 

АДВ. С.: Протоколът от 04.07.2014 г. е заверен като копие от мен, като представител на Общински съвет - Варна, като в същото време е заверен и от Ю.Ч. като пълномощник на жалбоподателя. По отношение на представеното писмено доказателство считам, че е неотносимо и не доказва нищо свързано с предмета на делото. Представени са заверени преписи на тези протоколи от ГРАО, изискани са от ГД „ГРАО“. В предходното съдебно заседание беше приет този протокол, оригиналът на който беше представен от ТД „ГРАО“. В момента не мога да посоча страницата, на която е приложен. По отношение на искането за спиране на настоящото производство считам, че адм. дело № 1221 не е преюдициално по отношение на настоящия процес, т.к. съставлява част от административната процедура по проверка на подписката пред административния орган.

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.: Във връзка с изявлението на ответника, че преюдициалното запитване до съда на ЕС касаело удостоверителен документ, това не отговаря на истината, не става въпрос за преюдициално запитване относно валидността на протокола на ГРАО, а става въпрос за запитване относно съответствието на тази част от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление с Европейското право по отношение на количеството необходими лични данни. Не става въпрос за обжалването така да се каже пред съда на ЕС на самия протокол. Въпросът е принципен, какво може и какво не може да се изисква в тези подписки за референдуми, за граждански инициативи и т.н. След малко ще искам да уточним и трите протокола по какво  се различават, като покажа разликите им един по един. Първият протокол е с дата 07.06.2013 г., като датата му е различна и това е достатъчно същият да бъде идентифициран. Другите два протокола по какво се различават  . Първо по какво си приличат. Те си приличат по датата, обаче в единия от тях се говори за „граждани“, а в другия за „избиратели“: „Брой избиратели с непопълнен постоянен адрес“, а в другия е посочено „Брой граждани с непопълнен постоянен адрес“. На  гърба на стр.2 има  отбелязване „промените в настоящия протокол“, а в другия протокол го няма този текст. В цифрите мисля, че няма разлика в двата протокола, но тези цифри се отнасят за различни неща. Също така третият протокол е антидатиран, защото на гърба му пише, че промените са извършени по искане от 15.08., а той самият е с дата 04.07. Не е ясно на коя дата са извършени промените, кой ги е извършил и как може да се извършат тези промени на 04.07., когато молбата с искането е от 15.08. Щом искането е на Инициативния комитет , това категорично доказва правния интерес на Инициативния комитет да иска определени действия от  „ГРАО“, което доказва правния интерес на този иск, който е по другото дело. Щом „ГРАО“ работи по искане на Инициативния комитет ,няма как съдът да не му признае правния интерес, както е признат този правен интерес от Административен съд  - София град и както е редно да бъде признат по делото, което е преюдициално по отношение  на настоящото дело, а именно адм. дело № 1221/2019 г. Затова номерирах тези три протокола с червено, за да се виждат разликите.

 

АДВ. С.: По делото са приети и заверени преписи от протоколите на ГД „ГРАО“.

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.: До настоящия момент единият от тези протоколи не е приет от съда. Представен е заедно с молбата за бавност на ИК. Общинският съвет е приложил по преписката третия протокол – антидатираният. В началото на делото, когато е образувано, Общинския съвет е представил третия протокол /по моята номерация/, който е антидатиран. Протокол № 2 /по моята номерация/ доскоро липсваше в преписката, преди да го представя аз. Но от друга страна главният директор на „ГРАО“ се позовава на него.

 

ПРОКУРОРЪТ: По отношение на искането за преюдициално запитване - съгласно чл.232 от Договора за ЕС преюдициално запитване се прави , когато съдът констатира противоречия между вътрешното право и правото на ЕС. По настоящото дело не мисля, че има въпрос, който е такъв, че да предпоставя разлика между материалното право в Р България и правото на ЕС. В тази връзка намирам, че това искане се явява неоснователно и следва да бъде отхвърлено. По отношение на искането за спиране  на делото поради наличието на адм. дело № 1221/2019 г. на Административен съд - Варна от изложеното дотук стана ясно, че адм. дело № 1221/2019 г. се води по чл.256 АПК, а именно защита срещу неоснователни бездействия няма как тази процедура  – защита срещу неоснователни бездействия , да има преюдициален характер по отношение на настоящото производство, което е с предмет атакуването на решение на Общинския съвет по реда на чл.31 ал.1 изр.2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Става дума за две съвсем различни производства, които така да се изразя „ вървят по различни писти“ и няма как да са в преюдициалност едно спрямо друго. По искането за приемане на писмото от Върховна касационна прокуратура намирам, че това искане се явява неоснователно, доколкото това е едно придружително писмо, с което сигнал се изпраща от ВКП и нищо, че е от отдел „Досъдебен“  това е просто като пощенска служба, чрез която е препратено на Районна прокуратура – Варна /ВРП/. Вероятно във ВРП има образувана проверка предполагам за документно престъпление, но няма как да знаем с какви фактически правни основания е разпоредена проверката така, че считам, че няма отношение към днешното производство. По отношение на представените в днешно съдебно заседание 3 бр. протоколи от „ГРАО“ - по отношение на това искане считам, че същото е основателно доколкото и аз констатирах, че в два от протоколите има разминаване в текста – действително разминаванията касаят това дали се отнася до брой граждани или брой избиратели, но това е въпрос, който е от значение, доколкото винаги избирателите са по-малък брой, отколкото гражданите в една община, просто защото сред гражданите в една община има малолетни, лишени от права, недееспособни, т.е. ако има такова разминаване то следва да бъде установено, и ако страната иска може да направи съответното искане по реда на чл.193 ГПК, но това не е в моя компетентност какво ще иска страната. По отношение на искането за издаване на съдебно удостоверение, с което съдът да разпореди да се предостави на страната информация кой от тези протоколи на  „ГРАО“ е меродавен – намирам това искане за основателно, същото  има отношение към предмета на настоящото дело и не възразявам да бъде уважено.

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.: Във връзка с преюдициалното запитване до съда на ЕС има подробно изложени аргументи в четири страници, с които се предполага, че съдът е запознат и би могъл да уважи това искане, ако има желание. Относно процедурата по чл.193 ние сме направили такова оспорване, но съдът отказва да се произнесе предварително преди приключване на иска, заедно с финалния съдебен акт. Мога да направя това искане повторно във връзка с документите, които представям в днешно съдебно заседание и в този смисъл може да се направи процедурата по-изчерпателна. Пак се връщаме на това какво е мнението на  Общинския съвет относно кой протокол е валиден. Защо да оспорвам протоколи, ако те... /пълномощникът на жалбоподателя не довършва мисълта си/. Тези неща, които ме карате да ги правя въобще нямат логика с процесуалната икономия. В напрегнатата обстановка, която се получи днес, заявих, че представям становище, но не го представих, като изчерпателно обясних защо го представям преди известно време. Това становище е точно по темата. Посочил съм освен становището да се приемат и документите ,приложени към него, а именно писмата и протоколите. Това  е последното становище на главния директор, в който не се споменават трите протокола. В това становище се коментират само протоколи №№ 1 и 2 по червената номерация, която съм направил. Третият протокол по червената номерация е представен от Общинския съвет. С други думи има пълно разминаване между становището на директора на ГД „ГРАО“ и това на Общинския съвет.

 

АДВ. С.: Това становище  е по другото дело.

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.: То  е във връзка с преюдициалния характер на адм. дело № 1221/2019 г. на Административен съд – Варна спрямо адм. дело № 502/2018 г. Двата протокола се повтарят с тези, които представих днес за удобство на съда.

 

ПРОКУРОРЪТ: Според мен тези документи  са неотносими към предмета на настоящия спор, т.к. касаят само и единствено адм. дело № 1221/2019 г. Ако все пак съдът реши, че трябва да ги приеме, това трябва бъде само за сведение, а не като доказателства по делото.

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.: Как да са неотносими, когато става въпрос за същата процедура, същата подписка и същите протоколи на „ГРАО“.

 

Съдът прекъсва съдебно заседание за 30 минути, за да обсъди  направените доказателствени искания.

 

Съдебното заседание продължава в 16,23 ч.

 

Съдът по повод направените доказателствения искания от пълномощника на Инициативния комитет прецени следното:

По отправеното искане за преюдициално запитване до съда на ЕС съдът ще се произнесе със съдебен акт . В случай, че при решаване на делото  се прецени необходимост от отправяне на подобно запитване, ще приложи разпоредбата на  чл.628 и сл. ГПК.

На следващо място, по повод отправеното искане съдът да зададе въпрос към пълномощника на административния орган кой е валидният протокол , въз основа на който Общинският съвет е постановил своя изричен отказ,  съдът прецени, че изразяването на становище от административния орган и най-вече преценката кой според него е валидния протокол от трите такива , събрани като доказателства, не обвързва съда . В този смисъл не се явява за необходимо даването на обяснения от тази страна , след като към материалите по административната преписка има събрани доказателствени източници , въз основа на които се е произнесъл и които е ползвал .

По повод представените 3 бр. заверени от пълномощника на Инициативния комитет копия на протоколи на главния директор на ГД „ГРАО“ съдът съобрази, че е приобщил към доказателствения материал  тези протоколи, а именно неразделна част от административната преписка са протоколите от 07.06.2013 г. и от 04.07.2014 г. Тези писмени протоколи се намират на л.648-649 и 345-346 от административната преписка, приета към доказателствения материал по делото. Третият протокол, който е изискан от съда по изрично искане на Инициативния комитет, е представен от ГД „ГРАО“ и се намира л.480 от делото. Той е приет като доказателство с нарочно определение на съда в открито съдебно заседание на 21.03.2019 г

По повод отправеното искане за спиране на настоящото производство с оглед преюдициалност на висящо производство по адм. дело № 1221/2019 г. по описа на Административен съд – Варна, съдът съобрази, че това съдебно производство е образувано на 07.05.2019 г. по подаден иск от Инициативния комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на гр. Варна чрез подписка. По повод този иск е образувано адм. дело № 1221/2019 г. на АС-Варна с искане към съда да се осъди Главния директор на ГД „ГРАО“  да установи необходимия брой подписи изискуеми по чл.27 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Съдът счита, че законосъобразността на административната процедурата , приключила с изричния отказ на Общинския съвет, следва да се извърши на базата на доказателствените източници, представени към административната преписка и то от настоящия съд . В случая по делото съществуват изрични писмени протоколи, издадени от ГД „ГРАО“ по изпълнение на процедурата по чл.29 ал.2 изр.2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и това предполага задължение съдебният орган да се произнесе въз основа на тях за правилността на отказа . В този контекст съществуването на висящо производство с правно основание чл.256 и сл. АПК не  се явява дело от значение за правилното решаване на настоящия съдебен процес.

По отношение на направеното доказателствено искане за издаване на съдебно удостоверение или съответно съдът да изиска становище от ГД „ГРАО“ кой е валидният неин протокол съдът прецени, че по реда на чл.186 ГПК може да изисква събиране и приобщаване единствено на съставени официални свидетелстващи документи, а не изявления на трети лица за процеса, които да изразяват позиция кой протокол според тях е валиден . По валидността на събрани писмени доказателствени източници се произнася съдебния орган.

По изложените съображения и с оглед преценката за отсъствие на основание за спиране по чл.229 ГПК съдът счита, че следва да остави без уважение и искането за приобщаване на писмени документи № 1221/2019 на АС- Варна  -писмен отговор по предявения иск с приложения.

По повод представеното  в днешно съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателя писмо на Върховна касационна прокуратура същото е със съдържание изпращане на сигнал по компетентност на Варненска районна прокуратура. Информацията от този писмен документ съдът счита, че не дава сведение за спорните факти по настоящия съдебен процес .

Мотивиран от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за отправяне на преюдициално запитване до съда на Европейския съюз.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за задаване на въпрос на ответника .

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за спиране на настоящото производство на осн. чл.229 ал.1 т.4 ГПК във връзка с висящо административно производство по адм. дело № 1221/2019 г. по описа на Административен съд – Варна.

НЕ ПРИЕМА и НЕ ПРИОБЩАВА като писмени доказателства писмен отговор на Главния директор на ГД „ГРАО“ по адм. дело № 1221/2019 г. по описа на Административен съд – Варна и неговите приложения.

НЕ ПРИЕМА и НЕ ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото на писмо от Върховна касационна прокуратура от 17.05.2019 г. до Варненска районна прокуратура.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ доказателственото искане по чл.186 ГПК вр. чл.144 АПК за издаване на съдебно удостоверение за изискване на информация от ГД „ГРАО“.

 НЕ ПРИЕМА и НЕ ПРИОБЩАВА по делото заверени за вярност от жалбоподателя протокол от 07.06.2013 г., от 04.07.2014 г. и протокол за поправка на явна фактическа грешка в протокол от 03.04.2014 г. издадени от Главния директор на ГД „ГРАО“. Неприетите документи да се пришият към кориците на делото.

СЪДЪТ, счете делото за изяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО П О  С Ъ Щ Е С Т В О

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.:  Моля да ми бъде дадена възможност да погледна стр. 480, за да преценя дали да искам отмяна на хода по същество, което най-вероятно ще направя мотивирано.

 

Съдът предявява на пълномощника на жалбоподателя л.480 от делото.

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.:  Уточнявам, че този протокол е представен, но не е приет от съда. Няма произнасяне този протокол да е приет от съда. В тази връзка моля да отмените определението за даване ход по същество на делото. Протоколите съм ги чел и няма произнасяне този протокол да е приет. В началото на днешното съдебно заседание стана ясно, че съдът за първи път разбира разликата между протоколите. Ответната страна все още твърди, че има само два протокола. Понеже този протокол № 2 /от червената номерация, която съм направил/ днес го приехте в съдебно заседание, то моля да откриете процедура за оспорването му на осн. чл.193 ГПК, както предложи и прокурора.

 

АДВ. С.:  Искането е несвоевременно направено, протоколът е представен и приет по делото.

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.: Не е приет по делото. Никъде в документацията по делото и в протоколите от съдебни заседания няма идентифициране на този протокол, че е приет и ако беше приет, нямаше да спорим днес в началото на съдебното заседание и да показвам разликата между протоколите.

 

АДВ. С.: Считам, че искането за открИ.е на производство по чл.193 ГПК е несвоевременно направено още повече, че такова производство вече е открито.

 

ПРОКУРОРЪТ: Към настоящия момент съдът даде ход на делото по същество, следователно няма как да бъде открита такава процедура.

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.: Има процедура, след като се отмени, ако е даден ход по същество, но то не стана ясно дали е даден ход по същество . Може да бъде открита такава процедура, ако се отмени хода по същество на делото. Вие председател на съдебния състав ли сте, аз не можах да разбера. Не питам Вас, по-добре си трайте.

 

С оглед обстоятелство, че в днешното съдебно заседание съдебният състав предостави многократна възможност на подателя на жалбата да сезира съдебния орган с всички свои доказателствени искания, пасивността на пълномощника да упражни ефективно и добросъвестно своите процесуални права по защита на интересите на Инициативния комитет…

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.: На това пасивност ли му казвате, 10 искания по доказателствата направих. Глобете ме, изгонете ме.

 

Председателят на съдебния състав за пореден път предупреждава пълномощника на жалбоподателя Ю.Ч. да спазва реда в съдебното заседание .

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.: Моля Ви да не лицемерничите, когато ми преиначавате думите.

 

С оглед изявлението на пълномощника на жалбоподателя-  Ю.А.Ч.  , председателят на състава,  съобразявайки се с разпоредбата на чл.89 т. 1 и 3 вр. чл.91 ГПК вр. чл 144 АПК , прецени, че следва да наложи глоба на законния представител на ИК предвид многократното неспазване на реда в залата и отправената обида към съдебния състав.

С оглед гореизложеното  председателят на съдебния състав

 

Р А З П О Р Е Д И:

 

НАЛАГА на основание чл.91 ал.1 вр. чл.89 ГПК вр. чл.144 АПК на Ю.А.Ч. глоба в размер на 100 /сто/ лева.

Разпореждането подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от днес .

 

Съдът с оглед обстоятелството, че в днешното съдебно заседание  предостави многократно възможност на подателя на жалбата да сезира съдебния орган с всички свои доказателствени искания, пасивността на неговия пълномощник да упражни ефективно и добросъвестно своите процесуални права за защита на интересите на Инициативния комитет, прецени, че направеното искане за отмяна на хода на устните състезания,...

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.: Може ли да се мотивирам още веднъж. Втори път ще искам тогава. Няма нужда процесуални затруднения да създавате.

 

Поредното прекъсване от пълномощника на Инициативния комитет сочи за поредно неспазване на реда в съдебната зала, поради което на основание чл. 89 , т.1 вр. чл.91 ГПК вр. чл 144 АПК  Председателят на съдебния състав

 

Р А З П О Р Е Д И:

 

НАЛАГА на основание чл.91 ал.1 вр. чл.89 ГПК вр. чл.144 АПК на Ю.А.Ч. глоба в размер на 100 /сто/ лева.

Разпореждането подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от днес .

 

С оглед обстоятелството, че в днешното съдебно заседание съдебният състав предостави многократна възможност на подателя на жалбата да сезира съдебния орган с всички свои доказателствени искания, пасивността на пълномощника да упражни ефективно и добросъвестно своите процесуални права за защита на интересите на ИК, съдът прецени, че налагат извод за неоснователност на искането за отмяна на хода на устните състезания поради несвоевременни доказателствени искания. Съществува изрично нормативно основание за неудовлетворяване на същото - чл.159 ал.1 ГПК вр.  чл 144 АПК.

По изложените мотиви съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за отмяна на дадения ход на делото по същество.

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.: Уважаеми съдии, моля отново на осн.чл.253 от ГПК съдът да отмени определението за дадения ход по същество по следните съображения:  съгласно чл.101 ГПК ,приложим на осн. чл.144 АПК ,съдът следи служебно в хода на процеса за нередовни процесуални действия и указва  на страната в какво се състои съответната нередовност. Подобни указания системно липсват по отношение на представителя на ответника адв. С., но аз ще посоча две конкретни само: подобни указания липсват по отношение на подадените от адв. С. молби с входящи номера с.д. № 19127/06.11.2018 г. и с.д. № 9189/18.05.2018 г. в качеството й на упълномощен представител на ответника, но без представени доказателства за леги** но учредена представителна власт. Пълномощното на адв. С. е представено по делото по-късно и към тези дати тя е нямала представителна власт и процесуални права да извършва каквито й да е процесуални действия по настоящото дело. Ето защо, моля съда да отмени хода по същество и да изиска от Председателя на Общински съвет – Варна в качеството му на леги** ен представител на Общински съвет – Варна потвърждение или отричане на посочените действия и след това да решава делото.

 

АДВ. С.: Не са налице основания за отмяна на хода по същество. Още придвижвайки подадената жалба постъпила в Общински съвет, същата е представена с пълномощно по делото от Председателя на Общинския съвет. Впоследствие при първото по делото заседание е представен и договор за правна помощ.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма основание за отмяна на хода по същество. Съдът вече веднъж се произнесе с определение, че няма да отмени хода по същество. Що се касае до представителната власт този въпрос е бил изчистен още в първото по делото заседание с представяне на съответното надлежно пълномощно.

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.: Става въпрос за действия, които са били извършени преди първото съдебно заседание.

 

Съдът по идентични аргументи на изложените по-горе в предходното протоколно определение прецени, че е имало достатъчно процесуално време и в този смисъл възможност пълномощникът на жалбоподателя при преценка за нередовност на извършени процесуални действия от процесуалния представител на административния орган да направи своите възражения. Искането е  несвоевременно предявено и предвид чл.159 ал.1 от ГПК съдът счита, че следва да остави същото без уважение, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ поредното искане на Инициативния комитет за отмяна на дадения ход по същество на делото.

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.: Отново искам да отмените последното определение на същото основание, т.к. не става въпрос за процесуални действия, в които страната трябва да прави забележка на съда, а става въпрос за действия, които съдът е длъжен да извърши служебно. Съдът няма никакво основание да погазва процесуалния закон, особено и да се оправдава със страната, че не му е направила своевременно забележка, това е абсурдно. Защото Вие постоянно се оправдавате с действията на страната, че не си упражнявала правата, а Вие не следите служебно процеса, както се полага съгласно процесуалния закон. Съгласно чл.101, който посочих, съдът следи за тези неща служебно.

 

АДВ. С.: Няма извършени действия без представителна власт. Дадено ни е общо пълномощно от 2015 г. от Председателя на Общинския съвет по всички дела, по които страна е Общинския съвет, същото е представено по делото. Отделно, конкретно по делото е представен договор за правна помощ.

 

ПРОКУРОРЪТ: Вече изразих позиция, че няма извършени действия без представителна власт, но пак подчертавам, че ако това впоследствие бъде установено по делото, би било основание за отмяна на съдебния акт.

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.: Съдебният акт не подлежи на обжалване. Ако имаше процесуална възможност да обжалваме, нямаше да бъда толкова настоятелен.

 

Съдът по повод искането с правно основание чл.253 ГПК прецени, че не са налице основания за изменение на съдебния акт, поради отсъствието на предпоставките на цитираната правна норма. Съдебният състав не счита, че е допуснал грешка, пропуск или има налице изменение на обстоятелствата, които да налагат промяна на постановения съдебен акт, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ поредното искане на жалбоподателя за отмяна на дадения ход по същество.

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.: Поддържаме жалбата. Искането ни е за присъждане на разноски в размер на 10 лв. и продължителен срок за писмени бележки, с оглед сложността на делото, който да започва да тече след изготвянето на протокола от съдебно заседание и евентуално след неговата промяна, защото може да имаме искане за поправка или допълнение на протокола.

 

АДВ. С.: Моля да отхвърлите жалбата срещу решението на Общински съвет – Варна, като неоснователна и недоказана и да оставите в сила решението като правилно и законосъобразно, както и да присъдите сторените по делото разноски. По отношение на твърдението в жалбата за нищожност на решението заявяваме, че същото е постановено в изпълнение на съдебно решение, постановено е в изискуемата от закона форма, от компетентен орган, в съответствие с неговите правомощия. Спазена е процедурата установена в закона, като председателят на Общинския съвет е уведомил общинските съветници, определил е водеща комисия и е насрочил заседание на общинския съвет. Постоянните комисии са обсъдили предложението и са представили становищата си, като правната комисия е формулирала проект на решение. Решението е законосъобразно, като основанията за вземането му са подробно изложени в мотивите на същото. Моля да ми бъде дадена възможност да представя подробни писмени бележки по делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да оставите без уважение жалбата срещу решението на Общинския съвет, като неоснователна. Не считам, че решението се явява нищожно, първо защото е подписано по съответния ред и второ, защото то е издадено в кръга на компетентност на Общинския съвет – Варна. Решението е издадено съобразно разпоредбата на чл.31 ал.1 изр.2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Спорният въпрос по делото е дали е имало такава компетентност на Общински съвет – Варна да издаде такова решение. Намирам, че това е така, защото на първо място поставените въпроси не са такива от местно значение. Те са свързани на практика с попълването на приетия ОУП. За това няма материална компетентност на общинския съвет. ОУП се издава със заповед на министъра на регионалното развитие и се публикува на сайта на МРРБ съгласно чл.127 ал.10 от ЗУТ. По този въпрос мисля, че това очевидно е проблем, който е от национално, а не от местно значение и по тази причина правилно и законосъобразно Общинският съвет е издал решение по реда на чл.31 ал.1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. На последно място моля да имате предвид следното – съгласно трайната съдебна практика, за да се докаже дали има необходимия брой  подписи по тези дела се назначават експертизи, които на практика да преброят гласовете и да кажат дали има необходимия брой, който се изисква от закона. В настоящото съдебно производство не бе назначена такава експертиза, респ. намирам, че има дефицит на доказателства по отношение на необходимия брой събрани подписи за референдум. С оглед на тези две основания моля да отхвърлите жалбата.

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.:  Моля да бъде отбелязано, че от началото до края на съдебния процес, ответникът не посочи на кой от трите протокола за проверката на подписката се основава обжалваното решение на Общинския съвет и съдът не успя или не намери кураж по-скоро да го задължи да посочи това обстоятелство. Също така съдът отказа да изиска официално становище от Главния директор на „ГРАО“ не кой е валидният протокол само, защото Вие тогава не ми дадохте думата и набързо дадохте ход по същество. Като казах кой е валидният протокол аз имах предвид, кой е протоколът всъщност, с който е проверявана подписката, кой от трите протокола се отнася за проверката на тази подписка. То е ясно, че валидността му друг ще я преценява, но аз това имах предвид. Не той да преценява валидността на протокола, а кой от трите протокола се отнася за тази проверка. Това е негово задължение. Никой друг, освен съставителя на трите протокола, не може да каже кой е протоколът, който се отнася за тази подписка.

 

СЪДЪТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да представят писмени бележки в 7-мо дневен срок от днес.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 17,00 часа.

 

                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

                                   

                                                                                                СЕКРЕТАР: