П Р О Т О К О Л

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                                 ГР. ВАРНА

ЧЕТВЪРТИ КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ

НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ МАРТ                                          Година ДВЕ ХИЛЯДИ И ДЕВЕТНАДЕСЕТА

 

В публично заседание в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Г.ЧЛЕНОВЕ: М.Ш.В.Ч.

 

СЕКРЕТАР: СВЕТЛАНА СТОЯНОВА

ПРОКУРОР: СИЛВИЯН ИВАНОВ 

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията–докладчик Чолакова

Административно дело № 502 по описа за 2018 година.

 

При спазване разпоредбите на чл. 142, ал. 1 от ГПК, във вр. чл. 144 от АПК, на поименното повикване в 15:03 часа се явиха:

 

            Жалбоподател - ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ ЗА КРАЙБРЕЖНА ЗОНА НА ГРАД ВАРНА, чрез представляващ Ю.А.Ч., редовно уведомен за датата на днешното съдебно заседание, явява се законният представител Ю.А.Ч.. 

 

            Ответник – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА, редовно уведомен за датата на днешното съдебно заседание, представлява се от адв. Д.С., редовно упълномощена и приета от съда от преди.

 

ВАРНЕНСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - редовно уведомена, явява се прокурор Иванов. 

 

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ Ю.Ч.: Аз по традиция ще започна с искане за отвод, като нямам предвид погазения принцип за случайния подбор при определянето на вашия съдебен състав, а ролята и влиянието на „** **“ АД и „** “ върху вашата безпристрастност. В момента няма да разглеждам отделното влияние върху всяка от Вас, но бих могъл и това да направя.

Имам предвид влиянието върху съдебния състав и върху Административен съд-Варна като цяло на „** **“ АД и „** “. Гражданите отъждествяват тези две понятия. Олицетворение на „** “ е „** **“ АД, а „** **“ АД е олицетворение на „** “ в гр. Варна.

Повод за искането за отвод са вашите определения №№ 638/06.03.2019 г. и 699/14.03.2019 г. по настоящото дело, които насочват делото в нежелана от нас насока.

Не може съдът да ни налага съдебно-техническа експертиза, като единствен възможен доказателствен способ при положение, че на този етап същата не може да докаже нищо.

Недопустимо е съдът да цензурира нашите и да ни налага собствените си безполезни в случая според нас доказателствени способи. Ако това не е умишлена злоупотреба това означава, че съдът не е наясно със сложността и предмета на делото. Разбира се втората хипотеза е поправима и е за предпочитане, но това зависи от Вас.

Предмет на делото е решение, с което Общински съвет отхвърля предложението за местен референдум засягащ 122 дка от крайбрежието на Морска градина, които по Конституция са изключително държавна собственост, но се водят собственост на „** **“ АД или „** “.

Представям три листа във формат „А3“ съдържащи копие от страница 1, 6 и 7 от протокола от съдебното заседание, проведено на 07.02.2019 г. в необезличен и обезличен вариант. При сравняването на които е видно какво е Вашето лично отношение и на Ръководството на съда към „** **“ АД и „** “ към тези специално обезличени три букви „** “, включително и като част от думата „рабо** “.

Представям и копие от Определение № 638/06.03.2019г. по настоящото дело в обезличен вариант, в което на поне четири места е обезличена думата „допустим “,  поради същите три букви.

Според мен не могат да са безпристрастни съдии, които изпадат в параноя когато чуят „** **“ АД или „** “. Параноята е състояние, характеризиращо се с повишена тревожност и рационален страх, че някой непрекъснато те следи и преследва-в случая „** “.

Това обстоятелство е основание за отвод на основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК. Ако преследването е действително, а не параноя, което не е изключено тогава случаят е за прокурор, а не за психиатър.

Тридесетте и три хиляди варненци, които искат референдум и са се подписали в подписката ни не заслужават такъв изнервен съдебен процес.

В случая искам да обърна внимание, че не става въпрос за техническа грешка, а за трагикомичния факт, че дългата ръка на „** “ е стигнала до филтъра за автоматично обезличаване на личните данни в съдебните актове на Административен съд-Варна. Каквато и да е причината за куриозното обезличаване на думи като „работим “ и „недопустим“, недопустимо е делото да се гледа в съд, в който съдиите обезличават дори собствените си имена, видно от представените доказателства, когато се засягат интереси на „** “. Показателен за влиянието на „** “ е общоизвестния факт, че съпруга на вашата колежка Е.И.Б., адвокат З. Б.Ж., е член на управителния съвет на „** **“ АД, а в момента във Върховния административен съд е висящо касационното производство по административно дело № 9146/2018 г. срещу постановеното именно от съдия Б. решение по административно дело № 438/2018 г. на Административен съд-Варна, от изхода на което зависи изхода на настоящото административно дело № 502/2018 г. Мога да разкажа и за това дело каква е връзката с настоящото, но предполагам, че то Ви е служебно известно.

 

АДВ. С.: Считам, че не са налице основания за отвод на състава. По отношение даване ход на делото моля, да бъде даден ход на същото. Считам, че са неоснователни изложените твърдения от жалбоподателя, като не са налице предвидените в закона основания за отвод.

 

 ПРОКУРОРЪТ: Не смятам, че искането за отвод е обосновано с конкретни доказателства и факти, за да се претендира заинтересованост или предубеденост. Считам, че е разумно да изчистим  всякакви съмнения в съдебния състав и същия да си направи отвод. Може би това се отнася и за всички съдии в Административен съд-Варна и така ще удовлетворим тежненията на господин Ч.. 

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ Ю.Ч.: Категорично дори и Вашия отвод не желая при положение затова казах, че положението е поправимо.

Към настоящия момент предлагам съдът сам да прецени дали да се отведе, защото аз не съм информиран точно каква е причината за това трагикомично обезличаване на думички.   

Аз изтъкнах достатъчно доводи за отвод. Многократно Ви казах, че предпочитам съдът сам да прецени за отвод. Аз разбирам думите Ви, госпожо съдия. Вие не може да слагате думи в устата на страните. Казах, че предоставям на съда да прецени дали да си направи отвод. Аз не държа да се бави делото.  

 

АДВ. С.: Предоставям на съда да прецени относно изразеното становище от представляващия.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма пречки и моля, да се даде ход на делото.

 

По повод направеното изявление от законния представител на подателя на жалбата, а именно Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за крайбрежна зона на град Варна в смисъл, че не сезира с нарочно искане по смисъла на чл.22 от ГПК, приложим по аргумент на чл.144 от АПК за отвод на настоящия съдебен състав ,то съдът счита, че не дължи произнасяне в тази насока.

По повод възможността с изтъкнатите от господин Ч. доводи за самоотвод на съдебния състав , съдът към настоящия момент счита, че не съществуват основания, които да налагат промяна на съдебния орган, който  разглежда подадената жалба от Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за крайбрежна зона на град Варна срещу атакуваното решение на Общински съвет-Варна.

По изложените аргументи и с оглед преценката за съществуването на процесуалните условия за разглеждането на делото в днешното съдебно заседание, СЪДЪТ 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СЪДЪТ докладва, че в предходното проведено открито съдебно заседание на 07.02.2019 г. е разпределил доказателствената тежест между страните; дал е конкретни указания на страните; приети са по делото писмените доказателства; като е постановил произнасяне в закрито заседание по част от направените доказателствени искания от жалбоподателя ; вменено е задължение на ответника в 10-дневен срок от проведеното предходно съдебно заседание да представи писмени доказателства подробно описани в определението на съда ; предоставена е възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от проведеното предходно съдебно заседание да направи конкретизация по повод формулираните въпроси от Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за крайбрежна зона на град Варна.

 

СЪДЪТ докладва молба с.д. № 3033/18.02.2019 г. депозирана от Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за крайбрежна зона на град Варна, чрез представляващ Ю.Ч. с конкретни доказателствени искания: за запазване на звукозаписите от предходни и  предстоящи открити съдебни заседания; за приемане на получени документи от Народното събрание по повод издадено съдебно удостоверение ; да се изисква от ответника и/или от ГД „ГРАО“ на третия протокол от проверката на подписката с отстранени очевидни фактически грешки.

Към молбата са приложени писмени доказателства: копия от Искане на Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за крайбрежна зона на град Варна от 13.08.2014 г. за поправка на ОФГ, допълване и тълкуване на протокол от 04.07.2014 г., изготвен от ГД „ГРАО“ към МРРБ и Отговор на Главния директор с писмо изх. № 92-00-326/28.08.2014 г., преписи на протоколи от порведени заседания на НС .

 

СЪДЪТ докладва молба с.д. № 3390/22.02.2019 г. на жалбоподателя с направени уточняване на ползваните изрази и фрази във въпросите на подписката за местен референдум и отправено доказателствено искане .  

Към молбата са приложени: Уточняваща молба от Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за крайбрежна зона на град Варна от 22.02.2019 г.; Общо Становище от граждани и граждански организации от Община-Варна от 11.11.2009 г., ведно с Подписи на гражданските организации, подкрепили настоящото общо становище по обявения за обществено обсъждане ПП на ОУП на Община-Варна и СПН към него, и процедирането му до окончателен проект на ОУП; Акт за изключителна държавна собственост № 40/18.03.1997 г.; Акт за изключителна държавна собственост № 1201/05.07.2011 г.-2 листа; Скица на поземлен имот № 20661/08.08.2011 г.; Акт за изключителна държавна собственост № 1202/05.07.2011 г.-2 листа; Скица на поземлен имот № 20206/03.08.2011 г.; Искане от граждани и граждански организации; Предложение от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията-СОПА от 24.09.2012 г.;  Въпроси към Референдум за Морската градина на Варна; Правила и Нормативи за устройство и застрояване на устройствена зона с идентификатор на зона: ОБ1.1.1, тип зона ОБ 1 за район Одесос; Правила и Нормативи за устройство и застрояване на устройствена зона с идентификатор на зона: ОБ1.2.1 и тип зона ОБ1 за район Приморски и Правила и Нормативи за устройство и застрояване на устройствена зона с идентификатор на зона ОБ1.5.1 и тип зона ОБ1.

С Разпореждане № 3008/25.02.2019 г. съдът е дал възможност на ответника и ВОП да се запознаят с докладваната уточняваща молба и приложените към нея писмени документи. 

 

СЪДЪТ докладва молба с.д. № 3588/26.02.2019 г. от ответника , с която се представят Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация; Писмо от Председателя на Общински съвет-Варна до Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за крайбрежна зона на град Варна за отстраняване на нередовности рег. № ОС13000096ВН-039ВН/18.06.2013 г., ведно с приложенията към него; Искане от Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за крайбрежна зона на град Варна рег. № ОС13000096ВН-041ВН/28.06.2013 г. и Отговор по него рег. № ОС13000096ВН96-042ВН/02.07.2013 г.; влязло в законна сила решение по адм. дело № 2172/2017 г. по описа на Административен съд-Варна по повод иск предявен за бездействие на Председателя на Общински съвет-Варна и цветно копие-извадка от действащия ОУП на гр. Варна с устройствената зона, в която попадат „Алея Първа“, парк „Морска градина“, „Приморски парк“ гр. Варна, ведно с правила и нормативи за прилагане на ОУП и специфични правила и нормативи към същия.

 

СЪДЪТ докладва, че с Определение № 638 от проведено закрито заседание на 06.03.2019 г. се е произнесъл по направени доказателствени искания от  жалбоподателя. Преписи от съдебния акт са връчени на страните по делото.

 

СЪДЪТ докладва молба с.д. № 3866/01.03.2019 г. на жалбоподателя с  правно основание чл.255, чл.256 и чл.257 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК и чл.127, ал.1 от АПК.

 

СЪДЪТ докладва молба с.д. № 4372/12.03.2019 г. на жалбоподателя за конституиране на Кмета на Община-Варна, Областен управител на област Варна, Министъра на регионалното развитие и благоустройството и „** **“ АД, като заинтересовани лица в настоящото съдебно производство.

 

СЪДЪТ докладва Определение № 699 / 14.03.2019 г. , с която е отказано искането на жалбоподателя за конституиране на Кмета на Община-Варна, Областен управител на област Варна, Министъра на регионалното развитие и благоустройството и „** **“ АД.

 

 СЪДЪТ докладва получено по електронен път с.д. № 4682/18.03.2019 г. по Писмо от ЦИК-МИ-08-6/15.03.2019г.

 

СЪДЪТ докладва Писмо  с.д. № 4810/19.03.2019 г. от Главен секретар на Министерството на регионалното развитие и благоустройството .

 

СЪДЪТ докладва Писмо с.д. № 4685/18.03.2019 г. и с.д. № 4768/19-.03.2019 г. от ЦИК с преписи на протокол на Районна избирателна комисия за избиране на народни представители на 12.05.2013 г., протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на Кмет на Община на 30.06.2013 г. , протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на Кмет на Община на 07.07.2013 г.

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ Ю.Ч.: Моля да ги приемете доказателствата, но моля да приемете и тези доказателства, които представих преди даването на хода по същество ,както ги описах.

Представих три листа формат „А3“ ,съдържащи копия от страници 1, 6 и 7 от протокол от проведено съдебно заседание на 07.02.2019 г. в необезличен и обезличен вариант, при сравняването на които е видно, какво е личното отношение на съдиите и на Ръководството на съда към „** **“ АД и „** “, и към тези специално обезличени три буквички „** “, включително и като част от думата „работим“.

 

АДВ. С.: Това просто не е сериозно.

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ Ю.Ч.: Не знам дали е несериозно, но аз представям доказателства и моля, да не се обаждате без да Ви е дадена думата.

 Представям копие от Определение № 638/06.03.2019г. по настоящото дело само в обезличен вариант, в което на поне четири места е обезличена думата „допустим “, поради същите три букви. Това бяха аргументите ми за искането за отвод. 

Относно указанието ,дадено от съда в Определение № 638, с което е дадена възможност да формулираме задачи за съдебно-техническа експертиза уточнявам, че е получено на 16.03. и 7-дневния срок за формулиране на такава задача не е изтекъл.

Независимо от това не сме съгласни, че съдебно-техническата експертиза е единствен възможен доказателствен способ при положение, че на този етап със съдебно-техническа експертиза не може да се докаже нищо във връзка с оспорването по реда на чл.193 и чл.194 от ГПК на протоколите на ГД „ГРАО“. Ще изложа подробни доводи в тази насока в определения от съда 7-дневен срок. По-късно мога да кажа само някои насоки.

Във връзка с отговора на гл. секретар на МРРБ в Писмо с.д. № 4810/19.03.2019 г. считам, че указанията на съда към този орган не са изпълнени. Данните за коректността или за вида некоректност на даден запис в подписката не са лични данни, че да подлежат на унищожаване както твърди главния секретар на МРРБ.

Администрацията на МРРБ и най-вече ГД „ГРАО“ са наясно, те знаят, че се водят дела по проблема и би трябвало да пазят цялата документация по проверката на подписката, ако въобще е извършване такава.

Инициативният комитет и ГД „ГРАО“ разполагат с личните данни на хората, които са се подписали и те все още са налични в бланките, които са приложени по делото.

Ние не искаме лични данни, а данни в какво се състои всяка установена некоректност на всеки незачетен запис. Това не са лични данни, а данни за резултатите от проверката в съответствие с нейната цел. Би трябвало да има данни на коя дата е проверяван записа и какво е установила проверката за всеки пореден номер на запис в съответната бланка в подписката, дали е коректен или в какво точно се състои неговата некоректност. Според нас проверка не е извършвана и документи  не са унищожавани. В противен случай органът щеше да посочи конкретни документи , които са унищожени, какво е било тяхното съдържание, с какъв характер са били личните данни, които е трябвало да бъдат и евентуално са били унищожени. Би трябвало да има някакви следи от проверка, на коя дата е извършена същата, на коя дата са унищожавани документи и какво точно е унищожавано. Никакви следи няма по тези въпроси. Компетентността на ГД „ГРАО“ като администратор на данни в НБД „Население“ е свързана с ежедневна обработка на лични данни. Така че е несъстоятелно твърдението, че данните от проверката на подписката били изпълнили своето предназначение и е трябвало да бъдат унищожени. Упоритото непосочване на какво точно е унищожено още веднъж навежда на мисълта, че проверка не е била извършвана и документи не са унищожавани каквото е нашето твърдение.

С оглед на изложеното ще добавя, че твърденията в подписаното от Главния секретар на МРРБ писмо са уникални по своята правна несъстоятелност или по-скоро наглост на гузни хора с престъпен манталитет. Това е по отношение на писмото.

Тъй като откритото производство по чл.193 от ГПК е оспорване на официален документ-протокол за извършена проверка на подписката от ГД „ГРАО“ и доказателствената тежест е върху този, който го оспорва, тоест върху Инициативния комитет имам молба съдът да уважава доказателствените ни искания без да ги цензурира. В тази връзка не можах да разбера третия протокол представен ли е по делото или не, защото има вече трети протокол?

На съда не е ясно, че ГД „ГРАО“ печата протоколите както си иска. Има една подписка, една проверка, а пък има три изготвени протокола.

След малко ще попитам чрез съда кой от трите протокола е използван като основание за постановяване на решението от Общински съвет, което е обжалвано.

Уточнявам, че поддържам направеното искане в молбата ,депозирана от наша страна на 18.02.2019 г., тъй като този протокол, който представям не мога да го заверя за вярност. Аз го представям за нагледност. Смятам, че е този протокол, но не съм убеден.

Как да идентифицирам протокола като и двата са с посочена дата 04.07., затруднен съм. Току така не употребявам израза, че си имаме работа с хора с престъпен манталитет. Двата протокола са от 04.07., а пък в единия има противоречие вътре в него. Този протокол, който го няма приложен по делото , е от 04.07.

Поддържам направеното последно доказателствено искане в молбата от 18.02.2019 г. като бъде изискан от ответника или от ГД „ГРАО“ третия коригиран протокол като в момента не мога да конкретизирам номера му предвид издаването на няколко протокола. Искам да се уточни дали има и други протоколи, тъй като има една проверка, а пък са издадени три протокола. Общо са три протоколите, но може да има и още. Аз не знам за какво става въпрос. Нека административният орган и ответника да се разберат колко протокола са си изпращали, извършвали ли са проверка, не са ли извършвали, как са извършвали проверките и поправките в протоколите, изобщо за какво става въпрос. 

Моля да задължите ответника да уточни въз основа на кой от всичките протоколи е взето решението на Общински съвет-Варна, с което се отхвърля решението за произвеждане на референдума, за да знаем кой от всичките протоколи да оспорваме по реда на чл.193 от ГПК, а останалите да отпаднат от доказателствения материал. Да се приемат докладваните писмени документи. Ако нещо съм пропуснал ще изложа допълнително становище.

 

АДВ. С.: Не се противопоставям по приемането на представените по делото писмени доказателства , постъпили по делото.

По отношение на представените в днешното съдебно заседание-протокол и определение с обезличени данни , същите не следва да се приемат, тъй като те са налични в кориците на делото и не са нови доказателства. Не е нужно да се пълни делото с излишен обем писмени доказателства, които ги има вече по делото.

Относно искането за запазване на звукозаписите от проведените съдебни заседания не се противопоставям да се съхраняват до приключване на делото.

По отношение на оспорените протоколи на ГД „ГРАО“, същите представляват официални свидетелстващи документи, чиято доказателствена сила има обвързваща за съда и страните доказателствена сила, докато не бъде установено нещо по пътя на главното и пълно доказване.

По отношение на това колко протокола са постъпили в деловодството на Община-Варна и ГД „ГРАО“, на ответника са известни два протокола, те са описани в решението на Общински съвет-Варна. Единият е допълнен с броя на избирателите по искане на жалбоподателя.

Моля да ми бъде дадена възможност да извърша официална справка колко протокола са постъпили от ГД „ГРАО“ в деловодството на Община-Варна. Два са протоколите.

В днешното съдебно заседание за пръв път на ответника стана известно, че съществува и трети протокол.

Жалбоподателят не може да направи разграничение между отделните протоколите от една и съща дата. Моля жалбоподателят да опише точно какво иска да бъде представено и ще бъде извършена справка в тази връзка.

На ответника е известен един протокол от 04.07.2014 г. и един протокол с вписани промени извършени по искане № 9200/15.08. от Ю.Ч.-председател на Инициативния комитет. Ако се индивидуализира какъв трети протокол се иска да бъде представен по делото, съответно мога и да го представя.

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ Ю.Ч.: В третия протокол на втората страница пише „промените в настоящия протокол са извършени по искане вх. № 9200326/15.08. на МРРБ на Ю.А.Ч.-председател на Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морска градина и крайбрежна зона на град Варна чрез подписка“. Промените са поискани на 15.08., а протоколът е от 04.07.

Не разбирам как са извършени тези работи, но това е индивидуализирането. Освен това съм сигурен и съм го виждал. С един и същ изходящ номер от МРРБ са изпратени писма до Инициативния комитет и до Общински съвет-Варна, които са с различен текст. С едното писмо изпращат протокола на Общинския съвет, а на нас не ни го дават. Съветват ни да го получим по ЗДОИ, защото не сме били страна в производството по издавено на този протокол. 

Моля да бъде изискан протокола, който посочих по горе. 

 

АДВ. С.: По отношение на останалите направените доказателствени искания предоставям на съда да прецени. Няма да взема становище.  

Има заповед с точно определяне на историческото ядро на Морска градина. „Приморски парк“ включва по-широк обхват от историческото ядро. Представила съм извадка от Общия устройствен план съответно със Специфичните правила и нормативи както и справка относно всички влезли в сила Подробни устройствени планове, и издадени разрешения за строеж за имота находящи се на територията на местност „***“, „*** **“ и „*** **“ по плана на „Приморска зона“-Варна, което е Морската градина в широк смисъл, а не само историческото ядро.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да приемете като относими към предмета на спора представените от страните писмени доказателства. Нямам възражения по направените от жалбоподателя с молба от 18.02.2019г. доказателствени искания с изключение, на тези които касаят границите на „Приморски парк“. Считам, че този въпрос не е относим към предмета на делото..

 

По повод направените от страните доказателствени искания и депозираните от участниците писмени документи, СЪДЪТ прецени следното:  

Представените от жалбоподателя с молба с.д. № 3303 от 18.02.2019 г. протоколи от проведени заседания на НС и неговите комисии по приемане на ЗИД на ЗУГДВМС, съдът прецени, че не следва да приобщава към доказателствения материал по делото, тъй като същите не дават сведение за целите на съдебния процес и по-специално в насока автентично тълкуване на раздел ІІІ от цитирания нормативен акт, включително и на разпоредбата на чл.27 от посочения закон.

По искането в т.1 от молбата на жалбоподателя за запазване на звукозаписи от проведените и предстоящи открити съдебни заседания до влизане в сила на съдебен акт по делото, съдът прецени, че това искане кореспондира с предписанието на чл.151, ал.5 от ГПК, приложимо по аргумент на чл.144 от АПК.

Посочената правна норма се явява част от разпоредбата на чл.151, която е наименувана „Поправка и допълнение на протокол „.  В този контекст следва да се счита, че идеята по запазване на звукозапис от проведени съдебни заседания обслужват целта по поправка или допълнение на съдебен протокол. В конкретния случай с подадената молба от жалбоподателя не е налице сезиране на съдебен орган с искане на поправка на конкретен съдебен протокол от конкретно проведено съдебно заседание. Поради изложените съображения, съдът счита, че не следва да уважи направеното доказателствено искане. 

Съдебният процес е формален. Той се провежда се по конкретни правила. Съдебноадминистративните производства се реализират по правилата на АПК , а  при непълнота за неуредени случаи субсидиарно се прилага ГПК. Поради тази причина съдържанието на съдебния протокол следва да съответства на изискванията на чл.150, ал.1 от ГПК.

По повод искането ,обективирано в цитираната по-горе молба за изискване на препис на представено копие в днешно съдебно заседание протокол от 04.07.2014 г. с отразени промени на главния директор на ГД „ГРАО“ към МРРБ, съдът счита, че следва да приложи разпоредбата на чл.186 от ГПК, като задължи цитирания орган в 7-дневен срок от датата на неговото уведомяване да представи оригинал или препис на протокола, издаден по повод искане от Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морска градина и крайбрежна зона на град Варна чрез подписка от 15.08.2014 г. за поправка, чието копие се представя в днешното съдебно заседание от страна на жалбоподателя.

Представените писмени документи с молба с.д. № 3033/18.02.2019 г., подробни описани в т.4 от същата, съдът счита, че същите за относими, необходими и допустими по делото.

По повод молба с.д. № 3390/22.02.2019 г., с която се сезира съдебния орган за събиране по служебен почин данни от Министъра на финансите и Министъра на регионалното развитие и благоустройство за точните граници на Морската градина в гр. Варна, съдът отчита , че със своето съдебно произнасяне от предходно съдебно заседание изиска от страна на подателя на жалбата да индивидуализира предмета на въпросите, които са елементи от подписката за произвеждане на местен референдум. С постъпилата молба с.д. № 3390/22.02.2019 г. жалбоподателят е изпълнил това указание, като е направил индивидуализация на Морската градина в гр. Варна с позоваване на конкретни титули за собственост, в които се съдържа информация за граници. Поради изложените съображения съдът счита за ненужно процесуално действие събирането на допълнителна информация за граници и от посочените  държавни органи-Министъра на финансите и Министъра на регионалното развитие и благоустройство.

Постъпилите от страна на ответника писмени документи с молба с.д. № 3588/26.02.2019 г. са по изпълнение на вменено задължение на същата страна от предходно съдебно заседание и в тази връзка, съдът  преценява същите като относими, допус** и и необходими.

По  повод депозирани писмени документи от трети лица в настоящото производство, а именно писмо от Главния секретар  на МРРБ и постъпили протоколи от ЦИК, съдът преценява същите за относими доказателствени източници към предмета на правния спор, поради което същите следва да бъдат приобщени.

По повод направеното доказателствено искане в днешното съдебно заседание от законния представител на жалбоподателя за приобщаване към доказателствата по делото на обезличените варианти на определение № 638/06.03.2019 г. постановено от настоящия съд по настоящото административно дело и на протокол от проведено открито съдебно заседание на 07.02.2019 г. по същото дело , съдът съобрази обстоятелството, че е задължен по аргумент на разпоредбата на чл.10 от ГПК да установява фактите, които са от значение за решаване на делото. Съобразно спецификата, че предмет на съдебен контрол в случая се явява решение на Общински съвет-Варна, което представлява административен акт , приложими са правилата на  разпоредбата на чл.170 от АПК, което означава, че за съда съществува процесуално задължение да събира доказателства, които целят да установят съществуват или не фактическите основания , изложени в оспорения административен акт. Цитираните по-горе обезличени и необезличени варианти на определение от закрито заседание и протокол от проведено съдебно заседание по настоящото дело не способстват за постигане на тази цел и задължение на съда.

Мотивиран от изложените съображения, СЪДЪТ 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателя за запазване на звукозаписите от проведените и предстоящи открити съдебни заседания по настоящото административно дело.

ПРИЕМА за сведение и като становище тезата на жалбоподателя за начина на оформяне на съдебния протокол.

На основание чл.186 от ГПК,  вр. с чл.144 от АПК ЗАДЪЛЖАВА Главния директор на ГД „ГРАО“ към МРРБ в 7-дневен срок от датата на неговото уведомяване да представи в оригинал или препис протоколът , издаден по повод искане от Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морска градина и крайбрежна зона на град Варна чрез подписка от 15.08.2014 г. за поправка на  протокол от 04.07.2014 г. Да се приложи копие на поискания протокол . При неизпълнение на съдебното определение в определения срок ще бъде наложена глоба .

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към доказателствения материал по делото представени писмени документи от жалбоподателя : незаверено копие на Протокол от 04.07.2014 г. във връзка с Решение № 3434/21.05.2014г. по дело № 2552/2014г. на Административен съд-София-град, второ отделение, 23 състав, влязло в сила на 26.06.2014г. относно извършване на проверка на подписка към предложение за произнасяне на местен референдум на Морската градина и крайбрежната зона на град Варна.

НЕ ПРИЕМА и НЕ ПРИЛАГА към доказателствения материал по делото Писмо рег. № ПГ-839-01-8/08.05.2018 г. издадено от Народно събрание на Република България, ведно с копие от: Законопроект за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление № 854-01-12/07.02.2008 г., приет на 29.05.2009 г., обн. ДВ, бр.44/2009 г.; протоколи от заседания на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство от 19.03.2008 г., на Комисията по гражданско общество и медии от 26.03.2008 г., и Комисията по правни въпроси от 20.03.2008 г., 30.10.2008 г. и 6.11.2008 г. в частта им на обсъждане на законопроекта; стенограми от пленарни заседания от 2 и 3.07.2008 г., 4.02.2009 г., 19.03.2009 г., 14 и 15.05.2009 г. и 29.05.2009 г. в частта им на обсъждане на законопроекта; ЗИД на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление № 054-01-77/11.10.2010 г., приет на 7.12. 2010 г., обн. ДВ, бр. 100/2010 г.; протоколи от заседания на Комисията по правни въпроси от 13 и 25.11.2010 г. в частта им на обсъждане на законопроекта; -стенограми от пленарни заседания от 16.11.2010 г. и 7.12. 2010 г. в частта им на обсъждане на законопроекта; Законопроект за Изборен кодекс № 054-01-87/04.11.2010 г. (в частта му за изменение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление), приет на 28.01.2011 г., обн. ДВ, бр.9/2011 г. по предложените изменения не са се състояли дебати в комисия и в пленарно заседание; ЗИД на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление № 102-01-81/24.11.2011 г. и № 254-01-52, приети на 22.05.2012 г., обн. ДВ. бр.42/2012 г.; протоколи от заседания на Комисията по регионална политика и местно самоуправление от 15.12.2011 г. и на Комисията по правни въпроси 5 и 11.04.2012 г. и 10.05.2012 г. в частта им на обсъждане на законопроектите; стенограми от пленарни заседания от 11.04.2012 г. и 22.05.2012 г., в частта им на обсъждане на законопроектите; ЗИ на Закона за електронното управление № 302-01-2/17.01.2013 г. (в частта му за изменение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление), приет на 20.02.2013 г., обн. ДВ, бр.20/2013 г. По предложените изменения не са се състояли дебати в комисия и в пленарно заседание.

ЗИД на Закона за устройство на територията № 354-01-37 (в частта му за изменение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление), обн. ДВ. бр.66/2013 г. По предложените изменения не са се състояли дебати в комисия и в пленарно заседание; Законопроект за Изборен кодекс № 354-01-96/12.12.2013 г. (в частта му на изменение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление), приет на 4.03.2014 г., обн. ДВ. бр.19/2014 г.; протокол от заседание на Временната комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс от 7.02.2014 г. в частта му на обсъждане на §23 от законопроекта, с който се изменя Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление; стенограми от пленарни заседания от 21.02.2014 г. и 4.03.2014 г., в частта им на обсъждане на §23 от законопроекта, с който се изменя Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление; ЗИД на Закона за устройство на територията № 454-01-42 в частта му на изменение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление), обн. ДВ. бр.98/2014 г. По предложените изменения не са се състояли дебати в комисия и в пленарно заседание; ЗИД на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление № 554-01-99/22.05.2015 г., приет на 21.07.2015 г., обн. ДВ, бр.56/2015 г.; протоколи от заседания на Комисията по правни въпроси от 27.05., в частта им на обсъждане на законопроекта; стенограми от пленарни заседания от 4.062015 г., 3 и 21.07.2015 г., в частта им на обсъждане на законопроекта и ВРЪЩА същите писмени документи на законния представител на жалбоподателя.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените с молба с.д. № 3033/18.02.2019 г. писмени документи : Искане на Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градини и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка чрез председателя на Инициативния комитет Ю.А.Ч. относно поправки на очевидни фактически грешки, допълване и тълкуване на протокол от 04.07.2014 г., изготвен от ГД „ГРАО“ към МРР с правно основание чл. 62 от АПК от 13.08.2014 г. и Писмо изх. № 92-00-326/28.08.2014 г. от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към МРР.

ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателя , обективирано в т. 1 от молба с.д. № 3390/22.02.2019 г. за посочване на точни граници на Морската градина в гр. Варна от Министъра на финансите и Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като писмени доказателства представените писмени документи с молба с.д. № 3390/22.02.2019 г. от жалбоподателя, а именно:  Уточняваща молба от Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за крайбрежна зона на град Варна от 22.02.2019 г.; Общо Становище от граждани и граждански организации от Община-Варна от 11.11.2009 г., ведно с Подписи на гражданските организации, подкрепили настоящото общо становище по обявения за обществено обсъждане ПП на ОУП на Община-Варна и СПН към него, и процедирането му до окончателен проект на ОУП; Акт за изключителна държавна собственост № 40/18.03.1997 г.; Акт за изключителна държавна собственост № 1201/05.07.2011 г.-2 листа; Скица на поземлен имот № 20661/08.08.2011 г.; Акт за изключителна държавна собственост № 1202/05.07.2011 г.-2 листа; Скица на поземлен имот № 20206/03.08.2011 г.; Искане от граждани и граждански организации; Предложение от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията-СОПА от 24.09.2012 г.;  Въпроси към Референдум за Морската градина на Варна; Правила и Нормативи за устройство и застрояване на устройствена зона с идентификатор на зона: ОБ1.1.1, тип зона ОБ 1 за район Одесос; Правила и Нормативи за устройство и застрояване на устройствена зона с идентификатор на зона: ОБ1.2.1 и тип зона ОБ1 за район Приморски и Правила и Нормативи за устройство и застрояване на устройствена зона с идентификатор на зона ОБ1.5.1 и тип зона ОБ1.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като писмени доказателства представените писмени документи с молба с.д. № 3588/26.02.2019 г. от ответника : Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация; Писмо от Председателя на Общински съвет-Варна до Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за крайбрежна зона на град Варна за отстраняване на нередовности рег. № ОС13000096ВН-039ВН/18.06.2013 г., ведно с приложенията към него; Искане от Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за крайбрежна зона на град Варна рег. № ОС13000096ВН-041ВН/28.06.2013 г. и Отговор по него рег. № ОС13000096ВН96-042ВН/02.07.2013 г.; влязло в законна сила решение по адм. дело № 2172/2017 г. по описа на Административен съд-Варна по повод иск предявен за бездействие на Председателя на Общински съвет-Варна и цветно копие-извадка от действащия ОУП на гр. Варна с устройствената зона, в която попадат „Алея Първа“, парк „Морска градина“, „Приморски парк“ гр. Варна, ведно с правила и нормативи за прилагане на ОУП и специфични правила и нормативи към същия.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като писмени доказателства копие на Протокол на Районна избирателна комисия за избиране на народни представители на 12.05.2013 г. за изборен район № 03-Варненски, Протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на кмета на Община на 30.06.2013 г. и Протокол на Общинска избирателна комисия за избиране на кмета на Община на 07.07.2013г.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като писмено доказателство по делото Писмо вх. № 4810/19.03.2019 г. от Главен секретар на Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

 ОСТАВЯ без уважение искането на жалбоподателя за приемане като писмени доказателства на обезличени варианти на протокол от проведено съдебно заседание на 07.02.2019 г. и на определение № 638/06.03.2019 г. по настоящото административно дело и ВРЪЩА същите на законния представител на жалбоподателя.

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ Ч.: Пак искам да уточня, че става въпрос за сравнение на обезличен и необезличен вариант на тези документи.

В единия документ се вижда къде вместо „** **“ АД, „** “, и „работим“ са сложени точки. Не представям само обезличения вариант, а и оригиналния вариант за нагледност. Когато се гледа оригиналния вариант не се вижда какво е обезличено. Срамът за съда не се вижда.

Моля да уточните, че става въпрос не за необезличен вариант, а за двоен вариант. На всяка страница има обезличен и необезличен вариант. 

Моля за отмяна на определение № 699/14.03.2019г., с което съдът е отхвърлил искането за конституиране на заинтересовани страни по делото Кмета на Община-Варна, Областния управител на област с административен център-гр. Варна, Министъра на МРРБ и „** **“ АД.

Моля съдът да отмени Определение № 699/14.03.2019 г., с което е отхвърлил молба вх. № 4372/12.03.2019 г. за конституиране като заинтересовани лица по делото на Кмета на Община-Варна, Областния управител на област с административен център-гр. Варна, Министъра на МРРБ и „** **“ АД и да ги конституирате след това по следните съображения:

Съгласно чл.30, ал.2 то ЗПУГДВМСУ Кметът на Общината има качеството на заинтересована страна, тъй като е участвал в обсъждането на предложението със становище в процедурата по вземане на обжалваното решение, с което Общински съвет е отхвърлил предложението на Инициативния комитет за местен референдум по въпроси изискващи изменение на Общия устройствен план на Община-Варна в частта за крайбрежната зона.

Съгласно чл.32, ал.1 от същия закон решението на Общински съвет по предложението за произвеждане на местен референдум може да се обжалва и от съответния Областен управител, което определя и неговото качество на заинтересована страна.

Процедурата по изменение на Общия устройствен план на Общината се стартира с предложение на Кмета на Общината до Общински съвет , който трябва да вземе решение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план или със заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройство, тоест делото и референдума засягат правомощията и задълженията на всички посочени участващи органи. „** **“ АД има качеството на заинтересована страна, тъй като освен всички неща, които ги изложих в съдебно заседание за този ***-**-** , тъй като в териториалния обхват на въпросите попада и територията от 122 дка, която се води негова собственост и това обстоятелството е общоизвестно, и служебно известно, и считам, че не са не са необходими специални допълнителни доказателства за това.

Това са аргументите ми. Считам, че и четирите субекта следва да бъдат конституирани, за да бъде делото справедливо и за да няма после основание за отмяна на съдебното решение, защото някой от тях не бил допуснат до участие в  производството. „** **“ АД вече го е правил това, като е използвал този способ по друго дело.

 

АДВ. С.: По направеното искане от страна на жалбоподателя, съдът се е произнесъл с определение. Определението не прегражда хода на делото и подлежи на обжалване със съдебното решение по същество. Считам, че се злоупотребява с процесуални права отново от жалбоподателя.

Жалбоподателят прави отново същите искания, по които съдът вече се е произнесъл.

 

ПРОКУРОРЪТ: Намирам искането на жалбоподателя за неоснователно. Считам, че Областен управител, Кмет и „** **“ АД нямат качеството на заинтересовани страни в настоящия процес. Отделно от това вече има произнасяне на съда по направеното искане.

 

 ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ Ч.: Уважаеми съдии, искането е за отмяна на определение, по което не е задължително да се пише частна жалба и не подлежи обжалване с частна жалба, тъй като делото е едноинстанционно.

Освен това самото определение не е мотивирано, в него изрично е посочено, че съдът го отхвърля, тъй като не са изложени мотиви. Няма да го цитирам точно.

Освен това допълнително соча още един аргумент, че Областен управител освен възможността да обжалва решението, което Инициативният комитет обжалва, той е и представител на Държавата и се предполага, че има една зона в частта на ската, където той се води собственик на имоти, които са в териториалния обхват на въпросите от референдума дори да изключим крайбрежната плажна ивица.

От двете страни на „** **“ АД има имоти, които са под контрола на Областен управител или на Държавата.

Съображенията на ответника просто са неоснователни. Това, че съдът вече се е произнесъл не означава, че не може да си поправи грешката след като е чул мотивите.

 

ПРОКУРОРЪТ: По тази логика трябва да конституираме като заинтересовани лица всичко останали лица.

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ Ч.: Ако ще разговаряме по-добре да развалите сделката за продажба на…

 

В съдебната зала настава шумотевица от ръкопляскане на присъстващите лица в съдебната зала.

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ Ч.: Прокуратурата не иска да си свърши работата. По- добре да не разговаряме.

 

СЪДЪТ предупреждава присъстващите лица да спазват реда в залата.

 

Съдът във връзка с направеното искане от законния представител на жалбоподателя за промяна на Определение № 699/14.03.2019г. в смисъл на неговата отмяна, прецени, че не са налице предпоставките за удовлетворяване на подобно искане, тъй като предписанието на чл.253 от ГПК, приложимо към случая по аргумент по чл.144 от АПК,  допуска подобна правна възможност при конкретни  хипотези- изменение на обстоятелствата, грешка или пропуск.

Съдът, счита, че на се налице нормативно въведените условия на посочената правна норма поради следните съображения:

В мотивите на Определение № 699/14.03.2019г. са изложени конкретни аргументи относно спецификата и предметът на настоящото съдебноадминистративно дело и приложимата правна уредба. В тази връзка изтъкнатите в днешното съдебно заседание доводи от законния представител на жалбоподателя не предполагат корекция на съдебния акт. Съдът счита, че изтъкнатия довод, че съобразно разпоредбата на чл.32 от ЗПУГДВМС възможността на Областен управител да подава жалба срещу решението на Общински съвет-Варна за произвеждане на местен референдум предполага извод, че подаването на жалба квалифицира Областен управител в съдебен процес като жалбоподател, а не като заинтересована страна, в каквато насока е  конкретно направеното искане от Инициативния комитет . Съобразно правилото на чл.154 от АПК, съдът е задължен служебно да конституира заинтересовани лица, а такива по аргумент на предписанието на чл.162, ал.2 от АПК се явяват единствено и само лицата, за които административният акт се явява благоприятен. В този контекст цитираните в молбата и по-горе държавни органи не се явяват лица ,облагоприятствани от издаване на конкретния административен акт, тъй като със същия за тях не се създават благоприятни правни последици, не се облагоприятстват под формата на възникнали за тях субективни права.

По изложените съображения, съдът счита, че не следва да извършва промяна на съдебното определение и по отношение на търговското дружество „** **“ АД, тъй като предмет на съдебен контрол в настоящия процес е отказ за произвеждане на местен референдум. Евентуално засягане на вещни права на цитираното дружество по аргумент, че същото притежава собственост в района на Морска градина-гр. Варна, би било налице само в хипотезата на удовлетворяване на искане за провеждане на местен референдум.

По изложените аргументи, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение направеното искане с правно основание чл.253 от ГПК за отмяна на Определение № 699/14.03.2019г. 

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ Ч.: Моля да допълните определението в частта за конституиране и на Министъра на регионалното развитие, и Кмета на основание обстоятелството, че предмет на въпросите на референдума засягат  и тяхната сфера.

Освен това моля, да приемете очевидния факт, че актът е благоприятен за Кмета на Община-Варна, тъй като той е изразил становище против референдума.

Моля да приемете за очевиден и факта, че актът е благоприятен и за „** **“ АД, тъй като още докато събирахме подписите ,получихме официални и неофициални забележки, че те са направили каквото трябва, за да няма референдум.

Видно от протокол, който съдът разпореди да бъде изискан третия последен протокол, същият е съставен на 04.07.2014 г. по молба от 15.08.2014 г., с други думи е съставен по-рано от молбата.

В тази връзка моля, съдът да изиска в оригинал или заверен препис изричните волеизявления на органа ,извършил поправки, дописвания или редакция в оспорения протокол от 04.07., след датата 15.08.2014 г. Мисля, че достатъчно ясно го чета, няма да кажа и дума повече, защото това е обмислено преди да го напишем. Аз го чета в момента и не го измислям.

Моля да се изискат в оригинал или в заверен препис изричните волеизявления на органа извършил поправки, дописвания или редакции в оспорения протокол от 04.07., след датата 15.08.2014 г. отговарящи на изискванията на закона за форма и съдържание. Има антидатиране, има едно противоречие в посочването на датите.

Ако протокола ,изпратен на Общински съвет ,е поправен още веднъж, а ние считаме, че той е изпратен на Общински съвет, независимо от мнението на адв. С. или поне разполагаме с писмото, с което е изпратен…Ако протоколът изпратен на Общински съвет е поправен още веднъж, за което към настоящия момент липсват категорични данни в административните преписки по делото на Инициативния комитет ГД „ГРАО“ и/или МРРБ да ги представят незабавно по делото.

Моля да изискате данни за нормативните документи, от които органът извършил фактическите действия по поправките ,черпи правата си за извършване на последващи действия по вече съставения от него протокол-доказателства  за управомощаване по закона или делегирани правомощия за внасяне на корекции на протоколи от проверки на подписки.

Моля да се изискат доказателства-сведения от ГД „ГРАО“ за валидния протокол с валидна доказателствена сила на отразените в него данни послужил при приемане на обжалваното решение № 1053-1/22.01.2018 г., издадено от Общински съвет-Варна.

Моля да се изискат от ГД „ГРАО“ доказателства за критериите ,използвани при проверка на записите в подписките за референдум на национално и местно ниво, и европейска гражданска инициатива, както и доказателства, че критериите за проверка на записите за европейска гражданска инициатива са или не са валидни на национално и местно ниво, при условие че националния проверяващ орган по всички инициативи е един и същ.

С оглед преценка доколко всички събиране данни по повод на местния референдум са необходими като аргумент за достатъчност на коректността и валидността на всички отделени записи в нашата подписка:

Да се изиска от Комисията за защита на лични данни доказателства за съществуващи  изисквания по отношение на МРРБ и в частност ГД „ГРАО“ за спазване на процедури и срокове за унищожаване на доказателства от или за проверки на подписки за произвеждане на местен референдум, резултатите от които са действия по вземане на решения-предмет на съдебно оспорване като настоящото;

Да се изиска от Комисията за защита на лични данни доказателства за изисквания за съставяне на протокол при извършено унищожаване на лични данни и изисквания за неговото запазване за определен период от време докато изпълни своето предназначение при наличие и без наличие на висящо съдебно производство.

В хода на делото, какво ще се събере и какво не, може и да имаме и други доказателствен искания, но към настоящия момент това е.

Към настоящия  момент има връзка делото, което споменах, а и други неща, които на този етап няма нужда да се обсъждат, не могат да се обсъждат и няма смисъл, включително и формулирането на въпроси за съдебно-техническа експертиза.

Както заявих в определения ни от съда срок допълнително ще внесем аргументи защо няма да има ползва от съдебно-техническа експертиза. Подробно ще изложим аргументи в тази връзка. В общи линии аргументите се свеждат до това, че евентуалните вещи лица не разполагат с критериите, по които е извършена проверката от ГД „ГРАО“ и няма как да се сравнят, няма как да се получат еднакви резултати.

Ако ГД „ГРАО“ даде сведение за номерацията на некоректните записи и в какво се състои некоректността тогава евентуално вещите лица ще имат възможност да преценят това вярно ли е или не. Сега към настоящия момент ще се сравняват несравними неща, един килограм домати с един килограм вълна. 

 

АДВ. С.: По направеното искане за събиране на доказателства от трето лице съдът се произнесе. Нормативната уредба не е необходимо да бъде представена, тъй като е известна на съда и Съдът знае Закона.

Ако има някакви вътрешни правила, които са приети ,не се противопоставям да бъдат изискани.

По отношение на критериите, по които се е произнасяла и проверявала ГД „ГРАО“ представената подписка, това са определените в Закона критерии. В предходното съдебно заседание отново беше направено същото доказателствено искане и съдът се произнесе.

По отношение на искането за представяне на данни от Комисията за защита на лични данни относно начина на унищожаване на личните данни и съхраняването им считам, че това е неотносимо към предмета на делото и не следва да бъдат събирани. Нямам други искания.

 

ПРОКУРОРЪТ: По първото искане не мога да взема становище, защото не е ясно какви са тези волеизявления на органа след 15.08.2014 г., не знам какво отношение биха имали към предмета на делото.

Останалите искания по същество бяха свързани със събиране на доказателства за наличието на някакви правила на нормативни актове, които по същество нямат характер на доказателства по смисъла на ГПК. Същото се отнася и за доказателственото искане направено от страна на жалбоподателя свързано с изискване от Комисията за защита на лични данни на доказателства за правилата за обработка и за унищожаване на лични данни.

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ Ч.: Изглежда прокурорът не може да разбере идеята на самото оспорване на протоколите на ГД „ГРАО“, ще му подскажа. Под волеизявление се има предвид акта, с който главния директор или този, който е извършил поправката ,дали е спазил или не е спазил определената административна процедура за извършване на такива поправки.

Колкото до Комисията за защита на лични данни, ние знаем че ЗЗЛД не е изчерпателен и тя често се произнася с тълкувателни актове.

В тази връзка считам, че доказателствените искания са относими и ще ни помогнат да докажем твърденията си.

Още в началото на съдебното заседание помолих съдът да не цензурира доказателствените ни искания, защото наша е доказателствена тежест да оспорваме протоколите с доказателства, които ние смятаме за необходими, че е нужно да бъдат събрани.

Ако съдът ограничава нашите доказателствени искания, както се е случвало и в други съдебни дела специално при председателя М.Г.,това нещо е начин как да кажа…за подпомагане на ответната страна и за пречка за доказване на нашите твърдения.

Още веднъж моля съдът да бъде по-деликатен към нашите доказателствени искания.

Имам молба към съда, когато се произнася по нашите доказателствени искания да не казва, че останалите ги отхвърля, а да се произнася по всяко едно по отделно.

В определението, с което са отхвърлени доказателствените искания пише „..в останалата част исканията са неоснователни..“. Кои са тези искания, защо са неоснователно?!

Най-вероятно ще искаме определението да се отмени в тази му част, ако преценим за нужно, защото не може така да се обобщават всички доказателствените искания, че са неотносими, без да се каже защо.

 

СЪДЪТ, с оглед обема на направените доказателствени искания от законния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание и с цел прецизно и обосновано произнасяне по всяко едно от тези искания , прецени, че следва да се произнесе по тях в закрито заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 По направените доказателствени искания от  жалбоподателя в днешното съдебно заседание ще се произнесе по тях в закрито заседание.

 

ОТЛАГА производството по делото и го НАСРОЧА за 03.05.2019 г. от 11.00 ч., за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 16.39 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                      СЕКРЕТАР: