П Р О Т О К О Л

 

Варненският административен съд, ШЕСТНАДЕСЕТИ състав, в публично заседание на дванадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР КИПРОВ

 

при секретаря Елена Воденичарова сложи за разглеждане докладваното от съдията административно дело № 1926 по описа за 2017 година.

 

На поименното повикване в 10.01 часа се явиха:

 

 

Жалбоподателят Т.Д.М., редовно призован, явява се лично.

Жалбоподателят ОБЕДИНЕНО ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ - ВАРНА, редовно призован, не се явява представител. 

Жалбоподателят К.Т.М., редовно призована, се явява лично.

Жалбоподателят СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА, редовно призован, явява се представляващият Ю.А.Ч..

Жалбоподателят ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ЗЕЛЕНИТЕ“, редовно призован, не се явява представител.

Ответникът КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, редовно призован, представлява се от О.Р.К. – правоспособен юрист, на длъжност специалист – регионален представител за област Варна на Комисия за защита от дискриминация, редовно упълномощен и приет от съда от преди.

Заинтересованата страна КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВАРНА, редовно призован, не се явява представител.

Заинтересованата страна ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВАРНА, редовно призован, не се явява представител.

Заинтересованата страна СДРУЖЕНИЕ „ОБЩЕСТВЕН ЦЕНТЪР ЗА ОКОЛНА СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“, редовно призован, не се явява представител.

Заинтересованата страна СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ“, редовно призован, не се явява представител.

Заинтересованата страна ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ „ЗЕЛЕНА ВАРНА“, редовно призован, не се явява представител.

Заинтересованата страна ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ „ВАРНА ДИША“, редовно призован, не се явява представител.

Заинтересованата страна Д. М.Б., редовно призована, не се явява,  не се представлява.

Вещото лице В.Й.Д., редовно призована, не се явява.

СЪДЪТ докладва подадена от вещото лице В.Й.Д. молба с.д. № 16527/08.11.2019 година, с която отправя молба да бъде освободена като вещо лице по здравословни причини, с приложена към молбата епикриза от Отделение по ортопедия и травматология при болница „Тракия“.

 

 

СЪДЪТ докладва подадената от гл. юриск Р. - пълномощник на заинтересованата страна Областен управител на област с административен център гр. Варна молба с.д. № 16665/12.11.2019 година, с която се изразява становище за даване ход на делото и назначаване на ново вещо лице.

 

Т.М.: Моля да се даде ход на делото. Да се назначи ново вещо лице. По отношение на молбата, не е спазен 7-дневният срок, в който тя трябва да подаде молба за отвод.

К.М.: Да се даде ход на делото. Да се назначи ново вещо лице.

Ю.Ч.:  Да се даде ход на делото и да се назначи ново вещо лице. Искам да направя кратък разбор на положението или в момента, или малко по-сетне. Искам да направя предложения за излизане от задънената улица ако и това вещо лице, като всичките до сега, повече от десет, си направи и си намери причина да не поеме извършването на експертизата. Конкретни, делови предложения, които евентуално заедно със съда, по наша инициатива или със служебни писма от съда да се опитаме да раздвижим процеса. Аз, по теорията на вероятностите, съм 99 % сигурен, че вещото лице ще се откаже.

Съгласно новия чл. 37 от Наредба № 2 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, изменена и допълнена в ДВ бр. 82/05.10.2018 година, вещото лице може да депозира писмен, мотивиран отказ за изготвяне на експертизата в
7-дневен срок от получаване на съобщението за конкретните задачи. Очевидно е, че тази разпоредба не се спазва нито от десетките вещите лица, нито от съда. Колко станаха отводите? Например, г-н М. каза, че не е спазен 7-дневният срок. Да, не е спазен. Съобщението е връчено на 18.10.2019 година, а искането за замяна на вещото лице е от 08.11.2019 година, т.е. процесът се размотава. Ако бяха предприети мерки от съда за дисциплиниране на вещите лица, нямаше да има такива безпричинни забавяния. Тази наредба е издадена от Министъра на правосъдието на основание чл. 403, ал. 1 от Закона за съдебната власт, съгласувано с Пленума на Висш съдебен съвет. Освен това, съгласно
чл. 396, ал. 2 от Закона за съдебната власт, при необходимост за вещо лице може да се назначи и специалист, който не е включен в съответния списък. Вярно е, че вещите лица в Бургаския съдебен район все още не са се изчерпали, а има и други съдебни райони. Също така е вярно, че казусът е от 2012 година, че настоящото дело е образувано през 2017 година, а вече изтича 2019 година. В тази връзка имам пет предложения за излизане от задънената улица, които тук не съм ги степенувал по важност и приоритет, но те не са пречка за нови покани до други вещи лица.

Съгласен съм с отвода на вещото лице, но едновременно с налагане на глоба или забележка, за да може следващите вещи лица да нямат основания да си търсят причини. Това вещо лице очевидно има някакъв сериозен проблем. Другите основания, на предишните вещи лица, не бяха толкова сериозни. В началото на процеса самият аз смятах, че не можем един човек да го накараме насила да прави съдебна експертиза по казус, който не му е приятен и под натиск на местните условия. Сега вече си промених собственото мнение, тъй като не очаквах да свършат вещите лица от гр. Варна и да свършват вещите лица и от съседните райони, казусът да се размотава и съдът да не предприема никакви мерки за неговото ускоряване. В тази връзка, молбата ми е да изслушате тези пет предложения, които до няколко дни ще бъдат оформени процедурно като доказателствено искане. В момента молбата ми е просто да се разбере техния смисъл и след това съдът да ми даде 3-дневен срок, в който да ги оформим.

К.М.: Исканията му са свързани с други институции за подпомагане на процеса за намиране на вещи лица – Камарата на архитектите, Българска асоциация на вещите лица и експертите…

Ю.Ч.: Съдействие да поискаме от Министъра на правосъдието и  Пленума на Висш съдебен съвет, които са издали наредбата или да я изтълкуваме, защото тук не са предвидени наказания. Предложението ми беше да обсъдим заедно със съда.

К.М.: Може ли да се запозная с епикризата на вещото лице, за да мога да взема становище.

 

СЪДЪТ предоставя на жалбоподателя К.М. молба
с.д. № 16527/08.11.2019 година от вещото лице В.Д..

 

К.М.: Аз искам от съда налагане на глоба на това вещо лице, защото от деня на призоваване 18.10. до датата на постъпване в болница 13.11…,че не е спазила 7- дневния срок за отвод съгласно чл. 37. Отводът й да бъде приет. Има ли практика, да бъде отбелязвано в списъка на вещите лица, че тя не може да изпълнява задачи извън района си? Тя може да подведе и друг съдебен състав.

Ю.Ч.:  Искам да кажа и още нещо от вариантите - да бъде сменен съдът, не съдията-докладчик, а съдът: Административен съд - Варна. Очевидно е, че във Варна влиянието на странични фактори е много силно и процес не се получава, т.е. отводи на всички съдии. Аз самият си промених собствените възгледи в процеса на отлагане, отлагане и отлагане на делото. Наложи се да си променя собствените възгледи заради положението. Молбата ще бъде съдът да уважи доказателствените искания, които е отхвърлил, просто всичко се връща отначало, поради липсата на лице, което да извърши експертизата.

О.К.: Да се даде ход на делото. Моля да уважите молбата на вещото лице арх. Д. и да назначите ново.

 

СЪДЪТ намира, че не съществуват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СЪДЪТ намира исканията на жалбоподателя Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията за отвод на съда за неоснователни, тъй като отводите на вещите лица не могат да имат за последица законово основание за отвод на съдията по делото. Неоснователно е и искането на жалбоподателя К.Т.М. за налагане на глоба на вещото лице В.Й.Д., тъй като съгласно чл. 86 от ГПК такава се налага единствено в случаите, когато вещото лице откаже да даде заключение или не представи в срок такова без уважителна причина. В случая и при положение, че са налице основания за отвод на вещото лице, то е налице уважителна причина по смисъла на чл. 86 от ГПК, която препятства налагането на глоба.

Предвид изложеното, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА искането на жалбоподателя Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията за отвод на съдията по делото.

НЕ УВАЖАВА искането на жалбоподателя К.Т.М. за налагане глоба на вещото лице В.Й.Д..

ПРИЕМА отвода на вещото лице В.Д. и ЗАМЕНЯ същото с вещото лице И.П.К.от списъка на вещите лица при Бургаски окръжен съд.

 

Ю.Ч.: Искам да уточня, че не съм правил искане за отвод на съда. Искането ми беше съдът да ми даде 3-дневен срок да формулираме надлежно исканията. В този смисъл, моля съдът да отмени отказа, който току що постанови. Моля да се произнесете по искането ми да отмените това определение, тъй като не съм правил такова искане. Съдът не може да се произнася по искания, които не са направени. Моля да се произнесете по искането за определяне на 3-дневен срок, в който да формулираме надлежно искането си.

К.М.: Моето искане беше към вещото лице да бъде указан възможният по чл. 37 срок да си даде отвод, както и задължението й в какъв срок да представи експертизата, за да го имат предвид вещите лица, с оглед на това, че сме под натиск на времето по това дело.

 

СЪДЪТ намира, че искането на представляващия Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията за отмяна на постановеното в днешното съдебно заседание определение на съда по искането за отвод е неоснователно, тъй като от страна на съда не е допусната грешка при постановяване на същото определение. Неоснователно е и искането на жалбоподателя К.Т.М. за даване указания на вещото лице, тъй като задълженията му са нормативно разписани.

С оглед изложеното, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА така направените искания от страна на жалбоподателите Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията и К.Т.М..

 

С оглед извършване на назначената съдебно-техническа експертиза, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА производството по делото за 10.12.2019 година от 10.00 ч., за която дата и час на присъстващите страни – съобщено, редовно призованите и неявили се страни - уведомени съгласно чл. 138, ал. 2 от АПК.

Да се призове новоназначеното вещо лице И.П.К.на адреса, посочен в списъка на вещите лица към Бургаски окръжен съд.

 

 

     Разглеждането на делото приключи в 10.22 часа.

                                  Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

 

                                                                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

 

           

                                                                                                              СЕКРЕТАР: