П Р О Т О К О Л

 

 

Варненският административен съд, ХІV състав, в публично заседание на ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ ОКТОМВРИ две хиляди и деветнадесета година в състав:                                             

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОВА ПРОДАНОВА

 

при участието на секретаря Наталия Зирковска сложи за разглеждане докладваното от съдията адм.дело № 2416 описа за 2019 година

 

На поименното повикване в 14:43 часа се явиха:

 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА, представлявано от Ю.А.Ч., редовно уведомен на 03.09.2019 год., представлява се от адв. И.К., редовно упълномощен и приет от съда от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ –ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА, редовно уведомен на 02.09.2019 год., представител не се явява.

 

 

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като взе предвид редовното призоваване на страните намира, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

              ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 

Производството е образувано по жалба от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА, представлявано от Ю.А.Ч., срещу Решение № 4/02.08.2019 год. на Председателя на Административен съд гр. Варна, за отказ по заявление с вх. № П-0004/22.07.2019 год. за достъп до обществена информация.  

 

АДВ. К.: От името на Сдружението поддържам жалбата. Разговарял съм с представляващия Сдружението, няма да конкретизираме основанията, нямаме доказателствени искания, считаме че въпросът е правен с оглед преценката за характера на исканата информация.

 

СЪДЪТ намира, че следва да бъдат приети, като доказателства по делото съдържащите се в административната преписка книжа, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото представената с писмо изх. № ИП-0488/29.08.2019 год. административна преписка против Решение № 4/02.08.2019 год. на Председателя на Административен съд – Варна, за отказ предоставяне на достъп до информация по ЗДОИ, а именно: заявление постъпило на служебен имейл от 22.07.2019 год., заявление постъпило по служебен имейл от 19.07.2019 год., писмо по служебен имейл от 22.07.2019 год., писмо по служебен имейл от 22.07.2019 год., писмо от съдебен администратор на Административен съд гр. Варна до Председателя на Административен съд гр. Варна от 26.07.2019 год., заявление вх. № ВП-0481/30.07.2019 год., заявление вх. № ВП-0480/30.07.2019 год., писмо до СОПА изх. № ИП-0441/05.08.2019 год., известие за доставяне, Решение № 4/02.08.2019 год.

 

СЪДЪТ счете дело за изяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

АДВ. К.:  Уважаема госпожо административен съдия, от името на Сдружението считам, че исканата информация е обществена, представляваща обществен интерес. По отношение на т.2 от заявлението считам, че е налице трайна съдебна практика на ВАС, а именно Решение № 13104/04.10.2019 год. по адм.дело № 1588/2018 год. Считам, че информацията за длъжността, личността и фамилията на подписалите актове лица не е защитена тайна и е обществена информация. Все пак се касае за двете имена на тези лица. Отделно от това има и правилник за администрацията в съдилищата, съгласно чл.144, ал.4 от този правилник съдебните служители са длъжни да имат табели, където да е изписана длъжността и техните две имена. По отношение на т.1 също съм на мнение, че исканата информация е обществена, категорични сме и знаем, че по имейла на Административен съд гр. Варна, както и на други съдилища се подават жалби, други документи, съответно липсата или не на регламентация в тази насока няма значение за спора, но безспорно е, че такъв документооборот съществува и считам, че заявителят има право да получи исканата информация. В тази връзка моля за решение в този смисъл, моля за присъждане на разноски, за които представям списък.

 

СЪДЪТ, счете делото за изяснено от правна страна и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът – изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14:50 часа.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ:

 

                                                             СЕКРЕТАР: