П Р О Т О К О Л

 

                                                                   

Административен съд                                                    гр. ***

ТРЕТИ състав

на 22 октомври                                                                 2019 г.

 

В публично заседание в състав:

                                                                                              Съдия: ДАРИНА РАЧЕВА

 

Секретар: Калинка Ковачева

сложи за разглеждане докладваното от Съдията-докладчик

адм. дело № 2082 по описа за 2019 година

При спазване разпоредбите на чл. 142, ал. 1 ГПК, вр. чл. 144 АПК,      

на поименното повикване в  10,11  часа се явиха:

 

За жалбоподателя Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, редовно призован, се явява представляващия Ю.Ч..  

За ответната страна Председател на Административен съд - ***, редовно призован, не се явява представител.

 

Съдът докладва депозирано становище със с.д. № 15605/22.10.2019г. от адв. И. И., процесуален представител на жалбоподателя, с което моли да бъде приет договор за правна помощ, да се даде ход на делото в негово отсъствие, заявява, че няма други доказателствени искания и изразява становище по съществото на спора, като моли за присъждане на сторените по делото разноски и възможност за представяне на писмени бележки след изготвяне на протокола от съдебно заседание и представянето му на страните.  

 

Представляващия Ч.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не съществуват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

   О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 

Производството е образувано по жалба от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – гр. *** срещу Решение № 2/18.07.2019 г. на Председателя на Административен съд – *** по заявление за достъп до обществена информация с вх. № П-0002/04.07.2019 г., в частта му, с която се отказва предоставяне на исканата информация по реда на ЗДОИ под формата „преглед на оригинала“ и срещу мълчалив отказ по същото заявлението в частта с която е поискана информация относно съдържанието, означението и датата на заповедта за утвърждаване на Правилата за извършване на звукозапис, действали в периода от 01.01.2018 г. до датата на отмяната им на 28.06.2019 г.

По първата част от жалбата се иска отмяна на решението в частта, с която се отказва предоставяне на информацията под формата на достъп до оригинала, а по втората – на мълчаливия отказ, като са изложени твърдения, че решението и мълчаливия отказ са незаконосъобразни в оспорената част.

Представена е административната преписка.

 

            Становище по жалбата:

Представляващият Ч.: Поддържам жалбата.

 

            Становище по доказателствата:

Представляващият Ч.: Да се приеме представената административна преписка. Представям оригинала на договора за правна помощ. Адв. И. е възпрепятстван да присъства, понеже е в гр. Провадия и в гр. Девня. 

 

По доказателствата, съдът

 

                                                            О П Р Е Д Е Л И:

 

            Приема и прилага като доказателства по делото представената административна преписка по обжалвания акт, както и допълнително постъпилите писмени документи, а именно: жалба с вх. № ЖСП-0009/22.07.2019г.; Съдебно удостоверение с изх. № 1298/05.02.2019г. по ф.д. № 252/2007г. на ВОС; Решение № 2/18.07.2019г. на Председателя на Адм. съд – ***; Заповед № 0372/28.06.2019г. на Председателя на Адм. съд – ***; Правила за извършване на звукозапис; Заявление за достъп до обществена информация с вх. № П-0002/04.07.2019г.; уточняваща молба със с.д. № 12026/31.07.2019г.; копие на служебен бон; копие на системен бон; становище със с.д. № 15605/22.10.2019г., ведно с приложен договор за правна помощ от 21.10.2019г.

 

            Представляващият Ч.: Нямам доказателствени искания.

 

С оглед становището на жалбоподателя, че няма други доказателствени искания и предвид направените такива от страна на ответника, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

       О П Р Е Д Е Л И:

 

       ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

Представляващият Ч.: Уважаема г-жо съдия, считам, че жалбата и обстоятелствата по делото са достатъчно ясни. Моля да я уважите и да присъдите разноските, посочени в договора за правна помощ, както и да дадете срок на адв. И. да представи писмени бележки, за да обобщим това, което се е случило. Аз няма да говоря много, само ще кажа, че според мен с обжалваните откази за достъп до информация относно реда за съхраняване на звукозаписите от съдебни заседания в Административен съд – ***, съдия Е. Я. в качеството й на административен орган, в случая по настоящото дело, но в качеството си на Председател на съда, прикрива данните за недопустими, за да не кажа престъпни, действия на заместничката й М. Г. по време на заседанията по адм. дело № 502/2018г. (делото за референдума за морската градина), които не са протоколирани и които прокуратурата й разреши да бъдат унищожени.

Въпрос на съда: На коя дата е това заседание?

Представляващият Ч.: Не помня вече.

Въпрос на съда: При действието на предните правила ли?

Представляващият Ч.: Доколкото си спомням заповедта на съдия Е. Я., с която измени правилата за съхранение на звукозаписи, е след въпросното последно, може би, или едно от последните заседания по адм. дело № 502/2018г. и тази заповед беше издадена специално, за да може бързо да бъдат унищожени нелицеприятни за съдия Г. и за цялата съдебна власт думи и действия.

Съдът предявява на представляващият Ч. Правила за извършване на звукозапис, приложени на л. 12 от делото.

Въпрос на съда: В този вид ли получихте Правилата по силата на решението, което обжалвате? Това е представено по административната преписка, не е към Вашата жалба.

Представляващият Ч.: То съвпада това нещо. Или това съм получил или съм го видял на сайта на съда, което е все едно. Това нещо съвпада точно както е подписа.

Въпрос на съда: Всъщност твърдите, че не Ви е дадена възможност да се запознаете с датата и формата на заповедта.

Представляващият Ч.: Това, може да има и други варианти през този период от както е подадено заявлението и точно за това е формулирана жалбата. За този период може да има много заповеди за изменение, за отмяна, за нови правила да се утвърждават. Това е. За мълчаливия отказ е достатъчно изяснено по делото, ако нещо е останало и след като обсъдим с адв. И. И., може да добавим нещо в писмените бележки. Моля да отмените мълчаливия отказ, както и да бъде отменено решението и диспозитива в частта, в която ни е отказан достъп до информацията под формата на преглед на оригинала. Поддържам жалбата, точно както е петитумът. Моля да ни бъдат и присъдени разноските.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок, като дава възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от изготвяне на протокола и предоставянето му на страните по делото да представи писменото си становище по съществото на спора.

 

            Разглеждането на делото приключи в 10.22 часа.

            Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: