П Р О Т О К О Л

Административен съд – Варна                        ХV състав

 

Двадесет и трети октомври                                          2019 година         

 

В публично заседание в състав:

         

                                                            Съдия: ЕВЕЛИНА  ПОПОВА

Секретар: Веселка Крумова

Сложи за разглеждане докладваното от Съдията докладчик административно дело № 1594 по описа за 2019 година.

При спазване разпоредбите на чл. 142 ал. 1 ГПК вр. чл. 144 АПК на поименното повикване в 11.22 часа се явиха: 

 

 

Жалбоподателят Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, уведомен от предходно съдебно заседание, представлява се от председателя на Управителния съвет Ю.Ч. заедно с адв. И.И., редовно упълномощен и приет от съда.

          Ответната страна секретар на Столична община, уведомен по реда на чл. 138 ал. 2 АПК, не се явява, не се представлява.

 

          Адв. И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като отчете, че не са налице процесуални пречки по хода на делото

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът докладва, че с молба с. д. № 14751/03.10.2019 г. във връзка с дадените му указания за представяне на доказателства, удостоверяващи материалната му компетентност за издаване на оспорения с жалбата отказ по реда на ЗДОИ, ответникът е представил по делото заверено копие на Заповед № СОА17-РД09-1027/20.11.2017 г. на кмета на Столична община.  

 

Адв. И.: Нямаме възражения. Да се приеме представеното доказателство.

 

          За изясняване на спора от фактическа и правна страна съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА представеното от страна на ответника с молба с. д. № 14751/03.10.2019 г. писмено доказателство, а именно: заверено копие на Заповед № СОА17-РД09-1027/20.11.2017 г. на кмета на Столична община.

 

Адв. И.: Няма да сочим доказателства. Представям списък с разноските.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

         

          Адв. И.: Уважаема госпожо председател, моля да уважите жалбата на сдружението. Считам, че безспорно исканата информация е обществена. Сдружението много пъти е искало точно такава информация от други общини в Република България и тази информация е предоставена в искания вид. Непонятни са ни доводите на Столична община защо не иска да предостави тази информация. Безспорно е и считам, че лична информация не се иска. Освен това органът има оперативна самостоятелност и ако прецени, че има наистина лични данни, може да ги заличи по някакъв начин, но той не се е възползвал от тези свои права. Моля да отмените отказа, да уважите жалбата и да дадете възможност на сдружението да се запознае с исканата информация. Моля да ни присъдите направените съдебни разноски.

Представляващият Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията Ю.Ч.: Първо ще коментирам писмената защита на ответника с. д. № 14060/19.09.2019 г. Не е ясно защо тази защита на ответника е озаглавена писмена, след като това е очевидно. По същия начин е очевидно, че в нея се повтарят почти дословно доводите от обжалвания акт, които вече са коментирани и опровергани в жалбата. Нищо ново не се казва. По същество от решението и от писмената защита се вижда, че на практика органът е дезертирал без видима причина от задължението си да предостави исканата информация за броя на пълнолетните лица в отделните райони на София, която информация със сигурност е с надделяващ обществен интерес, тъй като нейната публичност би затруднила съществено изборните манипулации в Столична община на предстоящите местни избори. Органът не спори, че исканата информация е налична; че има достъп до нея и че извършването на справки по определени критерии в Регистъра на населението е част от дейността му. Неотносимо и невярно е твърдението му, че се искат лични данни в структуриран електронен вид. По смисъла на Изборния кодекс това са списъци с имената, ЕГН и постоянният адрес на лицата, докато в случая с нашето заявление лични данни въобще не се искат, а се иска само броят на гражданите. Видно от доказателствата по делото информацията е налична, исканата справка в Регистъра на населението е възможна и административният орган няма никакво основание да упорства, бих казал да се инати, освен ако става въпрос за евентуална зла задкулисна умисъл или просто за политическа поръчка. Моля да уважите жалбата по изложените от адв. Иванов съображения, изложените в жалба и всички съображения, които сме посочили.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения едномесечен срок.

 

 

Разглеждането на делото приключи в 11.30 ч.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

 

                                        СЪДИЯ:

 

 Секретар: