Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                 

                                                  №…………………..…..

                                         Гр. Варна, ………………..….2013 г.

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. Варна, Първо отделение, Девети състав, в открито съдебно заседание на четиринадесет февруари   две хиляди и тринадесета  година, в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Желева

 

при секретаря М.Д., разгледа докладваното от съдия Желева административно дело № 3800 по описа за 2011 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.156 и следващи от ДОПК.

Образувано е по жалба от „Актуал” ООД, БУЛСТАТ  със седалище и адрес на управление: гр.С, ул.” С” №  , ет., ап. представлявано от Л.К., срещу РА № 1100990 от 24.06.2011г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП – гр.Варна, потвърден с Решение № 620/ 30.09.2011 г. на Директора на Дирекция на „ОУИ” – гр.Варна при ЦУ на НАП,  в частта в която на жалбоподателя са определени допълнителни данъчни задължения по ЗДДС в размер на 156 595,72лв. и лихви в размер на 94324,19лв.

Жалбоподателят в жалбата и в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител , излага подробни съображения за незаконосъобразност на ревизионния акт и сочи, че така установените задължения с него са определени при неправилно прилагане на материалния закон и при съществено нарушение на административнопроцесуалните правила. Наведени са възражения за нищожност на РА, т.к. при издаването му са включени констатации, които липсват в съставения РД и така е нарушено правото на защита на жалбоподателя.Твърди се, че непредставянето на част от доказателства от всички доставчици не води до извод, че такива доказателства не съществуват, както и че е налице липса на доставка.Налице са доказателства за  осъществената доставка: съставени са фактури, които са отразени от счетоводството на доставчиците, стоката е изписана от склада съгласно съставени стокови разписки, а при приемането им от жалбоподателя са съставени ППП.Данъкът е заплатен изцяло по банков път.Получените стоки са вложени в произвеждана от дружеството продукция , видно от технологичната документация .От продажбата на продукцията са реализирани приходи и този факт е установен в хода на ревизията.За всички доставчици в хода на ревизията е доказан произхода на стоката.В хода на ревизията от доставчиците са представени доказателства за закупени и внесени стоки-фактури, ЕАД, товарителници за извършен транспорт , платежни документи и др. описани в РА и РД, които според ревизиращите доказват произхода на стоката.По отношение на доставчиците е установено наличие на техническа обезпеченост-хладилни помещения за съхранение на месото.Неправилно единствено въз основа на липса на някои документи относно транспортиране на стоката в хода на ревизията е прието, че такава не е осъществена.Подробни възражения са изложени конкретно по доставчици.Моли акта да бъде отменен.Претендира разноски по делото.

Ответникът по жалбата – Директорът на Дирекция „ ОУИ” – гр. Варна при ЦУ на НАП ,/с ново наименование директор на Дирекция „ОДОП”/ чрез процесуалния си представител оспорва жалбата. Моли обжалваният РА да бъде оставен в сила като правилен и законосъобразен.Сочи, че от представените доказателства в хода на ревизията не се установява реална доставка.Пимени доказателства  са представени за първи път с  молба в хода на съдебното обжалване, поради което и са съставени за целите на обжалването и не следва да се кредитират. Моли съда, при отхвърляне на жалбата да  присъди юрисконсултско възнаграждение в полза на Дирекция ОДОП- гр. Варна независимо  от изхода на делото.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

Производството по издаване на обжалвания РА е започнало  въз основа на ЗВР № 105159/16.11.2010г., издадена от компетентен орган, съгласно Заповед № Д- 20/ 04.01.2010 г. , Д-484 от 21.04.2010г., Д-485/21.04.2010г., Заповед №842/05.07.2010г. на Директора на ТД на НАП - Варна Д-5/03.01.2011г. и Д-9 от 03.01.2011г. и Д-10/03.01.11г.  на Директора на ТД на НАП – гр.Варна, за установяване на задължения по ЗКПО за д.п.01.01.2005г.-31.12.2009г. и ДДС за д.п.м.01.01.2005г.-31.12.2010г.,като срокът за завършване на ревизията е 2 месеца от датата на връчване на заповедта.Заповедта е връчена на представляващия  на 26.11.2010 г.Същата е изменена с ЗВР № 1100037/05.01.2011г. като срокът за завършване на ревизията е определен до 26.01.2011г. Заповедта е получена на 12.01.2011г. от управителя на дружеството.С последващи ЗВР № 1100462/26.01.2011г. и № 1100990 от 24.02.2011г. срокът е удължен до 28.03.2011г.Съгласно разпоредбите на чл.117 от ДОПК, Ревизионният доклад / РД/ се съставя не по- късно от 14 дни след изтичане на срока на ревизията, който срок е спазен. РД е издаден с № 1100990 от 11.04.2011г. Изготвено е Уведомление за съставен РД № У- 1100990 от 11.04.2011г.РД е получен от управителя на дружеството на 26.04.2011г. В срока по чл.119, ал.3 ДОПК е издаден РА № 1100990/24.06.2011 г. Същият акт е издаден от компетентен орган , съгласно ЗОКО № К-1100990/11.04.2011г. и определя данъчни задължения за периода, за който е възложена ревизията.

В хода на ревизионното производство е констатирано, че през ревизирания период дружеството е осъществявало дейност –производство и продажба на месни продукти.

От фактическа страна е установено, че са налице основания за корекция на декларирания ДДС в СД за ДДС, в резултат на непризнато право на приспадане на данъчен кредит.

С цел установяване законосъобразността на ползвания данъчен кредит от ревизираното лице, в хода на настоящото ревизионно производство на основание чл. 45 от ДОПК са извършени насрещни проверки на следните доставчици:

1. ПИНП № 03-03-1005159-7/28.01.2011 г. на „Любрез" ЕООД с ЕИК  /от стр.517 - 467от адм. пр./, доставчик по фактури с предмет на доставка говеждо месо №142/15.05.2007г. с данъчна основа 7995,17 лв. и ДДС -1599,03 лв. и №186/07.06 2007г. с данъчна основа 1764,00 лв. и ДДС 352,90 лв. Във връзка с връчено на 20.01.2011г. ИПДПОЗЛ № 19-53-02-3122  от 28.12.2010г. Д с ЕГН **********, в качеството му на упълномощено лице с писмо в ТД на НАП гр. София - офис „Люлин" са представени документи и счетоводни разпечатки, въз основа на които е установено, че фактура № 000000142/15.05.2007Г. е с предмет на доставката: говеждо месо 1918,94 кг. на стойност 7995,17лв. и ДДС 1599,03 лв., същата е платена по банков път на 30.05.2007г.. Представена е стокова разписка №142/15.05.2007г., на която е вписана като получател А. п. и Марио Сергиев- лицето, предало стоката. Във връзка с фактура № 000000186/07.06.2007г. с предмет на доставка-  говеждо месо -504,00 кг на стойност 1764,00 лв. и ДДС 352,80 лв. е установено, че същата е осчетоводена съгласно ЗСч., платена е по банков път на 20.06.2007г. като съпътстващ документ е представена стокова разписка №186/07.06.2007г., в която като доставчик е вписан „Л" ЕООД, а като получател „Актуал" ООД с получател А П и лицето предало стоката -М С. Относно произхода на стоката, дружеството е представило копие на фактура № А/61628/21.03.2007г. издадена от  „IBERDIGEST" ES В62277736, Испания за закупено замразено говеждо месо 20048кг. на стойност 12028,80 евро. международна товарителница №0002328 от 20.03.2007г. с непосочен точен адрес на разтоварване, Договор № 013/01.02.2007г., сключен между „Любрез" ЕООД и „Тиммо" ЕООД с ЕИК по Булстат  за съхранение на стоки до 31.12.2007г. в хладилник, находящ се в гр. София, ул. 1-ва Българска армия" №80 и фактури за платен наем №0000000107/14.05.2007г. и №000000119/12.06.2007г. При справка в информационния масив на НАП е установено, че А П е назначена по трудов договор в „Актуал" ООД на длъжност „началник склад.

Въз основа на представени писмени доказателства и след проверка в информационната система на НАП, органът по приходите е констатирал, че в представените стокови разписки не е вписано мястото на предаване на стоката - обект, склад и адрес на същия, от където са експедирани стоките. Не са представени доказателства за извършен транспорт - маршрут, номер на превозното средство, за чия сметка е транспортът. При проверката е установено, че „Любрез" ЕООД няма декларирани сключени трудови договори, а съгласно представеното копие на Граждански договор от 01.03.2007г., със срок до 30.06.2007г. за извършване на услуги с личен труд, сключен между „Любрез" ЕООД и М Д С с ЕГН **********, е установено, че същият е с предмет извършване на наблюдение и отчетност върху движението на СМЦ, собственост на възложителя, съхраняващи се в хладилен склад на ул. „М" № 1.

В хода на ревизионното производство с оглед обективното установяване на всички факти и обстоятелства, на „Актуал" ООД е връчено ИПДПОЗЛ № 7466/18.11.2010г. за представяне на документи, доказващи реална доставка по смисъла на чл.6 от ЗДДС по фактури, издадени от „Любрез" ЕООД, като е представено единствено копие на процесната фактура. Към подаденото възражение срещу РД, са представени приемо-предавателни протоколи, издадени от „Актуал" ООД №№ 142/15.05.2007г. с предмет тел. едносортно 1918.84 кг. на стойност 9594.20 лв. и 186/07.06.2007г. с предмет тел.едносортно 504 кг на стойност 2116,80 лв., с лице приело стоката -А П, име на превозвач- Л С К, транспортно средство -С9112ХА.

След съпоставка на всички доказателства, органът по приходите е констатирал несъответствие между представените от „А" ООД и „Л" ЕООД документи за предаването и получаването на стоките, а именно „Любрез" EOOД   е издало стокови разписки, че стоката е приета от А. п., от лицето М С, за който е представен Граждански договор за извършване на работа чрез личен труд: „Наблюдение и отчетност върху движението на СМЦ в хладилен склад на ул. "М" №, „Актуал" ООД е издал приемо- предавателен протокол, в който е вписано, че стоката е приета от А П, от Л С К и е доставена с транспортно средство, за което е вписан регистрационен номер.

Органът по приходите е констатирал, че от доставчика и получателя не са представени доказателства за чия сметка е транспортът, липсва информация за фирмата превозвач, издадени ли са документи за осъществен транспорт и от кого - фактури, пътни листи, товарителници или др., от кой обект реално е извозена стоката, дата и място на предаване на стоките, къде са натоварени стоките, лица извършили натоварването - имена и ЕГН, транспортни документи, справка за стоковия поток, декларация, относно основната дейност на дружеството. Установено е, че представения Гражданския договор за извършване на работа с личен труд е сключен за наблюдение и отчетност върху движението на СМЦ в хладилен склад, намиращ се в гр. С ул. „Малашевска" №1, а сключения договор №013/01.02.2007г. е за съхранение на стоки в хладилник, който се намира в гр. София, ул. „Първа българска армия" № 80. Констатирано е, че представените документи - фактура и международна товарителница за предходен доставчик на „Любрез" ЕООД, доказва транспортирането на стоките до България, но не и мястото на разтоварване.

Предвид установеното несъответствие и липсата на транспортни документи за стоките от „Любрез" ЕООД до „Актуал" ООД е направен изводът, че не може да докаже от къде е натоварена стоката /от коя складова база / и къде е разтоварена.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл.70, ал.5, чл.б, чл.25, чл.68 ал.1, т.1 и чл.69 ал.1, т.1 от ЗДДС е отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури № 000000142/15.05.2007г. с предмет на доставката говеждо месо 1918,94 кг. на стойност 7995,17 лв. и ДДС 1599,03 лв. и № 000000186/07.06.2007г. с предмет на доставка на говеждо месо 504,00 кг на стойност 1764,00 лв. и ДДС 352,80 лв., издадени от „Любрез" ЕООД.

Извършена е насрещна проверка на „Екувир” ЕООД,  обективирана с  ПИНП № 03-3-1005159-6/07.03.2011 г. /от стр.533-518 от адм. пр./, доставчик по фактура №41/09.07.2007г. с предмет на доставката 998 кг. говеждо месо на стойност 3493,00 лв. и ДДС 698,60 лв., съгласно който изготвеното ИИНП № 1472-00-19-1/26.01.2011 г. връчено по чл.32 от ДО ПК, поради неоткриване на доставчика на адреса на управление. В указания срок не са представени исканите документи и писмени обяснения, поради което за фактура № 41/09.07.2007г. не е установено извършването на доставка, предмета на доставката, плащането, транспортирането, реалността на извършените доставки по смисъла на чл.6 ЗДДС, произхода на стоките и начисляване на ДДС.

С оглед обективното установяване на всички факти и обстоятелства на дружеството е връчено ИПДПОЗЛ № 7466/18.11.20Юг., във връзка с което е представена фактура №41/09.07.2007г. с предмет на доставката 998 кг. говеждо месо на стойност 3493,00 лв. и ДДС 698,60лв.Съгласно счетоводна разпечатка по фактурата е извършено плащане по банков път на 02.08.2007г. Към подаденото възражение срещу РД, „Актуал" ООД е представило издаден от него приемо- предавателен протокол №41/09.07.2007г. с предмет телешко едносортно - 998 кг. на стойност 4191,60 лв. с лице приело стоката -А П, име на превозвач „Екрувир" ЕООД Емануил Вирчев и транспортно средство -С7056НР.

При извършена проверка в информационния масив на НАП е установено, че АПе назначена по трудов договор в „Актуал" ООД на длъжност „началник склад, а в „Екрувир" ЕООД няма назначени работници по' трудов договор.

След анализ на всички събрани доказателства, органът по приходите е констатирал, че за претендирания данъчен кредит е налице фактура №41/09.07.2007г. с предмет на доставката 998 кг. говеждо месо на стойност 3493,00 лв. и ДДС 698,60 лв. издадена от „Екрувир" ЕООД, но доставчикът не е представил доказателства за реалното предоставяне /получаване/ на стоката: документи, удостоверяващи мястото на предаване на стоката - обект, склад и адрес, от където са експедирани стоките, лицето предало стоките, с какъв автомобил. От „Екрувир" ЕООД и „Актуал" ООД не са представени документи, относно транспортирането на стоката - складов или експедиционен документ, пътни листи, товарителници, фактури за получени транспортни услуги, документи за наето транспортно средство, документи за собствено такова или други, липсват данни къде е съхранявана  стоката и от къде е транспортирана.

Органът по приходите е направил извода, че липсва реално извършена доставка по фактура №41/09.07.2007г. с предмет на доставката 998 кг. говеждо месо на стойност 3493,00лв. и ДДС 698,60лв. издадена от „Екрувир" ЕООД и основание чл.70 ал.5, във връзка с чл.6, чл.25, чл.68 ал.1,т.1 и чл.69 ал.1, т.1 от ЗДДС за данъчен период м.07.2007г. не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 698,60лв.

3.Съставен е  ПИНП № 03-3-1005159/07,02,2011 г. на „Плевен експрес" ЕООД с ЕИК по Булстат  /стр.547-543 от адм. пр./, доставчик по фактури №164/24.07.2009г. с предмет 1169 кг. свински обрезки на стойност 3409,62 лв. и ДДС 681,92 лв., №133/17.06.2009г. с предмет 509,50 кг. свински обрезки на стойност 1486,06 лв. и ДДС 297,21 лв. и №131/11.06.2009г. с предмет 514,50 кг. свински обрезки на стойност 1500,64 лв. и ДДС 300,13лв., съгласно който изготвеното ИПДПОЗЛ №13540/28.12.2010г. е връчено по реда на чл.32 от ДОПК, поради неоткриване на доставчика на адреса за кореспонденция. В указания срок не са представени изисканите в искането документи, поради което за фактури №131/11.06.2009г., №133/17.06.2009г. и №164/24.07.2009г. не е установена реалността на извършените доставки по смисъла на чл.6 от ЗДДС, а именно не са представени доказателства за предмета на доставките, плащането, транспортирането, произхода на стоките.

По повод връчено ИПДПОЗЛ № 7466/18.11.2010г., ревизираното дружество е представило фактури №№ 164/24.07.2009г. с предмет 1169 кг свински обрезки, №133/17.06.2009г. с предмет 509,50 кг свински обрезки, №131/11.06.2009г. с предмет 514,50 кг. свински обрезки, касови бонове от ЕКАФП за извършено плащане в брой.Органът по приходите е констатирал, че от „Плевен експрес" ЕООД и от „Актуал" ООД не са представени доказателства и документи, относно получаването на стока, предмет на доставките. Констатирано е, че към подаденото възражение срещу издадения Ревизионен доклад от „Актуал" ООД не са представени допълнителни доказателства относно фактурите издадени от „Плевен експрес" ЕООД. Въз основа на събраните в ревизионното производство доказателства, органът по приходите е обосновал своя извод за липса на реално извършена доставка на стока и на основание чл.70, ал.5, във връзка с чл.6, чл.25, чл.68 ал.1,т.1 оτ ЗДДС е отказал право на приспадане на данъчен кредит по фактури №164/24.07.2009г. с предмет 1169 кг. свински обрезки на стойност 3409,62 лв. и ДДС 681,92 лв., №133/17.06.2009г. с предмет 509,50 кг. свински обрезки на стойност 1486,06 лв. и ДДС 297,21 лв. и №131/11.06.2009г. с предмет 514,50 кг. свински обрезки на стойност 1500,64 лв. и ДДС 300,13 лв. издадени от „Плевен експрес" ЕООД.

4. Съставен е ПИНП № 03-03-1005159-5/11.02.2011 г. на „ВИ ЕМ ПИ" ЕООД с ЕИК по Булстат  /стр.593-548 от адм. пр./, доставчик по фактури с предмет на доставка на месо с №№32/06.11.2007г., 42/14.11.2007г., 52/26.11.2007г., 118/28.01.2008г., 239/22.04.2008г. и 300/28.05.2008г., съгласно който изготвеното ИПДПОЗЛ №10-72-02-61/03.01.2011г. е връчено на А Д Д с ЕГН **********, в качеството му на упълномощено лице. След проверка в информационната система на ТД на НАП гр. София е установено, че процесните — фактури са включени в дневниците за продажби и СД за ДДС.С писмо с вх. № 10-72-02-61/28.03.2011 г. в ТД на НАП гр. София - офис от „ВИ ЕМ ПИ" ЕООД, са входирани копия на изисканите фактури, банкови извлечения за извършени плащания и документ за предаване на стоката /стр.575/, въз основа на които органът по приходите е констатирал, че стоката е получена от А ПНачалник склад в „Актуал" ООД и е предадена от И И. по приложен трудов договор –„управител на склад във „Ви Ем Пи" ЕООД. Установено е, че в документите за предаване на стоката, не е вписано място на предаване на стоката - обект, склад и адрес на същия, от където са натоварени/експедирани стоките, не е посочен вид, марка и per.номер на превозното средство, с което е извозена стоката.При проверката е установено, че за периода 16.07.2007г. - 30.06.2008г. в „ВИ ЕМ ПИ" ЕООД е деклариран един трудов договор, като е представено копие на трудов договор с И Т И. с ЕГН ********** на длъжност „Управител на склад". За установяване произхода на стоката са представени копия на фактура № 2/15.10.2007г„ издадена от „ВЕЙЛМЕС" ЕООД с ЕИК по Булстат  за закупено свинско месо 9039 кг. и сланина 30151 кг., фактури с №№ 7/15.10.2007г.; 14/13.11.07г.; 12/05.11.07г.; 11/0111.2007г;. 41/28.01.08г.; 52/01.04.08г.;63/21.05.08г. за закупено свинско месо от „РАЙПА" ЕООД с ЕИК по Булстат , фактури №137/01.11.2007г. за закупено свинско месо - половинки 5500 кг. издадена от „Ал Ки Експорт" ЕООД с ЕИК по Булстат  и фактура №9/24,11,2007г. за закупено свинско месо-половинки - 19035кг., издадена от „Емиг Консулт" ЕООД с ЕИК по Булстат.При насрещната проверка е представен Договор № 100/01.10.2007г. сключен между „ВИ ЕМ ПИ" ЕООД и „ЕВРОФРИГО" ЕООД с ЕИК по Булстат за съхранение на стоки до 31.12.2007г. в хладилник, находящ се в гр. София, ул. „Малашевска" №1.След анализ на доказателствата, събрани при извършената насрещна проверка на „ВИ ЕМ ПИ" ЕООД, органът по приходите е констатирал, че доставчикът не е представил писмени обяснения и документи, доказващи за чия сметка е осъществено транспортирането на стоките предмет на доставките, дата и място на предаване на стоките, къде са натоварени стоките, лица извършили натоварването - имена и ЕГН, транспортни документи. В представения договор за съхранение на стоки в хладилници не е посочен размера на дължимия наем и не са приложени документи за платени наемиВъв връзка с връчено ИПДПОЗЛ № 7466/18.11.2010г. за представяне на документи, доказващи реално доставка по смисъла на чл.6 от ЗДДС по фактури, издадени от „Ви Ем Пи" ЕООД, ревизираното лице е представило издадените фактури и счетоводни регистри за тяхното отразяване. Към подаденото Възражение срещу РД са представени приемо-предавателни протоколи, издадени от „Актуал" ООД с № № 32/06.11.2007г. с предмет св. трупно 2175,8 кг., бут св.с кост 3805 кг., св. плешка 2493 кг. на стойност 41857,80 лв., 42/14.11.2007г. с предмет св. трупно драно 2105 кг. на стойност 8436,00 лв., 52/26.11.2007г. с предмет св. трупно драно 2602 кг. на стойност 14377,00 лв., 118/28.01.2008г. с предмет св. трупно драно 2271,40 кг. на стойност 9313,60 лв., 239/22.04.2008г. с предмет св. плешка 790 кг., св.плешка 1064 кг., тел. едносортно 1299 кг. на стойност 12579,20 лв., 300/28.05.2008г. с предмет св. плешка 956 кг., свинско 1239 кг., св. ребро 56,95 кг., тел. едносортно 2067 кг. на стойност 17316,88 лв. с получател А. п. и превозвач - „Ви ем пи" ЕООД В. П., като посочения номер на транспортното средство е нечетлив.След съпоставка на всички събрани писмени доказателства, органът по приходите е установил несъответствие между представените от „Актуал" ООД и „Ви Ем Пи" ЕООД документи за предаването и получаването на стоките. „Ви Ем Пи" ЕООД е издало документ, съгласно който стоката е предадена на А. п., работеща по трудов договор в „Актуал" ООД от И. И. -управител на склад във „Ви Ем Пи" ЕООД. „Актуал" ООД е издал приемо-предавателни протоколи, в които е вписано, че стоката е предадена на  А. п. от В. П. - управител на „Ви Ем Пи" ЕООД и е доставена с транспортно средство, за което вписаният регистрационен номер е нечетлив. Направен е извод, че от доставчика и получателя не са представени доказателства, относно обстоятелството за чия сметка е транспортът; коя е фирмата превозвач -идент. данни, чия собственост е транспортното средство, издадени ли са документи за транспорта и от кого: фактури, пътни листи, товарителници или др., от кой обект реално е извозена стоката.С оглед установеното на основание чл.70, ал.5, във връзка с чл.б, чл.25, чл.68 ал.1, т.1 и чл.69 ал.1, т.1 от ЗДДС е отказано право на приспадане на данъчен  кредит по фактури, издадени от „Ви Ем Пи" ЕООД:

-   №32/06.11.07г. на стойност 34914,84лв. и ДДС в размер на 6982,96 лв.

-   №42/14.11.07г. на стойност 7030,00лв. и ДДС в размер на 1406,00 лв.

-   №52/26.11.07г. на стойност 11980,82лв. и ДДС в размер на 2396,17 лв.

-   №239/22.04.08г. на стойност 10482,67лв. и ДДС в размер на 2096,53 лв.

-   №118/28.01.08г. на стойност 7760,62лв. и ДДС в размер на 1552,12 лв.

-   №300/28.05.08г. на стойност 14430,75лв. и ДДС в размер на 2886,15 лв.

5. Съставен е ПИНП № 03-03-1005159-3/01.02.2011 г. на „СОФИЯ НАЙТ" ЕООД с ЕИК по Булстат  /стр.713-594 от адм. пр./., доставчик по фактури с предмет месо с №№ 1863/05.12.2005г. на стойност 2295 лв. и ДДС 459 лв., 1969/20.07.2006г. на стойност 2040 лв. и ДДС 408 лв., 1039/02.12.2008г. на стойност 703,57лв. и ДДС 140,71 лв., 1105/16.01.2009г. с данъчна основа 766,60 лв. и ДДС 153,32 лв., 1135/30.01.2009г. с данъчна основа 927,83 лв. и ДДС 185,57 лв., 1172/20.02.2009г. с данъчна основа 1150,60 лв., и.ДДС 230,12 лв., 1229/27.03.2009г. с данъчна основа 715,50 лв. и ДДС 143,10лв.,1307/20.05.2009г. с данъчна основа 3749,50 лв. и ДДС 749,90лв.., 1345/03.07.2009 г. с данъчна основа 1469,00 лв. и ДДС 293,80 лв.,,,1398/18.09.2009г. с данъчна основа 3038лв. и ДДС 607,77 лв., 1459/03.12.2009г. с данъчна основа 1251лв. и ДДС 250,20лв., съгласно който при извършената насрещна проверка не са представени документи и писмени обяснения с цел установяване реалността на доставките.

След срока за извършване на насрещната проверка с опис вх. № 19-53-02- 3126/30.03.2011г. в ТД на НАП гр. София, офис „Люлин" са входирани документи изискани с ИПДПОЗЛ №19-53-02-3126/28.12.2010г. Констатирано е, че в описа не е посочено име и длъжност на лицето, представило документите, същите са заверени за вярност с оригинала, без да е посочено име, длъжност и какво е качеството на лицето, извършило заверката.От представените документи е установено, че разплащането по посочените фактури е извършено в брой, осчетоводено в сч. сметка 501/1. Представен е Договор от 08.07.2008г. сключен между „СОФИЯ НАЙТ" ЕООД и „ИЗИДА" ООД с ЕИК по Булстат  за възмездно ползване на хладилна складова площ — хладилна камера за съхранение на замразени хранителни продукти и офис, възмездно извършване на товаро-разтоварни работи и възмездно ползване на паркоместа за МПС. Представени са оборотни ведомости, дневник на сметка 501, хронологичен опис на сметка 304, дневник на сметка 453/2, 702/1 за м.01, 02, 03, 05, 07, 09 и 12.2009г., дневник на сметка 411/1 партида „Актуал" ООД за 2009г.

Органът по приходите е констатирал, че по ИПДПОЗЛ № 19-53-02-3- 3126/28.12.2010г. не са представени копия на фактури с №№1863/05.12.2005г., 1969/20.07.2006г. и 1039/02.12.,2008г., транспортни документи за доставките, доказващи превоза на стоките, доказателства за чия сметка е осъществено транспортирането на стоките, дата и място на предаване на стоките, къде са натоварени стоките, лица извършили натоварването - имена и ЕГН, складови документи, приемо-предавателни протоколи, документи, удостоверяващи произхода на продадените стоки, фактури от предходни доставчици за доставките, документи удостоверяващи наличието на квалифициран персонал - актуални трудови и граждански договори, фактури и платежни документи за платен наем, лицензи, разрешителни и др. за упражняване на дейността.Към подаденото възражение срещу РД, ревизираното дружество е представило към всяка от фактурите приемо-предавателен протокол с посочен предмет, количество и стойност на стоката, име на лицето, приело стоката -А. п., превозвач - К. Г. и Н. Г. и транспортно средство СА7850ВМ. Установено е, че в трудовоправни отношения със „София найт" ООД са лицата Н. Г. на длъжност шофьор за период от 18.11.2008г. - 07.12.2009г., К. Г. на длъжност шофьор за период 06.06.2003г.-22.05.2006г. и А. В. - длъжност шофьор за период 06.02.2009г.-07.12.2009г.Въз основа на всички събрани в хода на ревизионното производство доказателства, органът по приходите е констатирал, че от доставчика и получателя са представени доказателства за чия сметка е транспорта, от коя фирма превозвач е извършен, но не са представени документи за осъществен транспорт и от кого: фактури, пътни листи, товарителници или др., документи, удостоверяващи собствеността на превозното средство или договор за наем, от кой обект е извозена стоката, поради което на основание чл.65, ал.4, т. 4 във връзка с чл.6, чл.24, чл.25 от ЗДДС /отм./ е отказано правото на данъчен кредит по фактури №№ 1863/05.12.2005г. на стойност 2295 лв. и 1969/20.07.2006г. на стойност 2040 лв. и ДДС 408 лв., издадени  от „София Найт” и на основание чл.70 ал.5, във връзка с чл.6, чл.25, чл.68 ал.1,т.1 чл;69 ал.1, τ 1 от ЗДДС е отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури 1039/02.12.2008г. на стойност 703,57 лв. и ДДС 140,71 лв., 1105/16.01.2009г. с данъчна основа 766,60 лв. и ДДС 153,32 лв., 1135/30.01.2009г. с данъчна основа 927,83 лв. и ДДС 185,57 лв., 1172/20.02.2009г. с данъчна основа 1150,60 лв. и ДДС 230,12 лв., 1229/27.03.2009г. с данъчна основа 715,50 лв. и ДДС 143,10 лв., 1307/20.05.2009г. с данъчна основа 3749,50 лв. и ДДС 749,90 лв.., 1345/03.07.2009г. с данъчна основа 1469,00 лв. и ДДС 293,80 лв., 1398/18.09.2009Г. с данъчна основа 3038,84 лв. и ДДС 607,77 лв., 1459/03.12.2009г. с данъчна основа 1251 лв. и ДДС 250,20 лв., издадени от „София найт" ЕООД.

Съставен е ПИНП № 03-03-1005159-2/28.01.2011 г. на „ДЖИ ТИ КОРПОРАЦИЯ" ЕООД с ЕИК по Булстат  /стр. 790 -714 от адм. π p./ доставчик по фактура № 0..81/29.11.2006г. с предмет на доставката говеждо месо 7500 кг на стойност 28750,00 лв. и ДДС 5750 лв., № 0000000093/01.12.2006г. с предмет на доставката говеждо месо 7143,74 кг. на стойност 27384,34 лв. и ДДС 5476,86 лв., № 0000000011/10.01.2007г. с предмет на доставката говеждо и свинско месо 7863 кг. на стойност 35723,67 лв. и ДДС 7144,73 лв., № 0000000081/06.02.2007г. с предмет на доставката говеждо месо 9989,55 кг. на стойност 33298,50 лв. и ДДС 6659,70 лв. Установено е, че дружеството е регистрирано по ДОПК на 13.02.2006г. и дерегистрирано по ЗДДС на 05.11.2010г. по инициатива на данъчен орган. Изготвеното ИПДПОЗЛ с № 19-53-02-3121/28.12.2010г. е връчено на 20.01.2011г. на В. В.ов Л. с ЕГН **********, в качеството му на упълномощено лице, като в определения срок не са представени исканите документи.

С писмо вх. № 19-53-02-3121/21.03.2011 г. в ТД на НАП гр. София, офис „Люлин" са входирани документи, изискани с ИПДПОЗЛ № 19-53-02-3121/28,12,2010г. след срока за извършване на насрещната проверка - копия на процесиите фактури, извлечения от счетоводни регистри за извършено осчетоводяване на фактурите и начисляване на ДДС, банкови извлечения за извършени разплащане. За установяване произхода на стоката е представено копие на фактура № 1000000274/29.11.2006г. за доставка на говеждо месо 21500кг. на стойност 43000 лв. издадена от „Сампир Компания" ООД с ЕИК по Булстат  фактура №4/09.01.2007г. за доставка на свинско месо врат 6080 кг. на стойност 33440,00 лв. издадена от „Емиг консулт" ЕООД с ЕИК по Булстат  фактура № 0000000051 /27.12.2006г. за доставка на говеждо месо 19488 кг. на стойност 37027,20 лв. издадена от „Никстом" ЕООД с ЕИК по Булстат и справка за стоковия поток за продадените стоки на ,Актуал" ООД.

Във връзка с материална обезпеченост за извършване на доставките е представен Договор № 58/25.03.2006г. сключен между „Джи Ти Корпорация" ЕООД и „Еврофриго" АД с ЕИК по Булстат 130951136 за съхранение на стоки до 31.12.2007г. в хладилник, находящ се в гр. София, ул."Малашевска" № 1 и фактура №100000077/13.03.2007г. за платен влог за съхранение на 68 бр. палети на стойност 398,99 лв.

Към подаденото възражение срещу РД, ревизираното дружество е представило приемо-предавателни протоколи към всяка фактура издадена от „Джи Ти Корпорация" ЕООД, в който е посочен предмета, количеството на доставките, име на лицето приело стоката А. п., превозвач „Джи Ти Корпорация" ЕООД - Т., с нечетлив номер на транспортното средство.

След анализ на всички събрани в хода на ревизионното производство писмени доказателства, органът по приходите е констатирал, че във връзка с предаване/приемането на стоката са съставени два различни документа - стокова разписка  от доставчика и приемо-предаватепен протокол от получателя, от които не може да се установи от къде е експедирана/натоварена стоката -обект, склад и адрес на същите, за чия сметка е транспорта, от коя фирма- превозвач, издадени ли са документи за осъществен транспорт: фактури, пътни листи, товарителници или др. Поради липса на представени доказателства за реално извършена на основание чл.65 ал.4, т. 4 във връзка с чл.б.чл.24, чл.25 от ЗДДС /отм/ на „Актуал" ООД е отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури № 0000000081/29.11.2006г. с предмет на доставката говеждо месо 7500 кг на стойност 28750,00 лв. и ДДС 5750 лв. и № 0000000093/01.12.2006г. с предмет на доставката говемодо месо 7143,74 кг. на стойност 27384,34 лв. и ДДС 5476,86 лв., издадени от „Джи ти корпорация" ЕООД и на основание чл.70, ал.5, във връзка с чл.6, чл.25, чл.68 ал.1, т.1 и чл.69 ал.1, т.1 от ЗДДС е отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури № 0000000011/10.01.2007г. с предмет на доставката говеждо и  свинско месо 7863 кг. на стойност 35723,67 лв. и ДДС 7144,73 лв., № 0000000081/06.02.2007г. с предмет на доставката говеждо месо 9989,55 кг. на стойност 33298,50 лв. и ДДС 6659,70 лв., издадени от „Джи ти корпорация" ЕООД.

Съставен е ПИНП № 03-03-1005159-9/05.04.2011 г. на „ИГЕН КО" ЕООД с ЕИК по Булстат  /стр.800 от адм. пр./, доставчик по фактура №147/23.10.2006г. с предмет на доставката 10500 кг. говеждо месо с данъчна основа 37 187,50 лв. и ДДС 7437,50лв., съгласно който изготвеното ИПДПОЗЛ с изх.№19-53-02- 535/02.03.2011г. е връчено по реда на чл.32 от ДОПК, като в указания срок доставчикът не е представил исканите документи и писмени обяснения. При проверката не е доказано издаването на фактура № 147/23.10.2006г., осчетоводяването й по смисъла на ЗДДС, предмета на доставката, плащането, транспортирането, реалността на извършените доставки по смисъла на чл.6 ЗДДС, произхода на стоките, правомерно ли е начислен ДДС.С оглед обективно установяване на всички факти и обстоятелства на дружеството е връчено ИПДПОЗЛ № 7466/18.11.2010г., в резултат на което е представена само фактура №147/23.10.2006г., издадена от „ИГЕН КО" ЕООД.Поради непредставяне на доказателства, относно получаването на стока, транспорта, произхода е направен извод, че не е налице реално извършена доставка. Органът по приходите е констатирал, че по фактура № 147/23.10.2006г. издадена от „ИГЕН КО" ЕООД са налице обстоятелствата на чл.65, ал.4, т.4 от ЗДДС /отм./, тъй като доставчикът не е представил доказателства от значение за определяне на данъчните му задължения в указания му от данъчен орган срок, включително и доказателства за извършване на доставката. С оглед изложеното на основание чл.65, ал.4 във връзка с чл.6, чл.25 от ЗДДС на „Актуал" ООД е отказано право на данъчен кредит по фактура № 147/23.10.2006г. на стойност 37187,50 лв. и ДДС 7437,50 лв. издадена от „ИГЕН КО" ЕООД.Видно от  ПИНП №03-03-1005159-12/27.04.2011г. на „Т.Е.А - 07" ЕООД с ЕИК по Булстат36 /стр.1811- от адм. пр./, доставчик по фактура №120/15.01.2008г. с предмет на доставката свинско месо - половинки 2041,7 кг. и свинско месо - плешка 990 кг. на стойност 10688,31лв. и ДДС 2137,66 лв., ИПДПОЗЛ с изх.№10-10- 72-02-13/10.03.2011г. е връчено на М. П. С., упълномощено лице, съгласно пълномощно №14552/23.12.2010г. При проверката е представено копие на фактура №120/15.01.2008г. с предмет на доставката свинско месо - половинки 2041,7 кг. и свинско месо - плешка 990 кг. на стойност 10688,31лв. и ДДС 2137,66лв., банково извлечение от 06,03.2008г. в размер на 12825,97лв. За доказване произхода на стоките са представени фактури №0..23/02.01.2008г. с предмет 69850 кг свинско месо на стойност 218236,50 лв. и ДДС 43647,30лв. и №0-25/04,01,2008 г. с предмет 66300 кг. свинско месо на стойност 208845,00 лв. и ДДС 41769,00 лв. Представени са Главна книга на сметка 411 „Клиенти", партида „Актуал" ООД за м.01 и м.03/2008г., Главна книга на сч. сметка 503 за м.03/2008г., счетоводни регистри на сметка 7022 „Приходи от продажби на стоки на едро" за м.01/2008г., сметка 4532 „Начислен ДДС при продажбите", сметка 3041 „Стоки на склад" за м.01/2008г. партида „свинско месо" и „говеждо месо".

При проверката е представен Договор №94/11.10.2007г. сключен между „Т.Е.А 07" ЕООД, като влогодател и „Еврофриго" АД с Булстат, като влогоприемател за съхранение на месо в хладилник, находящ се в гр.София, ул."Малашевска" №1. Органът по приходите е констатирал, че в раздел II чл.2 ал.2 от Договора е договорено при предаването/внасянето на стоките да се попълва контролна карта с вида, количеството и състоянието на стоките, определят се товарно-разтоварните услуги, вида и начина на опаковане на стоките. Представено е Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни от животински произход №ТЕ 2201426/23,11,2007г. от Дирекция „Столичен ветеринарно-санитарен контрол" за обект „склад за търговия на едро", гр.София, ул."Малашевска" №1.

При проверката е представен Договор №30/01.10.2007г. сключен между „Т.Е.А 07" ЕООД, като влогодател и „Тиммо" ЕООД с Булстат като влогоприемател с предмет: приемане за съхраняване на стоки в хладилник, находящ се в гр.София, ул."Първа Българска Армия" №80 при условия и срещу възнаграждение, определени съобразно договора. Органът по приходите е констатирал, че съгласно раздел II чл.2, ал.З от Договора при предаването /внасянето/ на стоките за съхранение се съставя Протокол, в който се посочва вида, количеството, опаковка и състоянието на стоките, помещението и се определят условията, при които трябва да се съхраняват стоките. Представено е Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни от животински произход №ТЕ 2201371/01,11,2007г. от Дирекция „Столичен ветеринарно-санитарен  контрол" за обект „склад за търговия на едро", гр.София, ул."Първа Българска Армия" №80.

Органът по приходите е констатирал, че от „Т.Е.А. 07" ЕООД и „Актуал" ООД не са представени документи, удостоверяващи дата и час на предаване на стоките в обект/склад на получателя, име и длъжност на лицата предали и получили стоката, не са представени доказателства за извършения транспорт, липсват данни за МПС - регистрационен талон и документи за собственост на транспортните средства, лиценз за транспортна дейност.

Въз основа на събраните в ревизионното производство доказателства е направен извода за липса на реално извършена доставка на стока и настъпило данъчно събитие по смисъла на чл.25, поради което, на основание чл.70, ал.5, във връзка с чл.6, чл.25, чл.68, ал.1, т.1 и чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС, е отказано право на приспадане на данъчен кредит в размер на 2137,66 лв. по фактура №120/14.01,2008г„ издадена от „Т.Е.А. 07" ЕООД.

Съставен е ПИНП №1105617/28.05.2011г. на „Ал Км експорт" ЕООД с ЕИК по Булстат  /стр.1773-1731 от адм. пр./, доставчик по фактури №№15/22.03.2006г. с предмет говеждо меро 8407кг. и св.месо бузи 667кг. на стойност 30657,50 лв. и ДДС 6191,50 лв., 33/07.04.2006г. с предмет св. месо бузи 18кг., гов. месо 9694кг. на стойност 33971лв. и ДДС 6794,20лв., 519/21.07.2006г. с предмет гов. месо 2101кг. на стойност 12781,08 лв. и ДДС 2556,22 лв., 683/14.08.2006г. с предмет св. месо врат 523 кг., гов. месо 2859 кг., пил. бутчета 15кг. на стойност 10009,79 лв. и ДДС 2001,96 лв., 754/28.08.2006г. с предмет св. врат без кост-1766кг., св.месо 515кг., св. месо 680кг., св. гърди 87кг., гов. месо1889кг. на стойност 19718,83 лв. и ДДС 3943,77 лв., 1028/25.09.2006Γ. с предмет гов. месо 100кг., св. месо гърди 3264кг., св месо 1037кг. на стойност 18292,17 лв. и ДДС 3658,43 лв., 877/11.09.2006г. с предмет гов. месо 10952кг., гов. месо 420кг., пуешки бут 136,10кг. на стойност 56403,85 лв. и ДДС 11280,77 лв. Изготвеното ИПДПОЗЛ с изх.№1653-06-261/22.03.2011г. е връчено на 09.05.2011г. След приключване на проверката от „Ал Ки експорт" ЕООД са представени документи, входирани при ТД на НАП гр.София с №1653-06-261- 3/30.05.2011г., въз основа на които е установено, че „Ал Ки експорт" ЕООД е издало процесиите фактури с получател „Актуал" ООД, разплащането е извършено по банков път и ДДС е платен по „ДДС-сметка" на доставчика.Установено е, че в „Ал Ки експорт" ЕООД има назначени лица на длъжности - управител на склад и експедитор на стоки и товари. На дружеството е издадено Ветеринарно медицинско разрешително от Столична дирекция „ДВСК" с №23990/09.01.2006г. за обект, намиращ се в Община „Сердика" на „Еврофриго" АД, ул."Малашевска" №1 - Складова база с хладилни съоръжения 80 куб.м. за дейност: да съхранява и реализира замразено месо, месни разфасовки, птиче месо, птичи субпродукти, месни субпродукти, охладено месо.Представен е Договор №8/01.01.2006г. сключен между „Ал Ки експорт" ЕООД, в качеството на влогодател и „Еврофриго" АД, в качеството на влогоприемател за срок до 31.12.2006г. за съхранение в хладилник, находящ се в гр.София, ул."Малашевска" №1. Органът по приходите е констатирал, че съгласно Раздел II, чл.2, ал.2 от Договора при предаването/внасянето на стоките се попълва контролна карта, в която се посочват вида, количеството и състоянието на стоките, определят се товаро разтоварни услуги, вида и начина на опаковане на стоките.Представен е Договор №08/01.01.2006г. сключен между „Ал Ки експорт" ЕООД, като влогодател и „Тиммо" ЕООД с Булстат като влогоприемател за съхраняване на стоки в хладилник, находящ се в гр.София, ул."Първа Българска Армия" №80. Органът по приходите е констатирал, че съгласно Раздел II, чл.2, ал.З от Договора при предаването /внасянето/ на стоките за съхранение се съставя Протокол, в който се посочва вида, количеството /брой/, опаковка и състоянието на стоките, помещението и се определят условията, при които трябва да се съхраняват стоките. Представено е Ветеринарномедицинско разрешително от Столична дирекция „ДВСК" с №23993/09.01.2006г. за обект, намиращ се в Община „Сердика" на „Тиммо" ООД, ул."Първа Българска армия" №1 - складова база с хладилни съоръжения - 80 куб.м. за дейност - да съхранява и реализира месо замразено, месни продукти, замразени птици, птичи продукти, субпродукти.Относно доказване произхода на стоките са представени митническа декларация №5000/4-6300/31.01.2006г. с изпращач „Ив франсе" - Франция по поръчка на Динара лимитид - Британски Вирджински острови, а като получател „Αл Ки експорт" ЕООД за внос на 5000 кг. замразени свински обрезки, фактура №8/03.07.2006г. с предмет свински врат обезкостен 400 кг. и 1200 кг. на стойност 7920,00 лв. и ДДС 1584,00 лв, издадена от „Емиг консулт” ЕООД с Булстат митническа декларация  № 5000/4-57054/25.07.2006г. с предмет замразени пилешки четвъртинки/бутчета9263кг., митническа декларация №5000/4- 49887/03.07.2006г. за замразени обезкостени свински гърди 20000 кг. с изпращач „Нидмар хран продукт 2005" ЕООД, България.

При насрещната проверка е представено Свидетелство за регистрация на превозно средство - товарен автомобил хладилник „Мерцедес-Спринтер" с рег.№С1501РС, собственост на „Ал Ки експорт" ЕООД.

След извършена съпоставка на представените писмени доказателства, органът по приходите е констатирал, че „Ал Ки експорт" ЕООД е издал фактури за 36422 кг. говеждо месо и 136,10 кг. пуешки бут, но не е представил доказателства за установяване произхода и собствеността върху стоката. При извършената насрещна проверка от „Ал Ки експорт" ЕООД не са представени документи, удостоверяващи предаване и приемане на стоката, договори, товарителници и фактури за извършен транспорт, пътни листи и справка за транспортното средство, с което е извършен транспорта, регистрационен талона на МПС, не са представени извлечения на счетоводни сметки от гр.20, 30, 40, 50, 60 и 70, поради което по отношение на „Ал Ки експорт" ЕООД са констатирани обстоятелства по чл.65, ал.4, т.4 от ЗДДС /отм./.Предвид гореизложеното на основание чл.65, ал.4, т.4 във връзка с чл.65, ал.5 и 8, чл.64, ал.1, т.З от ЗДДС /отм./ във връзка с чл.6, 24, 25 и 32 от ЗДДС /отм./, поради липса на облагаема доставка е отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от „Ал Ки експорт" ЕООД, както следва:д.п. м.03/2006г. ДДС в р-р на 6191,50лв. по фактура №15/22.03.2006г.;д.п. м.04/2006г. ДДС в р-р на 6794,20лв. по фактура №33/07.04.2006г.;д.п. м.07/2006г. ДДС в р-р на 2556,22лв. по фактура №519/21.07.2006г.;-д.п. м.08/2006г. ДДС в р-р на 5945,73лв. по фактури №683/14.08.2006г. и №754/28.08.2006Г.;-д.п. м.09/2006г. ДДС в р-р на 14939,20лв. по фактури №1028/25.09.2006г. и №877/11.09.2006г.;

Съставен е  ПИНП №03-03-100519-11/13.04.2011 г. на „Мийт трейд" ЕООД с ЕИК по Булстат 131157253 /стр. 1819 - 1810 от адм. пр./, доставчик по фактури с предмет месо №№189/11.01.2005г. на стойност 18397,33 лв. и ДДС 3679,47 лв., 282/15.02.2005Γ. на стойност 14478,75 лв. и ДДС 2895,75 лв., 316/25.02.2005г, на стойност 4500,00 лв. и ДДС 900 лв., 312/24.02.2005г. на стойност 4500,00 лв. и ДДС 900,00 лв., 387/04.04.2005г. на стойност 57500,00 лв. и ДДС 11500,00 лв., 442/18.04.2005г. на стойност 27369,38 лв. и ДДС 5473,87 лв., 464/03.05. 2005г. на стойност 40833,34 лв. и ДДС 8166,67 лв., 533/18.05.2005г. на стойност 8325,83лв. и ДДС 1665,17 лв., 515/11.05.2005Г. на стойност 2086,87 лв. и ДДС 417,37 лв., 618/20.06.2005Г. на стойност 8804,25 лв. и ДДС 1760,85 лв., 631/28.06.2005г. на стойност 14005,33 лв и ДДС 2801,07 лв., 583/08.06.2005г. на стойност 8424,00 и ДДС 1684,80 лв., 596/10.06.2005Γ. на стойност 6258,67 лв. и ДДС 1251,73 лв., 655/11.07.2005г. на стойност 14211,75 лв. и ДДС 2842,35 лв., 660/14.07.2005г. на стойност 20920,25 лв. и ДДС 4184,05 лв., 722/09.08.2005г. на стойност 9127,17 лв. и ДДС 1825,43 лв.При извършената насрещна проверка изготвеното ИПДПОЗЛ с изх.№17-23- 03-23/01.03.2011г. е връчено по реда на чл.32 от ДОПК, поради неоткриване на доставчика на адреса за кореспонденция, документирано с протоколи №1110224тЩ2011г. и №1111466/18.03.2011г. В указания срок не са представени изисканите документи, заверени копия на издадените фактури и съпътстващи документи, платежни документи, счетоводни регистри относно отразяването на доставките, начисляване на ДДС, заприхождаване и изписване на стоките, документи, складов/експедиционен документ удостоверяващ дата и час на предаване на стоките в обект/склад на получателя, лицата извърши предаване на стоките, документи за извършен транспорт - договори, товарителници, кантарни бележки, анализни свидетелства, пътни листи и фактури за извършителя на транспорта, справка за транспортното средство, с което е извършен транспорта, регистрационен талон на МПС, документи за мястото и начина на съхранение на стоките, документи за произхода на стоката и справка за стоковия поток.

Във връзка с претендираното право на приспадане на данъчен кредит по фактурите, издадени от „Мийт трейд" ЕООД е установено, че не са представени доказателства за реалното предоставяне /получаване/ на стоката, съхранение, транспортиране, както и за нейния произход, поради което е направен извод за липса на реално извършени и на основание чл.65, ал.4, т.4 във връзка с чл.65, ал.5 и 8; чл.64, ал.1, т.З от ЗДДС /отм./ във връзка с чл.б, 24, 25 и 32 от ЗДДС /отм./ е отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактурите, издадени от „Мийт трейд" ЕООД, както следва:д.п. м.01/2005г. ДДС в р-р на 3679,47 лв. по фактура №189/11.01.2005г.;д.п. м.02/2005г. ДДС в р-р на 4695,75 лв. по фактури №282/15.02.2005г„ №316/25.02.2005г. и №312/24.02.2005г.;д.п. м.04.2005г. ДДС в р-р на 16973,88 лв. по фактури №387/04.04.2005г. и №442/18.04.2005Г.;д.п. м.05/2005г. ДДС в размер на 10249,21 лв. по фактури №464/03.05.2005г„ №533/18.05.2005Г. и №515/11.05.2005Г.;д.п. м.06/2005г. ДДС в размер на 7498,45 лв. по фактури №618/20.06.2005г„ №631/28.06.2005Г., №583/08.06.2005г. и №596/10.06.2005г.;д.п. м.07/2005г. ДДС в размер на 7026,40 лв. по фактури №655/11.07.2005г. и №660/14.07,2005г.;д.п. м.08/2005г. ДДС в размер на 1825,43 лв. по фактура №722/09.08.2005г.

          Съставен е ПИНП № 03-03-1005159-1/09.02.2011г. на „АЛЕНА ПРОПЪРТИ" ЕООД с ЕИК по Булстат /стр.1077 от адм. пр./, доставчик на месо „свински обрезки, бон филе, пилешки воденици" по фактури от м.март 2007г. до м. октомври 2010г., подробно описани на стр.52 от РА, съгласно който след срока за извършване на насрещната проверка с писмо с вх. № 1472-00-20-3/10.02.2011 г. в ТД на НАП гр. София, офис „Изток" са представени документи по ИПДПОЗЛ №1472-00-20- 1/27.01.2010г. /стр.1065 от адм. пр./ въз основа на представените документи е установено, че са издадени всички посочени в искането фактури с изключение на фактури № 712/15.12.2009г. и №714/16.12.2009г., т.к. същите не са представени от доставчика, разплащането по посочените фактури е извършено по банков път и в брой, представени са банкови извлечения, касови бонове и свидетелство за регистрация на фискално устройство №1025/31.10.2006г. Представени са копия на фактури от предходни доставчици: „Фламанг 2010" ЕООД с ЕИК по Булстат „Нов Елит Комерсиал" ЕООД с ЕИК по Булстат „Фриго Мийт дистрибюшън" ЕООД с ЕИК по Булстат „Дабъл Ефект" ЕООД с ЕИК по Булстат „Мийт импорт-2" ЕООД^ЩК по Булстат „Станев" ЕООД с ЕИК по Булстат  и митнически декларации за внос от Испания, Италия, Гърция.При проверката е представен договор от 25.01.2006г., сключен между „АЛЕНА ПРОПЪРТИ" ЕООД и „ФИОРЕ" ЕООД с ЕИК по Булстат за възмездно ползване на хладилна камера до 100 кв.м., находяща се в с. Локорско, район Нови Искър, ул. „Д.Тошков №1" за съхранение на дълбоко замразени хранителни продукти и копия на фактури за платен наем. Във връзка с извършване на доставките на „Актуал" ООД е установено, че доставчикът ползва услугите на „Мивато Индъстри" ЕООД с ЕИК по Булстат, във връзка с което са приложени копия на фактури и пътни листи.Поради непредставяне на фактури № 712/15.12.2009г. и №714/16.12.2009г. от „Алена пропърти" ЕООД, органът по приходите е констатирал, че не е доказано издаването и осчетоводяването им по смисъла на чл.86 от ЗДДС, предмета на доставките, плащането, транспортирането, отразяването на фактурите в отчетните регистри на „Алена пропърти" ЕООД и произхода на стоките.

С цел изясняване на факти и обстоятелства, относно правомерността на ползвания кредит по фактурите издадени от „АЛЕНА ПРОПЪРТИ" ЕООД са извършени насрещни проверки на предходните доставчици на стоки, за който са съставени следните протоколи: ПИНП № 03-03-1005159-1-1/01,04,2011г. на „ФЛАМАНГ 2010" ЕООД с ЕИК по Булстат, ПИНП №03-03-1005159-1- 2/01.04.2011г. на „Нов елит комерсиал" ЕООД с ЕИК по Булстат 200594747, ПИНП №03-03-1005159-1-3/07.04.2011 г. на „Фриго мийт дистрибюшън" ЕООД с ЕИК по Булстат , ПИНП №1103957/12.04.2011г. на „Мийт импорт 2" ЕООД с ЕИК по Булстат, ПИНП №03-03-1005159-1-4/26.04.2011г. на „Дабъл ефект" ЕООД с ЕИК по Булстат , ПИНП № 03-03-1005159-1-5/10.03.2011 г. на „СТАНЕВ" ЕООД с ЕИК по Булстат

Съгласно ПИНП № 03-03-1005159-1-6/25.03.2011 г. на „МИВАТО ИНДЪСТРИ" ЕООД, ЕИК по Булстат, доставчик по фактури №41/30.04.08г., №52/30.06.08г., №70/31.07.08г„ №114/21.03.09г„ №125/29.10.09г„ №126/30.10.09г„ №174/21.01.2010г., №185/05.04.2010г., №202/29.06.10г., №218/31.08. 2010г., №224/30.09.10г., №235/29.10.10r. с получател „Алена Пропърти" ЕООД за извършени транспортни услуги с дестинация от складова база „Фиоре" на „Алена Пропърти" ЕООД, с.Л, обл. София до гр.Силистра, промишлена зона Изток, Колбасарска фабрика на „Актуал" ООД са представени пътни листи, въз основа на които са издадени цитираните фактури. Съгласно изготвена справка за назначени работници по трудов договор, лицата, осъществили транспорта са: И М Б Т и Д П, назначени по трудов договор, транспортът е извършен с хладилен камион, с per. № СА B - автомобил на лизинг, хладилен камион с per. № СА 3541 MP - собственост на дружеството, хладилен камион с per. № СА СА - автомобил на лизинг, хладилен камион с per. № СА СА - автомобил на лизинг. Представени са свидетелства за регистрация на автомобилите. Установено е, че разплащането между контрагентите е по банков път, съгласно приложени банкови извлечения. След извършена проверка в информационната система на НАП, органът по приходите е установил, че процесните фактури са отразени в дневника за продажби и справка-декларация за съответния данъчен период на „Мивато индъстри" ЕООД, както и, че декларираните данни в изготвената справка за назначени работници по трудов договор, съответстват на подадената информация в НАП.В хода на ревизионното производство, във връзка с връчено ИПДПОЗЛ № 7466/18.11.2010г. ревизираното лице е представило издадените фактури с №712 от 15.12.2009г. и 714 от 16.12.2009г. /стр1271 от адм.пр./ издадени от „АЛЕНА Пропърти”ЕООД и счетоводни регистри за тяхното отразяване. Органът по приходите е констатирал, че не са представени доказателства и документи, относно получаването на стока, предмет на доставките. Констатирано е, че стоките по своя вид - „свински обрезки, бон филе, пилешки воденици" са родово определени вещи, поради които е приложима разпоредбата на чл.24, ал.2, във връзка с чл.68 буква „в" и чл.168а от ЗЗД и предаването на вещите от продавача на купувача е необходимо, тъй като чрез него вещите - предмет на конкретната сделка се индивидуализират и същевременно се изпълнява задължението на продавача да прехвърли собствеността върху тях.

Поради липсата на доказателства за реално получени стоки на основание чл.70, ал.5, във връзка с чл.б, чл.25, чл.68 ал.1, т.1 и чл.69 ал.1, т.1 от ЗДДС е отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчен период м.12/2009г. по фактури № 712/15.12.2009г. с предмет замразени свинска обрезка с данъчна основа 13282,44 лв. и ДДС 2656,49 лв. и №714/16.12.2009г. с предмет замразени свинска обрезка, пилешка воденица и свинско бон филе с данъчна основа 20808,00лв. и ДДС 4161,60лв. издадени от „АЛЕНА ПРОПЪРТИ" ЕООД.

Органът по приходите е установил, че „Актуал" ООД е упражнило право на приспадане на данъчен кредит  по фактури, издадени от ЕТ „В К както следва:фактура №20/29.03.2007г. на стойност 5163,39 лв. и ДДС 1032,68 лв. с предмет на „балансово плащане по договор за услуги по модул 4 към договор за

безвъзмездна помощ BG 2004/016-711.11.04/ESC/G/CGS-138 - 22 дни χ 120 евро,платена по банков път на 30.03.2007г.;фактура №21/29.03.2007г. на стойност 4459,29лв. и ДДС 891,86лв. с предмет „балансово плащане по договор за услуги по модул 12 към договор за безвъзмездна помощ BG 2004/016-711.11.04/ESC/G/CGS-138 - 19 дни χ 120 евро, платена по банков път на 29.03.2007г.

Въз връзка с фактурите, издадени от ЕТ „В. К.", ревизираното дружество е представило 2 бр. договори, сключени на 18.04.2006г. между „Актуал" ООД и ЕТ „В. К.", на английски език, без превод на български, за предоставяне на консултантски услуги по „модул 4" и „модул 12" към договора за безвъзмездна помощ, консултантски договор от 25.04.2006г. между „Актуал" ООД и ЕТ „В. К." по проблеми на развитие на човешките ресурси, маркетингови стратегии и международна търговия, информационни и комуникационни технологии, обучение и помощ при изготвяне на проектни предложения за безвъзмездна помощ, справка за отразяване на издадените фактури в счетоводството на дружеството и извършеното разплащане между контрагентите, Кратък доклад за принципите на разработване на материалите по Модул 4, Кратък доклад за принципите на разработване на материалите по Модул 12.

След анализ на данните в Кратък доклад за принципите на разработване на материалите по Модул 4, органът по приходите е констатирал,че същият е изготвен от Р. Г. и 3. Й., приет е от Сл.К. и е утвърден от Л. К. на 29.03.2007г.

За представения Кратък доклад за принципите на разработване на материалите по Модул 12 е констатирано, че е изготвен от А. А.ов и Д. Н., приет от Сл. К. и утвърден от Л. К. на дата 29.03.2007г.

Съгласно представения Консултантски договор от 25.04.2006г. сключен между „Актуал" ООД, като възложител и ЕТ „В. К.", като консултант е договорено консултантът да консултира възложителя по следните проблеми: Развитие на човешките ресурси, Маркетингови стратегии и международна търговия, Информационни и комуникационни технологии, Обучение и помощ при изготвяне на проектни предложения за безвъзмездна помощ, като консултацията ще бъде предоставена във вид на проектно предложение по програма BG 2004/016- 711.11.04. Консултантът се задължава да предостави консултацията в срок до 24.04.2006г., възложителят се задължава да заплати на консултанта възнаграждение в размер на 1500,00лв.

За изясняване на факти и обстоятелства, относно основания за отчитане на разход за дейността и упражненото право на данъчен кредит по фактурите издадени от ЕТ „В. К." на доставчика е връчено ИПДПОТЛ с изх. №7466/21.04.2011 г., с което са изискани фактури №62/05.05.2006г., №20/29.03.2007г. и №21/29.03.2007г., ведно с всички съпътстващи документи - договори за извършена услуга, допълнителни споразумения, протоколи, анекси, поръчки, отчети - информация в писмен вид и всички доказателства за извършената консултантска услуга, документи удостоверяващи място и дата на извършване на услугата, кой е извършил услугата - име, ЕГН, форма на предоставените консултациите, указания, проучвания и съвети - писмени или устни, доклади, презентации, маркетингови проучвания, документи за назначени работници по трудови договори и наети по извънтрудови правоотношения, доказателства за квалификация и професионалните умения на наетия персонал, счетоводно отразяване на издадените фактури и платежни документи за извършено разплащане и писмени обяснения.

От представените оборотна ведомост за 2006г. и 2007г., дневник за продажбите за м.03/2007г., извлечение на сметка 4532, 703, 503 е установено, че фактурите са осчетоводени и е извършено плащане по тях. Представени са Декларация от И ТК от 25.08.2010г., служебни бележки, издадени от Община Лясковец, Технически университет гр.Габрово, „Весконсулт" ЕООД с Булстат , приемо-предавателен протокол от 28.02.2011г. за приета работа по граждански договор №881/28.12.2009г., граждански договор №157/01.03.2010г. между Технически университет гр.Габрово, които са неотносими към фактурираните консултантски услуги на „Актуал" ООД.От представения Граждански договор от 01.01.2007г. сключен между ЕТ „В. К.", като възложител и И ТК, като изпълнител е установено, че възложителят възлага, а консултантът приема да предоставя на клиента консултации и анализи във връзка с проучване статута на недвижими имоти: възмездно да подготвя и участва във воденето на преговори и да подготви за сумата 220 лв., поради което е направен извод, че не са представени доказателства за кадровата обезпеченост на доставките - консултантски услуги по програма ФАР BG 2004/016-711.11.04 „Повишаване конкурентноспособността на българските предприятия". Проект BG 2004/016-711.11.04/ESC/G/CGS-138 „Развитие на нов регионален пазарен модел за експавзия на „Актуал" ООД.Констатирано е че от ЕТ „В. К." не са πредставени доказателства в какво точно се изразява и как са предосдтавени консултантските услуги, поради което е направен извод, поради което е направен извод, че не е налице доставка на услуга по чл.8 и чл. 9 от ЗДДС и данъчно събитие по смисъла на чл.25, ал.1 и ал.2 от ЗДДС.В резултат на изложеното на основание чл.68, ал.1, т.1 и чл.70, ал.5 от ЗДДС във връзка с чл.8, чл.9 и чл.25, ал.1 и ал.2 от ЗДДС е отказан данъчен кредит за д.п.м.03/2007г. в общ размер на 1924,54лв. по фактури №20/29.03.2007г. и №21/29.03.2007г. издадени от ЕТ „В. К.".

В срока по чл.152 от ДОПК данъчно задълженото лице е обжалвало РА издаден от орган по приходите при ТД на НАП – гр. Варна пред Директора на Дирекция „ ОУИ – гр. Варна при ЦУ на НАП.С  Решение № 620/ 30.09.2011 г. Директора на Дирекция на „ ОУИ” – гр.Варна при ЦУ на НАП  е потвърдил обжалвания РА в частта по ЗДДС.

          В хода на съдебното обжалване е изготвена и приобщена като доказателство по делото ССчЕ, както и са представени  писмени доказателства с молба.

С оглед установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена от надлежната страна, в срока по чл.156 от ДОПК и след изчерпване възможността за обжалване по административен ред  и в частта потвърдена с Решение № 620/30.09.2011 г. на Директора на Дирекция на „ ОУИ” – гр.Варна при ЦУ на НАП , поради което същата  се явява  ДОПУСТИМА за разглеждане.

Разгледана по същество жалбата е  ЧАСТИЧНО ОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

По валидността на акта:

При извършване на служебна проверка по чл.160, ал.2 от ДОПК, съдът констатира, че ревизията е възложена от компетентен орган и е приключила в определения от него срок.Ревизионният акт е издаден от компетентен орган , съгласно ЗОКО № К-1100990 от 11.04.2011г.и определя данъчни задължения за периода, за който е възложена ревизията.Същият е издаден в изискуемата форма и има съдържание, в което са изложени фактическите и правните основания за издаването му. При извършването на ревизията не са били допуснати нарушения на процесуалните разпоредби, визирани в ДОПК, поради което обжалваният РА № 1100990/24.06.2011 г., не страда от пороци, влечащи неговата нищожност.

По процесуалната и материалната законосъобразност на акта.

Жалбоподателят е ползвал данъчен кредит по фактури издадени от „Любрез“ЕООД,“Екувир“ЕООД,“Плевен експрес“ЕООД, „Ви ем пи“ЕООД,“София Найт“ЕООД, „Джи Ти Корпораци“ЕООД, „Иген ко“ЕООД, „Алена Пропърти“ЕООД и ЕТ“В. К.“, с предмет на доставката-говеждо, свинско, птиче месо и консултански услиги органът по приходите е отказал правото на приспадане на данъчен кредит по тези фактури на основание чл.65, ал.4, т.4 и т.3 от ЗДДС / отм./ ,във вр. с чл.6 и чл.65,ал.5  от ЗДДС / отм./,както и на основание чл.68,ал.1,т.1 и чл.69,ал.1,т.1 от ЗДДС и чл.70,ал.5 от ЗДДС тъй като е приел, че не са представени доказателства за реалност на доставките  на стока  и услуги.

Спорът между страните е формиран по въпроса извършена ли е  реална доставка на стоки и услуги по процесните фактури, респективно възникнало ли е за жалбоподателя правото на приспадане на данъчен кредит.

Наличието на реално осъществена доставка по смисъла на чл. 6 ЗДДС е предвидено като изискване за възникване право на данъчен кредит в разпоредбата на чл. 63 ЗДДС/отм./ и чл.69 от ЗДДС, съдържаща легалното определение, според което данъчен кредит е сумата от начислен данък по този закон на регистрирано лице за получена от него стока или услуга по облагаема доставка, която лицето има право да приспадне. Според чл. 32 ЗДДС/отм./ и чл.12 от ЗДДС облагаеми доставки са всички доставки на стоки и услуги, когато са извършени от данъчно-задължено лице и с място на изпълнение на територията на страната, а данъчно събитие по чл. 24 ЗДДС/отм./ и чл.25 от ЗДДС представлява доставката на стоки или услуги. Следователно наличието на реално осъществена доставка е предпоставка за възникване на право на данъчен кредит и изпълнението й следва да бъде проверено, за да бъде направена преценка дали ревизираният субект има право на приспадане на данъчния кредит, който е декларирал в подадената справка-декларация.

По отношение на непризнатия данъчен кредит по фактури, издадени от „Любрез”ЕООД, в хода на ревизията е прието, че не са представени доказателства за чия сметка е осъществено транспортирането на стоките, дата и място на предаването им , къде са натоварени и лица извършили натоварването, транспортни средства, пътни листи и товарителници.Установено е несъответствие между представените стокови разписки от доставчика и представените приемо-предавателни протоколи от жалбоподателя.Това несъответствие ведно с липсата на доказателства за транспорт е послужило като основание да не се признае право на приспадане на данъчен кредит по фактури № 142/15.05.2007г. и 186 от 07.06.2007г.Същевременно не се оспорва фактът, че доставчикът е начислил ДДС и плащането по фактурите е изцяло по банков път.Фактурите са осчетоводени при жалбоподателя, а счетоводството е водено редовно.Получените стоки са вложени в произвежданата продукция. От продажбата на продукция „Актуал”ЕООД е реализирало приход.Подробно на стр.10 са описани констатации, от които се обосновава извод, че произхода на стоката е установен.Следователно не се оспорва материалната обезпеченост на доставчика.Съгласно заключението на вещите лица, неоспорено от страните, което съдът кредитира като обективно и безспристрастно дадено се установява, че жалбоподателят е получател по процесните фактури издадени от „Любрез”ЕООД с предмет „телешко едносортно”  общо по двете фактури 2422,84кг.За същия период доставчик на телешко едностортно месо 998кг. е и „Екрувир”ЕООД /Приложение 4 от заключението/, като съгласно Приложение №5 от заключението общо доставеното количество телешко едносортно за посочената година по процесните доставки е 3420,84кг., а общото количество доставки на телешко едносортно за тази година е 37447,18 кг.Съгласно Приложение 6 от заключението вложени в производството са 61028,13кг., следователно в производството  са вложени по-големи количества  „телешко едносортно” от общо доставените 37447,18кг. в това число и процесното количество от общо 3420,84лв., включително и полученото количество от 998кг.  по фактура № 41 от 07.09.2007г. от „Екувир”ЕООД.Налага се извод, че в производството е вложено повече от доставеното през 2007г. ,както и че полученото количество  „телешко едносортно” през 2007г. е вложено в производството.Видно от приложение №7 на заключението от влагане на месото в производството и след реализация на готовата продукция са реализирани приходи.Съгласно заключението счетоводството на жалбоподателя е водено редовно, поради което и следва да се приеме, че приходите са отчетени по съответния ред, а и с РА не са констатирани укрити приходи.По отношение на непризнато право на данъчен кредит по фактура №41 от 09.07.2007г. с предмет „телешко едносортно”  998 кг. на стойност 4191,60лв. в хода на ревизията е прието, че не са представени доказателства от доставчика във връзка с транспорта, съхранението на стоката, както и  че няма назначени работници на трудов договор.Същевременно от констатациите се установява, че с възражението към Рд от жалбоподателя са представени приемо-предавателни протоколи,от които се установява, че стоката е получена от А. п.-Началник склад при „Актуал”ЕООД от превозвач „Екрувир”ЕООД Емил Вичев с транспортно средство-С 7056НР.Фактурата е платена изцяло по банков път .Аналогично от заключението на ССчЕ се установява, че въпросното количество телешко едносортно е част от общо полученото такова месо за 2007г., като същото е вложено в производството на готова продукция и е реализирано впоследствие, в резултат на което са отчетени приходи.

В конкретния случай съдът намира, че неоснователно  в хода на ревизията не е признато право на данъчен кредит по доставките на „телешко едносортно” по фактури издадени от „Любрез ЕООД и „Екрувир” ЕООД.

За доставките от „Екрувир” ЕООД в хода на съдебното обжалване са представени декларация от управителя на „Екрувир” ЕООД за представяне на документи, фактура № 41 от 09.07.2017г., банково извлечение, фактура № 07/0274/invoice/фактура №1000000330 от 31.07.2007. издадена от „Еврофриго”АД за заплащане на наем и съхранение на месо, товаро разтоварни дейности, Договор №57 от 24.03.2006г. и анекс 1 и 2 към него, оборотна ведомост за м.07.2007г., хронологични ведомости, граждански договор е приемо-предавателен протокол.От представените доказателства се установява, заплащане на стоката по банков път, отчитане на извършената продажба по фактура №41 от 03.07.2017г., наем на склад за съхранение на стоката, произход.Представен е граждански договор с А. Ламбов, на когото е възложено осъществяване на контрол и отчетност върху движението на входящи и изходящи количества месо в склад находящ се в гр.София,ул.”Малашевска „1 и други складове на територията на РБ.От представения ППП, както беше посочено, установява се , че стоката е приета   от Анастия п. и е предадена от управителя на „Екрувир” ЕООД , като е транспортирана с превозно средство С 7056 НР.Тези доказателства са били известни на ревизиращите т.к. видно от констатациите на стр.15 от РД са обсъдени, като са изведени неправилни изводи, че не са налице доказателства за транспортиране на стоката и че „Екрувир”ЕООД няма наети работници на трудов договор. Обстоятелството, че липсват представени транспортни документи не води непременно до извода за липса на фактическо прехвърляне на стоките между страните по фактурите. Изводът в тази насока, направен от органа по приходите е предположение, което се опровергава от съвкупната преценка на останалите данни по делото.

 Следва да се има предвид, че случаят е идентичен от фактическа страна с фактите по главните производства по дело С-142/11 и по дело С-324/11 на Съда на Европейския съюз. В Решението от 21.06.2012г. по съединени дела С-80/11 и С-142/11, Съдът е постановил, че „ член 167, член 168, буква а), член 178, буква а), член 220, точка 1 и член 226 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална практика, съгласно която данъчният орган отказва да признае на данъчнозадълженото лице право да приспадне от данъка върху добавената стойност, на който е лице платец, дължимия или платен данък за предоставените му услуги, поради това че издателят на фактурата за тези услуги или някой от неговите доставчици са извършили нарушения, без да доказва, въз основа на обективни данни, че въпросното данъчнозадължено лице е знаело или е трябвало да знае, че сделката, с която обосновава правото си на приспадане, е част от данъчна измама, извършена от посочения издател на фактурата или от друг стопански субект нагоре по веригата на доставки.”В Решението си от 06.09.2012г. по дело С-324/11, Съдът е приел, че „когато данъчният орган предоставя конкретни улики за наличието на данъчна измама, Директива 2006/112 и принципът на данъчен неутралитет допускат националната юрисдикция да провери въз основа на цялостна преценка всички обстоятелства по случая дали самият издател на фактурата е извършил въпросната сделка. При все това в положение като разглежданото в главното производство правото на приспадане може да бъде отказано само когато данъчният орган установи, въз основа на обективни данни, че получателят на фактурата е знаел или е трябвало да знае, че сделката, която обосновава правото на приспадане, е част от данъчна измама, извършена от посочения издател или от друг стопански субект нагоре по веригата на доставки.” Тези Решения следват постоянната практика на СЕС, основана на принципа, че добросъвестният получател по облагаема с ДДС доставка на стоки или услуги, не следва да бъде санкциониран с отказ на право на данъчен кредит, поради нарушения или недобросъвестност на неговия доставчик. Обратното е допустимо при доказана недобросъвестност на получателя, въз основа на обективни данни относно обстоятелството, че сделката, с която се обосновава правото на приспадане е част от данъчна измама, извършена от посочения издател на фактурата или от друг стопански субект нагоре по веригата на доставки. В процесния случай няма мотиви в РА за извършване на такава измама от страна на издателя на фактурите или от друг субект по веригата доставки, за която ревизираното лице да е знаело или да е трябвало да знае. Затова добросъвестният получател, в качеството му на данъчно-задължено лице, като разполага с данъчни фактури, отразяващи действително доставка на телешко едносортно, по които е платил данъчните основи и дължимия ДДС,както и са отчетени приходи има право на данъчен кредит в размер на платения ДДС по фактурите.

В конкретния случай следва да се имат предвид и разрешенията, дадени с оглед сходството във фактическия състав с Решение на СЕС от 06.12.2012 год. по дело C-285/11год., в което се посочва, че за да се ползва от правото на приспадане е необходимо от една страна, заинтересуваният да бъде данъчнозадължено лице по смисъла на тази Директива, а от друга страна, стоките или услугите, на които се основава това право, да се използват впоследствие от данъчнозадълженото лице за целите на собствените му облагаеми сделки, а нагоре по веригата тези стоки или услуги трябва да бъдат доставяни от друго данъчнозадължено лице (вж. Решение по дело Centralan Property, посочено по-горе, точка 52 и Решение от 6 септември 2012 г. по дело Tуth, C-324/11, все още непубликувано в Сборника, точка 26). Съдът уточнява, че правото на приспадане може да се откаже само при условие, че въз основа на обективни данни се установи, че данъчнозадълженото лице, което е получило стоките и услугите, основание за правото на приспадане, е знаело или е трябвало да знае, че с придобиването на тези стоки или услуги е участвало в сделка, която е част от измама с ДДС, извършена от доставчика или друг стопански субект, действащ нагоре или надолу по веригата от тези доставки на стоки или услуги, като установяването на режим на обективна отговорност би надхвърлило необходимото за защита на държавния бюджет (вж. Решение по дело Mahagйben и Dбvid, посочено по-горе, точка 48). Поради това СЕС приема, че членове 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 и 178 от Директива 2006/112 трябва да се тълкуват в смисъл, че при обстоятелства като разглежданите в главното производство не допускат на данъчнозадължено лице да бъде отказано правото да приспадне ДДС за доставката на стоки, поради това, че поради измами или нередности, извършени нагоре или надолу по веригата спрямо тази доставка, се счита, че последната не е била реално осъществена, без въз основа на обективни данни да е доказано, че това данъчнозадължено лице е знаело или е трябвало да знае, че посочената от него сделка, на която то основава правото на приспадане, е част от измама с ДДС, извършена нагоре или надолу по веригата от доставки.Така осъщественото тълкуване на приложимите правни норми от Директива 2006/112, съотнесено към конкретния правен спор и събраните по делото доказателства, обосновава извода на настоящия състав, че при безспорно установяване на останалите предвидени в ЗДДС кумулативно изискуеми предпоставки за възникване и признаване на правото на приспадане на данъчен кредит, определящо в случая за извода за реалност на процесните доставки е установяването на предаването на стоките на получателя и последващото осъществяване на облагаеми доставки с тях. По отношение на тези релевантни обстоятелства съдът намира, че в случая са представени достатъчно доказателства, че стоките по процесните фактури са получени от РЛ и в последствие са реализирани именно във връзка с осъществяваната от лицето дейност.Отчитани са приходи както при доставчика така и при получателя по процесните фактури в следствие на последващи продажби.В РА липсват твърдения за наличие на достатъчно данни за да се приеме, че получателят е знаел, че със сключване на сделката участва в данъчни измами.В т.29 е посочочено, че „от текста на член 168, буква а) от Директива 2006/112 следва, че за да се ползва от правото на приспадане, е необходимо, от една страна, заинтересуваният да бъде данъчнозадължено лице по смисъла на тази директива и от друга страна, стоките или услугите, на които се основава това право, да се използват впоследствие от данъчнозадълженото лице за целите на собствените му облагаеми сделки, а нагоре по веригата тези стоки или услуги трябва да бъдат доставяни от друго данъчнозадължено лице (вж. Решение по дело Centralan Property, посочено по-горе, точка 52 и Решение от 6 септември 2012 г. по дело Tóth, C‑324/11, все още непубликувано в Сборника, точка 26).От доказателствата по делото се установява, че РЛ е регистрирано по ЗДДС, регистрирани са  по ЗДДС  и преките доставчици, както и е безспорно установено, че стоката се използва за целите на облагаемите доставки на лицето.

Наред с това с  Решение № 909 от 18.01.2013г. по адм.д. № 7809/2012г. на ВАС е прието, че липсата на пътни листи или други транспортни документи не налага еднозначно извода, че фактически не е прехвърлена собствеността върху стоката между страните, посочени в протоколите за приемане на стоката.Произходът на стоката сам по себе си не е предпоставка от фактическия състав  за отказ на данъчен кредит.

По фактури №131 от 11.06.2009г.,№133 от 17.06.2009г. и №164 от 24.07.2009г. с предмет „свински  обрезки” издадени от „Плевен експрес” ЕООД с ДДС общо 597,34лв. за д.п.м.06.2009г. и  за м.07.2009г. в размер на 681,92лв./папка 4, л.1262 от д.пр./ в хода на ревизията е прието, че поради липса на данни за произход на стоката, осчетоводяване на фактурите в счетоводството на доставчика, плащането и транспортирането на стоката не е налице данъчно събитие-основание за признаване на право на приспадане на данъчен кредит по процесните фактури.

Съгласно заключението в Приложение 6 е посочено, че доставеното количество  на  свинско полутлъсто  по процесните доставки е 2693кг. като в това количество видно от Приложение 4 на заключението е включено и количеството  по фактура № 1398 издадена от „София Найт” ЕООД.Общо доставеното количество на свинско полутлъсто за 2009г. е 49268кг., а вложеното в производството е 66781,45кг.Следователно в производството е вложено цялото доставено количество в т.ч. и по процесните фактури.Съгласно заключението в т.5.2 от експертизата вещите лица са уточнили, че в края на всеки месец се изготвя Акт за производство, в който се отразяват количествата и себестойността на всички видове произведени  през текущия период готови продукти.На основание Акта за производство, готовата продукция се заприхождава.В края на всеки месец се изготвя подробна калкулация за себестойността на всеки вид продукция, в която се отразяват всички вложени суровини и материали.На основание представената справка за вложени материали по направления и години , експертизата е обобщила данните за вложените в производството суровини и такива, които директно са продадени в Приложение 6 от заключението.Както беше посочено на база анализ на обобщените данни в Приложение 6 е установено, че цялото количество доставено свинско полутлъсто, включително това по процесните фактури е вложено в производството на продукция.

Не се спрори, че плащането е извършено в брой, като към фактурите е приложен касов бон.Предвид изложеното и цитираната по-горе практика на съда на ЕС следва да се приеме, че по отношение на този доставчик са изпълнени изискванията на чл.69,ал.1,т.1 от ЗДДС.Няма данни за знание за участие в част от данъчна измама.Стоката е получена и вложена в производството на готова продукция, като видно от пояснението на вещите лице в проведеното с.з. от 14.02.2013г.проверката за вложени количества е направена на база подробни калкулации, които се отчитат всяка година, за всеки месец, за всеки вид готова продукция.Водена е много подробна аналитична отчетност , както на суровините, така и на готовата продукция.Предвид изложеното, жалбата в тази част е основателна.

По отношение непризнато право на приспадане на данъчен кредит по 6 фактури, издадени от „Ви Ем Пи” ЕООД през 2007г. и 2008г. жалбата е основателна.

В хода на ревизията е установено, че доставчикът е издал процесните фактури и е начислил ДДС.Плащането е по банков път.Фактурите са включени в дневника за продажби и в СД.Установен е и произход на стоката.Поради липса на доказателства за осъществен транспорт от доставчика до „Актуал”ООД и поради разминавания в представените документи от жалбоподателя и от доставчика, кое е лицето предало стоката, като не се спрори, че стоката е получена от А. п. на длъжност началник склад при „Актуал”ООД е обоснован извод, че не са налице доказателства за предаване на стоката.Липсвали доказателства за разходи за наем на склад и фактури за платен наем на обект за съхранение на стоката от доставчика.Тези изводи са неправилни.

На първо място следва да се има предвид, че от приложените писмени доказателства от „Ви ем пи”ЕООД / стр.576-547 от д.пр.,папка 2 / не се установява да има представени ППП, от които да е видно, че стоката е предадена от И. И., както твърди органът по приходите, а напротив от представените по делото ППП се установява, че стоката е предадена от представляващия на дружеството доставчик, който е и превозвач.Действително  сред представените документи е и Трудов догово сключен между „Ви Ем Пи”ЕООД представлявано от В. М П. и И. И.    назначен от работодателя на длъжност Началник склад, но видно от представените по делото и в хода на ревизията  приемо предавателни протоколи, стоката е предадена на А. п. от представляващия дружеството доставчик/стр.23 от РД/.Неправилно в РА е посочено, че в представения документ /например №239/22.04.2008г./ е отразено , че стоката е предадена от И. И..Такъв документ не е представян, като органът по приходите цитира една от процесните фактури, в която също не е отразявано, кой е предал стоката и място на предаване, с различни данни.

От заключението на вещите лица се установява, че „Ви Ем Пи”ЕООД е доставило на жалбоподателя през 2007 г. и 2008г. процесните количества месо подробно посочени по видове, като същите са вложени в производството на готова продукция и са реализирани приходи.Както беше посочено съгласно приложимата съдебна практика на съда на ЕС дадена с оглед сходството във фактическия състав с Решение на СЕС от 06.12.2012 год. по дело C-285/11год., се посочва, че за да се ползва от правото на приспадане е необходимо от една страна, заинтересуваният да бъде данъчнозадължено лице по смисъла на тази Директива, а от друга страна, стоките или услугите, на които се основава това право, да се използват впоследствие от данъчнозадълженото лице за целите на собствените му облагаеми сделки, а нагоре по веригата тези стоки или услуги трябва да бъдат доставяни от друго данъчнозадължено лице (вж. Решение по дело Centralan Property, посочено по-горе, точка 52 и Решение от 6 септември 2012 г. по дело Tуth, C-324/11, все още непубликувано в Сборника, точка 26).Предвид изложеното жалбата е основателна.

По отношение на „София Найт”ЕООД –доставчик по фактури издадени през 2008г. и 2009г. по изложени по-горе мотиви по отношение на разрешението дадено в решения на Съда на ЕС и с оглед заключението на вещите лица, че стоката е получена, заприходена и вложена в производството, както и са отчетени приходи от реализацията й ,съдът намира жалбата за основателна.

Относно непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури № 11 от 11.01.2007г. и №81 от 06.02.2007г. издадени от Джи Ти Корпорация” ЕООД, по фактура № 120 от 15.01.2008г. издадена от „Т.Е.А-07” ЕООД неправилно на основание чл.69,ал.1,т.1 от ЗДДС и чл.70,ал.5 от ЗДДС е отказано право на приспадане на данъчен кредит.

По отношение на „Джи ти корпорация” ЕООД са налице доказателства за начисляване на данъка, като вещите лица са посочили,че от представените при насрещните проверки и по делото доказателства и съгласно разпоредбата на чл.86 от ЗДДС данъкът е начислен, като доставчикът е издал документ-данъчна фактура, включил е размера на данъка при определяне резултата за периода в СД по чл.125 за този данъчен период, посочил е документа по т.1 в дневника за продажбите за съответния данъчен период.Представени са фактурите, доказателства за плащане по банков път, стокиви разписки и ППП за приемане на стоката.Съгласно заключението , Приложение 4, предмет  на доставката по процесните фактури са говежди обрезки общо 17589,55кг., и 1163кг. свински врат с кост.От приложение  5 се установява, че полученото количество „говежди обрезки” за 2007г. е единствено от този доставчик, а от приложение 6 се установява, че вложените в производството св.обрезки са 61 28кг. следователно безспорно доставеното количество е получено и използвано за осъществяване на независимата икономическа дейност на получателя.

„Т.Е.А-07”ЕООД е достачик по фактура №120 от 15.01.2008г. с предмет на доставката свинско месо – половинки2041,7кг. и свинско месо плешка 990кг. на стойност 10688,31лв. и ДДС 2137,66лв.При извършената насрещна проверка е представена фактура №120, както и банково извлечение  от 06.03.2008г. за платена от жалбоподателя  сума общо по фактурата.За да откажат право на приспадане на данъчен креди в хода на ревизията са приели, че от доставчика и получателя не са представени доказателства за транспортиране на стоката, данни за дата и час на предаване на стоките при получателя, лиценз за транспортна дейност.Тези изводи са неправилни. В конкретния случай, жалбоподателят в чиято доказателствена тежест е установяването на действителното извършване на доставките, е следвало да докаже, че прекия му доставчик към датата на въпросните фактури фактически е разполагал с доставените стоки във вида и количествата, описани във фактурите.Видно от констатациите в РА за доказване произхода на стоката от прекия доставчик са представени фактури №0…23/02.01.2008г. с предмет 69850кг. свинско месо  и №0…25/04.01.2008г. с предмет 66300кг. свинско месо.При проверката е представен Договор № 94/11.10.2007г. сключен между „Т.Е.А.-07”ЕООД и „Еврофриго”ЕООД като влогоприемател за съхранение на месо в хладилник находящ се в гр.София, ул.”Малашевска№1”. За същия обект е представено Удостоверение за регистрация на обект за търговия на зърно с храни от животински произход №ТЕ 2201426/23.11.2007г. от Дирекция Столичен ветеринаро –санитарен контрол.Представен е и Договор №30 от 01.10.2007г. сключен с „Тимо” ЕООД като влогоприемател с предмет приемане за съхранение на стоки в хладилник в склад на адрес гр.София, ул.Първа Българска армия№ №80.Следователно доставчикът е разполагал със стоката, като е притежавал и обезпеченост за съхранение.Фактурата е платена по банков път.Данъкът е начислен съгласно изискванията на закона. Липсата на пътни листи или на други транспортни документи не налага еднозначно извода, че фактически не е прехвърлена собствеността върху стоките между страните, посочени във фактурата. Това становище на органа по приходите може да бъде опровергано чрез съвкупната преценка с останалите доказателства. В РА не се оспорва обезпечеността на доставката, установен е капацитета на„Т.Е.А-07”ЕООД да изпълни доставката.

Съгласно ССчЕ общото количество св.месо -драно получено за 2008г. от жалбоподателя е 29795,17лв., а по процесните фактури за периода  2008г. 4313,10кг. /по фактура издадена от „Т.Е.А-07”ЕООД и 2271,40кг. по фактура издадена от „Ви Ем Пи”ЕООД/.Общо вложеното количество в производството е 55009кг. или повече от общо полученото за периода. Наред с това съгласно съдебна практика на съда на ЕС,  с оглед сходството във фактическия състав с Решение на СЕС от 06.12.2012 год. по дело C-285/11год., се посочва, че за да се ползва от правото на приспадане е необходимо от една страна, заинтересуваният да бъде данъчнозадължено лице по смисъла на тази Директива, а от друга страна, стоките или услугите, на които се основава това право, да се използват впоследствие от данъчнозадълженото лице за целите на собствените му облагаеми сделки, а нагоре по веригата тези стоки или услуги трябва да бъдат доставяни от друго данъчнозадължено лице (вж. Решение по дело Centralan Property, посочено по-горе, точка 52 и Решение от 6 септември 2012 г. по дело Tуth, C-324/11, точка 26).Предвид изложеното след като жалбоподателят е регистрирано за целите на ЗДДС лице и безспорно от заключението по изготвената ССчЕ неоспорена от ответника се установява, че стоката е използвана за осъществяване  на икономическата му дейност, то ограничаване на правото му на приспадане  на данъчен кредит е незаконосъобразно.

„Алена пропърти” ЕООД е доставчик на „Актуал”ЕООД по две фактури с №№ 712  и 714 от 15.12.2009г. и 16.12.2009г. с ДДС общо в размер на 6818,09лв., по които не е признато право на приспадане на данъчен кредит. На стр.52 от РА в табличен вид са описани всички издадени от този доставчик фактури на „Актуал”ЕООД, вкл. и процесните фактури с №712 и 714.По отношение на тях е прието, че не е доказано издаването им, както и осчетоводяването им по см. на чл.86 от ЗДДС, плащането, транспортирането, отразяването на фактурите в отчетните регистри , реалността на доставките и произхода на стоките.На основание чл.70,ал.5 и чл.68,ал.1,т.1 и чл.69,ал.1,т.1 е отказано право на приспадане на данъчен кредит.

Този извод е неправилен.Видно от констатациите в РА с писмо са входирани документи във връзка с ИПДПОЗЛ.Установено било , че  не са представени посочените в искането копия на фактури с изключение на фактура №712 и 714.Представени са доказателства за плащане в брой или по банков път, като фактурите по които е извършено плащане в брой са придружени с касов бон.Установен е произход на стоката, като в хода на ревизията органът по приходите е анализирал представени доказателства за произход на стоката.

Фактури с №714 и 712 с предмет замразена св.обрезка, замразена пилешка воденица и замразено бон филе по фактура №714 от 16.12.2009г. и замразена св.обрезка по фактура № 712 от 15.12.2003г. са представени на л.1271 от папка №4 още в хода на ревизията.Същите са описани като Приложение № 36 –Списък на фактурите издадени от „Алена Пропърти”ЕООД в представения опис на административната преписка.Предвид изложеното необоснован се явява изводът, че такива фактури не са издадени с посочения предмет, като по отношение на реалността на доставките са представени доказателства обсъдени в хода на ревизията.Невключването на тези две фактури представляващи част от множество фактури издадени  на „Актуал”ЕООД с предмет замр.меса в дневника за продажби на доставчика не е основание да се откаже на получаттеля по тях право на приспадане на данъчен кредит, т.к. не е част от фактическия състав на разпоредбата на чл.71 от ЗДДС.Съгласно изискванията на чл.71 от ЗДДС лицето притежава данъчен документ, който отговаря на изискванията на чл.114 от ЗДДС.От заключението на вещите лица се установява, че „Алена пропърти „ЕООД е доставила посочените количества замразени меса, същите са част от общо доставеното количество и впоследствие вложено в производството.Предвид изложените мотиви и по-горе в решението приложими и по отношение на непризнато право на приспадане на данъчен кредит РА в частта  в която е отказано право на приспадане по фактури с №712 от 15.12.2000г. и №714 от 16.12.2009г. е незаконосъобразен.

„Мийт трейд ЕООД е издало 16 бр. фактури подробно описани на стр.8 от заключението, всички от 2005г.,/погрешно в заключението е посочено че фактура №189 и 722 са издадени през 2008г., вместо през 2005г./, по които не е признато право на данъчен кредит на основание чл.64,ал.4,т.4 от ЗДДС/отм./.В РА е прието по повод извършената насрещна проверка, че поради непредставяне на поисканите докумнти във връзка с ИПДПОЗЛ, на основание чл.37,ал.4 от ЗДДС се приема, че същите не съществуват.Прието е, че липсват доказателства относно транспортиране и счетоводно отразяване в счетоводството на жалбоподателя.

Действително доказателства относно доставката от посочения доставчик не са представени т.к. същият не е открит на посочения адрес.От заключението на вещите лица се установява, че „Мийт трейд” е издало на „Актуал”ЕООД 16бр. фактури описани в табличен вид на стр.4 от заключението, при действието на отменения ЗДДС.Видно от протокола за насрещна проверка фактурите са отразени в дневника за продажби за съответния период.Вещите лица са посочили, че фактурите са включени в СД и ДДС  е начислен.Данните за доставените стоки от този доставчик по вид,количество и данъчни периоди вещите лица са посочили в приложение 4 от заключението в частта на 2005г.От приложение5 се установява, че общото количество получени стоки /в т.ч. с количеството по фактура № 1863 издадена от „София Найт”ЕООД /е 81774,73кг., а общо доставеното е в размер на 114575,23кг.Съгласно заключението при съпоставка на колона 2 и 3 от Приложение №5 е видно, че за 2005г., доставките по процесните фактури са единствените доставки на съответния вид суровини за жалбоподателя.Видно от Приложение №6 от общо доставените 114575,23 кг. доставени за 2005г. в т.ч. 81774,773кг. по процесните доставки 137696,77кг. са вложени в производството на готова продукция,  или цялото получено количество месо е вложено в производството.Съгласно заключението на вещите лица ДДС е платен по ДДС- сметка на доставчика, като в тази вързка по делото са представени извлечения от банкови сметки.По делото са представени и приемо-предавателни протоколи, които макар и частни свидетелстващи документи, оспорени от ответника съдът кредитира, т.к. ценени съвкупно с останалите доказателства по делото удостоверяват получаване на стоките от „Актуал”ЕООД.Вещите лица са посочили в заключението, че счетоводството на жалбоподателя е редовно водено, както и са просредили движението на  получената сотка от посочения доставчик от заприхождаването й до влагане в поризводството и последваща реализация.Действително в хода на ревизията в резултат на извършената насрещна проверка обективирана с ПИНП, съставен след издаване на РД е установено, че доставчикът не е открит на посочения адрес и доказателства за доставката не са представени, поради което е налице основание за приложение на чл.65,ал.4,т.4 от ЗДДС/отм./.Съдът намира, че с оглед представените безспони доказателства, а именно, че ДДС е платен по ДДС-сметка на доставчика в съответния данъчен период,  съгласно чл.68,ал.5 от ЗДДС /отм./, разпоредбата на чл.68, ал.4 от ЗДДС не следва да намери приложение.Следва да  се има предвид и че видно от ИПДПОЗЛ връчено на РЛ, /Приложение 3 към РА/папка 1 от д.пр. /доказателства за този доставчик не са били искани от РЛ.

По делото са представени писмени доказателства изхождащи от „Мийт трейд”ЕООД –фактури, дневни извлечения от банкови сметки удостоверяващи плащане по ДДС-сметка в данъчния период, в който е ползвано правото на приспадане на данъчен кредит.От „Мийт трейд” ЕООД е представена справка за стоковия поток към „Актуал”ЕООД, като в същата са посочени фактурите по предходните доставки от „Сампир компания „ООД, по количества и ед.цена.Представени са фактурите издадени от предходен доставчик-№ 178 от 01.02.2005г., за продажба на говеждо месо 50003,00кг. и сланина 26000,00кг. сланина, Договор за съхранение на на стоки за 2005г. в антрепозитен хладилник , протокол  от 03.01.2005г. за предадени говеждо месо и сланина  от хладилен склад на ул.”Малешевска” 1 и складова разписка от 03.01.2005г.,  с които се документира получаване  на въпросните количества месо и сланина от „Мийт трейд”ЕООД с отправител „Сампир Компания”ООД.Представена е и данъчна фактура издадена от „Сампир компания”ООД на „Мийт трейд”ЕООД с № 181 от 01.02.2005г. за продажба на говеждо месо 31000,00кг.както ифактура № 192 от 03.05.2005г. придружени с протоколи за предаване на стоката  и стокова разписка за приемане на стоката.Представени са извлечения от сч.с/ки на „Миит трейд” от които се установява, че фактурите са отразени в счетоводството като продажби с клиент „Актуал”ООД, като данъкът по тях е отразен като задължение в сч/ка 453.2, предсавена е сч. с/ка 411.35 –клиенти  „Актуал”ЕООД, както и синтетичен регистър на сч.с/ка  411-Клиенти.Непредставянето на доказателства за транспорт не е елемент от фактическия състав на правото на данъчен кредит и на база не него не могат да бъдат градени изводи за липса на реални доставки. Отделно от това от заключението на вещите лица по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза се установява, че ревизираното дружество е извършило разплащане по фактурите, както и е извършило последваща реализация на закупените от "Мийт трейд " - ЕООД стоки-месо.На база на изложеното следва да бъде прието, че фактурите, издадени от „Мийт трейд”ЕООД удостоверяват реално извършени услуги, поради което и извода на органът по приходите за липса на доставка  е неправилен.

„София найт”ЕООД е доставчик на „Актуал”ЕООД по фактури № 1863 от 05.12.2005г. и №1969 от 20.07.2006г.За откажат право на приспадане на данъчен кредит в хода на ревизията е установено, че дружеството не е представило документи в указания срок и са налице обстоятелства по чл.65,ал.4/отм. от ЗДДС.

Видно от заключението  и от представените писмени доказателства от този доставчик, фактурите са издадени, данък е начислен и платен на каса.Фактурите са включени в ДП и СД , както и са представени ППП за приемане на стоката.За да приеме, че не е налице доставка органът по приходите се е позовал на липса на доказателства относно обстоятелството за чия сметка е бил осъществен транспорта, коя е фирмата превозвач, въпреки, че от ППП се установява, че превозвач е К. Г., а не се оспорва от ревизиращите , че това лице е било назначено на длъжност шофьор при „София найт”ООД за периода 06.02.2009г.-07.12.2009г.Вещита лица са посочили, че стоката е получена, вложена и реализирана в производството.Липсата на доказателства за собствени или наети транспортни средства не е обуславящ за правото на присадане на данъчен кредит .Преценени съвкупно доказателствата по делото удостоверяват реални доставки по процесните фактури, поради което РА в тази част е незаконосъобразен.

 „Ал ки експорт „ ЕООД е издало 7 бр. фактури през 2006г.  с ДДС на обща стойност 36 426,84лв., по които не е признато право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.65,ал.4,т.4 ЗДДС/отм./При извършената насрещна проверка на доставчика е установено, че същият е издал посочените фактури на „Актуал”ЕООД , на стойност и ДДС съответстващи на описаните.Разплащането е извършено по банков път , като ДДС и платен чрез „ДДС-сметката”. Проверяваното дружество има назначени лица на длъжности –управител на склад и експедитор на стоки и товари.Дружеството пиртежава обезпеченост за съгранение на стоката.Във връзка с представените документи за предходни доставки/стр.46 от РА / е установено, че  такива не са представени.На база на това е прието, че е налице хипотезата на чл.64,ал.4,т.4 от ЗДДС/отм./ и е отказано право на данъчен кредит  в размер на 6880лв.За обрване констатациите в РА по делото е изготвено заключение на ССчЕ, както и писмени писмени доказателства-СД, Дневници за продажби, ППП, както и извлечения от счетоводни сметки на доставчика, от които се установяват извършените продажби на „Актуал”ЕООД.Съгласно заключението на вещото лице през 2006г. доставките по всички процесни фактури от всички досовчици в.ч. от Ал ки експорт” ЕООД са 71063,84кг.Общо доставеното количество стока по видове е описана в Приложение 6 от заключението и е в размер на 109511,007кг.Вложени в производството са 128 090,97кг., следователно стоката по процесните фактури е вложена в производството.Съдът намира, че в случая е налице реална доставка  по процесните фактури.Данъкът е платен по ДДС-сметка на доставчика, и т.к. са налице предпоставките на чл.55,ал.6 от ЗДДС/отм./ на жалбоподателя следва да се признае право на приспадане на данъчен кредит.Неоснователно в хода на ревизията, за да откажат право на приспадане на данъчен кредит ревизиращите са се позовали на неустановен произход на стоката.Поначало произходът на стоката не е предпоставка по смисъла на чл.64,ал.1 от ЗДДС, която да поражда право на данъчен кредит.РА в частта на отказано право на присадане на данъчен кредит по фактури издадени от  „Ал ки експорт „ЕООД следва да се отмени.

„Иген Ко”ЕООД е доставчик по фактура №147 от 23.10.2006г. ДДС е платен по ДДС-сметка на достачика, поради което съдът намира , че в случая приложение следва да намери разпоредбата на чл.65,ал.8 от ЗДДС/отм./От доказателствата по делото –представената  счетоводна с/са  411-клиенти, фактура №147 от 23.10.2006г. като извършена продажба и данъкът е отчетен по с/ка 453.2.Представено е извлечение от сч. с/ка 304.12 говеждо месо, от което се установява, че доставчикът е разполагал с необходимото количество и би могъл да достави 10500кг. говеждо месо.Общото количество получено говеждо месо от жалбоподателя от всички процесни доставчици  е 61565,74кг.,  в т.ч. и по процесната фактура, видно от приложение 4 от заключението, а общо доставеното в позиции от 1 до 3 от Приложение 5 е в размер на 96 739,88кг.Вложени в производтвото са 92219,37кг., т.е почти цялото количество.С оглед на това съдът намира, че е налице реална доставка и незаконосъобразно е откано право на приспадане на данъчен кредит по процесната фактура.

ЕТ”В. К.” е издала две фактури с № 20 от 29.03.2007г. и 21 от 29.03.2007г.  с ДК на обща стойност  1924лв., по които на жалбоподателят е отказано право на приспадане на данъчен кредит.В тази част жалбата е неоснователна.Подробно в решението на директора на Д”ОУИ” –Варна са анализирани представените в хода на ревизията доказателства с цел установяване правомерно упражнено право на данъчен кредит.Не се установява по безспорен начин от представените доказателства как са осъществени консултантските услуги.По делото не ангажирани доказателства в тази насока.В тежест на ревизираното лице е да установи всички кумулативни предпоставки за признаване правото му на данъчен кредит.Този извод не противоречи на установеното в Решение № 620 от 30.09.2011г.,  в частта по ЗКПО.РА в тази част е бил отменен с цел безспорно да се установи дали по процесните фактури действително е бил осчетоводен разход, т.к. в противен случай преобразуването на финансовия резултат със стойността по процесните фактури би било незаконосъобразно.Фактите подлежащи на установяване за целите на облагането по ЗКПО не касаят установените данъчни задължения в резултат от непризнато право на приспадане на данъчен кредит по процесните фактури издадени от ЕТ”В. К.”.

 

Така мотивиран и на основание чл.160, ал.1 от ДОПК, Административен съд – гр. Варна, Първо отделение, Девети състав

 

Р  Е  Ш  И:

 

            ОТМЕНЯ РА № РА № 1100990 от 24.06.2011г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП – гр.Варна, потвърден с Решение № 620/ 30.09.2011 г. на Директора на Дирекция на „ОУИ” – гр.Варна при ЦУ на НАП,  в частта в която на „Актуал”ООД, с ЕИК 118014695, гр.Силистра са определени допълнителни данъчни задължения по ЗДДС по 2бр. фактури  издадени от „Любрез” ЕООД, с № 142 от 15.05.2007г. и 186 от 07.06.2007г. ; по фактура № 41 от 09.07.2007г.  издадена от „Екрувир” ЕООД; по фактура №131 от 11.06.2009г. ,№133/17.06.2009г. и № 164 от 24.07.2009г. издадени от „Плевен експрес” ЕООД; по фактура №№ 32 от 06.11.2007г., 42 от 14.11.07г.;52 от 26.11.2007г., 239 от 22.04.2008г. ,118 от 28.01.2008г.,300 от 28.05.2008г. издадени от „Ви Ем Пи” ЕООД;по фактури №№ 1863 от 05.12.2005г. и 1969 от 20.07.2006г., както и фактури №№1039 от 02.12.2008г.,1105 от 16.01.2009г.,1135 от 30.01.2009г., 1172 от 20.02.2009г.,1229 от 27.03.2009г.,1307 от 20.05.2009г.,1345 от 03.07.2009г. ,1398 от 18.09.2009г. и 1459 от 03.12.2009г. издадени от „София Наит” ЕООД;по фактури №№81 от 29.11.2006г. и 93 от 01.12.2006г., както и №11 от 11.01.2007г. и № 81 от 06.02.2007г. издадени от „Джи Ти Корпорация” ЕООД; фактура № 147  от 23.10.2006г. издадена от „Иген ко” ЕООД;фактури №№ 15 от 22.03.2006г.,33/07.04.2006г.,519/21.07.2006г., 683/14.08.2006г.,754 от 28.08.2006г.,1028 от 25.09.2006г. и 877 от 11.09.2006г. издадени от „Ал Ки експорт”ЕООД; по фактура №189/11.01.2005г.;по фактури №282/15.02.2005г„ №316/25.02.2005г. и №312/24.02.2005г.; по фактури №387/04.04.2005г. и №442/18.04.2005г., по фактури №464/03.05.2005г., №533/18.05.2005Г. и №515/11.05.2005Г.; фактури №618/20.06.2005г. №631/28.06.2005г., №583/08.06.2005г. и №596/10.06.2005г.; по фактури №655/11.07.2005г. и №660/14.07,2005г., по фактура № 722/09.08.2005г. издададени от „Мийт трейд” ЕООД, по фактури № 712 от 15.12.2009г. и №714 от 16.12.2009г. издадени от „Алена пропърти” ЕООД , по фактура №120 от 14.01.2008г. издадена от „Т.Е.А.-07”ЕООД.

          ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА  от „Актуал” ООД, с ЕИК, гр.Силистра, с управител Л.К., против РА №1100990 от 24.06.2011г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП – гр.Варна, потвърден с Решение № 620/ 30.09.2011 г. на Директора на Дирекция на „ОУИ” – гр.Варна при ЦУ на НАП,  в частта в която са определени допълнителни данъчни задължения по ЗДДС, във връзка с непризнат данъчен кредит  по 2бр. фактури  издадени от ЕТ ”В. К.” с № 20 от 29.03.2007г. и № 21 от 29.03.2007г. в общ размер 1924,54лв.

Решението подлежи на касационно обжалване  пред Върховния административен съд по реда на АПК в 14 – дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.

 

 

 

 

 

                                      АДМИНИСТРАТИВЕН    СЪДИЯ: