Р Е Ш Е Н И Е

 

____

 

гр. Варна,_______2010 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                                                   

Варненският административен съд, Първо отделение, V-ти състав, в публично заседание  на двадесет и втори юни две хиляди и десета  година в състав:

 

                                                                                                            Съдия: Ивелина Янева

 

при секретаря В.К., и в присъствието на прокурора И.,  като разгледа докладваното от 
съдията И. Янева  адм.дело N
539 по описа на Административен съд Варна за 2010  год., за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството е по чл.156 и сл. от ДОПК.

Образувано е по жалба на ЕООД „Примекс - транс” с адрес на управление гр.Каспичан, ул.”Ропотамо” № 7 против Ревизионен акт № 270900336 / 03.12.2009г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – гр.Шумен, потвърден с Решение № 853-А / 03.02.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ” – Варна при ЦУ на НАП, с който за данъчни периоди от м.01.2008г. до м.04.2009г. е отказано право на данъчен кредит общо в размер на 154 412,85лв. и за невнесения в срок данък са начислени лихви в размер на 18 344,46лв. В жалбата се твърди, че ревизионния акт е незаконосъобразен поради неправилно приложение на материалния закон и допуснати нарушения на процесуалния закон. Излагат се доводи, че изводите на приходната администрация са в противоречие със събраните доказателства и с постановените от същата администрация актове – РА и АПВ, в които се приема, че дружеството извършва транспортна дейност. Изложени са подробни мотиви както за нарушенията на материалния закон, така и за тези на ДОПК – на принципа на служебното начало, невръчване на РД в законоустановения срок, определяне на задължения извън обхвата на ревизията и липса на подпис на член от ревизиращия екип в РД. В писмена защита процесуалния представител на жалбоподателя излага подробни доводи за нищожност на РА и в условията на евентуалност – за неправилно приложение на материалния закон. Моли се за отмяна на атакувания административен акт и присъждане на сторените по делото разноски.

Ответната страна, Директора на Дирекция „ОУИ”, гр.Варна, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и моли съда да я отхвърли. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Представителя на прокуратурата изразява становище за неоснователност на жалбата и моли за потвърждаване на ревизионния акт.

            Жалбата е подадена в законоустановения срок, от легитимирано лице и при наличие на интерес от обжалване, поради което е допустима.

След като разгледа оплакванията, изложени в жалбата, доказателствата по делото, становищата на страните и в рамките на задължителната проверка по чл.160 ДОПК, административният съд приема за установено от фактическа страна следното:

Предмет на обжалване е Ревизионен акт № 270900336 / 03.12.2009г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – гр.Шумен, с който за данъчни периоди от м.01.2008г. до м.04.2009г. е отказано право на данъчен кредит общо в размер на 154 412,85лв. и за невнесения в срок данък са начислени лихви в размер на 18 344,46лв.

В хода на ревизионното производство са установени следните факти, относими към повдигнатия пред съда спор:

ЕООД „Примекс - транс” е вписано в търговския регистър при ШОС през 2003г., регистрирано е по ЗДДС от 17.09.2004г. и през ревизирания период 01.01.2008г. – 30.04.2009г. извършва основно транспортни услуги на свързано лице ЕООД „Примекс”. На 01.11.2003г. е сключен договор за превоз между ЕООД „Примекс” /товародател/ и ЕООД „Примекс - транс” /превозвач/ с предмет – превоз на мостри за автомобилни гуми по заявка на клиента от складове на „Примекс” до съответните уговорени места и цена – 0,22лв. на километър без ДДС, като ежемесечно превозвача издава  фактури с предмет „транспортни услуги”. Съгласно писмени обяснения на представляващия дружеството транспортните услуги се състоят в пренасяне на мостри и рекламни материали до потенциални клиенти на ЕООД „Примекс”. С техническите характеристики на мострите и рекламните материали клиентите се запознават най-често по телефонни разговори, интернет или на място в базите на Примекс. Ако клиентът е поръчал закупуването на гуми, но няма възможност да отиде на място, те се транспортират от Примекс транс, заедно с фактура и/или касов бон и гаранционна карта до съответното населено място. Транспортни документи /товарителници/ не се съставят, тъй като автомобилите са леки и такива документи за превоз не се изискват от контролния орган – ДАИ. Транспортните услуги са и за пренос на административни документи и материали между търговските центрове на Примекс. През ревизирания период дружеството притежава следните леки автомобили:

Опел Корса с рег. № Н 6650 АР, закупен на 14.02.2008г. като употребяван автомобил от Германия, за който с Протокол № 3 / 01.04.2008г. по реда на чл.117 от ЗДДС е начислено ДДС в размер на 1 486,43лв.

Мицубиши Паджеро ТД МТ GL с рег. № Н 0095 АР, закупен на 14.02.08г. като употребяван автомобил от Германия

Порше 911 Карера с рег. № Н 5777 АР, закупено от ЕООД „Оркид спортс карс – България” на 29.02.08г., съгласно представен договор и данъчна фактура № 50…0311 / 05.03.08г., с начислен ДДС 39 364,67лв. и кредитно известие № 50…0310 / 05.03.08г. за 7 779лв. ДДС.

Мерцедес Бенц с рег. № Н 4888 АХ, закупен от ЕООД „Балкан Стар Ритейл” съгласно фактура № 3101000006 / 15.01.09г., с начислен ДДС 47 403,22лв.

Тойота Аурис 2,0 Д с рег. № Н 7887 АН с първоначална регистрация 10.05.2007г.

Опел Корса с рег. № Н 2135 АР закупен на 26.09.2007г. като нов автомобил и продаден на 05.03.2009г. за 1 000лв.с ДДС.

Опел Корса с рег. № Н 2134 АР закупен на 26.09.2007г.

Опел Астра с рег. № Н 3834 АР с първоначална регистрация 26.09.1994г.

Шкода Октавия с рег. № Н 0182 АМ с първоначална регистрация 09.01.2006г.

Шкода Октавия с рег. № Н 0183 АМ с първоначална регистрация 09.01.2006г.

Шкода Октавия с рег. № Н 0008 АН с първоначална регистрация 18.07.2006г.

БМВ 320 И с рег. № Н 2332 АН с първоначална регистрация 11.08.2006г., продадена на 01.10.2008г. за 37 000лв. с ДДС.

БМВ 530 ХД с рег. № Н 3883 АН с първоначална регистрация 04.10.2006г., продадено на 11.02.2008г. за 95 000лв. с ДДС.

Тойота Ланд Круизер 120 3,0 Д 4 Д с рег. № Н 6119 АК с първоначална регистрация 14.10.2002г., продадена на 04.03.2008г. за 20 000лв. с ДДС.

Опел Корса с рег. № Н 7116 АК с първоначална регистрация 22.03.1995г., продаден на 30.01.2009г. за 1000лв. с ДДС.

Ауди А3 спортбек 2,0 с рег. № Н 4884 АХ, закупен на 18.09.08г. от Германия и с Протокол № 4/18.09.08г. е начислено ДДС 3 748,68лв.

БМВ 320 ХД с рег. № Н 4666 АХ закупен като нов автомобил от ООД „Варна карс” по ф-ри № 513 / 27.11.08г. и 476 / 15.10.08г.

БМВ 330 ХД с рег. № Н 4777 АХ закупен като нов автомобил от ООД „Варна карс” по ф-ри № 505 / 18.11.08г. и 471 / 01.10.08г.

БМВ 320 с рег. № Н 4664 АХ закупен като нов автомобил от ООД „Варна карс” по ф-ри № 517 / 04.12.08г. и 477 / 15.10.08г.

Съгласно писмо от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” на ЕООД „Примекс - транс” не е издаван лиценз за обществен превоз и Удостоверение за таксиметров превоз.

Съгласно справка от ОД на МВР – Шумен с леки автомобили Тойота с рег. № Н 7887 АН, Шкода Октавия с рег. № Н 0008 АН, Опел Корса с рег. № Н 6650 АР, Ауди А3 с рег. № Н 4884 АХ и Мерцедес Бенц с рег. № Н 4888 АХ са извършвани задгранични пътувания.

През всеки един от ревизираните периоди дружеството упражнява право на данъчен кредит по фактури за гориво, масла, ремонт и покупка на посочените леки автомобили.

Органите по приходите приемат, че по отношение на фактурите за горива, масла, ремонт и покупка на леки автомобили не са налице предпоставките на чл.70, ал.2, т.1 и т.4 от ЗДДС, тъй като леките автомобили не се използват само в дейността на дружеството.

В хода на съдебното обжалване са представени нови писмени доказателства  – процесните фактури, АПВ, РА, пътни листи, ГДД, фактури за покупки на рекламни материали, счетоводни справки, отчети, заповеди за определяне на разходни норми, трудови договори, справки за регистрирани трудови договори, талони на автомобили и др.

По делото е прието заключение на вещо лице по допусната съдебно-счетоводна експертиза, което съдът кредитира като обективно, компетентно и безпристрастно дадено.

            Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

            След извършване на служебна проверка, съдът установи, че обжалвания акт е издаден от компетентен орган, в установената форма и при спазване на процесуалния закон.

            Неоснователни са възраженията за нищожност на ревизионния акт поради наличието на издадени АПВ, с които на дружеството е възстановен деклариран ДДС за възстановяване в периоди, обхванати от ревизионния акт. Видно от приложените от жалбоподателя АПВ, а и от обхвата на ревизионното производство, се касае за  както за ревизиран период, така и за издадени АПВ след 19.12.2007г., когато влиза в сила промяната в чл.129 от ДОПК. Съгласно константната практика на Върховен административен съд след цитираната промяна в ДОПК издадените и влезли в сила АПВ подлежат на изменение чрез издаване на РА след проведено ревизионно производство по общия ред, какъвто е и настоящия случай.

            Неоснователни са възраженията на жалбоподателя за нищожност на ревизионния акт поради разминаване на посочения в него обхват на ревизията по ЗДДС и периодите за които са определени задължения по този закон. Видно от Заповедите за възлагане на ревизия № 900225 / 16.06.2009г., № 900284 / 04.08.2009г. и 900336 / 16.06.2009г. навсякъде като ревизиран период за задължения по ЗДДС е посочен 01.01.2008г. – 30.04.2009г. Именно този период е посочен и в ревизионния доклад, който съгласно чл.120, ал.2 от ДОПК представлява неразделна част от ревизионния акт. Поради изложеното, съдът намира, че е допусната техническа грешка в посочения в текстовата част на РА времеви обхват на ревизията по ЗДДС. Тази техническа грешка не води до нищожност на издадения РА, доколкото в РД, неразделна част от РА, този обхват е правилно посочен, а и цялото ревизионно производство е протекло с определена компетентност за периода 01.01.08г. – 30.04.09г. за който са определени процесните задължения.

            Не е налице и соченото от ЕООД „Примекс – Транс” процесуално нарушение – липса на подпис на един от органите по приходите, извършили ревизията върху ревизионния доклад. Видно от завереното копие на този документ /стр.180-150 от административната преписка/ РД е подписан и от двамата инспектори, определени да извършат ревизията. След като ревизионния доклад се издава в поне два екземпляра – един за връчване на жалбоподателя и един като приложение към ревизионния доклад, съдът намира, че за валидността на документа е достатъчно поне единия оригинал да е подписан. Ревизионния доклад е издаден на 30.10.2009г. и връчен на задълженото лице на 06.11.2009г., като за 30.10.09г. липсва издаден болничен лист на лицата П. и Р., поради което съдът намира, че на датата на издаването му същия е подписан от тях. Дори да се приеме, че подписът на Р. е положен в по-късен момент след връчването му на жалбоподателя, това обстоятелство не води до нищожност на ревизионния акт, тъй като именно с ревизионния акт се определят задължения за данъци, съгласно дадена легална дефиниция в ДОПК, а той е подписан от издателя си. След като РД няма самостоятелно действие, а е акт подпомагащ издаването на оспорения административен акт, то и допуснати в него нарушения не могат да повлекат нищожност на РА.

            По приложението на материалния закон съдът намира следното:

            Между страните не се спори, че ЕООД ”Примекс” и ЕООД „Примекс – транс” са свързали лица с един собственик Г.К.П., че дружеството – жалбоподател е с предмет на дейност извършване на транспортни услуги, закупува и притежава единствено леки автомобили по смисъла на §1, т.18 от ДР на ЗДДС.

            Съдът намира за безспорно и обстоятелството за наличие между ЕООД „Примекс” /товародател/ и ЕООД „Примекс - транс” /превозвач/ облигационно правоотношение с предмет – превоз на мостри за автомобилни гуми по заявка на клиента от складове на „Примекс” до съответните уговорени места. Този предмет на договора се отличава от дейността и организацията й, която в писмени обяснения в хода на ревизията дава представляващия жалбоподателя - пренасяне на мостри и рекламни материали до потенциални клиенти на ЕООД „Примекс” и др.

            Изложените от жалбоподателя мотиви относно характера на транспортната услуга и договора за превоз са в съответствие с материалния закон и принципа за свобода на договаряне. В настоящия случай спорен е въпроса не за характера на договора, а за неговото изпълнение, като в тази връзка от приходната администрация се събира информация от компетентни органи относно официално удостоверяване на качеството „превозвач”. Липсата на това качество обаче, само по себе си не може да обоснове извод за липса на извършен превоз.

            В първото по делото заседание е разпределена доказателствената тежест и по реда на чл.171 от АПК на жалбоподателя са дадени указания, че за използването на автомобилите единствено в дейността на дружеството не сочи доказателства. В изпълнение на указанията са представени множество писмени доказателства, изброени по-горе и е изслушано заключение на вещото лице. Всички ангажирани доказателства са свързани с отчитането на транспорта в счетоводството на ЕООД „Примекс транс”, като отново се твърди, че транспортни услуги се извършват единствено на ЕООД „Примекс”.

            Настоящия състав намира, че и от допълнително представените доказателства не може да се обоснове извод за извършени транспортни услуги. Доколкото в текста на представения договор за превоз от 01.11.2003г. липсват конкретни договорки за видове товар, дати на превоз и др., то същия има характера на рамков договор. За изпълнението на този договор следва да са налични доказателства за възлагане от товародателя ЕООД „Примекс” към превозвача ЕООД „Примекс транс” на определен товар до определен клиент. Дори за транспортирането на рекламни материали е необходимо изрично възлагане от ЕООД „Примекс” за разпространение на конкретни материали на конкретни клиенти – очевидно луксозни комплекти, вина, тефтери и др. не се предоставят на същата категория клиенти или на дружества, които не са клиенти на ЕООД „Примекс”, както например рекламни брошури и диплянки, които биха могли да се разпространяват именно между субекти, които не са клиенти на фирмата. В последния случай би следвало да се възложи изрично подобно разпространение, като се уточни населеното място в което се извършва рекламната кампания. След като съгласно чл.27 от договора за превоз всички съобщения и уведомления между страните следва да се отправят само в писмена форма, то възлагането респективно приемането на транспортната услуга следва да бъде писмено. Нормативно задължение за писмена форма на подобна кореспонденция липсва, но необходимостта му произтича както от самия договор, така и с оглед доказването на извършен транспорт и с оглед обстоятелството, че се касае за сделки между дружества с един и същ собственик и управител. При аналогични взаимоотношения между несвързани лица е очевидна необходимостта от изрично уведомяване на превозвача за вида товар, дестинацията и получателя на товара. Съдът намира, че в конкретния случай за всеки едни курс с всеки едни автомобил следва да бъде удостоверено основанието за извършването му – че движението на автомобила е в изпълнение на договора за превоз. Както в ревизионното производство, така и пред съда доказателства в тази насока не са представени. Фактурите за закупени от ЕООД „Примекс” рекламни материали сами по себе си не са доказателство за разпространение на същите от трето лице. Исканията за отпускане на рекламни материали не съдържат информация за мястото на съхранение и предаване на материалите – ЕООД „Примекс” е с адрес на управление в гр.Каспичан и търговски обекти в гр.Шумен, гр.Добрич, гр.Варна, гр.София, гр.Русе, гр.Бургас и гр.Велико Търново. Още повече, че разнасяне на рекламни материали и свързаното с това рекламиране на дейността на ЕООД „Примекс” не е предмет на договора за превоз и липсва изрично възлагане на тази дейност на ЕООД „Примекс транс”.

            За доказване на извършване на транспортни услуги с леки автомобили жалбоподателя в хода на съдебното производство представя пътни листи. Следва да се отбележи, че в писмени обяснения в хода на ревизията, във Възражението срещу РД и в жалбата до Директора на Дирекция „ОУИ” – Варна от лицето се твърди, че „транспортни документи /товарителници/ не се съставят, тъй като автомобилите са леки„, като в нито едно от възраженията не се твърди, че за движението на транспортните средства се съставят пътни листи – такива не са представени на ревизиращия екип. Едва в жалбата до съда са наведени твърдения за съществуването на пътни листи, но не са представени с нея, а едва след изрично дадените в първото по делото заседание указания.

            Принципно редовно оформеният първичен счетоводен документ пътен лист удостоверява движението на посочения автомобил с посочения водач от точка А до точка Б за записания времеви период и удостоверява изминати километри и разход на гориво, съгласно показанията на началния и крайния километраж. Дори да се приеме, че представените по делото пътни листи удостоверяват движението на леките автомобили, то липсва връзка между това движение и договора за превоз, респективно ЕООД „Примекс”, поради което не може да се приеме, че се извършва транспортна дейност. Отделно от горното при движение на автомобила извън населеното място, посочено като работно място в трудовия договор, следва да е издадена и Заповед за командировка, която установява, че пътуването е във връзка с дейността на дружеството – в нея се посочва конкретна задача, одобрение от извършването й и др. В конкретния случай жалбоподателя е с адрес на управление гр.Каспичан, в трудовите договори е посочено работно място гр.Шумен, а за извършените множество пътувания извън тези населени места липсват представени Заповеди за командировка. Такива са представени единствено за задграничните пътувания, но са издадени от друг работодател – ЕООД „Примекс” и липсват отчети на извършената работа, одобряване на отчета и разходите от ръководителя, поради което съдът намира, че последните не следва да се кредититрат.

            При извършения от вещото лице анализ на пътните листи, съобразно поставената му задача, се установява разминаване между отчетения в счетоводството разход за гориво и полагаемия се разход съобразно посочените в пътните листи километри и определената с изрична заповед разходна норма.

            При извършения от съда анализ на пътните листи се установяват следните факти:

-  всички пътни листи са издадени от Г.К. и са приети и проверени от М. П.. Ако се приеме, че съдържаните на пътните листи отразява действителността, то тези две лица следва да бъдат едновременно поне в четири града – гр.София, гр.Шумен, гр.Добрич и гр.Русе, тъй като това са началните и крайните дестинации на част от автомобилите и са издадени едновременно пътни листи.

- От подобно раздвояване според пътните листи страдат и шофьорите – напр.П. П.на 16.12.2008г. управлява едновременно Шкода Октавия с рег. № Н 0008 по маршрут Шумен – София – Шумен и л.а. ВМВ с рег. № Н 4666 по маршрут Шумен – София / София – Шумен; Г.Л. управлява на 30.10.2008г. едновременно Опел Корса с рег. № Н 2135 по маршрут София – Стара Загора и Опел Корса с рег. № Н 2134 по маршрут Шумен – Стара Загора/ Стара Загора – Шумен; Г. Л. управлява на 08.10.2008г. едновременно Опел Корса с рег. № Н 2135 по маршрут София – София и Опел Корса с рег. № Н 2134 по маршрут Шумен – София/ София – Шумен, като на следващия ден 09.10.2008г. управлява отново Опел Корса с рег. № Н 2135 по маршрут София – Враца / Враца – София; К.Т. управлява на 19.11.2008г. едновременно Мицубиши с рег. № Н 0095 по маршрут Шумен – Стара Загора/Стара Загора – Шумен и Тойота Аурис с рег. № Н 7887 по маршрут Шумен – Варна – Шумен и Шумен – Провадия/Провадия – Шумен;

- Не е ясно как л.а. Опел Корса с рег. № Н 2135 се озовава в гр.София, след като съгласно пътни листи на 30 и 31.08.2008г. е управляван от Х.Д.по маршрут Варна – Шумен / Шумен – Каспичан – Варна, а от 01 до 06.09.2008г. същия автомобил се движи по маршрут София – София, управляван от Г.Л..

- Не е ясно как л.а. Опел Астра с рег. № Н 3834 се озовава в гр.Шумен за пътуване по маршрут Шумен – Русе/Русе  - Кубрат – Разград/ Разград – Русе, съгласно пътен лист от 08.08.2008г., след като крайната дестинация по предходния пътен лист за този автомобил от 28.07.2008г. е гр.Бургас.

- Установява се и едновременно движение на два автомобила по един и същи маршрут -  на 08.04.2009г. по маршрут Шумен-Габрово/Габрово-Шумен се движат л.а. Опел Корса с рег. № Н 6650 със шофьор Т.Т. и л.а. Шкода Октавия рег. № Н 0183 с водач Т. Г.

На 10.04.2009г. по маршрут Шумен-Варна/Варна-Шумен се движат л.а. Опел Корса с рег. № Н 6650 със шофьор Т. Т. и л.а. М. рег. № Н 4888 с водач Г. К..

На 20.04.2009г. по маршрут Шумен-Плевен-Шумен се движат л.а. Ауди А3 с рег. № Н 4884 със шофьор К.Т. и л.а. БМВ 330 рег. № Н 4777 с водач Мария К..

На 26.03.2009г. три автомобила се движат едновременно по маршрут Варна – Шумен и Шумен Варна – Порше с рег. № Н 5777 с водач Г. К., Опел Корса с рег. № Н 6650 с водач П.П. и БМВ с рег. № Н 4664 с водач Д. Д.

На 13.02.2009г. по маршрут Шумен – Бургас/Бургас – Шумен се движат л.а. Мицубиши с рег. № Н 0095 с водач К. Т. и л.а. БМВ с рег. № Н 4666 с водач С. Г.

На 16.02.09г. по маршрут Шумен-София/София-Шумен се движат л.а. Опел Корса с рег. № Н 6650 и водач Т. Т. и л.а. БМВ с рег. № Н 4666 с водач С.Г..

- съгласно пътен лист № 89356 от 09.12.2008г. с л.а. Опел Корса с рег. № Н 7116 Р.Т. изминава 128 км. в рамките на гр. Добрич за един час – от 17,00ч до 18,00ч – което е практически невъзможно.

- Лицето Г. Л. съгласно пътни листи за л.а. Опел Корса с рег. № Н 2134 работи непрекъснато 10 дни от 21.04.09г. до 30.04.2009г., 13 дни от 16.02.09г. до 28.02.09г.

Лицето С. М. съгласно пътни листи за л.а. Опел Астра с рег. № Н 3834 работи непрекъснато 11 дни от 01 до 11.04.2009г. и др. Лицето Д. Д. съгласно пътни листи за л.а. Шкода Октавия с рег. № Н 0183 работи непрекъснато 23 дни от 01 до 23.07.2008г.  Лицето Х.Д.съгласно пътни листи за л.а. Опел Корса с рег. № Н 2135 работи непрекъснато 11 дни от 10 до 20.11.2008г.

            - Само четирима от посочените в пътните листи водачи са служители /и роднини на собственика/  на ЕООД „Примекс транс” – Д.Д, К.Т., Т. Д. Т. и М.К.. Служители на ЕООД „Примекс” за петима от водачите – Х. Д., Г.Л., С.Г., П.П. и Д. Й.. Един водач – Р.Г. Т. – е служител на ЕООД „Примекс лоджистик” – отново със собственик и представляващ Г. К. П.. По отношение на лицата Р.Р., П.Д., С. М., Т. Д. и И. И., посочени като водачи в пътните листи, липсват представени доказателства за наличието на трудово правоотношение с някоя от посочените фирми. След като служители на ЕООД „Примекс” извършват превоз и отчитат този превоз, то тези действия са в изпълнение на служебните им задължения, а не в изпълнение на договор за превоз. Липсва каквото и да било основание служители на едно търговско дружество и то назначени на длъжност продавач, да извършват транспортна услуга от името и за сметка на друго търговско дружество. А още по-малко може да се приеме, че физически лица без трудово или гражданско правоотношение с ЕООД „Примекс транс” извършват транспортна услуга за това дружество.

            - Съгласно представени ведомости за изплатени заплати на ЕООД „Примекс транс” за ревизирания период лицето Д.Д през м.07.2008г. има 3 дни отработени и 20 дни платен годишен отпуск, като през същия месец за движението на л.а. Шкода Октавия с рег. № Н 0183 са съставени пътни листи за 29 дни с водач Д.Д. Лицето К.Т. през м.08.2008г. има отработени 1 ден и 20 дни платен годишен отпуск, като през същия месец за движението на л.а. Опел Корса с рег. № Н 6650 са съставени пътни листи за 07, 10, 18 и 22.08.2008г. с посочен водач К.Т.. Лицето М. К. ***.2008г. има отработени 1 ден и 20 дни платен годишен отпуск, като за същия месец за движението на л.а. БМВ с рег. № Н 2332 са съставени пътни листи за 16, 19, 23, 25, 26, 29 и 30.09.2008г. с водач М. К.. Лицето Т. Д. Т. през м.10.2008г. работи 3 дни, а 20 дни е в платен годишен отпуск, като през този месец са съставени пътни листи за л.а. Шкода Октавия с рег. № Н 0008 за 02, 03, 04, 05, 06, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31.10.2008г. с водач Т. Д.

            - Лек автомобил Опел Корса с рег. № Н 7116 се експлоатира непрекъснато в периода 01.01.2008г. – 01.01.2009г., като с изключение на първия месец през целия период автомобила е в гр.Добрич и с водач Р. Т. /с изключение на 10 пътни листа от общо 113/. Не е ясно този водач каква връзка има с ЕООД „Примекс транс”, защо автомобила се намира цяла година в гр.Добрич, при липсата на обект на дружеството, негов собственик и командироване на лице в този град.

            - Лек автомобил Опел Астра с рег. № Н 3834 за периода от 01.01.2008г. до 28.07.2008г. се управлява единствено от Т. Д. и се движи по маршрути с начална и крайна дестинация гр.Бургас, а в периода 01.08.2008г. – 30.04.2009г. се управлява от С.М. и се движи по маршрути с начална и крайна дестинации гр.Русе. За посочените водачи не са представени доказателства за наемането им от ЕООД „Примекс транс”, за наличието на обект на дружеството в гр.Бургас и в гр.Русе, респективно командироването на лицата за такъв продължителен период в тези градове. За този автомобил са съставени 207 пътни листи, като някои от тях обхващат 3, 4, 5, 6 и 7 дни едновременно, когато движението е в рамките на един град.

            - Лек автомобил Опел Корса с рег. № Н 2134 за целия ревизиран период се експлоатира, като се управлява от Г.Л., с изключение на м.10.2008г., когато водач е Х. Д. Посочения водач е назначен по трудов договор като продавач консултант в ЕООД „Примекс” с работно място склад в гр.София. Именно гр.София е посочен като начална и крайна дестинация на пътните листи  с водач Л., а когато водач е Д. то градът е Шумен. Липсват представени по делото доказателства за наличието на основание работник на друго търговско дружество да управлява посочения лек автомобил  и то в друг град, а още по-малко основание този работник да извършва работа в полза на ЕООД „Примекс транс” – допълнително извън трудовата си дейност,  още повече и без възнаграждение – липсват доказателства за изплащане на суми по граждански договори на трети лица през ревизирания период. За автомобила са издадени 175 бр. пътни листи, като от м.03, 02 и 01.2008г. и 01, 02, 03 и 04.2009г. движението в рамките на едно населено място се документира с един пътен лист, независимо колко дни обхваща 2, 3, 5, 8 или повече.

            - Лек автомобил Шкода Октавия с рег. № Н 0183 се експлоатира през целия период, като от 01.01.2008г. до 30.11.2008г. се управлява от Д.Д с начална и крайна дестинации гр.Варна, през м.12.2008г. се управлява от М. К. ***, а от 02.02.09г. до 30.04.09г. автомобила се управлява от Таня Георгиева в гр.Шумен. За движението на автомобила са съставени 234 бр. пътни листи.

            - Лицето Д.Д през целия ревизиран период се намира в гр.Варна, като инцидентно остава в гр.Каспичан, съгласно пътните листи за Шкода Октавия с рег. № Н 0183 за периода 01-11.2008г. и за БМВ с рег. № Н 4664 /закупено ново през м.10.08г./ в периода 11.2008г. – 04.2009г., за който са издадени общо 96бр. пътни листи. Съгласно трудовия договор на Д. работното му място е в гр.Шумен и съвпада с адреса на управление на ЕООД „Примекс транс”. По делото не са събрани доказателства за наличието на обект на жалбоподателя в гр.Варна или за командироване на работника в гр.Варна за продължителния период от година и четири месеца.

            - Лек автомобил Шкода с рег. № Н 0182 съгласно представените 112 бр. пътни листи се експлоатира в периода 01.01.2008г. – 30.11.2008г. единствено от С.Г. с начална и крайна дестинации гр.Шумен. В периода 01.12.2008г. – 30.04.2009г. същото лице е посочено като водач в издадените 50 пътни листи на л.а. БМВ с рег. № Н 4666, закупено ново през м.10.2008г. Посочения водач е назначен по трудов договор като продавач консултант в ЕООД „Примекс” с работно място в гр.Шумен. Липсват представени по делото доказателства за наличието на основание работник на друго търговско дружество да управлява лекия автомобил на жалбоподателя, а още по-малко основание този работник да извършва работа в полза на ЕООД „Примекс транс” – допълнително извън трудовата си дейност,  още повече и без възнаграждение, тъй като липсват доказателства за изплащане на суми по граждански договори на трети лица през ревизирания период.

            - Лек автомобил Опел Корса с рег. № Н 2135 съгласно представените 200бр. пътни листи в периода 01.01.2008г. – 31.12.2008г. се експлоатира, като се управлява от Х.Д.в гр.Шумен, с изключение м.10.2008г., когато се управлява от Г.Л.в гр.София. И двете лица са служители на ЕООД „Примекс” на длъжност продавач-консултант.

            - Лек автомобил БМВ с рег. № Н 2332 съгласно представени 55 бр. пътни листи се експлоатира в периода м.01-10.2008г. и се управлява единствено то М. К., като в месеца има издадени максимум 8 бр. пътни листи.

            - Леки автомобили Порше Карера с рег. № Н 5777, Мерцедес Бенц с рег. № Н 4888 и  Тойота Ланд Круизер с рег. № Н 6119 са управлявани единствено от собственика и управител на дружествата Г.К. – съответно през м.03-07.2008г. и 01-04.2009г.,  м.01-04.2009г., и м.01 и 02.2008г., като месечно пътните листи за тези автомобили не превишават 10бр.

            - Останалите леки автомобили, за които са представени пътни листи /Шкода с рег. № Н 008, Опел с рег. № Н 6650, Тойота Аурис с рег. № Н 7887, БМВ с рег. № Н 4777, Мицубиши с рег. № Н 0095 и Ауди с рег. № Н 4884/ се управляват от различни лица и не през всеки месец от ревизирания период. Именно тези автомобили се управляват от лица, които не са служители на нито една от фирмите на Г.К.. Прави впечатление ниската експлоатация на тези автомобили, особено на Мицубиши с по един пътен лист през м.03, 04, 05 и 11.08г. и 02 и 04.09г.

            Предвид установените множество нередовности в пътните листи, противоречието им със счетоводните записвания, с ползваните отпуски, начислените заплати, с другите доказателства по делото, както и предвид представянето им едва на фазата на съдебното обжалване след първото по делото заседание, съдът намира, че тези документи са съставени с оглед настоящото производство, по своята същност са неистински документи и не следва да се кредитират.

            Представените отчети за всеки едни от данъчните периоди, не представляват годно доказателство за изпълнение на договора за превоз и извършването на транспортна услуга, тъй като не е удостоверено възлагането от ЕООД „Примекс” на превоз на определен товар към което и да било дружество описано в справките. Не са представени доказателства за действителното съществуване на тези дружества, техните седалища, търговски обекти, за да бъде извършена съпоставка на движението на леките автомобили с отчетената дейност. Не са представени доказателства, че описаните в отчетите дружества са клиенти на ЕООД „Примекс”. Не са представени доказателства, че лицата, които „отчитат” дейност /с изключение на М. К., Д. Д., К. Т. и Т. Т./ са в някакво правоотношение с ЕООД „Примекс транс”. Нито житейски, нито логически обосновано може да се приеме, че лице ще извършва работа в полза на някого без заплащане и то в продължение на година.

            При преглед на представените от жалбоподателя в хода на настоящото производство фактури за горива, по които му е отказано право на данъчен кредит, се установи, че по-голямата част от фактурите се издават за големи количества горива – над 150л., а някъде 500-600л. гориво. Не са представени доказателства за наличието на специализирана техника  за транспортиране и съхранение на подобни количества горива, нито множество касови бонове, удостоверяващи множество зареждания и заплащане на гориво, за което в края на периода се издава фактура. Поради изложеното съдът намира, че липсва връзка между фактурираните горива и претендираните за изминати километри от автомобилите на дружеството. Съгласно представените счетоводни справки всички горива се изписват от склад Шумен, като не е ясно как се зареждат автомобилите Опел Корса с рег. № Н 7116, Опел Астра  с рег. № Н 3834,  Опел Корса с рег. № Н 2134, Шкода Октавия с рег. № Н 0183  и БМВ с рег. № Н 4664  намиращи се през ревизирания период съответно в гр.Добрич, гр.Бургас и гр.Русе, гр.София и последните два гр.Варна съгласно представени пътни листи.

Видно от изложените фактически констатации и доводи и в хода на настоящото производство, независимо от дадените указания, жалбоподателя не ангажира доказателства за използването на всеки един от закупените от дружеството леки автомобили за извършване единствено на транспортни услуги, каквито са твърденията на лицето. Не са представени и доказателства, че леките автомобили се използват от жалбоподателя единствено за извършване на охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи за МПС, поради което същите не попадат сред изчерпателно изброените изключения на чл.70, ал.2, т.1 и т.4 от ЗДДС и за лицето не възниква право на данъчен кредит както за покупката през ревизирания период на Порше 911 Карера,  Мерцедес Бенц, БМВ 320 ХД с рег. № Н 4666 АХ, БМВ 330 ХД с рег. № Н 4777 АХ  и БМВ 320 с рег. № Н 4664 АХ, така и за получените през периода фактури за стоки и услуги, свързани с поддръжката, ремонта и експлоатацията на автомобилите /горива, резервни части и ремонт/.

Неоснователни са възраженията на дружеството за незаконосъобразност на ревизионния акт поради наличието на други издадени актове от приходната администрация /ДРА, РА, АПВ и ДАПВ/, с които е признато, че дружеството извършва транспортни услуги и съответно правото на данъчен кредит. На първо място следва да се отбележи, че предмет на настоящото производство е Ревизионен акт № 270900336 / 03.12.2009г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – гр.Шумен, като издадени други административни актове по приложението на ЗДДС, обхващащи други данъчни периоди, няма обвързваща сила нито по отношение на приходната администрация, нито по отношение на съда. На второ място, след преглед на представените от страната актове, се установява, че ДРА и част от АПВ не съдържат никакви мотиви, поради което не може да се приеме, че е налице идентичност на установяванията и изводите.

Неоснователни са възраженията на дружеството за незаконосъобразност на ревизионния акт поради липсата на корекция на разходите и финансовия резултат при облагането по ЗКПО, тъй като неправилното прилагане на ЗКПО не може да рефлектира върху законосъобразността на акта по приложението на ЗДДС, още повече, че приложението на ЗКПО не е предмет на съдебното производство.

Независимо от установената от съда липса на изпълнение на договора за превоз, водещо до извода за липса на доставки и липса на основание за издаване от ЕООД „Примекс транс” на фактури за транспортни услуги, не съществува законово основание за коригиране на начисления от жалбоподателя данък добавена стойност предвид разпоредбата на чл.85 от ЗДДС.

С оглед изложените мотиви, съдът намира, че за ЕООД „Примекс транс” не възниква право на приспадане на данъчен кредит по издадените му фактури за закупуване на леки автомобили, резервни части, горива и ремонти, поради което жалбата като неоснователна следва да се отхвърли.

Предвид изхода на спора и разпоредбата на чл.161, ал.1 ДОПК, искането на ответника за присъждане на юрисконсултско възнаграждение е основателно и следва да бъде уважено, съобразно представения списък на разноските.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалба на ЕООД „Примекс - транс” с адрес на управление гр.Каспичан, ул.”Ропотамо” № 7 против Ревизионен акт № 270900336 / 03.12.2009г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – гр.Шумен.

 

ОСЪЖДА ЕООД „Примекс - транс” с БУЛСТАТ ******и адрес на управление гр.Каспичан, ул.”Ропотамо” № 7  да заплати на Директора на Дирекция „ОУИ” – Варна при ЦУ на НАП  сума в размер на 3 905,15лв. / три хиляди деветстотин и пет лева и петнадесет стотинки/.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд, в 14 – дневен срок от получаването му.

 

                                                           

Съдия: