Р  Е Ш Е Н И Е

 

 

                                          гр. Варна

 

     В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА, четиринадесети състав, в открито съдебно заседание на двадесет и първи октомври две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                                        СЪДИЯ: ЙОВА ПРОДАНОВА            

                                                                       

при секретаря Наталия Зирковска изслуша докладваното от съдията адм. д. № 2416  по описа за 2019 год. и за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Глава десета на Административния процесуален кодекс.

Образувано е по жалба на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, ЕИК 176143308, със седалище и адрес гр.Варна, ***, представлявано от Ю.Ч., против Решение №4 от 02.08.2019 година на Председателя на Административен съд – Варна за отказ по заявление по Закона за достъп до обществена информация, вх.№ П-0004 от 22.07.2019 година.

Оспорването е заявено на основание чл.146, т.4 и т.5 от АПК с твърдение, че информацията е отказана с аргументи, които са неотносими към ЗДОИ. Искането е решението да бъде отменено, като на административния орган бъде определен срок за предоставяне на исканата обществена информация, с присъждане на направените по делото разноски.

Ответната страна Председателят на Административен съд – Варна не е изразил становище по жалбата.

            Съдът, въз основа на събраните по делото доказателствата и преценка на законосъобразността на обжалвания акт с оглед предявените основания и служебно, в изпълнение на разпоредбата на чл.168 от АПК, приема следното:

            Административното производство е образувано по заявлението на сдружението – жалбоподотел от 22.07.2019 година, с  което е поискано предоставяне на следната информация: 1/ Вътрешните правила и реда за отваряне, разпечатване и регистриране на писмата и документите, постъпили на електронната поща на съда admcourt.vn@gmail.com -  писмени или устни, както и заповедта, с която са утвърдени;

2/ Двете имена, длъжностите, длъжностните характеристики, евентуалните възложени допълнително задачи, правилата за заместване и работното време на лицата с достъп до електронната поща на съда, изпълняващи действията или част от действията по т. 1;

3/ Конкретната причина лицата по т.2 да отсъстват колективно от работните си места преди края на работния ден на 18.07.2019г. и 19.07.2019.

            В заявлението са изложени обстоятелства, послужили като повод за искането на информацията, както и съображения за наличие на надделяващ обществен интерес, сързани с целта на искането – повишаване на прозрачността на съда и разкриване на данни за корупция, свързани с адм.д.№502/2018 година, което според жалбоподателя е политическо, с огромен обществен и финансов интерес и съвпадащо по време с кариерното израстване на съдия М.Г..

            С решението от 02.08.2019 година Председателят на Административен съд – Варна отказва исканата информация.

            След като посочва, че приема доводите на заявителя за надделяващ обществен интерес по отношение на искането по т.1, с оглед разпоредбите на пар.1, т.6 от ДР ЗДОИ, съвпадащи с хипотезите на пар.1, т.5, б. „б“ и б.“г“ от ЗР ЗДОИ, административният орган отказва предоставянето на исканата информация в тази част по причина, че вътрешни правила за реда за  отваряне, разпечатване и регистриране на писмата и документите, постъпили на електронната поща в Административен съд - Варна не са създавани. Изложени са съображения, че доколкото не съществува нормативно изискване за съществуването им и то е предоставено на преценката на административния орган в условията на оперативна самостоятелност, при произнасянето по искането, за председателя на съда не съществува задължение да мотивира преценката си относно тяхното създаване.

            Отказът по т.2 от заявлението е постановен по съображения, че удовлетворяването на искането в тази част предполага предоставяне на достъп до лични данни на трети лица, каквито са двете имена на лицата с достъп до електронната поща, съобразно чл.4 ал.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО /Общ регламент относно защитата на данните/. Депозираните откази на двамата служители за предоставяне на личните им данни, според административния орган, с оглед разпоредбата на чл.37 ал.1 т.2 от ЗДОИ, представляват основание за отказ за предоставяне на исканата информация, освен в случаите, когато е обоснован надделяващ обществен интерес.

            Като излага становището си, че в тежест на заявителя е да докаже фактите, обосноваващи твърдения от него надделяващ обществен интерес, административният орган приема за недоказано от страна на заявителя неговото  наличие по отношение на искането в тази част поради недоказаност факти, попадащи в хипотезата на пар.1, т.5 от ДР на ЗДОИ. В решението са изложени и съображения за недоказаност на надделяващ обществен интерес с оглед доводите, свързани със законосъобразността на процесуалните действия на съда по адм.д.№502:2019 година на Административен съд – Варна и конкретно поведение на членове на състава.

По отношение на искането по т.З отказът е мотивиран с факта, че на посочената дата никое от лицата, които имат достъп до електронната поща на съда admcourt.vn@gmail.com, не е отсъствало от работа. В заявлението не са посочени мотиви, даващи основание за твърдението, че тези лица са отсъствали „колективно от работните си места преди края на работния ден на 18.07.2019г. и 19.07.2019г.

Като доказателства с административната преписка са представени Заявление от 19.07.2019 година на сдружението до Председателя на Върховния административен съд по чл.256, ал.2 от ГПК, Становище на Съдебния администратор при Административен съд – Варна по заявените въпроси; Заявления от 30.07.2019 годеина на двама служители, със заличени лични данни, с които отказват съгласието си за предоставяне на лични данни.

Изложените факти налагат следните правни изводи:

Производството е образувано по редовна жалба на лице с активна процесуална легитимация, адресат на произнасянето на административния орган, което обуславя допустимостта на производството.

Оспореното решение е постановено от задължен орган по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ.

Според легалното определение, дадено с разпоредбата на чл.2, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, обществена информация е "всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закон субекти". Според ал.2 на чл.2 информацията е обществена независимо от вида на нейния материален носител, но ал.3 на чл.2 дава нейните характеристики, като посочва, че тя е "обективирана върху мателриален носител, включително съхранена като документ, звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от организация от обществения сектор. Нормата на ал.4 на чл.2, приета ДВ бр.97/2015 година, в сила от 12.01.2016 година предвижда информацията по ал.3, да се поддържа "и в електронен вид".

            Посочената в разпоредбата на чл.2 от ЗДОИ характеристика на обществената информация - обективирана върху материален носител, предполага нейното физическо съществуване.

            Определянето от чл.2 на ЗДОИ на обществената информация като обективирана на материален носител, предполага нейното съществуване в търсения вид.  При факта, че в Административен съд – Варна не са създадени и утвърдени, т.е. не съществуват Вътрешни правила и ред за отваряне, разпечатване и регистриране на писмата и документите, постъпили на електронната поща на съда admcourt.vn@gmail.com -  писмени или устни, и съответно заповед за утвърждаването им, постановеният с решението отказ е законосъобразен.

            Преценката на адмнистративния орган за необходимостта от създаването на правилата, предмет на исканата информация е въпрос, неотносим към настоящия спор и съдът не го обсъжда.

            Съдът намира законосъобразен и отказа за предоставяне на информация за двете имена на лицата с достъп до елекронната поща на съда, преценявайки, че в конкретния случай тези данни не притежават характеристиката на обществена информация. Действията по обработване на постъпващите по електронен път документи не са свързани с издаване на публични актове от съответен административен орган, при които личността на издателя е от значение за индивидуализацията на акта. Ето защо, по отношение на тази част от искането е без правно значение наличието или не на надделяващ обществен итерес, обсъждан в решението.

            По отношение на останалата част на т.2 от заявлението – искането за предоставяне на информация за длъжностите, длъжностните характеристики, евентуалните възложени допълнително задачи, правилата за заместване и работното време на лицата с достъп до електронната поща на съда, изпълняващи действията или част от действията по т. 1, съдът намира, че неговият предмет отговаря на същностните характеристики на обществената информация по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация. Сведенията за длъжностите и длъжностните характеристики на лицата с достъп до електронната поща на съда, които обработват писмата и документите, постъпващи по електронната поща, които не са персонализирани, биха позволили в условията на прозрачност познаването от страна на гражданите и обществеността на организацията на работа на съда. Аналогично е и разрешението за правилата за заместване и работното време.

По отношение на така заявеното искане на информация не са налице основания за отказ, предвидени в Закона за достъп до обществена информация, поради което са неотносими изложените съображения за недоказаност на надделяващ обществен интерес. Решението в тази част е постановено в противоречие на закона и следва да бъде отменено, като преписката бъде върната на органа за ново произнасяне с предоставяне на исканата информация.

            За пълнота на изложението съдът излага становището си по отношение изводите на административния орган за недоказаност на наличието на надделяващ обществен интерес.

            Като тълкува нормите на т.6 и т.5, предл.2, б.“А“ до „е“ вкл от пар.1 на Допълнителните разпоредби на Закона за достъп до обществена информация съдът намира, че тези разпоредби презумират наличието на надделяващ обществен интерес с неговото заявявяне от страна на заявителя на искането за достъп до обществена информация, като задължението за оборване на презумпцията е възложено на административния орган. Обосновавайки отказа си, административният орган следва да изложи съображенията си за да не приеме наличие на надделяващ обществен интерес. В този смисъл са и Решение №9033 от 24.07.2015 г по адм.д. 481/2014 г. ВАС, реш.№14374/01.11.2013 г. по адм.д. №6160/2013 г. ВАС.

Съдът намира законосъобразно постановен и отказа за предоставяне на информация по т.3 от искането, предвид изложения факт, че на посочената дата никое от лицата, които имат достъп до електронната поща на съда admcourt.vn@gmail.com, не е отсъствало от работа.

Предвид изложените съображения съдът намира жалбата частично основателна, като съобразно изхода на спора бъде частично уважено и искането за присъждане на разноски, поради което, на основание чл.172, ал.2, предл.3 от Административнопроцесуалния кодекс, съдът

                                   

                                                Р   Е   Ш   И   : 

 

ОТМЕНЯ по жалба на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, ЕИК 176143308, със седалище и адрес гр.Варна, ***, представлявано от Ю.Ч., Решение №4 от 02.08.2019 година на Председателя на Административен съд – Варна за отказ по заявление по Закона за достъп до обществена информация, вх.№ П-0004 от 22.07.2019 година в частта, с която е отказан достъп до обществена информация по т.2 от заявлението – по отношение - длъжностите, длъжностните характеристики, правилата за заместване и работното време на лицата с достъп до електронната поща на съда, изпълняващи действията или част от действията по т. 1.

ВРЪЩА преписката на Председателя на Административен съд – Варна за ново произнасяне  по отношение - длъжностите, длъжностните характеристики, правилата за заместване и работното време на лицата с достъп до електронната поща на съда, изпълняващи действията или част от действията по т. 1.

ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.

ОСЪЖДА Административен съд – Варна да заплати на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, ЕИК 176143308, със седалище и адрес гр.Варна, *** разноски по делото в размер на 100.00/сто/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 / четиринадесет / дневен срок от съобщението до страните.

 

                                                                        СЪДИЯ: