РЕШЕНИЕ

 

      №.........../...........2019 г.

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА       

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА, ПЕТНАДЕСЕТИ СЪСТАВ, в публичното съдебно заседание на двадесет и трети октомври две хиляди и деветнадесета година в състав

 

СЪДИЯ ЕВЕЛИНА ПОПОВА

 

При участието на секретаря ВЕСЕЛКА КРУМОВА като разгледа докладваното от съдията адм. дело № 1594 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, предявена чрез председателя на Управителния съвет и представляващ сдружението Ю.А.Ч., срещу обективирания в писмо изх. № СОА19-ЕВ01-201-(1)/17.05.2019 г. отказ на секретаря на Столична община да предостави на сдружението достъп до обществена информация по подаденото от председателя му заявление по ЗДОИ с рег. № СОА19-ЕВ01-201/09.05.2019 г. като отказът се обжалва само в частта, в която не е удовлетворено искането по точки 1; 2.1; 3 и 4 от заявлението. По съображения, че със заявлението не се иска създаване на нова информация, а предоставяне на налична такава при това с надделяващ обществен интерес, както и че за да мотивира отказа си, административният орган неправилно се е позовал на Закона за статистиката и на дейността на НСИ, защото ако е считал, че компетентността да се произнесе по заявлението е на НСИ, е следвало да му го препрати, се иска отказът в обжалваните му части да бъде отменен от съда, който с решението си да определи срок за предоставяне на информацията.

В проведените по делото открити съдебни заседания жалбата се поддържа изцяло като в пледоарията по съществото на спора пълномощникът на жалбоподателя адвокат Иванов моли съда при уважаването й да присъди на доверителя му и сторените в производството съдебни разноски.

Секретарят на Столична община, ответник по делото на основание чл. 153 ал. 1 предл. второ АПК, редовно призован, не се явява и не се представлява в съдебните заседания. От пълномощника му юрисконсулт Георгиева е постъпила писмена защита с. д. № 14060/19.09.2019 г., с която се поддържа, че оспореният отказ за предоставяне по реда на ЗДОИ на информацията по заявление рег. № СОА19-ЕВ01-201/09.05.2019 г. е законосъобразен, тъй като информацията не покрива критериите нито за официална, нито за служебна по смисъла на ЗДОИ, а отделно от това в ЗГР и в издадената въз основа на него Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012 г. на МРРБ е уреден специален ред за предоставянето й, което на основание чл. 4 ал. 1 ЗДОИ изключва спрямо нея приложимостта на ЗДОИ.        

Съдът като съобрази, че като родово и местно компетентен правораздавателен орган е сезиран с оспорване срещу подлежащ на съдебен контрол по реда на АПК съгласно чл. 40 ал. 1 ЗДОИ  индивидуален административен акт, предявено от процесуално легитимирано лице в преклузивния срок по чл. 149 ал. 1 АПК, намира производството по делото за процесуално допустимо и поради това – за подлежащо на разглеждане и произнасяне по основателността на оспорването. 

По основателността на жалбата съдът прие за установено следното от фактическа и правна страна:

По фактите:

С подадено по електронен път до кмета на Столична община заявление рег. № СОА19-ЕВ01-201/09.05.2019 г. Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията е поискало чрез представляващия го председател на Управителния съвет Ю.А.Ч. да му бъде предоставена по реда на ЗДОИ следната информация за броя на пълнолетните лица в Столична община общо и отделно за всеки от 24-те й административни района, която към датата на справката е налична в Локална база данни „Население“, а именно:

1/ Брой на пълнолетните български граждани, които имат постоянен адрес в общината /района/ към датата на справката;

2.1/ Брой на пълнолетните български граждани, които имат настоящ адрес в общината /района/ към датата на справката;

2.2/ Брой на пълнолетните български граждани, които имат настоящ адрес в общината /района/ през последните два календарни месеца /или 60 дни/ преди датата на справката;

3/ Брой на пълнолетните български граждани, които имат едновременно постоянен и настоящ адрес в общината /района/ към датата на справката;

4/ Брой лица без българско гражданство, които имат навършени 18 години и адрес в общината /района/ към датата на справката;

5/ Данни за датата на справката, за двете имена и длъжността на лицето или лицата, които са я извършили.

С писмо изх. № СОА19-ЕВ01-201-(1)/17.05.2019 г. заместващият секретаря на Столична община съгласно заповед № СОА19-РД15-5516/16.05.2019 г. е отказал да предостави на заявителя по реда на ЗДОИ поисканата информация, мотивирайки се от една страна с обстоятелството, че същата не покрива характеристиките нито на официална, нито на служебна обществена информация по смисъла на ЗДОИ, като за да бъде предоставена, тя трябва да е налична, а не да е създадена по повод на конкретно искане, а от друга страна – че спрямо нея е приложим чл. 4 ал. 1 ЗДОИ, тъй като в друг закон /ЗГР и Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012 г. на МРРБ/ е регламентиран специален ред за предоставянето на данни от ЕСГРАОН. В същата връзка се е позовал и на Закона за статистиката и на Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги, предвиждащи обществена достъпност до резултатите от статистическите изследвания и възможност за предоставяне на статистическа информация  срещу заплащане.

За доказване на материалната компетентност на издателя на оспорения отказ по ЗДОИ по делото са приложени:

1/ заповед № СОА17-РД09-1027/20.11.2017 г., с която на основание чл. 44 ал. 1 т. 1 и ал. 2 ЗМСМА вр. чл. 28 ал. 2 ЗДОИ кметът на Столична община е оправомощил ръководителите на направленията към Столична община – заместник-кметовете, секретарят и главният архитект на Столична община, както и директорът на Дирекция „Сигурност“ към Столична община, включително и действащите в условията на заместване на същите длъжностни лица, съгласно нарочна заповед на кмета на Столична община, да разглеждат заявления за предоставяне на достъп до обществена информация по смисъла на ЗДОИ, касаещи информацията, относима към поверените им структури в Столична община, и съответно да постановяват решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъпа до нея;

2/ заявление от секретаря на Столична община за ползване на платен годишен отпуск за 2019 г. в размер на един работен ден на датата 17.05.2019 г.;

3/ заповед № СОА19-РД15-5516/16.05.2019 г., с която кметът на Столична община е разрешил на секретаря на Столична община поискания платен годишен отпуск за датата 17.05.2019 г. и му е определил заместник за времето на отсъствието.                 

Така установените по делото факти обуславят следните правни изводи:

Съгласно чл. 28 ал. 1 ЗДОИ заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране като съгласно ал. 2 в този срок органите или изрично определените от тях лица вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до поисканата обществена информация. Анализът на чл. 28 ЗДОИ обуславя извод, че с него е въведено задължение за компетентния административен орган, до когото е отправено заявлението по чл. 24 ЗДОИ, да се произнесе изрично по него като съответно го удовлетвори или откаже предоставянето на достъп до поисканата информация, след което да уведоми писмено заявителя за решението си. И в двата случая по силата на чл. 28 ЗДОИ административният орган е задължен да постанови изрично решение, което в случаите на предоставяне на достъп до обществената информация следва да съдържа задължителните реквизити по чл. 34 ал. 1 ЗДОИ, а в случаите на отказ от предоставяне на достъп трябва да отговаря на изискванията на чл. 38 ЗДОИ като административният орган изрично следва да посочи правното и фактическото основание на отказа. 

Изхождайки от регламентираното с чл. 28 ЗДОИ задължение за изрично произнасяне по заявлението, заместващият секретаря на Столична община Варна е отказал с обжалваното писмо да удовлетвори подаденото до кмета на Столична община искане по ЗДОИ. Така постановеният отказ е акт на компетентен административен орган като се има предвид, че съгласно уредената правна  възможност по чл. 28 ал. 2 ЗДОИ кметът на Столична община е делегирал на секретаря на общината с изрична своя заповед № СОА17-РД09-1027/20.11.2017 г. правомощията да се произнася по постъпилите заявления за достъп до обществена информация като издава решения по ЗДОИ, с които да предоставя или да отказва предоставяне на достъп до информацията. Същевременно с последваща своя заповед № СОА19-РД15-5516/16.05.2019 г. кметът е определил заместник на секретаря на Столична община за датата на отсъствието му 17.05.2019 г., на която заместникът е постановил процесния отказ по ЗДОИ. Отказът отговаря на съществените изисквания за форма, тъй като е постановен писмено и от него категорично стават ясни причините, поради които заявеното искане за достъп до обществена информация не е удовлетворено.  

По материалната законосъобразност на постановения отказ за предоставяне на достъп до обществена информация съдът намира следното: 

Чл. 2 ал. 1 ЗДОИ дефинира като обществена по смисъла на този закон всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по закона субекти. За очертаване на кръга на задължените субекти чл. 3 ал. 1 ЗДОИ регламентира, че законът се прилага за достъп до обществената информация, която се създава или се съхранява от държавните органи, техните териториални звена и органите на местно самоуправление в Република България. Според чл. 9 ал. 1 ЗДОИ обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации, може да бъде официална и служебна. И в двата случая обаче, за да бъде предоставена информацията, тя трябва да е налична в поискания обем, структурен вид и съдържание, което означава, че ако става въпрос за официална обществена информация, тя трябва точно да се съдържа във вече издаден акт на съответния държавен орган или орган на местно самоуправление при осъществяване на неговите правомощия, а ако се търси служебна информация, трябва вече да е събрана и съхранена без да е необходимо във връзка с предоставянето й да се извършват допълнителни действия по систематизирането й.

Информация за постоянните и настоящите адреси на лицата се съдържа в регистъра на населението, който съгласно чл. 22 ЗГР се поддържа в електронен вид и формира Национална база данни „Население“. Самият регистър съгласно чл. 22 ал. 2 ЗГР се състои от електронните лични регистрационни картони на всички физически лица по чл. 3 ал. 2 като в тези картони съгласно чл. 25 т. 10 и 11 ЗГР се съдържа информация и за постоянния им и настоящ адрес. От своя страна Локална база данни „Население“ се явява съгласно чл. 22 ал. 4 ЗГР част от регистъра на населението и се състои от електронните лични регистрационни картони на физическите лица с постоянен и/или настоящ адрес в общината. Съгласно чл. 26 ал. 4 ЗГР при настъпило раждане на територията на страната електронният личен регистрационен картон се създава и данните в него се поддържат именно от общинската администрация. Поисканата от жалбоподателя информация, макар да може да се окачестви като такава, свързана с обществения живот в страната, не може да се приеме за налична конкретно в поискания структурен вид, а за предоставянето й е необходимо преди това да се извлече от Локална база данни „Население“ по зададени за целта критерии, което от своя страна означава, че трябва специално да бъде създадена във връзка с искането на заявителя.

Съдът възприема като основателно и другото посочено в писмо изх. № СОА19-ЕВ01-201-(1)/17.05.2019 г. основание за отказ за предоставяне на информацията. Съгласно чл. 4 ал. 1 ЗДОИ всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация по реда и при условията на този закон, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространение на информацията.

Съгласно чл. 101 т. 3 ЗГР функциите на ЕСГРАОН включват и създаване и поддържане на регистър на населението. В глава Пета, раздел Трети на ЗГР е установен специален ред за предоставянето на данни от ЕСГРАОН като в чл. 106 ал. 1 е определен кръгът на правоимащите лица. Съгласно чл. 106 ал. 5 за предоставянето на достъп или извършването на справки въз основа на регистрите се събират такси в размери, определени в тарифа на Министерския съвет. На въпроса за предоставяне на данни от регистрите е посветен и раздел Първи от глава Шеста на приетата на основание чл. 113 ал. 1 от ЗГР Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012 г. на МРРБ за функциониране на Единната система за гражданска регистрация. Съгласно поместения в този раздел чл. 142 обемът на предоставените данни се определя от целите, за които те се предоставят като съгласно чл. 143 процедурата за предоставяне започва с подаването на писмено заявление в свободен текст, до органа, съхраняващ съответния регистър, в което на основание чл. 144 задължително се посочват законовите основания за предоставяне на данните.

Посочените норми сочат на наличието на специален ред за търсене и получаване на информация от регистъра на населението, което на основание чл. 4 ал. 1 ЗДОИ изключва за този род информация приложимостта на ЗДОИ. Фактът, че съгласно приложените към жалбата писмени доказателства жалбоподателят се е снабдил по реда на ЗДОИ със същата по характера си информация от някои от административните райони на Столична община и от община Търговище е ирелевантен по отношение на преценката на съда за законосъобразността на оспорения по делото отказ, защото тя не се извършва по аналогия на други подобни случаи, а единствено въз основа на приложимите правни норми.              

В целостта си изложеното води до извод, че като е отказал да удовлетвори по реда на ЗДОИ искането на заявителя, административният орган е издал съответстващ на материалноправните разпоредби административен акт.

На основание чл. 172 ал. 2 предл. последно АПК вр. чл. 40 ал. 2 ЗДОИ оспорването следва да се отхвърли.

Тъй като от страна на ответника не е направено искане за разпределяне на отговорността за разноски, съдът не дължи произнасяне по този въпрос.

Воден от изложеното, съдът     

 

 

Р Е Ш И

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, предявена чрез председателя на Управителния съвет и представляващ сдружението Ю.А.Ч., срещу обективирания в писмо изх. № СОА19-ЕВ01-201-(1)/17.05.2019 г. отказ на секретаря на Столична община да предостави на сдружението достъп до обществена информация по точки 1; 2.1; 3 и 4 от подаденото от председателя му заявление по ЗДОИ с рег. № СОА19-ЕВ01-201/09.05.2019 г.

На основание чл. 40 ал. 3 ЗДОИ решението не подлежи на касационно обжалване.  

 

СЪДИЯ: