О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№………/21.10.2019 г., гр. Варна

                                                                                               

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - гр. Варна, ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТИ СЪСТАВ, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи октомври две хиляди и деветнадесета  година в състав:

Съдия: Кремена Данаилова,

като разгледа докладваното административно дело №2745/2019  г. по описа на Административен съд – гр. Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба от „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията“ /СОПА/, ЕИК ********* със седалище гр. Варна, представлявано от Ю.А.Ч. срещу мълчалив отказ по част от заявления рег. № ДОИ19000142ОД/31.07.2019 г. и рег. № ДОИ19000159ОД/21.08.2019 г. и частите от Решение рег.№ ДОИ 19000142ОД_005ОД/03.09.2019 г. издадено от гл. юрисконсулт при район „Одесос“, община Варна и Решение рег. № ДОИ 19000159ОД_001ОД/03.09.2019 г., издадено от гл. юрисконсулт при район „Одесос“, община Варна, обективиращи отказ за предоставяне на информация под предпочитаната форма „преглед на оригинал“.

Жалбоподателят е посочил, че предмет и основание на жалбата му е:

1.  Оспорва се мълчалив отказ по отношение съдържанието, информацията в документите, издадени във връзка с необходимостта от извършването, самото извършване и отчетността от извършените резитби, както и искането за изготвяне на копие от тях.

2.  Оспорване се мълчалив отказ по отношение наличието на данни за резитбите, които към датата на решението за предоставяне на информация вече са планирани и предстоящи.

3.  Оспорване се отказът за съобразяване с предпочитаната форма за предоставяне на информация под формата „преглед на оригинал“ – мълчалив или имплицитен.      

Ответник – главен юрисконсулт при район „Одесос“, община Варна излага, че оспорените решения са съобщени чрез електронна поща на 03.09.2018 г., поради което жалбата е просрочена, поради което е отправено искане за оставянето й без разглеждане.

Съдът установява следното от фактическа страна.

От СОПА е подадено до кмета на  район „Одесос“, община Варна  заявление за достъп до информация рег. № ДОИ19000142ОД/31.07.2019 г., във връзка със започнала на 31.07.2019 г. резитба на дървата в градинката на междублоковото пространство между бл. 41 и бл. 40 /бул. Вл. Варненчик № 133, бл.40/, като е отправено следното искане: „Моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена цялата налична информация, относно извършени резитби на дървесни видове на територията на района в периода 01.01.2018 г. до датата на предоставяне на информацията, включително информация за броя, местата, времето /датите/ и изпълнителите на резитбите, както и за всички издадени документи, във връзка с необходимостта от извършването, самото извършване и отчетността на извършените резитби. Моля да ни бъде предоставена аналогична изчерпателна информация и за периода след датата на решението за предоставяне на исканата информация, т.е. за планираните резитби, за които има документация. Моля исканата информация да ни бъде предоставена под формата на преглед на оригинал и под формата на копия от относимите документи, предоставено по електронен път на адрес office@sopa.bg  в pdf, jps или друг общодостъпен формат.“

Заявлението от район „Одесос“, община Варна е било изпратено по компетентност до Община Варна, дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ с писмо от 13.08.2019 г., като на 19.08.2019 г. от заместник кмет на Община Варна е върнато на район „Одесос“ за произнасяне по компетентност.

От СОПА е подадено до кмета на  район „Одесос“, община Варна  заявление за достъп до информация рег. № ДОИ19000159ОД/21.08.2019 г. което е идентично със заявление за достъп до информация рег. № ДОИ19000142ОД/31.07.2019 г.

С Решение за предоставяне на достъп до обществена информация № ДОИ19000142ОД/03.09.2019 г., рег. № ДОИ19000142_005ОД/03.09.2019 г.  издадено от гл. юрисконсулт при район „Одесос“, община Варна са разгледани заявления рег. № ДОИ19000142ОД/31.07.2019 г. и рег. № ДОИ19000159ОД/21.08.2019 г., на основание чл.28, ал.2 вр. чл.35, ал.3 от ЗДОИ е решено да се предостави пълен достъп на заявителя СОПА до поисканата в заявленията за достъп, информация, изготвена във вид на справка, в една от предпочитаните форми за достъп – по електронен път на посочения от заявителя адрес на електронна поща: office@sopa.bg.

С Решение за предоставяне на достъп до обществена информация № ДОИ19000159ОД/03.09.2019 г., рег. № ДОИ19000159_001ОД/03.09.2019 г.   издадено от гл. юрисконсулт при район „Одесос“, община Варна са разгледани заявления рег. № ДОИ19000142ОД/31.07.2019 г. и рег. № ДОИ19000159ОД/21.08.2019 г., на основание чл.28, ал.2 вр. чл.35, ал.3 от ЗДОИ е решено да се предостави пълен достъп на заявителя СОПА до поисканата в заявленията за достъп информация, изготвена във вид на справка, в една от предпочитаните форми за достъп – по електронен път на посочения от заявителя адрес на електронна поща: office@sopa.bg.

Двете решения са съобщени по електронен път на 03.09.2019 г. и с пощенска пратка на 09.09.2019 г.

          С разпореждане № 13178/02.10.2019 г. по адм. дело № 2745/2019 г. на Адм. съд – Варна, на жалбоподателя е дадена възможност в 7 – дневен срок от получаване на съобщението да представи доказателства: 1. За платена държавна такса,  2. За срочността на жалбата, поради съобщаване решенията на 03.09.2019 г. и 3. Да обоснове наличието на мълчалив отказ в частта на предпочитаната форма „преглед на оригинал“ поради това, че с решенията е налице произнасяне по заявленията.

 Разпореждането е съобщено на жалбоподателя, чрез Ю.Ч. ва 05.10.2019 г. връчването е удостоверено с подпис, извършено е редовно съгласно, чл. 50, ал.3 от ГПК, вр. чл. 144 от АПК. Представено е доказателство за платена държавна такса с молба от 02.10.2019 г. Срокът за изпълнение на разпореждането в частта на т.2. и т.3 е изтекъл на  14.10.2019 г., съгласно чл. 60, ал.6 от ГПК, вр. чл. 144 от АПК.  До настоящия момент разпореждането в частта на т.2 и т.3 не е изпълнено.

С оглед установеното съдът намира жалбата за недопустима поради следните съображения:

1.           Относно оспорване на мълчалив отказ по отношение съдържанието, информацията в документите, издадени във връзка с необходимостта от извършването, самото извършване и отчетността от извършените резитби, както и искането за изготвяне на копие от тях.

Съгласно чл.81, ал.2 от АПК, по административен ред може да се оспори и съдържанието на документ, поради което жалбата в частта  относно оспорване на мълчалив отказ по отношение съдържанието, информацията в документите, издадени във връзка с необходимостта от извършването, самото извършване и отчетността от извършените резитби е недопустима.

Искане за изготвяне на копие от документи се прави за пръв път в жалбата пред съда. В Заявленията е посочено „Моля изисканата информация да ни бъде предоставена под формата преглед на оригинал, както и под формата на копия на относимите документи предоставени по електронен път на адрес…“.  С процесните решенията е предоставена информация в една от предпочитаните форми за достъп – по електронен път на посочения от заявителя адрес на електронна поща: office@sopa.bg. След като се предоставят копия от документите по електронен път, за жалбоподателя е налице възможност да изготви копия от същите на хартиен или друг носител. В този смисъл не е налице мълчалив отказ за изготвяне на копия от документите, поради това, че в заявленията не е поискано представяне под такава форма на обществената информация.  

2.           Относно оспорване на мълчалив отказ по отношение наличието на данни за резитбите, които към датата на решението за предоставяне на информация вече са планирани и предстоящи.

По аргумент на противното на чл.81, ал.2 от АПК оспорването в тази част е недопустимо. Също така органът е постановил с посочените две решения предоставяне на пълен достъп до поисканата в заявленията за достъп информация. Поради което липсва правена възможност предоставените данни да се оспорят по съдебен ред.  

3.           Относно оспорване на отказът за съобразяване с предпочитаната форма за предоставяне на информация под формата „преглед на оригинал“ – мълчалив или имплицитен.         

         След като са постановени от административния орган две решения, в които е избрана само една от предпочитаната форма за достъп до информация – по електронен път, е налице изричен отказ да се уважи искането за другата предпочитана  форма за предоставяне достъп до информацията посочена в заявленията, а именно под формата на  „преглед на оригинал“. Поради това не е налице мълчалив отказ за предоставяне достъп до информацията посочена в заявленията под формата на  „преглед на оригинал“.

         Изричният отказ, както сочи и жалбоподателят е включен в съдържанието на решенията. Защита е, чрез оспорване на решенията. Същите са съобщени на 03.09.2019 г. по електронен път, съгласно чл. 61, ал.2 от АПК /на основание §155 ПЗР ЗИД, ДВ, бр.77/2018 г. - До 10 октомври 2019 г. съобщенията и призоваванията се извършват по досегашния ред/. От жалбоподателят не е направено възражение относно получаване на административните актове на 03.09.2019 г. Срокът за оспорване, на основание чл. 149, ал.1 от АПК е бил до 17.09.2019 г. Жалбата е подадена по електронен път на 24.09.2019 г., извън 14 – давения срок, поради което е просрочена.

         Повторното връчване на административните актове не създава право за жалбоподателя да започне да тече нов срок за оспорване. Поради това съобщаването на решенията на 09.09.2019 г. по пощата е без значение за решаване въпроса за срочността на жалбата. На основание чл. 159, т. 5 от АПК жалбата срещу решенията е просрочена, което налага оставянето и без разглеждане и прекратяване на производството.            

Водим от горното и на основание чл.159, т.5 от АПК, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията“, ЕИК ********* със седалище гр. Варна, представлявано от Ю.А.Ч. срещу мълчалив отказ по част от заявления рег. № ДОИ19000142ОД/31.07.2019 г. и рег. № ДОИ19000159ОД/21.08.2019 г. и частите от Решение рег.№ ДОИ 19000142ОД_005ОД/03.09.2019 г. издадено от гл. юрисконсулт при район „Одесос“, община Варна и Решение рег. № ДОИ 19000159ОД_001ОД/03.09.2019 г., издадено от гл. юрисконсулт при район „Одесос“, община Варна, обективиращи отказ за предоставяне на информация под предпочитаната форма „преглед на оригинал“.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2745/2019 г. по описа на Административен съд – Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7-дневен срок от получаване на съобщението. 

 

 

 

СЪДИЯ: