Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

гр. Варна, 17.07.2019г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА, пети състав в открито съдебно заседание проведено на осемнадесети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МИХОВ

 

          при участието на секретаря Нина Атанасова, като разгледа докладваното от съдия Димитър Михов административно дело № 3419/2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на гл. Х от Административно процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.40 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

          Образувано е по жалба вх. № 21565/12.12.2018г. на „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА“, ЕИК 176143308, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул.“Владислав Варненчик“ № 133, бл. 40, вх.А, ап.43, представлявано от Ю.Ч.. С жалбата се оспорва Решение № 59102-13/19.11.2018г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ гр. Варна за достъп до обществена информация по Заявление  за достъп до обществена информация, постъпило по електронен път на 05.11.2018г. и заведено с вх. № 59102/05.11.2018г., подадено от „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА“, в частта по т.1, т.2, т.5.2. и т.5.3. от заявлението, както и мълчалив отказ по т.4.1., т.4.2, и т.5.1. от заявлението.

Формулирано е искане съдът да отмени обжалваното Решение № 59102-13/19.11.2018г. в оспорената му част и мълчаливия отказ на Директора на ТД на НАП гр. Варна в посочената част от заявлението, и да задължи органа да предостави пълен достъп до исканата обществена информация в определен от съда срок. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

          Ответната страна чрез процесуалния си представител И.И. оспорва жалбата. Претендира се присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

          Административен съд - Варна, след като прецени законосъобразността на обжалвания административен акт с оглед разпоредбата на чл. 168, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 146 от АПК и доводите на страните, след преценка поотделно и в тяхната съвкупност на събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

От представените по делото доказателства е видно, че жалбоподателят е депозирал по електронен път заявление за достъп до обществена информация, заведено в системата на Териториална дирекция на НАП гр. Варна с вх. № 59102/05.11.2018г. В заявлението е посочено исканата информация и данни, представляващи интерес за жалбоподателя, респ. посочен от него надделяващ обществен интерес от разкриване на информацията, предпочитаният начин /форма/ за предоставяне на информация, вписан адрес за предоставяне на информацията по електронен път. Въз основа на депозираното заявление за достъп до обществена информация, Директорът на Териториална дирекция на НАП гр. Варна е издал обжалваното Решение № 59102-13/19.11.2018г.

Установено е, че в частта по т.1 и т.2 от Заявлението не е предоставена информация относно данните, касаещи двете имена /собствено и фамилно/, професионална квалификация и заповед за назначаване на заеманата длъжност, съответно на лицето, заемащо длъжността началник на деловодството и на лицата на ръководни длъжности. По т.5.2. и т.5.3. жалбоподателят изразява мнение, че предоставената информация е невярна. По т. .4.1., т.4.2, и т.5.1. от заявлението според жалбоподателя е формиран мълчалив отказ, поради непроизнасяне от страна на органа в рамките на 14-дневния срок по направеното искане. По т.4.1. от заявлението относно непредоставяне на съдържанието на вътрешнослужебния документ, както и по отношение искането за предоставяне на електронно копие от самия документ в рdf или друг общодостъпен електронен формат; по т.4.2. относно извършването или неизвършването в посочения период на проверки за законосъобразно унищожаване на електронни и хартиени документи след изтичането на сроковете на съхранение, както и по отношение на  искането за предоставяне на електронно копие от самия документ в рdf или друг общодостъпен електронен формат; по т.5.1. относно посочването на изчерпателни данни за относимите вътрешноведомствени актове на НАП и по отношение на  искането за предоставяне на електронно копие от самия документ в рdf или друг общодостъпен електронен формат.

Освен приложените по делото писмени доказателства, в качеството на свидетели са разпитани Е.А., Ч. Д, М.Х. и П.М. – служители в ТД на НАП гр.Варна, чиито показания съдът кредитира.

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

          Жалбата е подадена от легитимирано за това лице – адресат на акта, с правен интерес от неговото обжалване, в рамките на законоустановения срок и отговаряща на формалните изисквания на закона за реквизити, което я прави допустима за разглеждане по същество.

Достъп до обществена информация с оглед разпоредбата на чл.24 от ЗДОИ се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. В настоящия казус, представеното от жалбоподателя заявление съдържа изискуемите по чл.25 от ЗДОИ реквизити.

Дефиницията на понятието „обществена информация“ е дадена в разпоредбата на чл.2, ал.1 от ЗДОИ, съгласно която „обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.“

Обществената информация съгл. чл.9 от ЗДОИ е официална и служебна. Съгласно разпоредбата на чл.10 от ЗДОИ, официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия. Служебна е информацията според чл.11 от същия закон, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и техните администрации.

Съгласно чл.28, ал.1 от ЗДОИ исканията се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране. Съгласно това изискване на ЗДОИ и чл.58, ал.1 от АПК – непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ. От данните по делото е видно, че при издаване на решението, от една страна органът не е предоставил в пълен обем исканата от заявителя информация /т.1 и т.2 от заявлението/, а от друга – не е последвало произнасяне по направеното искане в 14-дневния срок и е налице мълчалив отказ /т.4.1., т.4.2. и т.5.1./. Неоснователна обаче се явява жалбата  по отношение произнасяне на органа по т.5.2. и т.5.3. от заявлението. Обстоятелството, че жалбоподателя не е доволен от предоставената информация, не дава основание на съда да приеме, че такава не е предоставена. Предвид това, жалбата в тази и част следва да бъде отхвърлена.

С оглед изложеното и предвид събраните по делото доказателства съдът счита, че в настоящия казус е налице незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен. Административната преписка следва да бъде върната на ответника, който като орган по чл.3, ал.2, т.1 от ЗДОИ е длъжен да се произнесе по Заявление  за достъп до обществена информация, постъпило по електронен път на 05.11.2018г. и заведено с вх. № 50102/05.11.2018г., подадено от „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА“, в частта по т.1, т.2, т.4.1., т.4.2, и т.5.1. от заявлението с мотивирано решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на информация по чл.38 от ЗДОИ, което съгласно чл.39 от същия закон следва да се връчи на заявителя. Освен това органът следва да прецени обстоятелството дали исканата информация съставлява обществена по смисъла на ЗДОИ.

С оглед изхода на спора, съдът намира за своевременно направеното от жалбоподателя искане за присъждане на направените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева, представляващи заплатена държавна такса в размер на 10 лева и адвокатски хонорар в размер на 300 лева.

          Водим от гореизложеното, Административен съд гр. Варна, пети състав

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОТМЕНЯ Решение № 59102-13/19.11.2018г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Варна в частта по т.1 и т.2 от Заявление  за достъп до обществена информация, постъпило по електронен път на 05.11.2018г. и заведено с вх. № 59102/05.11.2018г., подадено от „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА“.

ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Варна за предоставяне на достъп до обществена информация по Заявление  за достъп до обществена информация, постъпило по електронен път на 05.11.2018г. и заведено с вх. № 59102/05.11.2018г., подадено от „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА“ в частта по т.4.1., т.4.2, и т.5.1. от заявлението.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА“ срещу Решение № 59102-13/19.11.2018г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Варна в частта по т.5.2. и т.5.3. от заявлението.

ВРЪЩА преписката на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Варна за произнасяне по Заявление  за достъп до обществена информация, постъпило по електронен път на 05.11.2018г. и заведено с вх. № 59102/05.11.2018г., подадено от „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА“ при съобразяване с дадените от съда задължителни указания за тълкуването и прилагането на закона.

ОСЪЖДА Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Варна да заплати на „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА“ ЕИК 176143308, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул.“Владислав Варненчик“ № 133, бл. 40, вх.А, ап.43, представлявано от Ю.Ч. сумата от 310 /триста и десет/ лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                     Съдия: