РЕШЕНИЕ

 

№………..

 

                                                гр. Варна, …………. .2019 г.

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. Варна, XXIII-ти състав, в  закрито съдебно заседание на двадесет и пети юли две хиляди и деветнадесета  година, в състав:

 

                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: НАТАЛИЯ ДИЧЕВА

 

 като  разгледа докладваното от съдия Дичева административно дело № 1833 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Съдебното производство е по реда на чл.175 от АПК.

Съгласно разпоредбата на чл.175 ал.1 и ал.2 от АПК, съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснати в решението грешки или др. очевидни неточности с решение/определение, което се постановява в закрито заседание. По повод на молба от жалбоподателя и извършена служебна справка след като е изведено постановеното по АХД №1833/2018г. Решение №1248/20.06.2019г., Съдът констатира допусната очевидна фактическа грешка в мотивите и диспозитива- неправилно са присъдени разноски в размер на 330лв., вместо 320лв., съгласно представените документи.

С оглед на това, на основание чл.174 ал.1 от АПК следва да се поправи допуснатата очевидна фактическа грешка в мотивите и диспозитива на решението като размера на присъдените разноски вместо 330лв., следва да се чете 320лв.Претенцията за присъждане на разноски в размер на още 1,70лв., представляващи преводни такси е неоснователна, като съдът е изложил мотиви в Решение №1248/20.06.2019г., които не следва да се повтарят. 

Водим от това, Съдът

 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и диспозитива на Решение №1248/20.06.2019г. по адм.д. №1833/2019г. по описа на Административен съд-Варна, като вместо разноски в размер на 330лв./ триста и тридесет лева/, следва да се чете 320лв. /триста и двадесет лева/.

Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

                                               

                                                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: