Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр. В., 26.07.2019г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. В., пети състав в закрито заседание, проведено на двадесет и шести юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МИХОВ

 

         като разгледа докладваното от съдия Д.Михов административно дело № 917/2019г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.175 от АПК.

Образувано по молба с.д. № 11729/25.07.2019г. на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА, ЕИК ххххххххх, представлявано Ю А Ч , с която се иска да бъде поправена очевидна фактическа грешка /ОФГ/, допусната в Решение № 1487/16.07.2019г., постановено по адм. дело № 917/2019г.

Молителя изтъква, че с последвалите изменения след 01.01.2019г. съдебните дела с материя ЗДОИ са едноинстанционни, а в постановения съдебен акт е отразено, че решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република Б. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Предвид това е направено искане за поправка на допуснатата ОФГ.

Настоящият състав на съда намира депозираната молба за основателна.

С § 125 от ЗИД на Административнопроцесуалния кодекс в чл.40 от Закона за достъп до обществена информация е създадена ал.3, съгласно която разпоредба „решението на административния съд не подлежи на касационно оспорване.“

С оглед на изложеното, налице е допусната грешка по смисъла на чл.175 от АПК, изразяваща се в неточно отразяване обстоятелството относно оспорването на съдебния акт.

         Водим от изложеното и на основание чл.175, ал.2 от АПК, Административен съд гр. В., пети състав

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 1487/16.07.2019г., постановено по адм. дело № 917/2019г. на Административен съд – В., пети състав, като вместо „решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република Б. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните“, да се чете „Решението не подлежи на обжалване“.

         Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                  Съдия: