Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр. В., 16.07.2019г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР.В., пети състав в открито съдебно заседание, проведено на осемнадесети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МИХОВ

          при участието на секретаря Нина Атанасова, като разгледа докладваното от съдия Димитър Михов административно дело № 917/2019г. и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 40, ал.1 от Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ) .

          Делото е образувано по жалба на „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА“, ЕИК ххххххххх, със седалище и адрес на управление гр. В., бул.“В. В.“ №133, бл.40, вх.А, ап.43, чрез адвокат И.И. срещу Решение № 6/11.03.2018г. в частта по т.2 от Заявление ЗДИ-7 от 26.02.2019г.

Решението е оспорено с твърдения за неговата незаконосъобразност, неправилност и необоснованост, като е формулирано искане за неговата отмяна в оспорената му част. Претендира се присъждане на  направените по делото разноски.

Ответникът по жалбата с депозирано становище при представяне на административната преписка, оспорва жалбата. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

          Административен съд гр.В., след като прецени законосъобразността на обжалвания административен акт с оглед разпоредбата на чл. 168, ал.1 от АПК във вр. с чл. 146 от АПК и доводите на страните, след преценка поотделно и в тяхната съвкупност на събраните по делото доказателства , намира за установено следното:

          Със заявление за достъп до информация адресирано до Кмета на Община Р. рег. № ЗДИ - 7/26.02.2019г., жалбоподателят с формулирано искане то т.2 от заявлението е поискал да му бъде представена следната информация: Справка за наличната информация в Локална база данни „Население“ за броя на пълнолетните граждани в община Р. към датата на справката по заявлението, като са посочени пет подточки, относно предоставяне на информацията.

          В обжалваното решение, административния орган е посочил кой програмен продукт се ползва от Община Р., посочил е, че относно поисканата информация по т.2 от заявлението, същата се съдържа на електронната страница на ГД“ГРАО“ към МРРБ.

          При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Жалбата е депозирана в законоустановения срок, предявена е срещу подлежащ на съдебен контрол индивидуален административен акт, от процесуално легитимирано лице – заявител на искане за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ.

          При преценка за законосъобразността на акта, съдът е длъжен преди да се произнесе по съществото на спора, да прецени неговата валидност, т.е. дали е постановен от компетентен орган, в кръга на неговите материални и териториални правомощия.

          В настоящия казус обжалвания акт е издаден от Комисия, назначена със Заповед № РД-01-2710/19.10.2017г. на Кмета на Община Р., оправомощена да взема решение за предоставяне или отказ от достъп до обществена информация и уведомяване писмено заявителя.

Настоящият състав на съда намира решението за неправилно поради следното:

          Дефиницията на понятието “обществена информация” е дадена в разпоредбата на чл. 2, ал.1 от ЗДОИ, съгласно която “обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република Б. и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.” В закона с разпоредбата на чл.37, ал.1 са определени изчерпателно и изключенията, при които е допустимо, макар и обществена, информацията да не се предоставя. В оспореното в настоящото производство решение, административният орган на първо място не е изследвал въпроса дали изобщо е налице надделяващ обществен интерес, което според настоящият състав е нарушение на разпоредбата на чл.35 от АПК. На следващо място съдът намира, че исканата от заявителя информация не е предоставена във формата, предпочетена от заявителя, което налага извод за незаконосъобразност на акта. Разпоредбата на чл.27, ал.1 от ЗДОИ задължава органа да предостави исканата обществена информация в предпочетената от заявителя форма. В случая обаче исканата информация не е била предоставена в предпочетената от заявителя форма, а административния орган се е ограничил с посочване единствено на интернет страница и препращане на заявителя към нея.  Съдът намира за неоснователни изложените от ответника доводи относно обстоятелството, касаещо публикуване на исканата информация на интернет страницата на ГД “ГРАО“ към МРРБ. Както от данните по делото, така и от самото решение е видно, че ответника не е ангажирал доказателства относно твърдението си, че исканата информация е достъпна на посочените страници, респ. липсват данни относно практическия достъп до тези интернет страници. Независимо от това, дори и да се приеме, че исканата информация е налице на посочената интернет страница, ответникът е следвало да се съобрази съобразно разпоредбата на чл.27, ал.1 от ЗДОИ с предпочитаната от заявителя форма за предоставяне на достъпа до обществена информация, посочена в заявлението. В тази връзка следва да се посочи, че от доказателствата – писмо с.д. № 9034/06.06.2019г. от Община Р.,  приети за сведение по делото, ответникът е предоставил искана от жалбоподателя информация по друго заявление за достъп, касаеща друг период от време на предоставената информация.

Съдът намира, че оспореното решение е незаконосъобразно. Същото следва да се отмени, а преписката да се върне за ново произнасяне, съобразно мотивите изложени в настоящото решение. С оглед изхода на спора основателно и своевременно направено се явява искането на жалбоподателя за присъждане на направените по делото разноски. Съобразно разпоредбата на чл.143, ал.1 от АПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА“ сумата в размер на 310 /триста и десет/ лева, разноски по делото, представляваща 10 лева – заплатена държавна такса и 300 лева- адвокатски хонорар

          Мотивиран от горното, Административен съд гр. В., пети състав

 

Р Е Ш И:

 

          ОТМЕНЯ Решение  № 6/11.03.2018г. на Комисията при Община Р. в частта по т.2 от Заявление ЗДИ-7 от 26.02.2019г. за предоставяне на достъп до обществена информацията.

ВРЪЩА административната преписка на Комисията при Община Р. за произнасяне по заявление за достъп до обществена информация рег. № ЗДИ-7 от 26.02.2019г. на „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА“ съобразно указанията за тълкуването и прилагането на закона дадени с настоящото решение.

ОСЪЖДА Община Р. да заплати на „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА“, ЕИК ххххххххх сумата в размер на 310 /триста и десет/ лева, разноски по делото.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република Б. в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                         Съдия: