Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№………………2017 г.                                                         гр. Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският административен съд,

двадесет и четвърти състав

в открито заседание, проведено на деветнадесети октомври 2017 г.,

в следния състав:        

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИСЛАВ МИЛАЧКОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ЙОТОВА

                     ХРИСТО КОЙЧЕВ

 

при участието на секретаря Мая Вълева, и прокурора Иванов, като разгледа докладваното от съдия Милачков

административно дело №1751 по описа за 2017 година

за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.145, във вр. с чл.185, ал.1  от АПК.

Образувано е по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - Варна против чл. 6, т. 3, б.“ж“ от Наредбата за рекламната дейност на Община Аврен, приета с Решение № 190 от Протокол № 15/22.12.2004 г. на Общински съвет Аврен.

В жалбата на прокурора се сочи, че разпоредбата на чл.6 т.3 от Наредбата е незаконосъобразна, тъй като е в противоречие с акт от по-висока степен, а именно чл.37, ал.2 от Конституцията на Република България. Подробно е развита тезата, че чл.6 т.3, б.“ж“  от Наредбата, който забранява рекламирането на определена религия или религиозна общност е в пряко противоречие с прокламираното право на свободен избор на вероизповедание заложено в чл.37, ал.2 от КРБ, както и възможността за установяване и поддържане на места за богослужение или религиозни събрания; писане, издаване и разпространяване на религиозни публикации и др. заложена в чл.6, ал.1 от Закона за вероизповеданията.

В съдебно заседание прокуратурата се представлява от прокурор Иванов. Същият поддържа протеста на сочените в него основания. Молбата към съда е за отмяна на атакуваният текст от Наредбата.

Ответната страна – Общински съвет гр. Аврен, при редовно призоваване не изпраща представител, не изразява становище по протеста.

 

Съдът, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, заедно и поотделно, и по вътрешно убеждение, съобразно чл. 168 АПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

 

На свое заседание проведено на 22.12.2004 г. общинските съветници на Община Аврен са взели решение №15, с което са приели Наредба за рекламната дейност на Община Аврен.

Определяйки реда и условията за извършване на рекламната дейност, с чл.6, т.3, б.“ж“  от Наредбата, общинските съветници са възвели забрана за рекламирането на определена религия или религиозна общност.

Именно срещу този текст от Наредбата е насочен протеста на прокурора при ОП Варна.

При така установената фактическа обстановка съдът за да се произнесе взе предвид следното:

Обжалваното решение представлява нормативен административен акт, т.к. създава права и задължения за неограничен и неопределен кръг лица, каквито са адресатите на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Аврен и има многократно правно действие.

Протеста е подаден от надлежна страна – Прокурор при ВОП.

Разгледан по същество протеста се явява основателен.

Съдът намира, че обжалваното решение е взето от компетентен орган, в рамките на делегираните му от закона правомощия, при изискуемия се кворум. Съдът обаче приема, че административният орган, издал обжалваното решение, не е спазил предвидената процедура за издаване на нормативен административен акт.

На два пъти в хода на съдебното производство съдът дава възможност на Общински съвет Аврен да представи доказателства относно спазването на закона при приемане на наредбата. Веднъж с разпореждането за насрочване от 22.06-2017 г.; втори път в открито съдебно заседание проведено на 21.09.2017 г., с определение по реда на чл.171, ал.4 от АПК.

Въпреки указанията ответника е представил по делото единствено текста на Наредбата и извлечение от протокола по приемането й от 22.12.2004 г.

В ЗНА изрично е посочен реда, който трябва да се спази за да бъде приетият нормативен административен акт законосъобразен. В настоящият казус, поради липса на каквито и да било доказателства в тази насока, съдът намира, че този ред не е спазен. По делото няма доказателства за съгласуване на проекта на Наредбата, което да даде възможност на заинтересованите граждани и организации да изразят становище по него. Не са представени доказателства и за обнародване нито на проекта, нито на текста на приетата наредба.

Задължението за обнародване на вече приетата наредба е заложено в чл.34 и сл. от ЗНА.

По делото не бяха представени доказателства за спазването на тази процедура.

При това положение съдът намира, че процесния нормативен административен акт, в оспорената му част, а именно чл.6 т.3, б.“ж“ от Наредба за рекламната дейност на Община Аврен, е приет при грубо нарушаване на процесуалните правила относно издаването му, което нарушение води до неговата отмяна.

Извън горното съдът намира за основателни и възраженията на вносителя на протеста досежно противоречието на атакувания текст от Наредбата с нормативна регламентация от по-висок ранг, какъвто се явява КРБ.

Прокламираното право на свободен избор на вероизповедание заложено в чл.37, ал.2 от КРБ, както и възможността за установяване и поддържане на места за богослужение или религиозни събрания; писане, издаване и разпространяване на религиозни публикации и др. заложена в чл.6, ал.1 от Закона за вероизповеданията е в пряко противоречие с възведената с процесната Наредба забрана за рекламирането на религия или вероизповедание.

Въвеждайки рестрикция, която е в противоречие с признати от конституцията права общинските съветници са нарушили чл.15 от ЗНА, където е посочено, че Нормативните актове трябва да съответстват на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.

По изложените съображения, съдът намира, че процесния нормативен административен акт, в оспорената му част, а именно чл.6 т.3, б.“ж“ от Наредба за рекламната дейност на Община Аврен е приет в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до неговата незаконосъобразност, поради което следва да бъде отменен.

 

 

Водим от горното, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ОТМЕНЯ чл.6 т.3, б.“ж“ от Наредба за рекламната дейност на Община Аврен, приета от Общински съвет – Аврен с Решение №190 по Протокол №15/22.12.2004 г.

ОСЪЖДА Общински съвет – Аврен да заплати на Окръжна прокуратура Варна сумата от 20 лв./двадесет лева/, разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщението пред Върховния административен съд.

След влизане в сила на решението същото да бъде обнародвано, на основание чл.194 от АПК, от Общински съвет – Аврен, по реда по който следва да се обнародват приетите от него подзаконови нормативни актове.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ: 1.                          2.