sР Е Ш Е Н И Е

 

             /……………….2016 год., град Варна

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, VІІІ касационен състав, в публичното заседание на трети ноември през 2016 год. в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ГАНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛИНА ЧОЛАКОВА

                                                                                                      ХРИСТО КОЙЧЕВ 

 

Секретар: Д.К.

Прокурор при Варненска окръжна прокуратура: Александър Атанасов

Като разгледа докладваното от Веселина Чолакова

АД № 2007 по описа на съда за 2016 година,

за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по протест на прокурор при Варненска окръжна прокуратура срещу чл.11 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община-Аврен , приета от Общински съвет-гр. Аврен, с Решение № 269/29.07.2016 г. В протеста се сочи, че разпоредбата на чл.11 от Наредбата, противоречи на нормативен акт от по-висока степен, тъй като с чл.56,ал.2 от Закона за устройство на територията не е предвидено изискване за представяне и одобряване на схема от главния архитект на Общината за частни имоти, а това се отнася само за имотите държавна и общинска собственост. Сочи, че органът на местното самоуправление , незаконосъобразно е разширил изискванията за поставяне на преместваеми обекти. В с.з. представител на Варненски окръжна прокуратура , поддържа протеста на изложените в него основания.

Ответникът – Общински съвет – гр. Аврен не изразява становище по протеста.

По допустимостта на протеста:

Правото на оспорване на подзаконов нормативен акт е безсрочно и съобразно нормата на чл.186, ал.2 от АПК е в правомощията на прокурора, чрез подаване на протест. От изложеното следва извода, че производството е резултат от валидно и допустимо сезиране на съда.

По основателността на протеста:

Настоящият първоинстанционен  съдебен състав, след като обсъди доводите на страните и прецени по реда на чл. 171 във вр. с чл. 196 АПК представените по делото доказателства, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Предмет на разглеждане е чл.11 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община-Аврен , в изменението прието  от Общински съвет-гр. Аврен, с Решение № 269/29.07.2016 г.

 

С Решение № 46  по Протокол № 5 от заседание на 05.03.2004 г. , Общински Съвет Варна е приел на основание чл.22,ал.1 от ЗМСМА и чл.56,ал.2 от ЗУТ „Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община-Аврен“. Текстът на чл.11 от наредбата в първата редакция е следният : чл.11,ал.1- Преместваемите обекти се разполагат върху терени частна собственост при спазване изискванията и ограниченията на настоящата Наредба, въз основа на подробна схема за разполагане; чл.11,ал.2-Схемата по ал.1 се изготвя от собственика /собствениците/ на терена.

Във връзка с протест на прокурор при Окръжна прокуратура-Варна изх.№ 4485/16 от 05.07.2016 г. , с писмо изх.№ 01-2453-13.07.2016 г. , кметът на Община-Аврен е направил предложение за приемане на решение за изменение на Наредбата в раздел V, Ред за разрешаване за поставяне на преместваеми обекти върху частни терени, чл.11, по следния начин: чл.11,ал.1 - Преместваеми обекти се разполагат върху терени частна собственост при спазване изискванията и ограниченията на настоящата Наредба, въз основа на подробна схема за разполагане; ал.2- Схемата по ал.1 се изготвя от собственика /собствениците/ на терена и се одобрява от главния архитект на Община-Аврен; ал.3- Изработването и съгласуването на схемите по ал.2 се извършва по реда на чл.7,чл.8 и чл.9 от тази наредба; ал.4- разрешение за поставяне се издава по ред установен с тази наредба и при спазване изискванията на чл.56 от ЗУТ.

С Решение № 269/29.07.2016 г. , Общински съвет-Аврен приема направеното предложение за изменение в текста предложен от кмета на Община-Аврен. Видно от протокол от редовно заседание № 11/29.07.2016 г. , на заседанието са присъствали 10 общински съветника, от общо 13 общински съветника , като всички са гласували „За“ приемането на изменението в чл.11 на Наредбата. Решението е прието при необходимия кворум и мнозинство, с гласовете на всички присъстващи 10 общински съветника.

Предвид установеното от фактическа страна, съдът намира от правна страна следното:

Разгледан по същество протестът е основателен .

Настоящият първоинстанционен състав констатира , че атакуваната разпоредба от наредбата е в противоречие с материалния закон, който порок е съществен и няма възможност да бъде саниран.

Обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация са уредени със ЗМСМА, чиито разпоредби очертават правния статут и компетентността на общинския съвет като орган на местното самоуправление, определящ политиката за изграждане и развитие на общината, във връзка с осъществяването на дейностите от местно значение, както и на други дейности, определени със закон. В изпълнение на правомощията си по чл. 21 от ЗМСМА общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

Съгласно нормата на чл.7 ал.2 от Закона за нормативните актове наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен, а чл. 8 предписва, че всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение.

Редът за издаване на нормативни административни актове е регламентиран в нормите на чл. 75 – 80 от АПК, като в чл. 80 от АПК е предвидено субсидиарно прилагане на Закона за нормативните актове за неуредените в този раздел въпроси. Съгласно чл. 76 ал.3 от АПК, посочен в оспорената наредба като основание за издаването й, Общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. Предвид изложеното Общинският съвет като орган на местното самоуправление и с оглед предоставените му по закон правомощия е овластен да издава наредби. Наредбата е издадена на основание по чл. 21 ал.1 т.13 и т.23 от ЗМСМА. Съгласно т.13 „Общинският съвет определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура”; видно от т. 23 на същия чл. 21 общинския съвет „ решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи…”. Предвид гореизложеното настоящия съдебен състав приема, че наредбата и в частност оспорения текст на чл.11 са издадени от компетентен орган в кръга на предоставените му по закон правомощия и в рамките на териториалната му компетентност. Наредбата е одобрена и при спазване изискванията за форма на нормативен акт по чл. 75 ал.3 от АПК – в същата е посочено наименование, вид, автор, предмет. Спазена е и разпоредбата на чл. 75 ал.4 от АПК. Текстът на нормативния акт и приемането му по надлежния ред е удостоверено по реда на чл. 78 ал.1 т.2 от АПК. В случая са спазени и изискванията на чл.9 ал.1 и ал.3, чл.34 ал.1 т.3 от ЗНА.

Съдът намира, че оспорваното изменение на  чл. 11   от Наредбата е прието при допуснати нарушения на материалния закон, по следните съображения:

С оспорената разпоредба се регламентира реда за разполагане на преместваеми съоръжения върху частни терени, като съгласно чл. 11, ал.1  от Наредбата преместваеми обекти се разполагат върху терени частна собственост при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата Наредба, въз основа на подробна схема за разполагане, а по силата на ал.2 схемата се изготвя от собственика (съсобствениците) на терена и се одобрява от гл.архитект на общината. Видно от съдържанието на оспорения текст, с него е въведено изискването за изготвяне на схема за разполагане на преместваеми съоръжения върху терени частна собственост. Такова изискване като предпоставка за издаване на разрешение за поставяне на обекти от вида на процесните върху терени частна собственост, не се съдържа в Закона за устройство на територията. С нормата на чл. 56, ал.2 от ЗУТ е регламентирана възможността върху поземлените имоти да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности въз основа на разрешение за поставяне, издадено по ред, установен с наредба на общинския съвет. Законодателят е делегирал на общинските съвети правомощието по приемане на наредба, с която да се установи за всяка отделна община, редът за издаване на разрешение за поставяне на посочените в закона обекти. Такъв е и предметът на Наредбата, приета от Общински съвет - Аврен, посочен в чл. 1 от същата. Редът за издаване на разрешение следва да обхваща обществените отношения на територията на съответната община, свързани с поставянето на преместваеми обекти, като същият не следва да поставя по-високи изисквания, отколкото визираните в закона. Съгласно чл. 56, ал.2, предл.1 от ЗУТ за преместваемите обекти се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти – и въз основа на схема, одобрена от главния архитект. Т.е. изискването за изготвяне на схема и одобряване на същата от гл. архитект на общината, е въведено по силата на чл. 56, ал.2, пр.1 от ЗУТ само относно държавни и общински имоти. Както правилно е посочил протестиращият прокурор, от граматическото тълкуване на цитираната законова разпоредба се налага изводът, че за частни имоти не се изисква одобряване на схема, тъй като употребата на съюза «а» е за отрицание на съответното просто изречение в сложното изречение, а съюзът «и» е признак за кумулативност на изискванията за наличие на схема само за упоменатите имоти. Следователно по аргумент за противното, законът не изисква изготвяне и одобряване на схема за разполагане на обекти в имоти – частна собственост. В тази връзка, основателни са доводите за незаконосъобразност на оспорената разпоредба поради това, че със същата се поставят по-високи изисквания, отколкото визираните в закона.

Оспореният текст противоречи и на чл. 8 от ЗНА, съгласно който всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. В случая с чл. 11 от подзаконовия нормативен акт, приет от Общински съвет – Аврен , се поставят по-високи изисквания за поставяне на преместваеми обекти върху терени – частна собственост, в сравнение с предвидените в закона, при липса на каквато и да е обосновка, налагаща въведения ред.

Въвеждането на такова условие с протестираните разпоредби е в противоречие с материалния закон и  не е необходимо за постигане целите на закона, които са да се улесни и насърчи извършването на стопанската дейност, като се ограничи до обществено оправдани граници административното регулиране и административния контрол, осъществявани върху нея от държавните органи и от органите на местното самоуправление. Така поставеното изискване не е в допустимите и необходими граници, съгласно чл.1, ал.2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

При изложените доводи относно противоречието на разпоредбите на чл.11,ал.1 и ал.2 от Наредбата с нормативен акт от по-висока степен, незаконосъобразни на същото основание са нормите, установяващи реда за разрешаване за поставяне на преместваеми обекти в частни терени, в чл.11,ал.3 и ал.4 от Наредбата.

По изложените съображения настоящата съдебна инстанция преценява, че разпоредбата на чл. 11 от Наредбата за реда за разполагане и ползване на преместваеми обекти за търговия и услуги, приета от Общински съвет - гр.Аврен, противоречи на чл. 56, ал.2 от ЗУТ и на чл. 8 от ЗНА, поради което е незаконосъобразна и следва да бъде отменена.

Водим от горното съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

 

 

ОТМЕНЯ чл.11 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община-Аврен , приета от Общински съвет-гр. Аврен, с Решение № 269/29.07.2016 г.

 

РЕШЕНИЕТО да се обнародва на осн. чл. 194 от АПК по начина, по който е била обнародвана Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община-Аврен.

 

 

 

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните.

 

                 Председател:                                                                                                         

                     Членове:1.                                                                              

 

                      

                                       2.