- .

1.12.2012. 31.12.2012.

No , No , - 򠠠
1 () No 1994/2008, XXXII ... . :
. :
.
21.12.2012.
2 No 4131/2010, VIII . - :
.
10.12.2012.
3 No 522/2011, XXVII . - :
.
19.12.2012.
4 No 2409/2011, XI . - :
.
6.12.2012.
5 No 2952/2011, XVI . ...,
...,
...,
...
:
.
10.12.2012.
6 No 2970/2011, II . - :
.
11.12.2012.
7 No 3194/2011, V . - ... :
.
21.12.2012.
8 No 3526/2011, XXX ... :
.
3.12.2012.
9 No 3603/2011, XXV . - :
.
17.12.2012.
10 No 3650/2011, VI . - :
.
12.12.2012.
11 No 3901/2011, XII . ... :
.
21.12.2012.
12 No 3984/2011, XIV . - :
.
14.12.2012.
13 No 4014/2011, XXII . ...,
...
:
.
21.12.2012.
14 No 4089/2011, XXVII . - :
.
18.12.2012.
15 No 4123/2011, XXVII - ... :
.
5.12.2012.
16 No 4230/2011, XII . :
.
3.12.2012.
17 No 4275/2011, XV . 91 . :
.
27.12.2012.
18 No 225/2012, XXVIII . - :
20.12.2012.
19 No 235/2012, XXXIV , , , :
.
5.12.2012.
20 No 432/2012, XXXI . - :
.
13.12.2012.
21 No 505/2012, XIV . - 1 :
.
3.12.2012.
22 No 507/2012, IX . - ... :
.
6.12.2012.
23 No 679/2012, XXXIV . - :
.
4.12.2012.
24 No 682/2012, XXVI . - :
.
11.12.2012.
. 159 . . 682/2012. . , , V .
25 No 686/2012, VI . - :
.
11.12.2012.
26 No 780/2012, XXXIV . - :
.
17.12.2012.
27 No 782/2012, XXXIII . ... :
.
6.12.2012.
28 No 851/2012, X . - :
.
3.12.2012.
29 No 872/2012, XIV . - :
.
3.12.2012.
30 No 985/2012, XXXI . - :
.
21.12.2012.
31 No 990/2012, X . - :
.
28.12.2012.
32 No 1062/2012, XXI . - ... :
.
4.12.2012.
33 No 1077/2012, II . - :
.
21.12.2012.
34 No 1104/2012, XXIX . ... :
.
10.12.2012.
35 No 1149/2012, XIV . - 67 :
.
20.12.2012.
36 No 1150/2012, XXVIII . - :
11.12.2012.
37 No 1168/2012, XXXIV . - :
.
21.12.2012.
38 No 1250/2012, XV . ... . :
.
27.12.2012.
39 No 1454/2012, XXI . - :
.
4.12.2012.
40 No 1464/2012, I . - :
.
6.12.2012.
41 No 1508/2012, X ... :
.
11.12.2012.
42 No 1567/2012, XIX . - ... :
.
7.12.2012.
43 No 1608/2012, XXVI ... :
.
11.12.2012.
44 No 1790/2012, XXIV . - :
.
7.12.2012.
45 No 1796/2012, XXX . - :
.
18.12.2012.
46 No 1902/2012, XXXII - ... :
.
21.12.2012.
47 () No 1916/2012, XXXII :
. :
.
7.12.2012.
48 No 1961/2012, XI . - :
.
19.12.2012.
49 No 1969/2012, XXXII :
.
27.12.2012.
50 No 2098/2012, III . - 1 :
.
13.12.2012.
51 No 2104/2012, XXX . - ... :
.
14.12.2012.
52 No 2150/2012, XXIX . ...,
...
. :
.
19.12.2012.
53 No 2172/2012, XV . ... :
.
20.12.2012.
54 No 2241/2012, I . - :
.
15.12.2012.
55 No 2253/2012, XXVII . - :
.
3.12.2012.
56 No 2285/2012, XI . - :
.
13.12.2012.
57 No 2357/2012, V . - 2002 :
.
27.12.2012.
58 No 2361/2012, XXVII . - "" . :
.
13.12.2012.
59 No 2424/2012, XV . ... - :
.
14.12.2012.
60 No 2453/2012, XXXIV . - :
.
12.12.2012.
61 No 2468/2012, III , , , :
.
27.12.2012.
62 No 2557/2012, XV . ... :
.
3.12.2012.
63 No 2575/2012, I . - 2006 :
.
12.12.2012.
64 No 2590/2012, VI . - ... :
.
27.12.2012.
65 No 2592/2012, XII . ... :
.
18.12.2012.
66 No 2617/2012, XII . ... :
.
19.12.2012.
67 No 2620/2012, XXIX . ... :
.
3.12.2012.
68 No 2634/2012, X . - :
.
28.12.2012.
69 No 2644/2012, XXIX . ....,
...
:
.
13.12.2012.
70 No 2647/2012, XV . ...,
...
:
.
3.12.2012.
71 No 2664/2012, XV . ... :
.
3.12.2012.
72 No 2665/2012, XX . ... :
.
10.12.2012.
73 () No 2683/2012, XXXII ... :
. :
.
19.12.2012.
74 No 2715/2012, XXV . - ... :
.
12.12.2012.
75 No 2734/2012, XVII . - ... :
.
6.12.2012.
76 No 2780/2012, III :
.
4.12.2012.
77 () No 2817/2012, XXIV :
.
14.12.2012.
78 No 2827/2012, XXIX . ... :
.
14.12.2012.
79 No 2868/2012, XII . ... :
.
10.12.2012.
80 () No 2886/2012, IX ... "" :
. :
.
14.12.2012.
81 No 2893/2012, XIX , , , ... :
.
12.12.2012.
82 No 2916/2012, XV . :
.
20.12.2012.
83 No 2919/2012, XXIX . ,
5
- :
.
7.12.2012.
84 No 2960/2012, I . - :
.
14.12.2012.
85 No 2962/2012, XII . ... :
.
18.12.2012.
86 No 3040/2012, VII ... ,
:
.
13.12.2012.
87 No 3110/2012, XVI :
.
19.12.2012.
88 No 3112/2012, XVII . ... :
.
17.12.2012.
89 () No 3139/2012, XXXII ... :
. :
.
19.12.2012.
90 No 3149/2012, XXVII :
.
5.12.2012.
91 No 3164/2012, VI . - ... :
.
27.12.2012.
92 No 3166/2012, VIII . - :
.
10.12.2012.
93 No 3177/2012, V . - 2002 :
.
28.12.2012.
94 No 3195/2012, X - . :
.
14.12.2012.
95 No 3203/2012, XV ... . :
.
27.12.2012.
96 No 3283/2012, XII ... :
.
10.12.2012.
97 No 3285/2012, I ... :
.
12.12.2012.
98 () No 3298/2012, XXXII ... :
. :
.
7.12.2012.
99 No 3301/2012, XVI - ... . :
.
6.12.2012.
100 No 3304/2012, VI . - :
.
27.12.2012.
101 No 3346/2012, XV . - ... :
.
3.12.2012.
102 No 3356/2012, XXXIII ... :
.
7.12.2012.
103 No 3358/2012, III . - :
.
18.12.2012.
104 No 3365/2012, XXV . - :
.
27.12.2012.
105 No 3373/2012, XI . - :
.
10.12.2012.
106 No 3376/2012, V . - :
.
27.12.2012.
107 No 3379/2012, VI . - :
.
27.12.2012.
108 No 3382/2012, II . - :
.
19.12.2012.
109 No 3409/2012, VII . ...,
...
:
.
10.12.2012.
110 No 3422/2012, XXXII . ...,
...
:
.
7.12.2012.
111 () No 3434/2012, XXXII ... :
. :
.
13.12.2012.
112 No 3440/2012, XVII . ,
,
....,
...
:
.
11.12.2012.
113 No 3460/2012, II . . . :
.
3.12.2012.
114 No 3491/2012, X . - 02 :
.
6.12.2012.
115 No 3493/2012, XXVI . - ... :
.
14.12.2012.
116 No 3494/2012, XVIII . - :
.
11.12.2012.
117 No 3495/2012, XXXII . ...,
...,
...
:
.
13.12.2012.
118 No 3516/2012, XXIX , , , ... :
.
14.12.2012.
119 No 3521/2012, XXX . - :
.
12.12.2012.
120 No 3523/2012, XVI . ... :
.
14.12.2012.
121 . () No 3527/2012, XXXII - :
. :
.
20.12.2012.
122 No 3530/2012, X ... :
.
6.12.2012.
123 () No 3532/2012, XXXII :
. :
.
6.12.2012.
124 () No 3540/2012, XXVII ,
,
:
. :
.
3.12.2012.
125 () No 3550/2012, XXXII ... :
. :
.
12.12.2012.
126 No 3585/2012, VIII . - :
.
10.12.2012.
127 No 3599/2012, XXII ... :
.
10.12.2012.
128 No 3608/2012, X :
.
13.12.2012.
129 () No 3628/2012, XXVIII . ... :
14.12.2012.
130 No 3629/2012, X . - :
.
5.12.2012.
131 No 3638/2012, I . - . ...,
...
:
.
5.12.2012.
132 No 3641/2012, XIV ... :
.
21.12.2012.
133 No 3643/2012, XXII ... :
.
3.12.2012.
134 No 3669/2012, VI . - ... :
.
14.12.2012., 14.12.2012.
135 No 3678/2012, XXV . - 96 :
.
13.12.2012.
136 No 3699/2012, XXVIII . - ... :
17.12.2012.
137 No 3711/2012, XXIV ... :
.
12.12.2012.
138 () No 3739/2012, II ... :
. :
.
3.12.2012.
139 No 3764/2012, XX . ...,
...
:
.
14.12.2012.
140 () No 3786/2012, III ... :
. :
.
7.12.2012.
141 No 3788/2012, XIII . ...,
...
:
.
3.12.2012.
142 () No 3790/2012, XIII ...,
...,
...
:
.
5.12.2012.
143 () No 3793/2012, V ... :
. :
.
19.12.2012.
144 No 3801/2012, XIV ... :
.
11.12.2012.
145 () No 3802/2012, XXXIV ... :
. :
.
4.12.2012.
146 () No 3807/2012, VII I - :
.
14.12.2012.
147 No 3808/2012, XXI ...,
. .
:
.
10.12.2012.
148 () No 3809/2012, XXX :
:
.
17.12.2012.
149 () No 3810/2012, XXIX ... :
:
.
4.12.2012.
150 () No 3812/2012, XIII :
.
5.12.2012.
151 () No 3813/2012, XXI :
. :
.
15.12.2012.
152 No 3822/2012, XXIV . ... :
.
15.12.2012.
153 No 3828/2012, XV . ... :
.
10.12.2012.
154 () No 3832/2012, XXXII 2 :
. :
.
20.12.2012.
155 No 3840/2012, XVI . ... :
.
20.12.2012.
156 () No 3845/2012, XVII ...,
...
:
.
20.12.2012.
157 No 3853/2012, XXXIII . - ... :
.
3.12.2012.
158 No 3856/2012, X . - :
.
28.12.2012.
159 No 3869/2012, XXI ... :
.
5.12.2012.
160 () No 3887/2012, XIX :
. :
.
10.12.2012.
161 () No 3892/2012, XXIII :
. :
.
13.12.2012.
162 () No 3893/2012, XXVII :
. :
.
3.12.2012.
163 () No 3902/2012, XVI ... - :
.
11.12.2012.
164 No 3904/2012, XVI . :
.
3.12.2012.
165 () No 3906/2012, XXI :
. :
.
15.12.2012.
166 No 3911/2012, XV . ... - :
.
28.12.2012.
167 () No 3938/2012, XXIV 3 :
.
14.12.2012.
168 () No 3939/2012, III ... :
. :
.
28.12.2012.
169 No 3940/2012, XVII . :
.
11.12.2012.
170 () No 3941/2012, V ... :
. :
.
13.12.2012.
171 () No 3942/2012, XVIII 93 :
.
3.12.2012.
172 No 3951/2012, XXI . - :
.
19.12.2012.
173 () No 3956/2012, XXVI :
.
14.12.2012.
174 () No 3957/2012, XI :
.
11.12.2012.
175 No 3963/2012, XV . 2005 :
.
11.12.2012.
176 No 3964/2012, II . ... :
.
14.12.2012.
177 () No 3972/2012, XXVII :
. :
.
14.12.2012.
178 No 3973/2012, X . - ... :
.
28.12.2012.
179 () No 3975/2012, XVII ... :
.
20.12.2012.
180 () No 3977/2012, X :
. :
.
10.12.2012.
181 () No 3981/2012, II 007 :
. :
.
4.12.2012.
182 () No 3982/2012, XIII :
.
5.12.2012.
183 No 3986/2012, XXXIV ... :
.
7.12.2012.
184 () No 3987/2012, XXXIII ... :
.
17.12.2012.
185 () No 3991/2012, IX :
. :
.
12.12.2012.
186 () No 3992/2012, XXIX :
:
.
4.12.2012.
187 () No 3995/2012, XV :
. :
.
12.12.2012.
188 () No 3998/2012, XIX ... :
. :
.
10.12.2012.
189 () No 4000/2012, XXII ... :
. :
.
7.12.2012.
190 () No 4001/2012, VI ... :
. :
.
14.12.2012.
191 () No 4004/2012, XXIII :
. :
.
13.12.2012.
192 () No 4007/2012, XVI :
.
13.12.2012.
193 () No 4012/2012, VIII 95 :
. :
.
14.12.2012.
194 () No 4018/2012, XII :
.
10.12.2012.
195 () No 4025/2012, XX ... :
. :
.
5.12.2012.
196 () No 4026/2012, XXIV :
.
14.12.2012.
197 () No 4033/2012, I ... :
. :
.
11.12.2012.
198 () No 4037/2012, X 2000 :
. :
.
10.12.2012.
199 No 4045/2012, XXIV . - 2011 :
.
5.12.2012.
200 () No 4049/2012, XIII :
.
5.12.2012.
201 No 4056/2012, XII . ...,
...,
...
:
.
4.12.2012.
202 () No 4057/2012, III :
. :
.
28.12.2012.
203 () No 4060/2012, VIII 2004 :
. :
.
14.12.2012.
204 No 4061/2012, XIII . ...,
...
:
.
7.12.2012.
205 No 4063/2012, XXII . ... :
.
3.12.2012.
206 No 4072/2012, XIII . :
.
7.12.2012.
207 No 4083/2012, XXIX . ... :
.
18.12.2012.
208 No 4084/2012, XXXII . ...,
...,
...
:
.
27.12.2012.
209 No 4088/2012, XVI . ... :
.
6.12.2012.
210 No 4100/2012, VII . ... :
.
3.12.2012.
211 No 4102/2012, XII . ...,
...,
...
:
.
14.12.2012.
212 No 4110/2012, XV . ... :
.
12.12.2012.
213 No 4114/2012, XVI . ... :
.
11.12.2012.
214 No 4122/2012, XX . ... :
.
7.12.2012.
215 () No 4138/2012, VI :
. :
.
14.12.2012.
216 No 4139/2012, XIV . - :
.
11.12.2012.
217 () No 4143/2012, XVI ... :
.
12.12.2012.
218 () No 4146/2012, XXVII ... :
. :
.
14.12.2012.
219 () No 4147/2012, XVII :
.
20.12.2012.
220 () No 4149/2012, XXXIII :
.
17.12.2012.
221 () No 4156/2012, XXVI 81 :
.
14.12.2012.
222 () No 4157/2012, XV .. :
. :
.
12.12.2012.
223 () No 4158/2012, XVIII :
.
17.12.2012.
224 () No 4160/2012, XXII :
. :
.
21.12.2012.
225 No 4172/2012, I ...,
...
:
.
13.12.2012.
226 No 4176/2012, XXII . ... :
.
7.12.2012.
227 () No 4180/2012, IX :
. :
.
14.12.2012.
228 () No 4188/2012, XXIX :
:
.
17.12.2012.
229 No 4190/2012, XVI . ... :
.
18.12.2012.
230 No 4194/2012, XIII . ... :
.
10.12.2012.
231 No 4197/2012, XXII . :
.
10.12.2012.
. 4197 2012 . - . . 4197 2012 ., - , .
232 () No 4198/2012, XXII :
. :
.
21.12.2012.
233 No 4206/2012, XXIX . ... . :
.
11.12.2012.
234 No 4212/2012, XXII . :
.
17.12.2012.
ʻ . , . 19 .. -14-03-225330.08.2012 . .  . 4212/2012 . .  , .  , . 
235 No 4215/2012, XX . ... :
.
7.12.2012.
236 () No 4236/2012, XXIV ... :
.
14.12.2012.
237 No 4237/2012, XXII ... . :
.
7.12.2012.
238 No 4238/2012, XV ,
...
:
.
20.12.2012.
239 No 4248/2012, XX . ... :
.
7.12.2012.
240 No 4257/2012, XXII ... :
.
11.12.2012.
241 () No 4259/2012, I ... :
. :
.
10.12.2012.
242 No 4262/2012, XXVI . - ... :
.
14.12.2012.
243 () No 4265/2012, IX ... - :
. :
.
12.12.2012.
244 No 4268/2012, XXXIV ...,
...
:
.
21.12.2012.
245 No 4280/2012, XXXII . ...,
...,
...
:
.
27.12.2012.
246 No 4283/2012, XV . :
.
12.12.2012.
247 No 4291/2012, XXX . - ... :
.
13.12.2012.
248 No 4293/2012, V :
.
13.12.2012.
249 No 4294/2012, XXX :
.
12.12.2012.
250 () No 4299/2012, XXIX ... - :
:
.
17.12.2012.
251 () No 4302/2012, XXV 08 :
.
28.12.2012.
252 . () No 4308/2012, XVI ... - :
.
11.12.2012.
253 No 4310/2012, XV . :
.
6.12.2012.
254 No 4311/2012, XVI . :
.
20.12.2012.
255 () No 4312/2012, XXVII :
. :
.
14.12.2012.
256 No 4317/2012, X . - :
.
11.12.2012.
257 No 4320/2012, XV . - . :
.
12.12.2012.
258 No 4322/2012, XXI ... . :
.
5.12.2012.
259 No 4330/2012, XXVIII :
4.12.2012.
260 () No 4331/2012, VII :
.
14.12.2012.
261 No 4334/2012, XVII - :
.
4.12.2012.
262 . () No 4338/2012, XXX :
:
.
6.12.2012.
263 No 4349/2012, VII . ... :
.
27.12.2012.
264 () No 4357/2012, XXVI :
.
14.12.2012.
265 No 4362/2012, XVII . ... :
.
3.12.2012.
266 () No 4370/2012, I 1 :
. :
.
27.12.2012.
267 No 4372/2012, XII . ... :
.
20.12.2012.
268 No 4382/2012, IX , , , ... :
.
3.12.2012.
269 No 4383/2012, XX . ... :
.
19.12.2012.
270 () No 4393/2012, XVIII ... :
.
17.12.2012.
271 No 4394/2012, VI ...,
...
:
.
11.12.2012.
272 No 4440/2012, XXI :
.
10.12.2012.
273 No 4449/2012, XXXIII . ... :
.
18.12.2012.
274 No 4458/2012, XXXIV .. :
.
3.12.2012.
275 No 4459/2012, XXV :
.
4.12.2012.
276 No 4460/2012, XXIV :
.
4.12.2012.
277 No 4465/2012, XIV :
.
7.12.2012.
278 No 4496/2012, XXV . - :
.
12.12.2012.
279 No 4500/2012, XI . - ... :
.
4.12.2012.
280 No 4520/2012, XXII . :
.
21.12.2012.
281 No 4522/2012, XIII . :
.
4.12.2012.
282 No 4523/2012, III . - . :
.
3.12.2012.
283 No 4524/2012, XII . - . :
.
3.12.2012.
284 No 4525/2012, XII . - . :
.
3.12.2012.
285 No 4530/2012, XXII . ... :
.
21.12.2012.
286 . () No 4531/2012, XIX . :
. :
.
6.12.2012.
287 No 4535/2012, XXII ... :
.
20.12.2012.
288 No 4544/2012, XV . ...,
...
:
.
27.12.2012.
289 No 4546/2012, XX . :
.
4.12.2012.
290 No 4547/2012, XVI . - . :
.
7.12.2012.
291 No 4549/2012, XXXIII . - ... :
.
5.12.2012.
292 No 4550/2012, V . - ... :
.
5.12.2012.
293 No 4564/2012, VII . ... :
.
27.12.2012.
294 No 4578/2012, XIII . ... :
.
6.12.2012.
295 No 4583/2012, VII . - . ...,
...
:
.
6.12.2012.
296 No 4586/2012, XV . ... :
.
6.12.2012.
297 No 4599/2012, III ... . :
.
6.12.2012.
298 No 4617/2012, XIV :
.
11.12.2012.
299 No 4630/2012, XX . - . :
.
7.12.2012.
300 No 4631/2012, VI :
.
7.12.2012., 7.12.2012.
301 No 4635/2012, X . - ... :
.
7.12.2012.
302 No 4643/2012, XXXIII , , , .... :
.
10.12.2012.
303 () No 4649/2012, VII ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
,
- ,
:
.
10.12.2012.
304 No 4654/2012, XIV . - ... :
.
20.12.2012.
305 . () No 4655/2012, V ... :
. :
.
13.12.2012.
306 () No 4681/2012, I :
. :
.
27.12.2012.
307 No 4684/2012, XV . ...,
...
:
.
21.12.2012.
308 No 4700/2012, XIII - ... :
.
11.12.2012.
309 No 4701/2012, XV . - . ... :
.
14.12.2012.
310 No 4710/2012, VII . ...,
...
:
.
13.12.2012.
311 () No 4721/2012, XV - .306, .2 ... :
. :
.
20.12.2012.
312 . () No 4727/2012, XXVI ... "" :
.
13.12.2012.
313 No 4731/2012, XXII . ...,
...
:
.
14.12.2012.
314 No 4738/2012, XXIV , , , ...,
...
:
.
14.12.2012.
315 No 4745/2012, XIII . - . ...,
...
:
.
27.12.2012.
316 No 4754/2012, XIII . :
.
14.12.2012.
317 No 4757/2012, VIII . - :
.
15.12.2012.
318 No 4758/2012, XXV . - :
.
15.12.2012.
319 No 4759/2012, XXX . - :
.
15.12.2012., 15.12.2012.
320 No 4761/2012, XIV . - :
.
15.12.2012.
321 No 4851/2012, XVI . ... ,
:
.
20.12.2012.
322 No 4853/2012, XXV :
.
19.12.2012.
323 No 4866/2012, XVIII :
.
20.12.2012.