О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…………

гр.Варна …………2012г.

 

Варненският административен съд, първо отделение, пети състав, в закрито заседание на четвърти април две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                          Председател: Ивелина Янева

       

като разгледа докладваното от съдията Янева адм. дело N 1312  по описа за  2012год. на Административен съд Варна, за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.60, ал.4 и ал.5 от АПК.

Образувано е по жалба на ООД „Тримата братя” с адрес на управление гр.Кърджали, ул.”Арда” № 2 против разпореждане за предварително изпълнение на принудителна административна мярка „запечатване на обект” – находящ се в гр.Разград, стопанисван от ООД  „Тримата братя”, както и забрана достъпа до него, за срок от 1 месец, съдържащо се в Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 2271 - 170048601 / 22.02.2012г. В жалбата се твърди, че административният орган не е посочил фактическите основания, които налагат извода, че изпълнението на акта може да бъде осуетено или сериозно затруднено и, че от закъснението могат да настъпят значителни и трудно поправими вреди, както и, че липсва посочен обект на принудителната административна мярка. Навеждат се доводи, че липсата на свързване на обекта с НАП се дължи на обективни и непредвидими обстоятелства – дефект на закупените касови апарати, който е отстранен от производителя, като именно периода на отстраняване на дефекта е посочен като период на неизпълнение на законово задължение.  Иска се отмяна на разпореждането за предварително изпълнение на заповедта.

Частната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.60, ал.4 от АПК и от надлежна страна. Разгледана по същество е основателна.

 Процесната Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 2271 - 170048601 / 22.02.2012г. на Заместник Директора на ТД на НАП - Варна е издадена на основание чл.186 от ЗДДС и чл.60 от АПК. На ООД „Тримата братя” е наложена принудителна административна мярка запечатване на обект магазин „Три голд”, находящ се в гр.Разград, бул.”България” № 23, стопанисван от ООД „Тримата братя”, както и забрана достъпа до него, за срок от 1 месец, поради извършено нарушение на чл.118 от ЗДДС, вр. §59, ал.1, т.4 от ПЗР към НИД на Наредба Н-18 / 13.12.2006г. на Министъра на финансите – не е осъществена дистанционна връзка на фискалното устройство с НАП в 10 дневен срок от съставянето на АУАН за извършено нарушение неиздаване на фискална касова бележка или до 07.10.2011г.

В посочената заповед е включено разпореждане за предварително изпълнение на принудителната административна мярка с мотиви, че е възможно осуетяване или сериозно затрудняване на изпълнението на ПАМ, а също и че от закъснението на изпълнението могат да настъпят значителни или трудно-поправими вреди.

 Това разпореждане е предмет на настоящото производство, като съдът приема, че административният орган не е изложил мотиви относно наличието на предпоставките по чл.60 от АПК за допускане на предварително изпълнение на акта. В тежест на административния орган е да изложи конкретни съображения за наличието на някоя от  предпоставките на чл.60, ал.1 от АПК, които да обуславят включването в акта на разпореждане за предварителното му изпълнение. Липсата на мотиви от една страна препятства съда да извърши преценка относно конкретната хипотеза, послужила като основание на административния орган да постанови предварително изпълнение на заповедта, от друга страна не може да се установи дали са налице по отношение на издателя на административния акт предпоставките по чл.60, ал.1 от АПК. От изложените в заповедта фактически констатации и лаконични мотиви, не може да се стигне до извода, че предварителното изпълнение на Заповедта за запечатване на обект и забрана на достъпа до него за срок от петнадесет дни се налага за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. Вероятната липса на данъчни приходи вследствие на неотчетни продажби не представлява „трудно поправими вреди” по смисъла на чл.60 от АПК, доколкото паричните загуби могат да бъдат възстановени, в какъвто смисъл е и константната практика на ВАС. По отношение на размера на вредите /данъчни загуби вследствие неотчетени приходи/ не са посочени никакви конкретни данни в подкрепа на твърдението за „значителни” вреди от нарушението. Посочването на част от текста на чл.60, ал.1 от АПК не представлява мотиви за допускането на предварително изпълнение, тъй като липсва обвързване на основанията по АПК с конкретното лице и конкретния обект. Нещо повече! Видно от текста на заповедта по отношение на дружеството е установено закъснение за свързване на касовия апарат в обекта с НАП от 1 месец и 14 дни. Този факт говори, че към 21.11.2011г. дружеството е свързало касовия си апарат с НАП, след като той е следвало да бъда свързан на 07.10.2011г., а закъснението е 1 месец и 14 дни. След като към м.11.2011г. касовия апарат на търговеца вече е свързан с НАП, то към датата на постановяване на заповедта и предварителното й изпълнение – 22.02.2012г. липсва каквато и да било възможност за неотчитане на приходи, респективно данъчни загуби за фиска, поради което изложените в този смисъл мотиви са в противоречие с фактите по делото.  

Липсата на мотиви, че по отношение на допуснатото предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 2271 - 170048601 / 22.02.2012г. на Заместник Директора на ТД на НАП - Варна са налице предпоставките по чл.60, ал.1 от АПК, прави включеното в нея разпореждане за принудително изпълнение  незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Отделно от изложеното, настоящия състав намира, че в оспорената заповед липсва обект, по отношение на който е допуснато предварително изпълнение на ПАМ. Жалбоподателя твърди, че на територията на гр.Разград стопанисва два обекта, като само в един от тях е установено нарушение на чл.118 от ЗДДС и по отношение на него е наложена принудителна административна мярка – запечатване на обект. Този обект е с административен адрес гр.Разград, бул.”България” № 23. Разпореждането за предварително изпълнение е по отношение „търговски обект, находящ се в гр.Разград, стопанисван от ООД „Тримата братя””, което би могло да обхваща както цитирания обект, така и всички обекти, стопанисвани от дружеството. Липсата на идентичност между обекта, по отношение на който е наложена принудителната административна мярка „запечатване на обект” и този, по отношение на когото е разпоредено предварително изпълнение на ПАМ представлява съществено нарушение на материалния закон, тъй като се допуска предварително изпълнение в обект, за който липсва наложена принудителна административна мярка.

Тъй като жалбоподателят е внесъл държавна такса при образуване на делото в размер на 10 лв., а дължимата държавна такса е в размер на 50лв., с настоящото определение, същия следва да бъде осъден да заплати по сметка на Административен съд – Варна, ДТ за обжалване на разпореждане за принудително изпълнение в размер на 40 /четиридесет/ лева.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ разпореждане за предварително изпълнение на принудителна административна мярка „запечатване на обект” – находящ се в гр.Разград, стопанисван от ООД  „Тримата братя”, както и забрана достъпа до него, за срок от 1 месец, съдържащо се в Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 2271 - 170048601 / 22.02.2012г.

 

ОСЪЖДА ООД „Тримата братя” с БУЛСТАТ 108533510 и адрес на управление гр.Кърджали, ул.”Арда” № 2 в 7-дневен срок от получаване на съобщението да заплати държавна такса в размер на 40лв. (четиридесет лева), по сметка на Административен съд – Варна, при БАНКА УНИКРЕДИ ТБУЛБАНК, IBAN: ***, ВІС: UNCRBGSF.

 

            При неизпълнение на задължението за внасяне на такса в указания седмодневен срок, ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от получаването му пред Върховен административен съд.

 

                                                                                                Съдия: