Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

№……………………        2012г.        гр.Варна

 

 

                        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            

Варненският административен съд, V-ти касационен състав, в публичното заседание на двадесет и втори декември две хиляди и единадесета година в състав:

                      

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАНИЕЛА СТАНЕВА

                        ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА-ДАСКАЛОВА

                                  МИГЛЕНА НИКОЛОВА

 

 

при секретаря А.Г.

в присъствието на прокурора Нина Величкова

като разгледа докладваното от съдия Д.Станева к.адм.нак.дело N 4106/2011г. по описа на Административен съд Варна, за да се произнесе, взе предвид:

 

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК вр.чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на ТД на НАП – Варна против Решение № 2716 от 13.10.2011г., постановено по НАХД № 4680/2011г. по описа на ВРС, с което е отменено Наказателно постановление № 10-7980/30.11.2010г. на зам.Директора на ТД на НАП - гр.Варна, с което на А.Д.С., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 250лв., на основание чл.355 ал.2 от КСО. В жалбата се твърди, че обжалваното решение на ВРС е неправилно, налице е касационно основание за неговата отмяна; в решението на ВРС погрешно е изписано, че размера на глобата е 300лв.; изразява несъгласие с доводите на съда за маловажност на извършеното нарушение. Поради изложените съображения моли съда да отмени решението на ВРС и постанови решение по същество, с което да потвърди обжалваното НП. В съдебно заседание касаторът, редовно призован не се явява представител.

Ответната страна, редовно призована не се явява и не се представлява.

Представителят на ВОП изразява становище за неоснователност на жалбата. 

Варненският административен съд, като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид становищата и доводите на страните прие за установено следното от фактическа и правна страна:

Касационната жалба, по която е образувано настоящото съдебно производство е постъпила от легитимирано лице, в законния срок поради което е допустима за разглеждане.

От фактическа страна ВРС е приел за установено, че на 28.10.2010г. в ТД на НАП – Варна при извършена проверка по подадена декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице е установено, че А.Д.С. е прекратил трудовата си дейност като съдружник във „Флуидконтрол” ООД гр.Варна, считано от 12.08.2010г. Декларацията за регистрация на самоосигуряващо се лице за прекратяване на трудова дейност е подадена на 28.10.2010г. – след изтичане на законоустановения 7 дневен срок, съгласно чл.1 ал.2 раздел І от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващи се лица и българските граждани на работа в чужбина и морските лица. За установеното нарушение е съставен АУАН № 0029087/28.10.2010г., в който описаните действия са квалифицирани като нарушение на разпоредбите на чл.1 ал.2 от Наредбата. АУАН е предявен и връчен на лицето А.Д.С. на датата на съставянето му 28.10.2010г. и е приет без възражения. Въз основа на така съставения АУАН е издадено процесното Наказателно постановление № 10-7980/30.11.2010г., с което, на основание чл.355 ал.2 от КСО на лицето е наложена „Глоба” в размер на 250лв.

Въззивният съд е приел, че административно-наказващият орган правилно е установил фактическата обстановка, която е еднакво отразена в АУАН и НП. Приел е, че прекратяването на съдружието е вписано в ТР на 12.08.2010г. и самоосигуряващият се А.С. е бил длъжен да подаде декларация в 7 дневен срок от настъпването на обстоятелството, което той не е сторил. С това е нарушил разпоредбата на чл.5 ал.4 от КСО, вр. чл.1 ал.2 от Наредбата. Въззивният съд е изложил и мотиви, че АУАН и НП са издадени от компетентни лица, в сроковете по чл.34 от ЗАНН и съдържат формалните реквизити посочени в нормите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН.

За да отмени обжалваното НП, ВРС е приел, че в конкретната хипотеза се касае за типичен маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН, тъй като съставът на нарушението е само формално осъществен. Състава на ВРС е изложил подробни мотиви в решението си защо намира, че е налице маловажен случай, което обстоятелство води до отмяната на наказателното постановление. Така развитите подробни мотиви изцяло се споделят от настоящата касационна инстанция.

Така постановеното решение е правилно.

Действително в решението е посочено, че наложената на лицето глоба е в размер на 300лв. вместо 250лв. Настоящата инстанция намира, че се касае за допусната техническа грешка при изписване размера на наложената глоба. Изпълнителното основание е НП, поради което констатираната грешка не е основание за отмяна на решението на въззивният съд.  

Правилно ВРС е приел, че А.С. е проявил съвестно отношение към задължението си да подаде декларация и е подал такава, което обстоятелство следва да се счита за смекчаващо отговорността. Правилно е отчетен факта, че декларацията е подадена доброволно, както и че нарушението не е извършено умишлено и е за първи път.

Правилно Районният съд е приел, че в случая лицето е изпълнило задължението си, въпреки, че подадената декларация е представена извън законоустановения срок. По този начин няма нанесени щети на бюджета, няма накърнени обществени отношения и причинен вредоносен резултат.

Предвид изложеното по-горе правилно първоинстанционния съд е приел, че в случая може да намери приложение разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Наказанието предвидено от законодателя в подобни случаи има освен санкционен характер и превантивен ефект, като в тази насока е предоставена възможност за преценка и приложение и на административно наказващия орган. Неприлагането на чл.28 от ЗАНН в случая се явява противоречие с целта на закона, което правилно първоинстанционния съд е преценил като основание за отмяна на обжалваното наказателно постановление.

По изложените съображения настоящия състав на Административен съд – гр.Варна, счете, че следва да бъде оставено в сила решението на Варненски районен съд като правилно и законосъобразно.

     Водим от горното и на основание чл.221 ал.2 пр.1 от АПК,

 

 

Р   Е   Ш   И :

 

 

ОСТАВЯ в сила Решение  № 2716/13.10.2011г., постановено по НАХД № 4680/2011г. по описа на Варненски районен съд.

 

      Решението е окончателно.

 

 

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ: