Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

№........................................... 2011г.,  гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, второ отделение,

ІV касационен състав, в публично заседание на четиринадесети юли 2011г.,

в състав:                                

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА СТАМБОЛОВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ:  МАРИЯНА ШИРВАНЯН

                                                                                              МАРИЯНА БАХЧЕВАН

                                              

            при секретаря Н.З., с участието на прокурора Катя Петрова

като разгледа докладваното от съдия М.Ширванян,

к.адм. дело № 2192 по описа на съда за 2011г.,

за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 63 от ЗАНН във връзка с чл.208 и следващи от АПК.

Образувано е по подадена касационна жалба от Началника на Митница Варна чрез процесуален представител юрисконсулт С.К. срещу Решение № 40 от 19.04.2011г. година по н.а.х.д. № 494 по описа за 2010 година на Девненски районен съд, V състав.

Касаторът, в касационната жалба излага доводи за неправилност на решението – касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 и ал.2 от НПК.

Ответникът не изразява становище по  касационната жалба.

Представителят на ВОП дава заключение, че жалбата е неоснователна.

 

            Съдът, след като съобрази изложените в жалбата касационни основания, доводите на страните и събраните доказателства, намери за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

 

Предмет на проверка в касационното производство е Решение № 40 от 19.04.2011г. година по н.а.х.д. № 494 по описа за 2010 година на Девненски районен съд, V състав, с което наказателно постановление № 364 от 28.10.2010г. на Началника на Митница Варна, с което на „Ц.К.”ООД е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 32 516.97лв. представляваща 100% от размера на избегнатите публични държавни вземания на  основание чл. 234, ал.1, т.1 от Закона за Митниците вр. чл. 234, ал.2, т.1 от Закона за Митниците и на основание чл.234, ал.4, вр. чл.233, ал.4 от Закона за Митниците е присъдено да заплати равностойността на стоката, предмет на нарушението с обща митническа стойност в размер на 193 553.44лв..

Въззивният съд е установил следната фактическа обстановка – на 29.09.2009г. на МП „Варна Запад” при Митница Варна „Ц.К.” ООД, чрез пряк представител е декларирал редовен внос на стока – 4232 бр. сет –топ модули с комуникационна функция модел DC- 215 KL  с произход Южна Корея. В ЕАД за внос № 09BG002002H0072364 внесената стока е декларирана в тарифна позиция 8528711300 с 0% мито. В рамките на проверката от „Ц.К.”ООД е поискана мостра от стоката, както и придружаващите я инструкции и техническа информация. Мостри от стоката не били предоставени предвид реализацията на пазара. С искане за предоставяне на вещи и документация от „М – САТ Кейбъл”АД са изискани мостра и документация на сет-топ модули с комуникационна функция модел DC- 215 KL. С протокол за предаване на вещи исканите мостра и документация били предадени на проверяващите служители он Митница Варна на 22.07.2010г.. Мостри от устройството били предоставени в отдел „Тарифна политика” при Митница Варна за становище относно правилността на тарифното им класиране.  Съгласно даденото становище от отдел „Тарифна политика” при Митница Варна стоката декларирана в ЕАД представлявала цифров кабелен приемник с микропроцесор и видеотунер, който не съдържа вграден модем за достъп до Интернет. Съгласно правила 1, 36 и 6 от Общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура /КН/, както и текстовете на същата за кодове 8528 стоката се класирала в код по ТАРИК 8528711900 с 14% мито. Въз основа на това становище митническите органи установили, че в държавния бюджет били внесени по-малко мито /в размер на 27 097.48лв./  и ДДС  / в размер на  5419.49лв./ или общо незаплатени държавни вземания в размер на 32 516.97лева.. Действията по неправилно тарифно класиране са определени от митническите органи като митническа измама, за което на дружеството е съставен и връчен АУАН 359/10.08.2010г., въз основа на който е издадено НП, предмет на проверка от въззивния съд.

В хода на съдебното производство е назначена СКТЕ, съгласно заключението по която, прието от съда като обективно и компетентно дадено, стоката декларирана в ЕАД за внос № 09BG002002H0072364 е микропроцесорно базирано устройство, съдържащо хардуерна част, чрез която вграденият софтуерен модем осъществява достъп до интернет. Модемът служи за обезпечаване на заявки на потребителя за гледане на видео по поръчка и чат в двупосочен диалогов /интерактивен режим/ съобразно правата му на достъп. В хода на съдебното следствие страните представили доказателства, съдържащи сведения за техническите характеристики на устройството от завода производител.

Съдът е обсъдил съдържащото се противоречие между становището на отдел „Тарифна политика” при Митница Варна и заключението по назначената от съда СКТЕ относно това – съдържа ли устройството вграден модем за достъп до интернет и е посочил защо възприема даденото от вещото лице заключение.

 Касационната намира, че въззивният съд е установил фактическата обстановка, като е събрал релевантните доказателства в хода на съдебното обжалване на наказателното постановление и е изяснил всички факти относими към съставомерността на административното нарушение. Въззивният съд е направил цялостна проверка на обжалваното наказателно постановление относно законосъобразността му, обосноваността му и справедливостта на наложеното наказание. При проверката констатирал, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи, в законоустановения срок и, но че административно наказващият орган не е изяснил фактическата обстановка по извършване на НП и  е отменил наказателното постановление.

 Решението на първоинстанционния съд е валидно и допустимо -  постановено е по отношение на акт, който подлежи на съдебен контрол, произнасянето е извършено от компетентен съд в рамките на дадените му от закона правомощия. Съдът правилно, съобразно събраните доказателства е изяснил фактическата обстановка, като е изложил подробни, ясни и логични мотиви относно приетата фактическа обстановка и съставомерността на нарушението. Обсъдил е правнорелевантните факти и е приложил правилно материалния закон.

 Касационната инстанция намира, че не са налице твърдените в касационната жалба нарушения на процесуалните правила и материалния закон при постановяване на въззивното решение. Доводът, че недопускането на тройна експертиза от съда е съществено нарушение на съдопроизводствените правила, настоящата инстанция намира за неоснователен. От протокола от открито съдебно заседание  стр.5 е видно, че процесуалният представител на АНО е оспорил заключението, но не е развил съображения какво точно оспорва от заключението на вещото лице. Доводите, че съдът е следвало да съобрази становището на отдел „Тарифна политика” при Митница Варна съдът намира за неоснователни. Съгласно чл.14, ал.2 от НПК доказателствата и средствата за тяхното установяване не могат да имат предварително определена сила. Като е ценил становището на отдел „Тарифна политика” при Митница Варна ведно с другите доказателства по делото и е изложил подробни мотиви защо кредитира не това становище, а заключението на вещото лице съдът не е допуснал нарушение на процесуалните правила. Доводите относно доклада на ОЛАФ са неотносими – доклада на ОЛАФ е свързан с други вносове в други държави от други търговци и в него не се съдържат изрични указания към митническия орган в България, че всички вносове на сет –топ боксове са извършени при нарушаване на правилта на КН.

 

По изложените съображения решението като правилно следва да бъде оставено в сила.

С оглед гореизложеното и на основание чл.221 АПК, съдът

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 40 от 19.04.2011г. година по н.а.х.д. № 494 по описа за 2010 година на Девненски районен съд, V състав.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ:      1.                                 2.