Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ ............        /        ,гр.Варна

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

Административен съд – Варна, ІІ одленение, ХVІІ състав

на девети май две хиляди и единадесета година,

в открито съдебно заседание в следния състав:

 

Председател: М. Иванова -Даскалова

Секретар: О.Й.

Като разгледа докладваното от административния съдия Административно дело №1859 по описа за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производство е по реда на чл. 215 ЗУТ.

Образувано е по повод постъпили с писмо на Общински съвет-гр.Варна жалби: с вх.№ОС-10-9901/8/07.06.2010г. на „ЕЛИТ -99” ЕООД-гр.Варна и „ЕЛИТ 2000”ЕООД- гр.Варна; с вх. №ОС-10-2600/55/07.06.2010г. на „Елит–Пътна сигнализация”ООД-гр.Варна и с вх.№ОС-10-9100/28/07.06.2010г. на Ц.К.И.и И.Г.И. С Определение №3174/22.06.2010г. на основание чл.210 ал.2 от ГПК вр. с чл.144 от АПК са разделени материалите, като образуваното вече адм. дело №1859/2010г. е продължило по оспорването на Решение №2134-8/24.03.2010г. на ОС – Варна /Протокол №21/, с което е приет ПУП-ПУР за СО ”Боровец-юг”, в частта относно ПИ 4105 (стар 1437) по жалбата на „Елит 99” ЕООД- Варна и „Елит 2000”ЕООД- Варна и относно ПИ 1434 по КП на м.„Боровец-север” и относно ПИ с идентиф.№403.0029 по ПНИ /ПИ 29 по КП от 1996г. / по жалбата на „Елит – Пътна сигнализация” ООД- Варна. Материалите по оспорването на Ценка Колева Иванова и Иван Георгиев Иванов на приетия с Решение №2134-8/24.03.2010г. на ОС – Варна ПУП-ПУР за СО”Боровец-юг” относно ПИ №403.1108 по ПНИ (стар 2175) и материалите по оспорването от „Елит – Пътна сигнализация” ООД- Варна на приетия с Решение на ОС-Варна ПУП-ПУР за СО”Боровец-юг” относно ПИ с идентиф.№403.0029 по ПНИ /ПИ 29 по КП от 1996г. / са отделени разглеждане в отделни производства и образувани административни дела с друг номер.

Поради това предмет на разглеждане и произнасяне в настоящото производство е оспорването от „ЕЛИТ-99” ЕООД и „ЕЛИТ 2000”ЕООД на Решението на ОС-Варна с което е одобрен ПУП-ПУР в частта относно ПИ 4105 (стар №1437) КП на „Боровец- Север” и оспорването от „Елит – Пътна сигнализация”ООД на Решението на ОС-Варна с което е одобрен ПУП-ПУР на СО ”Боровец-юг” в частта относно за ПИ 1434.

В жалбите се твърдят допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила и на материалния закон при издаване на Решение №2134-8/24.03.2010г. на ОС – Варна /Протокол №21/ с което е одобрен ПУП-ПУР в частта, в която попадат двата имота, поради което в тази част Решението на ОС-Варна било нищожно,а в условия на евентуалност–незаконосъобразно. В жалбата относно ПИ 4105 се твърди, че ПУП-ПУР не е съобразен с влязлата в законна сила Заповед №Р2-71/22.12.2008г. на Кмета на Район „Аспарухово” за одобряване попълване на КП на СО „Боровец-север” за ПИ 4105 и ПИ 4106, при което бил нанесен ПИ 4105 и съществуващите в него масивни триетажни сгради. Поради това незаконосъобразно улицата предвидена в оспорвания ПУП не била съобразена с имота, със сградите и с разположението им, а преминавала през сградите и върху голяма част от площта на имота. Освен това незаконосъобразно била проектирана улицата през ПИ 4105 – имот в СО „Боровец-Север”, който не попаднал в обхвата на разработката - в СО „Боровец-Юг”. Незаконосъобразно улицата била проектирана с отнемане на половината от площта на имота, вместо да се предвиди равномерно навлизане на пътя в имотите и от двете й страни. В жалбата относно ПИ 1434 също се твърди, че ПУП-ПУР не е съобразен разположението на имота в СО „Боровец-Север” и на границата СО „Боровец-Юг”, поради което въпреки, че бил имот извън обхвата на плана, одобрения ПУР имал предвиждания за него. Предвижданията били незаконосъобразни и поради проектното отнемане от имота за улицата и неравномерното навлизане на пътя в имотите от двете страни. В жалбите и за двата имота се определя като незаконосъобразна предвижданата ширина на улицата, на пътните платна и на тротоарите, за които липсвало отразяване на стойностите на ширините. Те не отговаряли на размерите предвидени в чл.80 ал.2 и ал.5 от ЗУТ за широчина на пътното платно и на тротоарите във вилните зони. Поради това с оглед съдържанието плана проекта бил незаконосъобразен. Територията била със специфични условия, за която считат, че са приложими минималните размери и широчини по закона. В жалбите се твърди нищожност на оспореното Решение на Общински съвет-гр.Варна поради незаконосъобразността му и нарушения на процедурата по вземането му, свързана със дневния ред и уведомяване на съветниците за него, с одобряването на промени в него при отсъстващи членове на съвета. Претендира се отмяна на акта в оспорената част, респ. обявяването му за нищожен и присъждане на направените от жалбоподателите разноски. В съдебно заседание се явява процесуален представител, който поддържа жалбите. В писмена молба моли за уважаване на жалбите и отмяна на Решението в частта за притежаваните от дружествата имоти. Представя списък на разноските по чл.80 от ГПК с доказателства за тях и моли да бъдат присъдени.

Ответникът-Общински съвет-Варна в съдебно заседание не изпраща представител и не депозира становище по жалбите.

     Заинтересованата страна - Община Варна не депозира становище по жалбата. В съдебно заседание в хода по същество не се явява представител и не изразява становище.

Във връзка с допустимостта на жалбите, съдът съобрази, че същите са подадени в законоустановения срок, считано от датата на публикация на съобщението в Държавен вестник, бр.38/21.05.2010г. За дружествата в качеството им на юридически лица-собственици на имотите ПИ 4105 (стар №1437) и ПИ 1434 КП на „Боровец- Север”, които са засегнати от предвижданията на ПУП-ПУР одобрен с Решение №2134-8/24.03.2010г. на ОС – Варна /Протокол №21/ е налице правен интерес и активна легитимация по чл.131 ал.2 т.1 от ЗУТ за оспорването на този административен акт в частта на одобрения ПУП-ПУР за СО «Боровец – Юг» за територията в която попадат имотите. Жалбата е подадена пред родово и териториално компетентен съд, поради което са ДОПУСТИМИ и следва да бъдат разгледани по същество.

Въз основа на събраните по делото доказателства и становище на страните, съдът от фактическа страна приема за установено следното:

„Елит–2000” ЕООД- гр.Варна и „Елит–99” ЕООД- гр.Варна се легитимират като собственици при равни квоти на ПИ пл.№1437 (нов 4105) с площ от 779кв.м. в местността „Боровец–Север” в землището на гр.Варна ведно с построените в него производствени сгради, съгласно приложените по делото НА №194 от 30.12.1998г., Том I, вх.рег.№849, дело №239; НА за поправка №67/1999г., НА от 13.05.1999г. вписан с акт №137, вх.рег.№ 4187, Том ХIII; НА №195, Том II, вх.рег.№17482, дело №737 от 26.08.2008г. и НА №28,Том II, рег.№10309,дело №210 от 22.06.2009г. (л.9-13). „Елит – Пътна сигнализация” ООД- гр.Варна се легитимира като собственик на ПИ 1434 по КП на СО „Боровец–Север” в землището на гр.Варна с площ от 1235 кв.м., с НА №21, Том III, рег.№12372, Дело №399 от 06.07.2007г. и НА №17, Том I, рег.№1847, Дело №15 от 06.02.2008г. (л.23-24). Съгласно представените с жалбите скици и заключението на СТЕ, имотите са съседни и се намират в зоната, която се явява гранична между СО„Боровец–Юг” и СО „Боровец – Север”.

Административното производство по издаване на оспорения акт започнало с Решение №0002/5.07.2006г. на Кмета на Община Варна, с което на основание Решение №3204-6 по протокол №40/4.04.2006г. на Общински съвет-Варна за осигуряване на финансиране на проекта и положително становище на Главния архитект на община Варна,  е разрешено изработване на проект за ПУП-ПУР на СО”Боровец-юг” при спазване на действащата нормативна уредба за устройство на територията и „Специфичните правила и нормативи за устройство и застрояване на територията на гр.Варна”/СПНУЗТ/ ,одобрени със Заповед№РД-02-14-1734/21.09.1999г.на МРРБ.

С решение по протокол №26/08.07.2008г. на ЕСУТ при Община Варна е приет проект за ПУП-ПУР на СО ”Боровец-юг” с препоръки:да отпаднат улиците, преминаващи през земеделските територии с изключение на дерето; обходната улица да се прецизира по предвижданията на новия ОУП; застроителните линии по улици от ІІІ и ІV клас да се оттеглят на 3м.

С публикация в ДВк бр.11 от 10.02.2009г., на заинтересуваните лица е съобщено за приетия проект, с указание за възможността да се запознаят с него и да подадат писмени възражения, предложения и искания, на основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването. Съобщение за проекта е направено и във вестник „Труд” от 20.02.2009г.,както и във в-к „Черно море”-местен ежедневник.

На проведено на 14.10.2009г. заседание на ЕСУТ при Община Варна били разгледани направените общо 290 възражения. Възражение било подадено и от собствениците на ПИ №1437- „Елит–2000” ЕООД и  „Елит–99” ЕООД и докладвано под №28 на заседанието. Видно от в т.28 в Протокол №55/2009г. по него взетото Решение на ЕСУТ било да не се уважи, тъй като: „Жалбата не е предмет на разработката”.

Кметът на Община Варна с Предложение №РД-10-9302/25/ 16.02.2010г., на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ внесъл за одобряване в Общински съвет-Варна ПУП-ПУР на СО ”Боровец-юг”. С единодушно решение от всички присъствали на заседанието 32 броя общински съветници на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във вр. с чл.129 ал.1 от ЗУТ Общински съвет-Варна одобрил ПУР на СО”Боровец-юг” с Решение №2134-8 по Протокол №21/24.03.2010г./л.3/, което е оспорено частично с процесните жалби и предмет на съдебна проверка в настоящото производство.

В съставеното от Гл.архитект на Община Варна техническо задание на ПУП-ПУР е предвидено проекта да има следните графични и тестови материали: опорен план - изработен върху действащия КП, ПУР с режим на устройствената зона, транспортно-комуникационна схема, сборна схема на инженерната и техническа инфраструктура и обяснителна записка. Основни изисквания на проекта са: да бъде изработен в съответствие с изискванията на чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ и чл.58 от Наредба №8/2001г. на територия с площ 315,5ха с граници: юг – земеделски земи –масиви 318, 320, 338, 339, 346, 345, 344, 343 и 372, на запад - горски фонд, на изток – земеделски земи – масиви 347, 340, 349, 356, 357, 358, 359 и 360, на север- път Галата–АМ ”Черно море” и при съобразяване с влезлите в сила ПЗ и ПРЗ, подземни и надземни проводи.

Видно от обяснителната записка към ПУП, възложител на проекта е Община Варна; отразен е обхвата на плана, съвпадащ с този по техническото задание; посочена е целта на проектирането - да се решат неотложни устройствени, комуникационно-транспортни, социални, антропогенни и екологични проблеми, да се прецизира главната, второстепенна и обслужващата улична мрежа като клас и габарити, както и да се определят и обособят имотите - публична собственост. Посочено е, че липсват всякакви обособени трасета на обслужващи района улици, благоустроеност и осветление на територията, с изключение на главен път кв.Галата - АМ”Черно море”. Отразено е, че планът е изработен на база на действащ  КП на СО”Боровец-юг” върху цифров модел; указани са класовете и нормативните габарити на отделните класове улици; застъпени са обектите на техническата инфраструктура.

От административният орган в отделна папка с опис е представена преписката по издаване на Решението, която е приета и приложена по делото -  том ІІ.

Във връзка с оплакванията в жалбите и твърденията за несъобразяване на плана със съществуващото застрояване, с границите на имотите, с действащите планове и с техническите изисквания, по делото е допусната и изготвена СТЕ. Заключението по СТЕ не е оспорено от страните и е прието като обективно, пълно и компетентно дадено. Съдът го кредитира изцяло, с оглед специалните знания на вещото лице – архитект, като обосновано и кореспондиращо с приетите писмени доказателства. От изслушаната СТЕ и обясненията на вещото лице в съдебно заседание се установява следното: Имотите на дружествата-жалбоподатели попадат в територията, за която одобрения ПУП-ПУР има предвиждания -  ПИ 1437 (нов №4105) и ПИ 1434 са разположени в урбанизирана територия – селищно образувание „Боровец–Север”. Съгласно ТУП от 1998г. на Община Варна, одобрен с Решение на Общински съвет-Варна №1611-5 по Протокол 32/1998г. и СПНУЗТ на гр.Варна от 1999г., СО ”Боровец-север” и територията на ПИ №1437 (нов №4105)и ПИ №1434 попада в зона ОВ-вилна зона. С Решение №322-4/29.05.2000г. на Общ.съвет –Варна /ДВк бр.59/2000г./ процесната територия е със статут на СО с местно значение.

Кадастралните планове и регистрите към тях са източниците, от които се черпи информация съгласно чл.115 от ЗУТ за имотите – за тяхното местоположение, граници, размери, трайно предназначение, начина на трайно ползване, за сградите в тях и за собствениците им. За „Боровец–Север” КП е одобрен със Заповед №Р-115/29.04.1996г. За процесните имоти няма изработени и влезли в сила кадастрална карта или ПНИ. ПИ 4105 е попълнен в действащият КП от 1996г. със Заповед №Ра-71/22.12.2008г. на Кмета на Район „Аспарухово. Със Заповед №Га-34/03.04.2008г. на Кмета на Район „Аспарухово” е одобрен ПУП–ПЗ за ПИ №1434 с конкретни показатели за имота, който е влязъл е в сила и приложен – в имота е изпълнено строителство въз основа на РС №150/10.09.2008г. За ПИ 1437 (нов №4105) няма действащ ПУП. За територията през 1990г. бил изработен ЗРП, процедурата по одобряването на който не е била проведена и приключила. За територията няма одобрен и влязъл в сила предходен ПУП-ПУР, ПРЗ или ПР, поради което процесният ПУР се явява план с който се предвижда първична регулация, поради липсата на одобрена регулация по предходен план. В частта касаеща уличнорегулационната граница спрямо ПИ 1434 и ПИ 1437 (нов №4105)  това е първо урегулиране, тъй като за имотите няма частични ПУП с регулационна съставка, поради което няма уличнорегулационна граница за двата имота по предходен план, с която при изработване на процесния ПУП-ПУР да трябва да се съобразява. В техническото задание е предвидено при проектирането да се съобразяват влезлите в сила ПЗ и ПРЗ, но предвиждането на одобрения ПУП-ПЗ за ПИ 1434 не е задължително и обвързващо проектирането на улично-регулационната граница, а ПУП-ПУР следва да се съобрази местоположението на съществуващите законно изпълнени постройки. Това следва от разпоредбите на чл.125 ал.1, 2 и 3 от ЗУТ в които е посочено, че заданието и опорния план трябва да съдържат информация за съществуващото положение и основните кадастрални и специализирани данни за територията. Освен това в чл.125 ал.4 от ЗУТ изрично е предвидено като изискване в проекта за ПУП да се отразяват разрешените строежи по предходен ПУП, за които РС не са загубили правно действие и дори възможност за промяна в предвидено застрояване с действащо разрешение за строеж, със съгласие на възложителя на строежа. Поради това от техническа страна съществува изискване при проектирането на разположението на уличнорегулационната граница да се съобразяват очертанията на реализираното застрояване в имотите, каквото в случая има в ПИ 1434, но не и с линиите на застрояване в този имот по ПУП-ПЗ. Принципа на проектирането на ПУП в ЗУТ и в Наредба №8/2001г.  за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове е, че първо се урегулира територията и имотите, определят се регулационните граници на имота и конкретното му предназначение с регулационен план, след което при спазване на изискванията за отстояние на застрояването от проектираните регулационни граници се проектират линиите на застрояване. В съответствие с тези технически изисквания при изработване на ПУП, предвидени в правните норми е становището на вещото лице, че одобрения ПУП-ПУР засяга в значително ПИ 1437 (нов №4105), което съдът споделя изцяло. Плана предвиждал отнемане на 261кв.м от площта на този имот за уличната регулация, което представлявало 33,5% от площта му от 779кв.м. Засягало се частично и съществуващото в имота масивно двуетажно застрояване, което не подлежи на преместване, поради което прилагането на плана на място ще наложи разрушаването му. От другият имот - ПИ 1434 с площ от 1235кв.м, с плана се проектирало придаване на 32кв.м–т.е.2,6% от площта му към уличната регулация, без засягане на съществуващото застрояване в него. Вещото лице сочи, че ПИ 4105 и ПИ 1434 са имоти с нежилищно застрояване, поради което за тях съгласно чл.19 ал.6 от ЗУТ площта и лицето се определят със самия ПУП и не били приложими техническите изисквания за площ и лице в чл.19 ал.1 т.3 от ЗУТ за имоти за ниско жилищно застрояване. Площите, които плана предвиждал да бъдат отнети от имотите на жалбоподателите, се отнемали с цел провеждане на уличната регулация – за районната артерия - улица от III-ти клас, тангираща с имотите от юг. Имотите попадали в СО„Боровец–Север”, но тази улица ІІІ-ти клас в плана била проектирана да минава пред тях и в по-голямата си част била разположена върху територията на СО„Боровец–Юг”. Вещото лице сочи, че имотите са обхванати от разработката за тази територия, тъй като тя предхожда по време разработката на ПУП за СО „Боровец –Север”, поради което улицата от III-ти клас, която принадлежи към първостепенната улична мрежа, технически е разработена с процесния план, който се изработва първи във времето. СТЕ сочи, че с ПУП-ПУР ширината между регулационните линии на улицата е 22м, а наклона в процесния участък- 2,04%; платното по план било с ширина 16м и включвало 2 бр. ленти във всяка посока с ширина на от 3,5м и разделителна ивица-2м, която не била означена на чертежа; тротоарите били предвидени от двете страни с ширина по 3м. Тези технически характеристики вещото лице сочи като съответни на изискванията в чл.77 ал.1 т.1 и ал.2 от ЗУТ, Наредба №2/2004г. на МРРБ, Наредба №8/2001г. на МРРБ и Наредба №7/2003г. на МРРБ. Тъй като изключенията за терените с трудни условия касаели проектиране на обслужващи улици – т.е. от VІ-ти клас, а процесната разработка била за улица ІІІклас-районна артерия, счита, че не били приложими при проектирането на ПУП-ПУР в тази му част. Вещото лице заключава, че доколкото конкретната пътна артерия навлиза в територията на СО „Боровец–Север”, а при проектирането не е ползвана актуална кадастрална основа за тази територия, в която попадат и процесните имоти, не били оформени прилежащите квартали и не била отчетена степента на засегнатост на прилежащите имоти, изразява становище, че ПУП-ПУР за СО „Боровец–Юг” в оспорената му част не е отчел степента в която засяга имотите и конкретно ПИ 4105 и не отговаря на изискването за икономичност и целесъобразност на проектирането и устройството на териториите и имотите, заложено в чл.108 ал.5 от ЗУТ.

Въз основа на приетите за установени факти и след служебна проверка на оспорения акт по реда на чл.168 ал.1 от АПК на всички основания по чл.146 от АПК, съдът намира жалбите за ОСНОВАТЕЛНИ.

Процесният план е одобрен с Решение №2134-8 по Протокол №21/24.03.2010г. на Общински съвет – Варна, като е взето с единодушие на присъствалите на заседанието общински съветници. Заседанието е проведено при необходимия кворум, поради което и с оглед посоченото правно основание за приемане на Решението- чл.129 ал.1 от ЗУТ, оспореният административен акт се явява издаден от териториално и материално компетентния по закон орган, с оглед обхвата на плана – СО „Боровец- юг”. Съгласно чл.129 ал.1 от ЗУТ решението на общинския съвет следва да бъде прието по доклад на кмета на общината и след приемане на проекта за ПУП от експертния съвет по устройство на територията към общината, която процедура е спазена, видно от приетите по делото писмени доказателства.

Административният акт отговаря на изискванията на чл.59 от АПК, тъй като в Решението са посочени правните норми, на основание на които е взето, в административната преписка се съдържат документи от които се установяват фактическите основания за издаване на акта. Приетия с Решението ПУП-ПУР формално отговаря на изискванията на закона, като се установява наличие на графична и текстова част на плана, изработен е в съответствие с изискванията за изработването му с необходимия обем и съдържание, с обяснителна записка към него и съответните схеми и планове.

Основателни са оплакванията в жалбите за незаконосъобразност на плана в частта за ПИ 4105 и ПИ 1434 и проектираната улица от ІІІ-клас в южния им край. Одобрения ПУП-ПУР не е съобразен с основни кадастрални данни за процесната територия, с тези два имота и кадастралните им граници и със съществуващото застрояване в ПИ 4105. Видно от графичната част на плана и от заключението на вещото лице ПИ 4105 и сградите в него, както и ПИ 1434 не фигурират в ПУП-ПУР, поради което плана не е съобразен с изискванията на техническото задание, на Наредба №8/2001г. и  и на ЗУТ за проектиране на ПУП въз основа на актуална кадастрална основа, съдържаща кадастралните данни за границите, площта и разположението на имотите в обхвата на плана и съществуващите в тях законно построени сгради. Това се налага и по аргумент от изискването в техническото задание към процесния план /съответстващо на ЗУТ и Наредба №8/2001г./, проекта за ПУП-ПУР за СО „Боровец-юг” да се съобрази с предвижданията на влезлите в сила ПУП-ове /ПЗ, ПРЗ/ за отделни имоти или за групи имоти. Изискване за законосъобразност на процесния план е в него да са нанесени всички съществуващи имоти в територията с техните граници и законно построените сгради в тях, изпълнението на което изискване се установява от графичната част на одобрения ПУП-ПУР. След като в графичната част на ПУП-ПУР е нанесен ПИ 1437 с площ и граници съществувал по КП от 1996г., но какъвто имот е престанал да съществува от изменението на КП със Заповедта от 2008г., плана не е със законосъобразно съдържание. Безспорно установената липса в графичната част на ПУП-ПУР на ПИ 4105 и ПИ 1434, които съществуват по време на изработване на ПУП-а с отразени в КП и площ и граници, липсата на сградите в ПИ 4105 с производствено значение, за които е представено Удостоверение №Н-3/07.01.2009г. за предадени данни за тях в Община Варна, обосновават извода за незаконосъобразност на съдържанието на одобрения с Решенията на Общинския съвен-Варна ПУП-ПУР в оспорваната част. Безспорно за процесната територия няма одобрена кадастрална карта, поради което съгласно §6 ал.7 от ПР на ЗУТ актуалния наличен КП е следвало да се използва за изработване на ПУП за територията. Като е одобрен ПУП-ПУР в несъответствие на настъпилите промени в кадастралната основа със Заповед №Ра-71/2008г. в основните обекти на кадастъра – ПИ 4105 и сгради в него и ПИ 1434 е постановен незаконосъобразен акт, с несъответстваща на закона графичната част, в която не фигурира ПИ 4105 и сградата в него.

Съгласно чл.58 от Наредба №8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, плановете за регулация на улици и на поземлени имоти за обекти - публична собственост – ПУР, какъвто е процесния се изработват по реда на чл.54, 55, 56 и 57, без в тях да се определят вътрешните регулационни линии на имотите, които не се отреждат за обекти - публична собственост. Т.е. процесния ПУР-ПУР не трябва да съдържа предвиждания за вътрешните регулационни линии на имотите на физическите и на юридическите лица, но не отпада изискването той да съдържа имотните граници на ПИ които са неурегулирани и съществуващите законно построени сгради в тях. Процесният план не е със съдържание отговарящо на материалните изисквания на закона и конкретно на чл.125 ал.4 от ЗУТ, поради нарушение на изискването на чл.125 ал.3 от ЗУТ за проектирането му въз основа на опорен план със съдържание посочено в същата разпоредба. Основното принципно правило при урегулиране на ПИ в ЗУТ е регламентирано като материално правно изискване за законосъобразност в чл.17 ал.1 от ЗУТ. При урегулирането с ПУП на неурегулирани имоти, вътрешните регулационни линии трябва да съвпадат с имотните граници, а съгласно чл.15 ал.3 на ЗУТ, чл.134 ал.2 на ЗУТ и др. правилото е при първоначално урегулиране на имотите, така и при последващо изменение на регулацията, регулационните граници да се провеждат по имотните /кадастрални граници/ и промяната на регулационните граници да следва промяната в имотните /кадастрални/ граници, което се извършва въз основа на доброволност и договореност между собствениците за промяната в собствеността и границите на имотите. За разлика от предходната правна уредба, в ЗУТ промяната в кадастралните граници на имотите е основание за промяна в регулацията им, но обратното е недопустимо и незаконосъобразно. Поради това съдът намира, че незаконосъобразно с процесния ПУП-ПУР, при липсата на правна възможност в ЗУТ и в нарушение на посочения по-горе принцип е одобрен устройствен план с графична част предвиждаща промяна в кадастралните граници за ПИ 1434 и ПИ 4105. Ако не бе допуснато това нарушение и ПУП-ПУР бе изработен в съответствие с изискването на закона, т.е. въз основа на актуална кадастрална основа, нямаше да е с това съдържание.

Основателно е оплакването за допуснато от административният орган нарушение на процесуалните правила при процедиране и одобряване на плана и с оглед подаденото възражение. Посочената по-горе незаконосъобразност на предварителния проект не е констатирана и отстранена, въпреки постъпилото и описано под №28 възражение срещу предвижданията на плана от „Елит–2000” ЕООД и  „Елит–99” ЕООД - собственици на ПИ 4105 / стар ПИ 1437/. Видно от стр.13 та Протокол №55/14.10.2009г.–том ІІ, Решението на ЕСУТ по т.28 е да не се уважи възражението срещу плана, с мотива че:„жалбата не е предмет на разработката”. Видно от произнасянето, подходено е формално към възражението, без да е съобразена графичната част на проекта за ПУП-ПУР и обстоятелството, че имота макар попадащ в СО „Боровец-север” се касае за имот граничещ с територията в обхвата на плана и засегнат от предвижданията на плана за районната артерия – улица от ІІІ-ти клас. Поради липсата на данни и доказателства за извършена конкретна проверка и преценка за законосъобразност на плана в частта му за ПИ 1437 по възраженията на жалбоподателите, е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Нарушението е съществено, тъй като ако бе извършена проверка на предвижданията на ПУП-ПУР за този имот, щеше да се констатира своевременно несъответствието на графичната част на плана с изискването на  чл.125 ал.4 от ЗУТ и в проекта да се отразят разрешените и изпълнени строежи, промяната на КП от 1996г. със Заповедта от 2008г. и съществуващия имот 4105 с други кадастрални граници, което би наложило преработване на проекта за ПУП-ПУР и одобряване на план с различно съдържание.

Съдът констатира, че дори и за ПИ 1437 плана е незаконосъобразен, тъй като в предвидената улична регулация на районната артерия попада както значителна част от площта на имота  над законово предвидения в чл.16 ал.1 от ЗУТ максимум от 25% от площта на имота, така и съществуващите законно построени сгради. Изработения ПУП е от вида по чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ и чл.58 от Наредба №8/2001г. – ПУР. Съгласно заключението по СТЕ и доказателствата по делото СО „Боровец-юг” , безспорно се касае за територия за която няма одобрен регулационен план, територия с неурегулирани ПИ. Поради това процесния ПУП-ПУР се явява план за урегулиране на територията и определяне на площите за изграждане на обектите на социалната инфраструктура и на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура -предвидени в чл.16 ал.1 от ЗУТ. Правилото е първият план за урбанизираната територия да е от вида ПРЗ, тъй като той в пълнота урегулира територията, границите на имотите, конкретното им предназначение, линиите на застрояване в тях и показателите за застрояване. В чл.16 ал.7 е предвидена правна възможност- изключение от правилото че първия ПУП е ПРЗ, за територия по чл.16 ал.1 от ЗУТ да се изработи ПУП-ПУР. Именно тази правна възможност е използвана от административния орган, който е процедирал и приел с оспореното Решение ПУП-ПУР за СО „Боровец-юг”, поради което с конкретния ПУП са разработени само регулацията на улиците и на ПИ за обекти на публичната собственост. Това, че с административният акт е приет ПУП от вида ПУР съгласно чл.16 ал.7 от ЗУТ не означава, че за плана отпада императивното материално изискване в чл.16 ал.1 изр.2 от ЗУТ, предвижданията на плана да са за не-повече от 25% от площта на имотите да попадат в необходимите площи за изграждане на обектите на социалната инфраструктура и за съоръжения на техническата инфраструктура. Това е в съответствие с конституционното начало за неприкосновеност на частната собственост, както и в съответствие с основните принципи в чл.6 и чл.8 от АПК за съразмерност и равноство в административното производство. Поради това и доколкото се касае за изключението от правилото за доброволност и договореност на промяната в собствеността и на границите на имотите, изрично в чл.16 ал.1 изр.2 от ЗУТ е регламентирано императивно изискване и ограничение за площта, която от частен имот може да се придаде по регулация и то първоначална към обекти – публична собственост. Поради това независимо дали е ПУП от вида ПРЗ или ПУР, предвижданията на уличнорегулационните линии в план за първоначална регулация могат да се проектират с навлизане в имотите, но с не-повече от 25% от площта им. Спазването на това изискване е гаранция за съразмерност на засягането на имотите както от двете страни на проектираната улица, така и на останалите имоти с достъп до улицата, тъй като засягането на един имот в по-голям от този процент или изцяло за проектиране на улица за други имоти би довело до неравнопоставеност на собствениците им и облагодетелстване на едни правни субекти за сметна на засягане на правата на други в по-голяма степен от необходимото за постигане на целта с която се издава административния акт – правилното устройство на територията и осигуряване на по-добри условия за живот и гарантиране на развитието й. С оглед тази действаща правна уредба, при събраните доказателства и заключението на СТЕ, Решението с което е приет ПУП-ПУР в частта на уличната регулация тангираща на юг със ПИ 4105 и ПИ 1434 е незаконосъобразно, тъй като не е съобразено с изискването на чл.16 ал.1 изр.2 от ЗУТ. Безспорно се установи, че в проектираната в плана улица от ІІІ-ти клас по о.т.22-23-24 попада повече от 25% от площта на ПИ 4105, /респ. стар ПИ 1437/. По отношение на ПИ 1434 одобрения ПУП-ПУР отговаря на това изискване на закона. Основателно е оплакването в жалбата на „ЕЛИТ-99” ЕООД и „ЕЛИТ 2000”ЕООД за незаконосъобразност на административния акт в частта за ПИ 4105, а твърдението на представителя на ответника, че плана и Решението за одобряването му са постановени при спазване на процесуалните правила и на материалните изисквания на закона е оборено от приетите по делото доказателства и заключение на СТЕ. 

ПУП-ПУР в частта на предвижданията за ПИ 1437 /нов ПИ 4105/ и ПИ 1434 не съответства на техническото задание и на материалните изисквания в ЗУТ и Наредба №8/2001г. С оглед естеството на акта и на пороците, Решението на Общински съвет-Варна с което е одобрен ПУП-ПУР в тази част следва да бъде отменено като незаконосъобразно, а преписката върната за ново произнасяне на административния орган и одобряване на ПУП-ПУР със съдържание, съответстващо на материалните изисквания на ЗУТ и Наредба №8/2001г. съгласно изложените указания по тълкуването и прилагането на закона. Жалбите се явяват основателни и следва да бъдат уважени. Налице са основанията за отмяна в чл.146т.3,т.4 и т.5от АПК на Решението за приемане на ПУП-ПУР на СО ”Боровец-юг” за улицата в частта за ПИ1437 /нов ПИ4105/ и ПИ 1434  като незаконосъобразно, постановено при нарушение на процесуалните правила и изисквания на материалния закон и несъответстващо на целта на закона.

Предвид изхода на спора, искането на представителя на жалбоподателите за присъждане на направените по делото разноски и заплатени държавни такси е своевременно и основателно. На основание чл.143 ал.1 от АПК, ответната страна – Общински съвет – Варна следва да бъде осъдена да заплати на „Елит 99” ЕООД- Варна сумата в размер на 50лв. за заплатена държавна такса, а на „Елит –Пътна сигнализация” ООД-Варна сумата в размер на 470лв., от които 50лв. за държавна такса, 400лв. за депозит за вещо лице и 20лв. такса са обнародване на оспорването, съгласно представение списък по чл.80от ГПК и доказателства в делото за заплащането им.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ОТМЕНЯ Решение №2134-8/24.03.2010г. на Общински съвет-Варна по Протокол №21, с което е приет ПУП-ПУР за СО ”Боровец-юг”, в частта относно ПИ 1437–стар /ПИ 4105 нов/ по КП на СО „Боровец-север” по жалба на „Елит 99”ЕООД-Варна и „Елит 2000”ЕООД-Варна и в частта относно ПИ 1434 по КП на СО „Боровец-север” по жалба на „Елит–Пътна сигнализация”ООД- Варна.

ВРЪЩА преписката на Общински съвет-Варна за ново процедиране и одобряване на ПУП-ПУР за частта от територия за която е отменен плана, при спазване на указаният на съда за тълкуването и прилагането на закона.

ОСЪЖДА Общински съвет- Варна да заплати на „Елит 99” ЕООД- Варна с БУЛСТАТ ********* сумата в размер на 50лв./петдесет лева/ за заплатена държавна такса, на основание чл.143 ал.1 от АПК.

ОСЪЖДА Общински съвет- Варна да заплати на „Елит–Пътна сигнализация”ООД- Варна с БУЛСТАТ ********* сумата в общ размер на 470лв./четиристотин и седемдесет/лв.- 50лв. за държавна такса, 400лв. депозит за вещо лице и 20лв. такса за обнародване на оспорването, на основание чл.143 ал.1 от АПК.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, по реда на глава ХІІ от АПК.

СЪДИЯ: