Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№........................................... 2011г.,  гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, първо отделение,

десети състав, в публично заседание на двадесет и трети март 2011г., в състав:

               

                                           Административен съдия: Марияна Ширванян

                                                                  

            при секретаря К.А.

като разгледа докладваното от съдия Марияна Ширванян

адм. дело № 3203 по описа на съда за 2010г.,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.156 и следващи от ДОПК.

Образувано е по жалба на „ЗСК Д. ” АД, представлявано от К.Г.Г. срещу РА № 031001376/09.06.2010г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП - гр. Варна, потвърден с решение № 610/18.08.2010г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Варна при ЦУ на НАП.

Жалбоподателят в жалбата и чрез процесуалният си представител в открито съдебно заседание оспорва ревизионния акт в неотменените с решението на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.Варна при ЦУ на НАП части. Моли да бъде отменен, излага доводи за неправилност и необоснованост.

Ответникът изразява становище за неоснователност на жалбата, моли за присъждане на юрисконсултско възнаграждение при отхвърляне на жалбата.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата.

 

Съдът, след като съобрази изложените в жалбата основания, доводите на страните и събраните доказателства, намери за установено следното:

Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, поради което е допустима за разглеждане. Разгледана по същество е неоснователна.

Предмет на разглеждане в съдебното производство е РА № 031001376/09.06.2010г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП - гр. Варна. Ревизионния акт е издаден в предвидената форма от компетентен орган при спазване на процесуалните правила за издаването му, поради което е валиден административен акт.

Ревизионното производство е било с обхват установяване на задължения на ревизираното лице по корпоративен данък и данък по чл.194, 195 и 204 от ЗКПО за данъчен период 01.01.2007г. – 31.12.2007г. и данък върху добавената стойност за периоди 01.06.2007г. – 30.11.2008г..

В хода на установителното производство органът по приходите е извършил насрещна проверка на „В. т.”ЕООД, като доставчик по фактура 117/21.04.29 844лв. и ДДС 5968.80лв. с предмет на доставката – арматурно желязо №10, №12, №14 и 20.

Съгласно ПИНП на „В. Т. ” ЕООД с цел връчване на искане за представяне на документи и писмени обяснения от задълженото лице са извършени посещения на адреса за кореспонденция и адреса по чл.8 от ДОПК на дружеството. Съгласно протоколите за посещение на адрес съставени от приходната администрация не е открит представляващия дружеството или друго лице за контакт с администрацията. Извършени били действия за връчване на искането по реда на чл.32 от ДОПК.

В указания срок не са представени първична счетоводна документация, търговски договори, сертификати за качество, товарителници, пътни листи, протоколи за приемане и предаване на материални ценности, фактури от субекти, представляващи предходни доставчици, разплащателни документи, хронологични регистри по счетоводни сметки от група 20, 30, 70, сч. сметки 4532, 401, 411, аналитични справки за налични ДМА, ведомости за заплати, трудови и граждански договори, документи удостоверяващи начислени и платени възнаграждения и осигурителни вноски, справки за наличие на складови бази, както и изисканите писмени обяснения относно предмета на доставката, начина на извършване, съставени документи, дата и място на фактическото извършване на доставката, място на съхранение на стоките, разполага ли дружеството с технически и кадрови потенциал, кои лица са участвали при извършване на доставките, как и за чия сметка са транспортирани стоките, ползвани ли са услуги на подизпълнители, както и други факти и обстоятелства във връзка с фактурираната доставка.

В хода на установителното производство са представени писмени обяснения от изпълнителния директор  и от главния счетоводител на  „ЗСК Д. ” АД, в които е посочено, че няма сключен договор за доставка, като заявките са правени по телефона, след което по факса е пращана фактура. След извършване на съответните плащания, металите били доставяни в „ЗСК Д. ”АД с транспорт за сметка на доставчика „В. Т. ”ЕООД. Във връзка с представената от „ЗСК Д. ” АД складова разписка  с посочен доставчик „В. Т. ”ООД органът по приходите е констатирал, че тя не съдържа подпис и трите имена на лицето, което е предало стоката. Констатирал е, че представената кантарна бележка не е подписана. С оглед изведените констатации органът по приходите е направил извод, че по фактура 117/21.04.2008г. издадена от „В. Т. ”ЕООД на „ЗСК Д. ” АД„ЗСК Д. ” АД не е осъществена реална доставка, съответно не е възникнало данъчно събитие по смисъла на ЗДДС, поради което фактурата е издадена неправомерно в нарушение на чл.113 от ЗДДС, тъй като липсвала доставка по чл.6 от ЗДДС.

В резултат на установените факти и обстоятелства на основание чл.68, ал.1, т.1 и чл.71, т.1 от ЗДДС за д.п. м.04/2008г. на „ЗСК Д. ” АД органът по приходите е отказъл право на приспадане на данъчен кредит в размер на 5968лв..

 

В хода на установителното производство е констатирано, че ревизираното лице е упражнило право на приспадане на данъчен кредит по 8 фактури, издадени от „М. Т. и. ”ЕООД с предмет на доставката „арматурна стомана”, описани по номер, дата, стойност на доставката и размер на ДДС.

С цел изясняване на фактите и обстоятелствата свързани с доставките извършени от „М. Т. и. ”ЕООД органът по приходите е извършил насрещна проверка на доставчика. При извършената насрещна проверка, документирана с ПИНП № 0302-900147-2/27.02.2009г.. Съгласно ПИНП органът по приходите е връчил ИПДПОЗЛ на упълномощено лице. Представени са копия на издадени фактури, документи за плащания, издадени протоколи по чл.117 от ЗДДС за извършени ВОП, счетоводни справки на сметки 4532, гр.30, гр.40, гр.41, гр.50, гр.60 и гр.70.

При проверката е установено, че  „М. Т. и. ”ЕООД е издало на „ЗСК Д. ” АД процесните фактури с предмет на доставката „арматурна стомана”, фактурите са включени в дневниците за продажба за съответните периоди. Съгласно представените писмени обяснения, основна дейност на дружеството е търговия на едро с арматурна стомана, внос от Румъния. Транспорта на стоките бил за сметка на румънския доставчик  HERMES IMPEX RO21639911, като по сведения на румънския доставчик сделката е тристранна и като получател по доставката в транспортните документи е посочена румънската фирма, а стоката е разтоварена на територията на Р България, поради тази причина „М. Т. и. ”ЕООД не притежавало екземпляр от товарителницата /ЧМР/. В писмените обяснения е посочено, че между „М. Т. и. ”ЕООД и „ЗСК Д. ” АД има сключен договор, но такъв не е представен и, че транспорта е за сметка на румънския доставчик.

В хода на установителното производство са представени писмени обяснения от изпълнителния директор и главния счетоводител на „ЗСК Д. ” АД, съгласно които между дружествата няма сключен договор за доставка, заявките са правени по телефона, фактурите са изпращани по факт и след извършване на съответните плащания, металите са доставяни в „ЗСК Д. ” АД, с транспорт за сметка на доставчика „М. Т. и. ”ЕООД.

Органът по приходите е констатирал, че на представените от „ЗСК Д. ” АД складови разписка с посочен доставчик „М. Т. и. ”ЕООД липсват подпис и трите имена на лицето, което предава стоките. Констатирал е и, че на представените кантарни бележки липсват подписи.

Органът по приходите е посочил, че при ревизията са установени съществени противоречия между представените писмени обяснения от „М. Т. и. ”ЕООД и представените доказателства от „ЗСК Д. ”АД. Констатирано е, че липсват доказателства за реално транспортиране на стоките от румънски доставчик и за директна доставка до ЗСК Д.  АД, поради което процесните фактури са издадени неправомерно в нарушение на чл.113 от ЗДДС, тъй като не са извършени реални доставки между страните.

В резултат на установените факти и обстоятелства органът по приходите е установил, че не са налице доставки между „М. Т. и. ”ЕООД и „ЗСК Д. ” АД по смисъла на чл.6 от ЗДДС и ревизираното лице е упражнило право на данъчен кредит без да има основание за това. На основание чл.68, ал.1, т.1 и чл.71, т.1 от ЗДДС е отказано право на приспадане на данъчен кредит на „ЗСК Д. ” АД за д.п.м. 01/2008г. в размер на 31 868.08лв.; за д.п. м.02/2008г., в размер на 4529.60лв.  и за д.п.м. 03/2008г. в размер на 4637.16лв..

 

В хода на установителното производство органът по приходите е констатирал, че ревизираното дружество е упражнило право на приспадане на данъчен кредит за доставка на арматурно желязо по 8 фактури издадени от „Г.-В”ЕООД, описани по номер, дата, стойност на доставката и размер на ДДС в РД.

На доставчика е извършена насрещна проверка в хода, на която са представени следните документи: счетоводни регистри – аналитичен регистър на сч. сметка453/2 „Начислен ДДС за продажбите”, 702 „Приходи от продажби на стоки”, обобщена оборотна ведомост за д.п.м. 09.10.11/2007г., аналитичен регистър на сч.сметка 601 „Разходи за материали”, 602 „Разходи за външни услуги”, 603 „Разходи за амортизации”, 604 „Разходи за заплати”, 605 „Разходи за социални осигуровки и надбавки” за периода от 01.09.2007г. – 30.11.2007г.; писмени обяснения на управителя относно дейността на дружеството, вида на доставките, търговски обекти, транспортирането на стоките и самия ред и начин на изпълнение на доставките; издадените от „Г. - В.”ЕООД на „ЗСК Д. ” АД фактури, банково извлечение за заплатената сума от „ЗСК Д. ” АД, Протоколи, фактури и инвойс към фактурите подробно описани в РД.

Съгласно представените писмени обяснения от „Г. - В.”ЕООД, стоките които са доставени на „ЗСК Д. ” АД са закупени от Румъния, като транспортирането на стоките е за сметка на румънския доставчик, поради което „Г. - В.”ЕООД не притежава копие от транспортни документи-ЧМР, пътни листи и др.. По сведение на румънския доставчик, сделката била тристранна и като получател по доставката в транспортните документи е посочена румънската фирма, а стоките са разтоварени на територията на Р България. Обекта на който били разтоварени стоките бил посочен от получателя по доставка - „ЗСК Д. ” АД. Посочено е, че дружеството не притежава складови помещения.

В хода на установителното производство са представени писмени обяснения от изпълнителния директор и главния счетоводител на ревизираното дружество, съгласно които във връзка с фактурите издадени от „Г.-В”ЕООД е посочено, че няма договор за доставка, заявките са правени по телефон, след което фактурата е изпращана по факс. След извършване на съответните плащания, металите са доставяни в „ЗСК Д. ” АД с транспорт за сметка на доставчика „Г.-В”ЕООД.

При преценка на представените от „ЗСК Д. ” АД складови разписка с доставчик „Г. - В”ЕООД е установено, че липсва подпис и три имена на лицето, което предава стоките. Представените кантарни бележки не били подписани.

Органът по приходите е посочил, че при ревизията са установени съществени противоречия между представените писмени обяснения от „Г. - В.”ЕООД и представените доказателства от „ЗСК Д. ”АД. Констатирано е, че липсват доказателства за реално транспортиране на стоките от румънски доставчик и за директна доставка до ЗСК Д.  АД, поради което процесните фактури са издадени неправомерно в нарушение на чл.113 от ЗДДС, тъй като не са извършени реални доставки между страните.

В резултат на установените факти и обстоятелства органът по приходите е установил, че не са налице доставки между „Г. - В.”ЕООД и „ЗСК Д. ” АД по смисъла на чл.6 от ЗДДС и ревизираното лице е упражнило право на данъчен кредит без да има основание за това. На основание чл.68, ал.1, т.1 и чл.71, т.1 от ЗДДС е отказано право на приспадане на данъчен кредит на „ЗСК Д. ” АД за д.п.м. 09/2007г. в размер на 16678.79лв.; за д.п.м.10/2007г., в размер на 7937.95лв.  и за д.п.м. 11/2007г. в размер на 7637.97лв..

 

В хода на установителното производство органът по приходите е констатирал, че ревизираното лице е упражнило право на данъчен кредит по 12 фактури с издател „М. И. ”ЕООД. При извършената насрещна проверка, документирана с ПИНП № 0302-900147 -3/06.03.2009г. от проверяваното дружество са представени следните документи: писмени обяснения от управителя относно дейността на дружеството, вида на доставките, търговски обекти, транспортирането на стоките, реда и начина на изпълнение на доставките; счетоводни регистри – аналитичен регистър на сч.сметка 453/2 „ДДС продажби”, 702 „Приходи от продажби на стоки” за д.п.м.03,04,06,08,09/2008г. хронологичен регистър от 01.01.2008г. до 31.12.2008г., обобщена оборотна ведомост за м.03, 04, 06, 08 и 09/2008г.; аналитичен регистър на сч. 601 „Разходи за материали”; 602”Разходи за външни услуги”, 604 „Разходи за заплати”, 605 „Разходи за социални осигуровки и надбавки”, 411/ партида „ЗСК Д. ”АД от 01.03.2008г. – 30.09.2008г.; фактурите издадени от доставчика на ревизираното лице, банкови извлечения за платена сума от „ЗСК Д. ”АД, протоколи, фактури и инвойси издадени от чуждестранно юридическо лице; дневници за покупки, дневници за продажби, СД по ЗДДС за м.август, м. септември 2008г., м. март 2008г. и м. април 2008г..

В представените в отговор писмени обяснения от „М. И. ”ЕООД е посочено, че стоките, които са доставени на „ЗСК Д. ”АД са закупени от Румъния, транспортирането на стоките е за сметка на румънския доставчик и в тази връзка не притежава копие от транспортни документи – ЧМР, пътни листи и др.. Посочено, че „М. И. ”ЕООД не притежава складови помещения, твърди, че по сведения на румънския доставчик сделката била тристранна и като получател по транспортните документи била посочена румънската фирма, а стоките са разтоварени на територията на Р България на обект, посочен от получателя по доставката – „ЗСК Д. ”АД.

В представените писмени обяснения на изпълнителния директор и главния счетоводител на „ЗСК Д. ”АД е посочено, че няма сключен договор за доставка, заявките са правени по телефона, след което се изпраща фактура по факса. След извършване на съответните плащания, металите се доставят в „ЗСК Д. ”АД с транспорт за сметка на доставчика „М. И. ”ЕООД.

При преценка на представените от „ЗСК Д. ”АД складови разписки с посочен доставчик „М. И. ”ЕООД, органът по приходите е констатирал, че те не съдържат подпис и трите имена на лицето, което предава стоките, както и, че представените кантарни бележки не са подписани от двете страни. В хода на ревизията при преценка на установените факти и обстоятелства, органът по приходите е констатирал, че липсват доказателства за реално транспортиране на стоките от румънски доставчик, директно до база на „ЗСК Д. ”АД. Между представените доказателства са налице съществени противоречия между представените писмени обяснения от „М. И. ”ЕООД и представените доказателства от „ЗСК Д. ”АД.

Поради липса на доказателства за реално извършени доставки между „М. И. ”ЕООД и „ЗСК Д. ”АД по смисъла на чл.6 от ЗДДС е направен извод, че процесните фактури са издадени в нарушение на чл.113 от ЗДДС, тъй като не документират реално извършени доставки между страните и дружеството е упражнило право на данъчен кредит без да има основание за това. В резултата на установените факти и обстоятелства на основание чл.68, ал.1, т.1 и чл.71, т.1 от ЗДДС не е признато право на данъчен кредит на „ЗСК Д. ”АД по фактури, издадени от „М. И. ”ЕООД.

 

Органът по приходите е констатирал, че с ГДД по чл.92 от ЗКПО за отчетен период 2007г. „ЗСК Д. ”АД е декларирало финансов резултат след данъчно преобразуване – положителен в размер на 1 714 937.65лв. и дължим корпоративен данък в размер на  171 493.76лв., направени през годината авансови вноски в размер на 62 169.00лв. и разлика за внасяне 109 324.76лв..

В хода на установителното производство при преглед на първичните счетоводни документи и хронологични регистри е установено, че „ЗСК Д. ”АД е отчело през 2007г., като разход по сч.сметки 601 „Разходи за материали” и сч.сметка 602 „Разходи за външни услуги” фактури, както следва:

- фактури № 107/30.12.2006г. и № 108/30.12.2006г., издадени от ЕТ „К. - М.” на стойност съответно 4050.25лв. и ДДС 810.05лв. и 3547.50лв. и ДДС 709.50лв. с предмет изработка и монтаж на дограма;

- фактури № 28774325/20.12.2006г. и № 1100597082/29.12.2006г. и ДДИ №№ 1100597069/29.12.2006г., 1100602152/ 29.12.2006г. и 1100537084/30.11.2006г. издадени от Енергоразпределение – Варна на стойности съответно1501.20лв, 1925.08лв., 615.60лв., 65.11лв. и 800.90лв. и ДДС съответно 300.24лв., 385.02лв., 123.12лв., 13.02лв., 160.18лв. с предмет ел.енергия.

Органът по приходите е констатирал, че осчетоводените на разход доставки от „ЗСК Д. ”АД се отнасят до предходен отчетен период – 2006г.. Прието е, че е нарушена разпоредбата на чл.4, ал.1, т.1 и т.4 от ЗСч, поради което на основание чл.26, т.1 от ЗКПО е извършено преобразуване на счетоводния финансов резултат за 2007г. в посока увеличение със сумата в размер на 10 903.84лв.. Органът по приходите при съобразяване на разпоредбите на чл.77, ал.1 от ЗКПО вр. чл.23, ал.1 от ЗКПО и на основание чл.22, ал.1 от ЗКПО е установил допълнително данък за внасяне. Органът по приходите е установил финансов резултат след данъчно преобразуване – положителен в размер на 1725841.49лв., за който се дължи корпоративен данък от 172584.15лв., от които внесен 171 493.76лв. и разлика за довнасяне в размер на 1 090.39лв. и изчислил лихва върху тази сума.

Органът по приходите за невнасяне в срок на авансовите вноски по ЗКПО изчислил лихви в размер на 62.85лв..

В хода на установителното производство органът по приходите констатирал и невнесен далжим данък по чл.204, т.3 от ЗКПО върху извършени разходи, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях е осъществявана управленска дейност на „ЗСК Д. ” АД за 2007г..

 

Жалбоподателят оспорва ревизионния акт в цялост, съгласно посоченото в жалбата, но излага подробни съображения и е ангажирал доказателства само относно установените му задължения по ЗДДС.

В хода на съдебното оспорване ангажира следните доказателства- справка за приети уведомления по чл.62 от КТ на Керамичен завод Разделна, копие от трудов договор,

фактури с издател „Г.-В”ЕООД,

складови разписки, в които не е посочен получател на стоката и номер на фактура, към която се отнася складовата разписка, посочено е име на физическото лице приело стоката, дата и номер на складовата разписка, вид профил на арматурното желязо и стойност и име на доставчика – „Г. - В.”ЕООД,

кантарни бележки с номер, дата, посочване на час на влизане и излизане, вид стока – „арматура”, тегло, място на сделката - Варна и, че е за фирма Румъния, посочени са имена на физически лица за приел и предал, но липсват подписи и в какво качество са приели и предали стоката; като в кантарните бележки на стр.29 и 32 от съдебната преписка имената на физическите лица са изписани без посочване на презиме и фамилия

ЧМР – с подпис и печат на превозвача и изпращача, но без данни за получателя, като и печата на получателя е в нечетлив, четимо е само седалището – Варна /ЧМР приложено на стр. 16 от съдебната преписка/, липсва печат на получател има подпис на физическо лице /ЧМР приложено на стр.22 от съдебната преписка/;

Фактури с издател „ЗСК Д. ” АД и справки по периоди.

Ангажирана е ССчЕ, съгласно заключението, по която движението на арматурното желязо по видове било описано в табличен вид в Приложения от 1 до 4 приложени към експертизата. Вещото лице направило извод от см.401 в счетоводството на жалбоподателя, че основните му доставчици били за 2007г. „М. И. ”ЕООД, „Г. В”ЕООД и „С.”ЕТ и за 2008г. – „М. т.”ЕООД, „М. И. ”ЕООД и „Х.”ООД. Вещото лице е посочило, че в Приложение 19 към заключението били видни за превозите имената на водачите на транспортните средства.

Съдът кредитира заключението в частта в която е посочено движението на желязото в складовете на ревизираното лице и в частта, в която са посочени основаните доставчици. Съдът не кредитира заключението на вещото лице в частта, в която сочи, че от информацията от кантарните бележки /от всички кантарни бележка/ са видни име на фирма доставчик, номера на камиона и името на шофьора и това било цитирано в приложение 19 към експертизата, доколкото при проверката на тези реквизити на кантарните бележки приети и приложени на стр.15, 21, 25, 29, 32 и 39 от съдебната преписка се вижда, че тези реквизити липсват.

 

Съдът намира, след анализ на доказателствата събрани в хода на установителното производство и при обжалване на РА поотделно и в тяхната съвкупност, че не са налице доказателства, които да обосноват извод за реалност на доставките по фактурите, по които органът по приходите е отказал право на данъчен кредит на ревизираното лице. Представените в хода на съдебното обжалване документи са частни документи и могат да обосноват извод по арг. от чл.180 от ГПК само извод, че са подписали от лицата сочени за техни издатели, но не и извод, че фактите са настъпили така както е посочено в тях. Не са представени доказателства за кадрова, материална и техническа обезпеченост на доставчиците за извършване на фактурираните доставки, нито доказателства, че са притежавали стоката и, че са се разпоредили с нея чрез продажба на жалбоподателя.

Има противоречие, което не е отстранено и в хода на съдебното обжалване за механизма на извършване на сделките и в този смисъл издателите на фактурите в какво качество са ги издали – на продавачи и или на посредници: след като в установителното производство са сочили, че те само са свързвали ревизирания търговец с други търговци от които той закупувал стоката, за която те /проверените в хода на ревизията и сочени като доставчици търговци/ пък му издавали фактурата.

При действието на ДОПК не съществува обща презумпция за вярност на фактическите констатации в РА в производството по обжалването му, то от това не следва, че органите по приходите следва да докажат всички релевантни факти и обстоятелства по спора. Приложение намира общия принцип за разпределение на доказателствената тежест, според който всяка страна следва да докаже фактите, от чието настъпване черпи изгодни за себе си правни последици. В този смисъл, данъчният субект, който претендира право на приспадане на данъчен кредит следва да докаже изпълнението на всички положителни предпоставки за признаване на това право, предвидени в ЗДДС. В конкретния случай от жалбоподателя не е ангажирал доказателства относно фактите, които обуславят признаването на данъчен кредит по процесните фактури – доказателства за кадрова, техническа и материална обезпеченост на доставчиците и доказателства, че същите са били собственици на стоката, която са му фактурирали.

Тези изводи на органа по приходите се потвърждават и от представените в хода на съдебното обжалване удостоверения от КАТ, съгласно които транспортните средства цитирани от жалбоподателя, като транспортни средства, с които са извършвани превозите по спорните доставки са собствени на лица, различни от лицата, за които има твърдения да са извършили транспорта.

Съдът намира, че ревизионният акт е правилен в частта по ЗДДС и жалбата срещу него следва да бъде отхвърлена.

Ревизионният акт е правилен и в частта по ЗКПО. Органът по приходите е установил фактическата обстановка при съобразяване на релевантните факти и правилно е приложил материалния закон.

Твърдяните от жалбоподателя процесуални нарушения в хода на установителното производство съдът не намира за съществени и повлияли на правилността на РА.

Жалбата като неоснователна следва да бъде отхвърлена.

Направено е искане за присъждане на разноски от процесуалния представител на жалбоподателя, което с оглед изхода от спора и при съобразяване на разпоредбата на чл.161 от ДОПК е неоснователно.

Направено е искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение от ответника, което с оглед изхода от спора е основателно и при съобразяване с НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения Издадена от Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2009 г., съдът намира, че на ответника следва да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 4571.37лв..

 

 

Водим от гореизложеното и на основание чл.172 от АПК Варненският административен съд, първо отделение,  Х състав:

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването по  жалбата на „ЗСК Д. ” АД, представлявано от К.Г.Г. срещу РА № 031001376/09.06.2010г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП - гр. Варна, потвърден с решение № 610/18.08.2010г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Варна при ЦУ на НАП.

 

ОСЪЖДА „ЗСК Д. ” АД да заплати на Директора на Дирекция “ОУИ” – Варна при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на  4571.37лв..

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.

 

 

                                              Административен съдия: