О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…………

 

гр.Варна …………2010г.

 

 

Варненският административен съд, първо отделение, девети състав, в закрито заседание на двадесет и трети декември две хиляди и десета година, в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ЖЕЛЕВА

 

като разгледа докладваното ч.адм. дело N 4137  по описа за  2010год.

на Административен съд Варна, за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.60, ал.4 и ал.5 от АПК.

Образувано е по жалба на СД„Попови -91-Минчев, Димитрова и СИЕ”, представлявано от Милен Попов, чрез адв.Николета Колева срещу  Разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ, с което е постановено запечатване на обект-магазин за хранителни стоки находящ се в гр.Силистра, ул.”*** за срок от един месец обективирано в Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 6580 / 20.10.2010г. на Зам.Директора на ТД на НАП – Варна.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на допуснатото предварително изпълнение, поради липсата на законовите предпоставки за него. Жалбоподателят сочи, че за да наложи предварително изпълнение на процесната заповед, с която е постановено запечатване на обект, зам.директорът е приел, че било възможно да се осуети изпълнението на ПАМ, а също и че от закъснение на изпълнението ще настъпят значителни и трудно поправими вреди.Твърди се, че неправилно тази мярка се налага с мотив, че на 27.04.2010 от 10,30ч. била извършена проверка на обекта при която е установено, че за извършена продажба на стоки на стойност 8,78лв. не били издадени касови бележки от кочан, т.к. това твърдение не отговаря на истината.Сочи, че не става ясно  какви трудно поправими вреди биха настъпили.

Частната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.60, ал.4 от АПК и от надлежна страна. Разгледана по същество е основателна.

 Процесната Заповед за налагане на принудителна административна мярка на Зам.Директора на ТД на НАП - Варна е издадена на основание чл.188 от ЗДДС и чл.60 от АПК. На  дружеството е  наложена принудителна административна мярка запечатване на обект – магазин за хранителни-промишлени стоки находящ се в гр.Силистра, ул.”*** за срок от един месец, на основание, поради извършено нарушение на чл.186, ал.1,т.1,б”а” от ЗДДС – не е издадена фискална касова бележка за получено в брой плащане на сумата от 8,78лв. Горното обстоятелство се установявало от попълнения по време на проверката въпросен лист от които се установявало че са извършени продажби на стоки на посочената стойност без да е издадена касова бележка.

В посочената заповед е включено разпореждане за предварително изпълнение на принудителната административна мярка с цел защита на обществените интереси и с цел да се превъзпита нарушителя към спазване на установения правов ред посочен в материалните данъчни закони.

Проверката на правилността на това разпореждане е предмет на настоящото производство.

Съдът след анализ на Заповед за налагане на принудителна административна мярка №6580 /20.10.2010г. на Зам.Директора на ТД на НАП - Варна съдът намира, че административният орган не е изложил мотиви относно наличието на предпоставките по чл.60 от АПК за допускане на предварително изпълнение на акта, в оспорения административен акт или в друг акт приложен по административната преписка.

Съгласно чл.60 от АПК в тежест на административния орган е да изложи конкретни съображения за наличието на някоя от  предпоставките на чл.60, ал.1 от АПК, които да обуславят включването в акта на разпореждане за предварителното му изпълнение. Липсата на мотиви от една страна препятства съда да извърши преценка относно конкретната хипотеза, послужила като основание на административния орган да допусне предварително изпълнение на заповедта, от друга страна не може да се установи дали са налице по отношение на адресата на административния акт предпоставките по чл.60, ал.1 от АПК. От изложените в заповедта фактически констатации и лаконични мотиви, не може да се изведе извод, че предварителното изпълнение на Заповедта за запечатване на обект и забрана на достъпа до него за срок от един месец се налага за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. Посочването на част от текста на чл.60, ал.1 от АПК не представлява мотиви за допускането на предварително изпълнение, тъй като липсва обвързване на основанията по АПК с конкретното лице и конкретния обект.

Предвид гореизложеното настоящата съдебна инстанция намира, че в обжалваната заповед липсват мотиви във връзка с упражняването на правомощието на органа по целесъобразност за допускане предварителното изпълнение на заповедта. Посочени са фактически и правни основания, които формално удовлетворяват изискването на чл.146, ал.2, АПК, но не съдържат съображенията на административния орган. Липсата на мотиви в случая, прави невъзможна преценката дали Зам.Директора на ТД на НАП при допускане на предварителното изпълнение на ПАМ е упражнил правомощието си в съответствие с целите на закона.

Липсата на мотиви по отношение на допуснатото предварително изпълнение на Заповедта за налагане на принудителна административна мярка на Зам.Директора на ТД на НАП - Варна и липсата на доказателства за наличие на предпоставките за допускане на предварително изпълнение на оспорения административен акт водят до извод, че не са налице предпоставките по чл.60, ал.1 от АПК. Съдът приема, че липсват фактическите и правни основания за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 6580 /20.10.2010г. на Зам.Директора на ТД на НАП - Варна – императивно изискване на чл.59, ал.2, т.4 от АПК, което представлява съществено нарушение на административно производствените правила и е отменително основание по чл.146,т.3 от АПК. Жалбата като основателна следва да бъде уважена.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ по жалба на СД„Попови-91-Минчев,Димитрова и СИЕ”, представлявано от Милен Попов разпореждане за предварително изпълнение на принудителна административна мярка – запечатване на обект – магазин за хранителни-промишлени стоки, находящ се в гр.Силистра, ул.”*** , обективирано в Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 6580 /20.02.2010г. на Зам.Директора на ТД на НАП - Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване в седмодневен срок от получаването му пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ: