Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                 

                                                  №………..

                                         Гр. Варна, ……… .2010 г.

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. Варна, Първо отделение, Първи състав, в открито съдебно заседание на осемнадесети октомври две хиляди и десета година, в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА

 

при секретаря С.В., разгледа докладваното от съдия Йорданова административно дело № 643 по описа за 2010 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.156 и следващи от ДОПК.

Образувано е по жалба от „БЕТОНИК” ООД, БУЛСТАТ  *********, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул.”Епископ Софроний” № 28 , представлявано от управителя  А.А.Д., против РА № 250900257/ 14.12.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – гр. Търговище, потвърден с Решение № 35/18.02.2010 г. на Директора на Дирекция на  „ОУИ” – гр.Варна при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя за д.п.04.2009 г. са определени допълнителни данъчни задължения в резултат на непризнат данъчен кредит по ЗДДС общо  в размер на 2930.00 лв., както и задължения по ЗКПО за периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г  в размер на 49505.94 лв. и лихва общо в размер на 4545.71 лв.   

Жалбоподателят в жалбата  и в съдебно заседание, чрез процесуален представител излага подробни съображения за незаконосъобразност на ревизионния акт и сочи, че така установените задължения с него са определени при неправилно прилагане на материалния закон и при съществено нарушение на административнопроцесуалните правила.Моли акта да бъде отменен.Претендира  съдебно-деловодни разноски и адвокатско възнаграждение.   

Ответникът по жалбата – Директора на Дирекция „ ОУИ” – гр. Варна при ЦУ на НАП , чрез процесуалния си представител оспорва жалбата.Моли обжалваният РА да бъде оставен в сила като правилен и законосъобразен.Моли съда, при отхвърляне на жалбата да  присъди юрисконсултско възнаграждение в полза на Дирекция „ ОУИ” – гр. Варна.

Представителят на  ВОП изразяват становище за  неоснователност на жалбата.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

Производството по издаване на обжалвания РА е започнало въз основа на ЗВР №  900221/ 19.08.2009 г., издадена от компетентен орган, съгласно Заповед № Д- 17/ 13.01.2006  г.  на Директора на ТД на НАП – гр.Търговище, за установяване на задължения по   ДДС за периода 01.01.2009 г. – 30.06.2009 г.,задължения за КД за периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г. и данък по чл.194,195 и 204 от ЗКПО за периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.   като срокът за завършване на ревизията е 1 месеца от датата на връчване на заповедта.Същата е връчена на упълномощено лице на 27.08.2009 г.Заповедта е изменена с  ЗВР № 900257/ 26.092009 г., във връзка с направено искане за продължаване на срока на ревизията с вх.№ 729/26.09.2009 г.,като срокът за завърщване на ревизията е определен до 27.10.2009 г.Заповедта е получена от упълномощено лице на 29.09.2009 г. Съгласно разпоредбите на чл.117 от ДОПК Ревизионният доклад / РД/ се съставя не по- късно от 14 дни след изтичане на срока на ревизията, който срок е спазен. РД е издаден с № 900257/10.11.2009 г. и е получен от пълномощник на дружеството на 16.11.2009 г. Изготвено е Уведомление за съставен ревизионен доклад № У- 900257/ 10.11.2009 г.В законоустановения срок не е постъпило възражение срещу РД.В срока по чл.119, ал.3 ДОПК е издаден РА № 250900257/14.12.2009 г. Същият акт е издаден от компетентен орган , съгласно ЗОКО № К-900257/10.11.2009 г. и определя данъчни задължения за периода за който е възложена ревизията.

В хода на ревизионното производство са направени следните фактически констатации:

„БЕТОНИК” ООД е вписано в Търговския регистър на ТОС  с решение  по ф.д. № 318/ 21.06.2007 г. , с предмет на дейност през ревизирания период – производство на готови бетонови смески.Дружеството се управлява и представлява от  А.А.Д. и Никола Дамянов Николов.

 „БЕТОНИК” ООД е регистрирано  по реда на ДОПК  в ТД на НАП – гр.Варна от 05.07.2007 г., а по ЗДДС считано от 12.07.2007 г. по реда на чл.100 от ЗДДС.

           1./ В хода на ревизионното производство е констатирано, че жалбоподателят е упражнил  право  на приспадане на данъчен кредит за д.п. м. 04.2009 г. по Ф-ра № 37/ 07.04.2009 г. с дан.основа 14652.00 лв. и ДДС – 2930.40 лв., издадена от „Роял Прайс”ЕООД, с предмет на доставка – периодичен профил №10.

С оглед установяване на законосъобразността на приспаднатия данъчен кредит и реалността на доставката, при извършване на проверка по възстановяване и прихващане, възложена с РИП № 900976/ 24.07.2009 г. е изпратено искане за извършване на насрещна проверка изх. № 25-900976-1/ 14.08.2009 г. до ТД на НАП гр.Търговище.В хода на ревизията с Протокол № 900735/05.10.2009 г. са приобщени ИИНП от 14.08.2009 г. и ПИНП № 25-900976-1/14.08.2009 г. и доказателства събрани при проверката.Изготвено е ИПДПОЗЛ изх.№ 8688/ 06.08.2009 г., което е връчено на 07.08.2009 г. на счетоводителя на „Роял Прайс”ЕООД-упълномощено лице. Със същото са изискани всички документи доказващи извършената доставка по посочената по-горе фактура, счетоводни документи и др., както и писмени обяснения от управителя на дружеството.От представените документи било установено, че дружеството е издало процесната фактура.От справката за доставките било установено, че предходен доставчик на дружеството е „Тисенкруп –Юпитер Стомана” ООД, като била приложена фактура  № 04...9882/ 19.03.2009 г. за закупени 10.600 т.  периодичен профил № 10.Не са представени придружителни документи-договори,транспортни документи, складови разписки, приемно-предавателни протоколи, пътни листи,товарителници.Не са представени доказателства за материалната, техническата и кадрова обозпеченост на доставчика.В представената декларация от управителя на дружеството Стилян Станчев е декларирал,че същият осъществява покупки на периодични профили/бетонно желязо от доставчици, като ползва складовете им за съхранение до реализацията на стоките.Превозът на стоките се извършва със собствен транспорт на доставчика франко склада до обекта на купувача.Декларирано е още, че фирмата няма нает персонал, не разполага със сгради и складове, машини и съоръжения за извършване на доставките.

На основание на чл.37, ал.3, чл.53 и чл.56, ал.1 от ДОПК на жалбоподателя са връчени ИПДПОЗЛ вх.№ 7369/27.08.2009 г и № 9089/07.10.2009 г. С протоколи за приемане на документи от 03.09.2009 г. и от 19.10.2009 г. са представени част от исканите документи. Не са представени транспортни документи, складови разписки, приемно-предавтелни протоколи и др.

Въз основа на установените факти органът по приходите  е приел, че не е налице реално извършена доставка по ф-ра № 37/ 07.04.2009 г. с дан.основа 14652.00 лв. и ДДС – 2930.40 лв., издадена от „Роял Прайс”ЕООД, с предмет на доставка – периодичен профил №10 и е отказал правото на приспадане на данъчен кредит по същата на основание чл.70, ал.5 от ЗДДС, във вр. с чл.68, ал.1, т.1 и чл.25, ал.1 и ал.2 от ЗДДС, чл.6 и чл.25 от ЗДДС за д.п. м.04.2009 г.

           2./ За 2008 г. органът по приходите  е извършил преобразуване на финансовия резултат в посока на увеличение  на основание чл.26,т.2 от ЗКПО със сумата от 331568.53 лв., представляващи разходи, които не са документално доказани, по фактури, издадени от „Роял Прайс” ЕООД и „Супрема Трейд” ЕООД / подробно описани по номера на стр.4 от РА/

           БЕТОНИК” ООД  е подало ГДД по чл.92 от ЗКПО за 2008 г. с вх. № 2500000288/18.03.2009 г.  в която е декларирало:счетоводен фин. резултат положителен – 104256.36 лв.;общо увеличения на фин.резултат – 41226.50 лв.;общо намаления на фин.резултат – 41226.50 лв.; фин.резултат след дан. преобразуване – 194256.36 лв.; корпоративен данък – 19425.64 лв.

             В хода на ревизионното производство с Протокол № 900735/05.10.2009 г. са приобщени доказателства от досието на жалбоподателя, събрани по повод на предходна ревизия, а именно ПИНП № 25-900039- 7/ 15.06.2009 г. за извършена насрещна проверка на „Супрема Трейд” ЕООД, Протокол № 900470/ 12.06.2009 г.,Протокол № 900362/07.05.2009 г.,ПИНП № 25-900039-4/ 15.06.2009 г. за извършена насрещна проверка на „Сим І Комерс”ЕООД,Протокол № 900428/28.04.2009 г. за „Роял Прайс” ЕООД, ПИНП № 25-900039-6-1/ 24.07.2009 г. за извършена насрещна проверка на „ Хъс”ООД като протоколите са присъединени ведно със събраните доказателства.

               По отношение на доставчика „Роял Прайс” ЕООД било установено, че фактурите са издадени от доставчика, но същият не разполага с материална, кадрова и техническа обезпеченост за извършване на фактурираните доставки.Липсват складови разписки, транспортни документи, товарителници, приемно-предавателни протоколи и др.По сметка 304” Стоки” няма наличности.Като предходен доставчик е посочен „ Хъс” ООД.В хода на ревизията от приобщените доказателства било установено, че при извършена насрещна проверка на предходния доставчик са представени издадени фактури/ подробно описани на стр.9 от РД/, приложени са към тях приемно-предавателни протоколи и товарителници/ към част от фактурите/.Не са приложени транспортни или други документи доказващи доставка от „Хъс”ООД към „Бетоник” ООД.Органът по приходите е констатирал, че на представените приемно-предавателни протоколи  няма подписи и печати на приел стоката, от представените транспортни документи не може да се установи до кой обект и до коя фирма е извършен транспорта, какъв вид стоки и какво количество действително е превозено.Не са представени счетоводни разпечатки за начисляване на данъка.

                  По отношение на доставчика „Супрема Трейд” ЕООД органа по приходите констатирал, в доказателствата събрани при извършена насрещна проверка в предходно ревизионно производство, присъединени с протокол № 900735/05.10.2009 г, че не са представени документи доказващи реалността на извършената доставка, както и счетоводнот отразяване на същата.Установено било , че дружеството не разполага с материална, техническа и кадрова обезпеченост за извършването на същата.В хода на ревизията е извършена и насрещна проверка на предходния доставчик  „Сим І Комерс”ЕООД.Установените факти и обстоятелства при извършените насрещни проверки са подробно описани в РД № 900257/10.11.2009 г.

                С оглед на така установените факти  органът по приходите е приел, че по издадените фактури/подробно описани вРА и РД/ от  „Роял Прайс” ЕООД и „Супрема Трейд” ЕООД липсва реална доставка и същите не отразяват реално осъществени стопански операции, нарушен е основният принцип за съпоставимост на приходите с разходите,  и че не е налице документална обоснованост на стопанските операции.

              Органът по приходите, предвид така установените факти и обстоятелства е преобразувал финансовия резултат на дружеството за 2008 г. на основание чл.26, т.2 от ЗКПО в посока увеличение със сумата от 331568.53 лв., представляващи разходи, които не са документално доказани и е определил КД за довнасяне в размер на 49505.94 лв.

В срока по чл.152 от ДОПК данъчно задълженото лице е обжалвало  РА № 250900257/14.12.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – гр. Търговище  пред Директора на ТД на НАП – гр. Варна.  С  Решение №  35/ 18.02.2010 г.  Директора на Дирекция на  „ОУИ” – гр.Варна при ЦУ на НАП   е потвърдил обжалвания РА.

В хода на съдебното производство е изслушана и приета ССЕ, неоспорена от страните.

Вещото лице след проверка на документите представени по преписката и тези в счетоводството на жалбоподателя е установило, че по процесните фактури , издадени от доставчика „Роял Прайс” ЕООД са отчетени от „Бетоник”ООД приходи  за 2008 г. в размер на 437509.35 лв., същите са отразени по кредита на сч с/ка 702”Приходи от продажби” Вещото лице е посочило/ в табличен вид/ какъв следва да бъде КД за 2008 г. при прилагането на чл.27, ал.1, т.2 от ЗКПО, а именно 22983.08 лв. По делото са приложени и приети документите по които е работило вещото лице и които не се намират в адм.преписка.Същите не са оспорени от ответника.

По делото е изслушано и прието допълнително заключение към ССЕ , неоспорено от страните.Вещото лице е дало заключение какъв следва да бъде размера на КД , определен при прилагането на чл.27, ал.1, т.2 от ЗКПО при включването и на ф-рата , издадена от „Супрема Трейд” ЕООД, а именно – 19474.92 лв.

С оглед установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена от надлежната страна, в срока по чл.156 от ДОПК и след изчерпване възможността за обжалване по административен ред  и в частта потвърдена с Решение № 35/18.02.2010 г.  на  Директор на Дирекция на „ ОУИ” – гр.Варна при ЦУ на НАП, поради което същата  се явява  ДОПУСТИМА за разглеждане.

Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

По валидността на акта:

При извършване на служебна проверка по чл.160, ал.2 от ДОПК, съдът констатира, че ревизията е възложена от компетентен орган и е приключила в определения от него срок.Ревизионният акт е издаден от компетентен орган , съгласно ЗОКО № К-900257 / 10.11.2009 г. и определя данъчни задължения за периода, за който е възложена ревизията.Същият е издаден в изискуемата форма и има съдържание, в което са изложени фактическите и правните основания за постановяването му. При извършването на ревизията не са били допуснати нарушения на процесуалните разпоредби, визирани в ДОПК, поради което обжалваният РА № 250900257/14.12.2009  г., не страда от пороци, влечащи неговата нищожност.

По процесуалната и материалната законосъобразност на акта.

1./ Въз основа на установените факти в хода на ревизионното производство органът по приходите  е приел, че не е налице реално извършена доставка по ф-ра № 37/ 07.04.2009 г. с дан.основа 14652.00 лв. и ДДС – 2930.40 лв., издадена от „Роял Прайс”ЕООД, с предмет на доставка – периодичен профил №10 както и данъчна събитие по смисъла на чл.25 от ЗДДС и е отказал правото на приспадане на данъчен кредит по същата фактура на основание чл.70, ал.5 от ЗДДС, във вр. с чл.68, ал.1, т.1 и чл.25, ал.1 и ал.2 от ЗДДС, чл.6 и чл.25 от ЗДДС за д.п. м.04.2009 г.

            Жалбоподателя оспорва именно този извод на ревизиращите органи като твърди,че закупените стоки са получени от дружеството и същите са заплатени на доставчика.Счита, че фактурата и счетоводните документи доказват по безспорен начин , че стоката е доставена.Сочи, че е налице реална доставка по смисъла на ЗДДС.Счита, че незаконосъобразно органът по приходите е отказал право на приспадане на данъчен кредит за д.п. м.04.2009 г.

            Съдът  не споделя тези съображения на жалбоподателя, изразени в жалбата му и от страна на процесуалният му представител при разглеждането на делото.

            Съгласно чл.68, ал.1,  от ЗДДС , данъчният кредит се определя като сумата на данъка, която регистрираното лице има право да приспадне от дан. си задължения по този закон за:1./ получени от него стоки или услуги по облагаема доставка;2./ извършено от него плащане, преди да е възникнало данъчното събитие за облагаема доставка;3./ осъществен от него внос;4./ изискуемия от него данък като платец по гл. VІІІ.Съгласно  ал.2 на същата разпоредба, правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащия на приспадане данък стане изискуем, т.е. на датата на възникване на данъчното събитие по чл.25, ал.2 и 3 от ЗДДС. В този момент възниква и задължението на доставчика да начисли ДДС.Разпоредбата на чл.25, ал.2 и 3 от ЗДДС сочи, че данъчното събитие по смисъла на ЗДДС възниква на датата , на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена, както и в специфичните случаи, описани в чл.25, ал.3 ЗДДС.Тоест , извършването на доставка по смисъла на чл.6 от ЗДДС е абсолютна предпоставка за възникването и упражняването на право на данъчен кредит.Съгласно цитираната разпоредба, доставката на стока се дефинира, като прехвърляне на правото на  собственост върху стоката .В конкретния случай за да достигнат до извода ,че фактурираната доставка с процесната фактура, издадени от „Роял Прайс” ЕООД не е действително извършена, органите по приходите са се позовали на извършената насрещна проверка на доставчика. Видно от констатациите на органа по приходите, доставчикът на стоките не разполага с материална техническа и кадрова обезпеченост за извършване на доставките.Не са представени никакви доказателства за извършване на процесните доставки – транспортни документи, складови разписки и др. От представената декларация от управителя на дружеството доставчик е декларирал,че същият осъществява покупки на периодични профили/бетонно желязо от доставчици, като ползва складовете им за съхранение до реализацията на стоките.Превозът на стоките се извършва със собствен транспорт на доставчика франко склада до обекта на купувача.Доказателства в тази насока не са представени. Липсват и документи доказващи реалното предаване на въпросната стока , а именно приемно –предавателни протоколи между доставчика и получателя на стоката.Такива доказателства не са представени от жалбоподателя и хода на съдебното производство.

            Следва да се има предвид, че предмет на процесната доставка са родово определени вещи, поради което  за да се обоснове категоричен извод, че собствеността върху тях е прехвърлена, т.е. че е налице извършена доставка, трябва да се установи по безспорен начин, че стоката е предадена.В тежест на жалбоподателя е да установи това обстоятелство, тъй като той трябва да установи всички предпоставки за възникване на правото на данъчен кредит.

            Според правната уредба на ЗДДС предпоставка за признаване правото на приспадане на данъчен кредит е само извършването на доставка, а това обстоятелство не се установи по безспорен начин в настоящото производство.С оглед на което, съдът намира, че органът по приходите правилно е заключил, че не е установено наличие на доставка по смисъла на чл.6, данъчно събитие и изискуемост на данъка по смисъла на чл.25 от ЗДДС за доставката от „Роял Прайс”ЕООД  и е отказано право на приспадане на данъчен кредит  за д.п.м. 04.2009 г. на основание чл.70, ал.5 от ЗДДС.

             2./ За 2008 г. органът по приходите  е извършил преобразуване на финансовия резултат в посока на увеличение  на основание чл.26,т.2 от ЗКПО със сумата от 331568.53 лв., представляващи разходи, които не са документално доказани, по фактури, издадени от „Роял Прайс” ЕООД и „Супрема Трейд” ЕООД / подробно описани по номера на стр.4 от РА/. Органът по приходите е приел, че по издадените фактури от  „Роял Прайс” ЕООД и „Супрема Трейд” ЕООД липсва реална доставка и същите не отразяват реално осъществени стопански операции, нарушен е основният принцип за съпоставимост на приходите с разходите,  и че не е налице документална обоснованост на стопанските операции.

              Жалбоподателят оспорва този извод на органа по приходите като твърди, че доставките по фактурите са реално извършени.Сочи, че при определяне на данъчния финансов резултат за 2008 г., органът по приходите не са спазили разпоредбите на материалния закон като са пренебрегнали основния принцип на съпоставимост на приходите и разходите.Посочва още, че при определянето на финансовия резултат следва да се приложи разпоредбата на чл.27, ал.1, т.2 от ЗКПО/ действаща през ревизирания период 2008 г./, което не е сторено от органа по приходите, с оглед на което незаконосъобразно на дружеството е определен КД за довнасяне в размер на 49505.94 лв.

             Съгласно чл.10, ал.1 от ЗКПО счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция.Т.е. документална обоснованост на стопанските операции, ще бъде налице когато данъчно задълженото лице притежава първичен счетоводен документ който отразява реално извършени доставки на стоки и услуги.Разпоредбата на чл.26, т.2 от ЗКПО сочи, че не се признават за данънъчни цели разходи, които не са документално обосновани по смисъла на този закон.

            В случая е установено, че разходите са отчетени в нарушение на счетоводното законодателство тъй като не са налице доказателства, които да установяват по безспорен начин ,че разходите по процесните фактури, с които е увеличен финансовият резултат, са действително извършени, и че са свързани с реално осъществени доставки.  Следва да се има предвид, че предмет на процесните доставки са родово определени вещи, поради което  за да се обоснове категоричен извод, че собствеността върху тях е прехвърлена, т.е. че е налице извършена доставка, трябва да се установи по безспорен начин, че стоката е предадена .Това би могло да се докаже със счетоводни документи - пътни –листи, товарителници, приемно-предавателни протоколи, описи,складови разписки, доказателства за материалната, техническата и кадрова обезпеченост на доставчиците.Наличието само на фактура не означава, че разходът е извършен така, както е документиран.Фактурата е частен документ, който не носи подпис на представител на дан. администрация, и тежестта да докаже истинността и тежи върху дан. субект, който иска да се ползва от нея.

             От представените по делото доказателства не се установява по безпорен начин, че фактурираните доставки на стоки с процесните фактури са реално извършени. Доказателства за реалност на доставките  не са представени нито в хода на ревизионното производство и в административно обжалване, нито в хода на съдебното производство, с оглед на което обоснован се явява извода на дан. органи, че следва да се увеличи финансовия резултат на дружеството за 2008 г. със сумата представляваща разходи, които не са документално доказани, по фактури, издадени от „Роял Прайс” ЕООД и „Супрема Трейд” ЕООД.

            Видно от приетата  по делото ССЕ и неоспорена от страните  ССЕ експертиза вещото лице е установило, след проверка в счетоводството на жалбоподателя ,че по сметка 702” Приходи от продажби на стоки”  реализирани от жалбоподателя след продажби на стоките фактурирани в процесните фактури.Съгласно заключението са осчетоводени приходи в размер на 486067.35 лв. По делото обаче не се установи тези осчетоводени приходи да са от  последващи продажби на придобити по процесните фактури / подробно посочени в РА и РД /  стоки. Съгласно разпоредбата на чл.27, ал.1, т.2 от ЗКПО не се признават за данъчни цели следните счетоводни приходи: приходи, възникнали по повод на непризнати за данъчни цели разходи по чл. 26, до размера на непризнатите разходи. В настоящия случай съдът намира, че не са налице предпоставките за приложение на разпоредбата на на чл.27, ал.1, т.2 от ЗКПО, тъй като по делото не беше безспорно установена идентичност на стоките, надлежно осчетоводени и с които са извършени последващи доставки със стоките придобити по посочените и осчетоводени фактури / посочени в РА и РД/, с оглед и на липсата на доказателства за реалност на доставките по процесните фактури. Изготвеното заключение за размера на КД при прилагането на чл.27, ал.1, т.2 от ЗКПО не опровергава основния факт по делото, а именно осчетоводени разходи без същите  да са документално обосновани. С оглед на горното органът по приходите правилно и законосъобразно е преобразувал финансовия резултат на дружеството за 2008 г. на основание чл.26, т.2 от ЗКПО в посока увеличение със сумата от 331568.53 лв., представляващи разходи, които не са документално доказани и е определил КД за довнасяне в размер на 49505.94 лв.

Предвид изложеното съдът намира, че обжалваният РА е законосъобразен, фактическите констатации в него кореспондират със събраните в хода на ревизията доказателства, поради което жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Предвид изхода на спора и разпоредбата на чл.161, ал.1 от ДОПК, искането на ответната страна за присъждане на юрисконсултско възнаграждение, съдът счита, че същото е основателно.Възнаграждението следва да бъде определено по реда на чл.8, във вр. с чл.7,ал.2 ,т.4 от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните  размери на адвокатските възнаграждения, съобразно обжалвания материален интерес – главница и лихви общо в размер на  56982.05 лв.Поради това и предвид обстоятелството, че ответната страна е представлявана в процеса от юрисконсулт, възнаграждението е дължимо и следва да бъде присъдено в размер на 1589.64 лв.

Така мотивиран и на основание чл.160, ал.1 от ДОПК, Административен съд – гр. Варна, Първо отделение, Първи състав

 

Р  Е  Ш  И:

 

             ОТХВЪРЛЯ  жалбата на „БЕТОНИК” ООД, БУЛСТАТ  *********, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул.”Епископ Софроний” № 28 , представлявано от управителя  А.А.Д., против РА № 250900257/ 14.12.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – гр. Търговище, потвърден с Решение № 35/18.02.2010 г. на Директора на Дирекция на  „ОУИ” – гр.Варна при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя за д.п.04.2009 г. са определени допълнителни данъчни задължения в резултат на непризнат данъчен кредит по ЗДДС общо  в размер на 2930.00 лв., както и задължения по ЗКПО за периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г  в размер на 49505.94 лв. и лихва общо в размер на 4545.71 лв.   

            ОСЪЖДА  „БЕТОНИК” ООД, БУЛСТАТ  *********, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул.”Епископ Софроний” № 28 , представлявано от управителя  А.А.Д., да заплати по сметката на Дирекция „ ОУИ” – гр. Варна сумата в размер на  1589.64  лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на касационно обжалване  пред Върховния административен съд по реда на АПК в 14 – дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.

 

 

 

 

                

                                                      

                                                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: