Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№...........................................2010, гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският административен съд, Трето отделение, ХVІІІ състав                   

в закрито заседание на двадесет и седми август 2010г., в състав:

 

                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИЯ ЙОТОВА

                                                                   

като разгледа докладваното от съдия Йотова адм. дело № 1117/201.

по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.175 от АПК.

            Образувано е по молба на жалбоподателя ЕТ «Р.– М.Р.», чрез адв. А., за допълване на основание чл.176 от АПК, вр. чл.250 от ГПК на Решение № 1551/15.07.2010 г. по адм. дело № 1117/2010 г. на Адм. съд – Варна, ХVІІІ състав. В молбата се твърди, че съдът не се е произнесъл по цялото искане, тъй като с процесното Уведомително писмо № 01-032/2959/27.07.2009г. на търговеца е определен общ размер на санкции и редукции, от които за наддекларирани площи санкцията е в размер на 22 102.20 лв. и санкцията за бъдещи периоди е в размер на 22 102.20 лв. Твърди се, че в постановеното по делото решение съда не се произнесъл по отношение на т.1 от уведомителното писмо – санции и редукции за наддекларирани площи в размер на 22 102.20 лв.

            Ответникът по молбата – Областна дирекция ДФ „Земеделие” – Варна, в указания срок не е взел становище по молбата.

            Молбата е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и в срока по чл.176 от АПК.

            Настоящият състав на съда обаче намира, че молбата следва да бъде разгледана като такава за поправка на очевидна фактическа грешка по реда на чл.175 от АПК, вр. чл.247 от ГПК, поради следните съображения: В настоящия случай не е налице непроизнасяне на съда по цялото оспорване по смисъла на чл.176 АПК, вр. чл. 250 ГПК. Непълно е решението, когато липсва формирана от страна на съда воля по част от спорното право, но не и когато съдът е пропуснал да изрази в диспозитива на решението си част от иначе пълно формираната своя воля. В случая е налице несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване.

            В мотивите на решението съдът е формирал воля относно целия предмет на спора. На л.2 абзац първи от решението, съдът е приел, че предмет на спора е цялото писмо с изключение на частта, в която на жалбоподателя е признато право на получаване на субсидии. Също така на л.4, абзац втори, изр.второ е приел, че издаденият от С.Х.– експерт в отдел „ПСМП” при ОРА-Варна, административен акт – Уведомителното писмо, с което са наложени санкции в размер на 22 102.20 лв. за наддекларирани площи, както и санкции за бъдещ период в размер на 22 102.20 лв., е постановен от некомпетентен орган, което го квалифицира като недействителен, поради което и следва да се обяви неговата нищожност в посочените части.

            От горното следва, че съдът е разгледал цялото искане и се е произнесъл по пълния, очертан от жалбоподателя, предмет на спора. Съдът обаче е пропуснал да изрази така формираната воля в диспозитива на постановеното решениене, което не води до извод, че последното е непълно. При непълното решение законът има предвид абсолютната липса на формирана в съдебния акт воля на съда относно част от въведения от жалбоподателя спорен предмет. Поради това констатирания недостатък на решението следва да се отстрани като на основание чл.175 от АПК следва да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива.

            Воден от горното, съдът

 

                                                                 Р   Е   Ш   И :

 

            ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 1551/15.07.2010г. по адм.дело № 1117/2010г. на Административен съд – Варна, ХVІІІ състав, като на ред трети и четвърти, като вместо текста: „в частта, в която е определена санкция за бъдещ период в размер на 22 102.20 лв. за наддекларирани площи” да се чете: „в частта по т.1 и т.5, в която са определени санкции и редукции: за наддекларирани площи в размер на 22 102.20 лв. и за бъдещ период в размер на 22 102.20 лв.”

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: