О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

……………/27.04.2010г, гр.Варна

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ІІІ отд., ХХХІІІ с-в, в закрито заседание на двадесет и седми април две хиляди и десета година год. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ГАНЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията адм.д.№855/2010г по описа на съда, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 Производството е образувано по жалба на К.Т.П. против  заповед № 257 от 12.02.2010 г. на кмета на Община-Варна, с която е определен състава на  конкурсната комисия за провеждане на конкурс за длъжността „главен архитект на Община-Варна ”.

С разпореждане № 1632/13.04.2010 г. производсвото по жалбата е оставено без движение до отстраняване на нередовностите й - посочване на конкретни фактически и правни основания за незаконосъобразност на обжалваната заповед, , уточняване на правния интерес от оспорване и представяне на доказателства за платена държавна такса.

В допълнителна молба вх. № 8160/23.04.2010 г. жалбоподателят уточнява, че е нарушен чл. 11 от НПКДС, изискващ всеки член от конкурсната комисия   да попълни декларация за липса на личен интерес от провеждане на конкурса и липса на отношения с някого от кандидатите. Твърди се  съществуването на  основание за отвод на член от конкурсната  комисия - арх. Георги Минчев , но без да се конкретизира същото. Представя се разписка за платена държавна такса. За уточняване на правния интерес се представя копие на писмо изх. № РД-10-94-К/36/ от 12.03.2010 г., от което е видно , че оспорващата е било допусната до участие в конкурса и конкурсната комисия не е класирала същата поради преустановяване на участието й след писмения тест. 

При преценка на редовността и допусимостта на производството съдът се съобрази със следното :

Обжалваната заповед на кмета на Община-Варна,  с която е  определен състава на конкурсната комисия е издадена в изпълнение на разпоредбата на чл. 10б от Закона за държавния служител и чл. 6 , ал.4 от Наредбата за  провеждане на конкурсите  за държавни служители. Същата представлява волеизявление на компетентен административен орган , което е част от процедурата по  провеждане на избор за вакантна длъжност за държавен служител.  Атакуваната  заповед е задължителен елемент от производството по провеждане на конкурс за държавен служител предвид цитираните правни норми. Същата е част от процедурата по издаване на заповед за назначаване на държавен служител по служебно провоотношение т.е. междинен акт за самата процедура . Поради тази причина оспорената заповед не представлява административен акт по смисъла на чл. 21, ал.1-5 от АПК и не подлежи на самостоятелен съдебен контрол за законосъобразност.  Законодателят е предвидил възможност по реда на чл. 10д, ал.3 от Закона за държавния служител кандидатите, които не са класирани на първо място, да попадат възражения по проведената конкурсна процедура до органа по назначаването, който при преценка за основателност може да прекрати същата и да насрочи нов конкурс.

Настоящото административно производство се явява недопустимо и на основание чл. 159, т.1 от АПК подадената жалба следва да се остави без разглеждане, а съдебното производство следва да се прекрати.

Мотивиран от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ  РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Т.П. ***  против  заповед № 257 от 12.02.2010 г. на кмета на Община-Варна, с която е определен състава на  конкурсната комисия за провеждане на конкурс за длъжността „главен архитект на Община-Варна ”.

 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 855/2010 г. по описа на Административен съд гр. Варна.

Съдебното определение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението , придружено с препис от определението.

                                             Административен съдия :