Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№.................

 

гр. Варна, 18.03.2010 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Административен съд – гр.Варна, Трето отделение, ХХIХ­ състав в публично заседание на девети март две хиляди и десета година в състав:

СЪДИЯ:     Кремена Данаилова

при секретаря Г.Б. като разгледа докладваното от съдията административно дело № 2994 по описа за 2009 г. на Административен съд – гр.Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

   Производството е по реда на чл.145, ал.1 от АПК, вр. чл.8, ал.11 от Закон за общинската собственост /ЗОС/.

   Образувано е по жалба на Областен управител на област с административен център гр.Варна против Решение № 22-6-6 от Протокол № 22/31.07.2009 г. на Общински съвет – Дългопол, с което е прието Община Дългопол да придобие право на собственост чрез покупко – продажба на 15 кв.м. ид.ч. от УПИ *** – *** в кв.** по регулационния план на гр.Дългопол от собственика на имота А.Г.А., с цел изграждане на трафопост, определена е пазарна стойност на закупуваните 15 кв.м. идеални части, в размер 310 лева и е възложено на кмет на Община Дългопол да предприеме всички законови средства по придобиване на имота по пазарна оценка.

Наведени са доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт, поради нарушение на чл.73, ал.2 и 3 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Дългопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с оглед невключване на оспореното решение в дневния ред на заседанието и необявяването му на обществеността, че ще се разглеждат на проведеното заседание на 31.07.2009 г. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаждение.

Ответната страна  по жалбата – Общински съвет – гр.Дългопол, чрез процесуален представител адв. С.З. оспорва жалбата, счита, че оспорването е недопустимо, поради това, че е направено от лице без представителна власт. В условията на алтернативонст сочи, че е неоснователно, предвид спазване на материалните и процесуалните разпоредби за приемане на оспореното решение. Отправено е искане за присъждане на сторените разноски в производството.

Заинтересована страна – А.Г.А. не е изразил становище по спора.

След преценка на събраните по делото доказателства, Административен съд – Варна, Трето отделение, ХХIХ състав приема от фактическа страна за установено следното:

Съгласно нотариален акт № 177, том ІV, рег. № 3 677, дело № 888/2003 г. на 31.12.2003 г. А.Г.А. е придобил недвижим имот – дворно място с пространство от 370 кв.м., съставляващо поземлен имот ******, в кв.** по плана на град Дългопол , заедно с построената в него къща. С договор за продажба на част от недвижим имот  сключен на 14.06.2004 г., А.Г.А.,*** югоизточната част на УПИ ****** в кв.**  и 3 м. от УПИ ******, кв.**, на ул.”****** ******” по плана на града. Съставен е Акт за частна общинска собственост № 658/15.06.2004 г. за част от дворно място с площ 16 кв.м., в югоизточната част на УПИ *** – ***, кв.** по плана на гр.Дългопол.

С писмо изх.№ 3549/30.05.2009 г. от „Е.ОН България Мрежи” АД до кмет на Община Дългопол е посочено, че във връзка с присъединяване на нови консуматори и липсата на свободна електрическа мощност в кв.** се налага изграждане на нов трафопост тип БКТП – 1х1000 кVА  в УПИ *** – ***, кв.**, за който съгласно Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти е необходима сервитутната зона в размер на 31 кв.м. Приложена е виза за проектиране от 23.04.2008 г. издадена от гл. арх. на Община гр.Дългопол за проектиране на КТП /комплексна трансформаторна подстанция/ в имот ******, кв.** по плана на гр.Дългопол собственост на А.Г.А. ***.

С докладна записка представена в Общински съвет – Дългопол на 16.07.2009 г., кмет на Община – Дългопол е изложил необходимостта от закупуване на 15 кв.м. от УПИ ****** в кв.** по плана на гр.Дългопол съобразно изготвена пазарна оценка на имота в размер на 310 лева. От „Велинов консулт” ЕООД – гр.Варна по възложение на Община – Дългопол е определена пазарна оценка на 15 кв.м. ид. ч. от ПИ № ******, кв.** – гр.Дългопол в размер на 310 лева  към дата 29.06.2009 г.

ПК ”Собственост и стопанство” и ПК „Финанси и бюджет” при Община – Дългопол, са взели становище да се предложи на Общински съвет – Дългопол, да приеме решение за придобиване право на собственост от Община - Дългопол, чрез покупко – продажба на 15 кв.м. ид.ч. от УПИ *** – ***, в кв.** по рег. план на гр.Дългопол от собственика на имота А.Г.А.  с цел изграждане на трафопост, като пазарната стойност на имота е 310 лева и да се възложи на кмет на Общината да предприеме всички законни средства за придобиване имота по пазарна цена.

В покана за заседание на Общински съвет – гр.Дългопол, насрочена за 31.07.2009 г. от 10 часа е посочен проект за дневен ред. На заседанието при гласуване на решение № 22-6-6 са присъствали 15 общински съветници от общо 17. Всички присъстващи са гласували „ЗА” при приемане на посоченото решение. 

С оглед установеното от фактическа страна, Административен съд – Варна, Трето отделение, при преценка на допустимостта на жалбата и след като извърши проверка на обжалвания акт с оглед наведените с жалбата основания и правомощията си по чл. 168, ал.1 от АПК, прави следните правни изводи:

В молба №3**3/16.02.2010 г. от  Областен управител – гр.Варна е посочил, че потвърждава подаденото чрез мл.юрисконсулт Р.Е. оспорване на решение № 22-6-6 от Протокол №22/31.07.2009 г. на Общински съвет – Дългопол, както и всички процесуални действия извършени от нея по делото. Депозиране на жалбата е извършено от юрисконсулт, т.е. лице което има право да извършва представителство по пълномощие съобразно чл.32, т.3 от ГПК вр.чл.144 от АПК. Мл.юрисконсулт Р.Е. към момента на извършване на оспорването не е имала пълномощие, което да и предоставя право на оспорване, но с оглед направено изявление от Областен управител – гр.Варна, че потвърждава извършеното от нея оспорване, се заздравяват с обратна сила потвърдените действия.

С оспореното решение на Общински съвет – гр.Дългопол е предприето възмездно придобиване на право на собственост от Община гр.Дългопол. С разпоредба на чл. 8, ал. 11 от ЗОС актовете на общинския съвет и на кмета на общината за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, подлежат на контрол и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 45 от ЗМСМА. В този смисъл жалбата е подадена от надлежна страна, по арг. на чл. чл.45, ал.4 от  ЗМСМА, вр.чл. 8, ал.11 от ЗОС и чл.32, ал.2 от Закон за администрацията и в законоустановения срок.

Оспореното решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, предоставящ право на общинския съвет да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства. Общински съвет – Дългопол е със седемнадесет броя общински съветници - www.dalgopol.org. На заседанието са присъствали петнадесет общински съветници и решението е прието с 15 гласа „за”, като гласуването е извършено поименно, видно от Приложение № 1 към протокол №22/31.07.2009 г. на Общински съвет – Дългопол. В този смисъл е спазено изискването на чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, решенията по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА да се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветници и с поименно гласуване.

Предвид постъпило в Община Дългопол писмо № 3549/30.05.2009 г. от Е.ОН „България Мрежи” АД София  е установена нужда от изграждане на бетонна комплексна трансформаторна подстанция със сервитутната зона от 31 кв.м. От доказателствата се установява, че А.Г.А. -собственик на поземлен имот № *** – *** в кв.** по плана на гр.Дългопол е продал  на 14.06.2004 г. на Община Дългопол 16 кв.м. от дворното си място. С оглед изискванията на Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти са били необходими още 15 кв. м. за изграждане на бетонна комплексна трансформаторна подстанция. В този смисъл законосъобразно кмет на Община Дългопол е предприел определяне оценка на имота и последяващите действия за закупуването му. С доклад от „Велинов консулт” ЕООД – гр.Варна по възложение на Община Дългопол на 29.06.2009 г. е изготвена оценка на 15 кв.м.ид.ч. от ПИ *** – ***, кв.** по плана на гр.Дългопол, съгласно която пазарната стойност е 310 лева. Жалбоподателя в съдебна заседание проведено на 09.03.2010 г. е посочил, че не оспорва решението на общинския съвет в частта за оценката на имота.

На 16.07.2009 г. е депозирана докладна записка от кмет на Община Дългопол до Общински съвет – Дългопол с представен проект на оспореното решение. Законосъобразно на основание чл.56, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация приет от Общински съвет – Дългопол /ПОДОСНКВОА/, ПК „Собственост и стопанство” и ПК ”Финанси и бюджет” са разгледали направеното предложение и със становище от 27.07.2009 г. са предложили на Общински съвет – Дългопол да приеме решение, с което да са придобие право на собственост, чрез покупко – продажба на 15 кв.м. ид.ч. от УПИ *** – ***, кв.** по плана на гр.Дългопол от собственика на имота А.Г.А. за сумата от 310 лева.

В съответствие с чл.68, ал.2 от ПОДОСНКВОА, Общински съвет – Дългопол е включил предложението за обсъждане в дневния ред за заседание насрочено на 31.07.2009 г.

Както в покана за насроченото заседание  на 31.07.2009 г., така и в приет дневен ред за проведеното заседание на 31.07.2009 г. решението относно покупка на имот от Община Дългопол не е включено като отделна точка, а е включено в точка седем „Докладни и молби”. Обсъдено предложение по докладна на кмет на Община Дългопол от 17.07.2009 г. и представено предложение за решение от ПК „Собственост и стопанство” и ПК ”Финанси и бюджет” от 27.07.2009 г. са доклад от съответните постоянни комисии, с оглед на което правилно са били отнесени към т.7 от дневния ред. Неоснователен е доводът на ответника, че е нарушен чл.72, ал.2 и ал.3 от ПОДОСНКВОА. Съгласно чл.73, ал.2 от ПОДОСНКВОА, предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване само ако са депозирани в писмен вид преди началото на заседанието. Предложението за закупуване на част от имот собственост на А.Г.А.  е взето на 27.07.2009 г. не са представени доказателства за датата, на която е постъпило в Общински съвет – Дългопол, но то безспорно е в писмен вид и няма доказателства, че не е било налично към началото на заседанието, поради което е неоснователен доводът, че е допуснато нарушение на посочената норма от правилника. Съгласно чл.73, ал.3 от ПОДОСНКВОА, по време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред. Оспореното решение е в обхвата на т.7 от дневен ред на заседание по Общински съвет – гр.Дългопол, с оглед на което не следва да се счита, че ответника е допуснал нарушение на процесуалния ред. Датата на получаване на Докладна записка от кмет на Община Дългопол от Общински съвет – Дългопол – 16.07.2009 г. хронологически съответства с изготвената оценка на 29.06.2009 г. и проведено обсъждане в постоянните комисии на Общински съвет – Дългопол на 27.07.2009 г. В този смисъл представяне на ответника препис от докладна записка от кмет на Община Дългопол без, дата, подпис и  печат, удостоверяващи получаването и от Общински съвет – Дългопол е без значение, поради това, че това не влияе върху законосъобразността на крайния акт. За да е налице съществено нарушение на процесуалните правила следва то да води до друг правен резултат, което в случая  не е установено.

Не е налице нормативно изискване за публично оповестяване на дневния ред относно включено решение за закупуване на имот от Община Дългопол, поради което е неоснователен доводът на жалбоподателя за допуснато нарушение в тази насока.

 Направено е обсъждане в постоянни комисии, предложението за решение е включено в дневния ред и е взето с решение, за което позитивно са гласували общински съветници при  необходимия кворум и гласове. Съгласно  чл.34, ал.2 от ЗОС, възмездно придобиване на право на собственост или на ограничени вещни права върху имоти се извършва след решение на общинския съвет, по ред определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 . Въз основа на решението на общинския съвет се сключва договор от кмета на общината. В този смисъл Общински съвет – Дългопол  съобразно предоставената компетентност с посочената разпоредба и в съответствие с чл.7 и чл.8, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Дългопол е взел решение № 22-6-6/31.07.2009 г. Със същото правилно е определено продажната цена на имота да е в размер на 310 лева, съобразно извършена пазарна оценка и е възложено на кмет на Община Дългопол да извърши последващите действия по придобиване на имота.

От изложеното следва, че при вземане на оспореното решение на Общински съвет – Дългопол, не са допуснати нарушения на материалния закон и процесуалните правила, налагащи отмяната му.   

С оглед изхода на спора по аргумент на противното на чл.143 ал.1 от АПК искането на жалбоподателя за присъждане на юрисконсултско възнаграждение е неоснователно.

Ответната страна е претендирала заплащане на сторените в производството разноски. Видно от Пълномощно от 07.12.2009 г. предоставено от Председател на Общински съвет – гр.Дългопол на адв.С.З. е договорено възнаграждение от 150 лева, но не са представени доказателства, че същото реално е заплатено. Не е представен и списък с претендираните разноски съобразно чл. 80 от ГПК, който се прилага субсидиарно в административното производство на основание чл. 144 от АПК. С нормата на чл.143, ал.4 от АПК е предвидено при отхвърляне на оспорването, подателят на жалбата да заплаща всички разноски включително и за адвокат сторени от другата страна. Безспорно следва да са налице доказателства за извършени разноски. Предвид липсата на доказателства за такива,  искането за присъждане на разноски на ответната страна е неоснователно.

Мотивиран от изложените съображения и на основание чл. 172 ал.2, вр. ал.1 от АПК Административен съд – гр.Варна,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалба на Областен управител на област с административен център – гр.Варна, срещу Решение № 22-6-6 от Протокол № 22/31.07.2009 г. на Общински съвет – Дългопол, с което е прието Община Дългопол да придобие право на собственост чрез покупко – продажба на 15 кв.м. ид.ч. от УПИ *** – *** в кв.** по регулационния план на гр.Дългопол от собственика на имота А.Г.А., с цел изграждане на трафопост, определена е пазарна стойност на закупуваните 15 кв.м. идеални части, в размер 310 лева и е възложено на кмет на Община гр.Дългопол да предприеме всички законови средства по придобиване на имота по пазарна оценка.

ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на жалбоподател – Областен управител на област с административен център – гр.Варна за  присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на ответник – Общински съвет Дългопол за присъждане на сторени разноски в производството.

Съдебното решение подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.                     

 

 

               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: